Oversigten indeholder alle offentliggjorte afgørelser og domme på skatterettens område for 2017. Skattestyrelsen offentliggør alle afgørelser, der efter Skattestyrelsens opfattelse er retningsgivende. Dette betyder omvendt også, at ikke alle afgørelser offentliggøres, idet der ligger et meget betydeligt antal ikke offentliggjorte afgørelser i Skatteankestyrelsens afgørelsesdatabase. Der er efter min opfattelse en tendens til, at Skattestyrelsen i stigende omfang alene offentliggør afgørelser, hvor Skattestyrelsens afgørelser er stadfæstet.

Det er derfor altid anbefalelsesværdigt at søge i de ikke offentliggjorte afgørelser i Skatteankestyrelsens database, som er tilgængelige her: Skatteankestyrelsens afgørelsesdatabase.

Læs afgørelserne nedenfor (links åbner et nyt vindue direkte på Skattestyrelsens hjemmeside)

SKM2017.745.SKAT Land for land-rapportering – Meddelelse og indrapportering til SKAT 21-12-17 Transfer pricing SKAT-meddelelse
SKM2017.744.SR Mellemholding, skattefrit udbytte, skævdeling af overskud, transparent enhed 21-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.743.BR Straf – anden gangs overtrædelse – selskab – prøvesag – manglende kasseapparat 21-12-17 Straf Dom
SKM2017.742.SKAT Aktindsigt i interne dokumenter – styresignal 21-12-17 Når man ønsker aktindsigt Styresignal
SKM2017.741.SKAT Retningslinjer for sagstilskæring 21-12-17 Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2017.740.BR Afvisning af syn og skøn 21-12-17 Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2017.739.ØLR Døgnplejere – familiepleje – selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere 21-12-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.738.SKAT Leasing – betaling af forholdsmæssig registreringsafgift – styresignal 21-12-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Styresignal
SKM2017.737.SKAT Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2018 20-12-17 Information og vejledning af private og virksomheder + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverkontrol + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2017.736.LSR Omfattelse af kildeskattelovens §§ 48 E-F – Forskerskatteordningen 20-12-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2017.735.LSR Fritagelse af afgiftsbetaling i forbindelse med udbetaling fra alderspension 19-12-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2017.734.LSR Genoptagelse af skatteansættelse for 2015 Skattefri aktieombytning af kapitalandele 19-12-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.733.SR Formidling af turistydelser 19-12-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.732.SR Momspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder 19-12-17 Momspligt Bindende svar
SKM2017.731.LSR Fordrings forbliven i den personlige virksomhedsordning 19-12-17 Virksomheder Afgørelse
SKM2017.730.LSR Nedsættelse af ejendomsværdien 19-12-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.729.SR Splitleasing – afregningsintervaller 19-12-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.728.SR Periodisering – Retserhvervelse af Upfront fee 18-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.727.SR Eventforening – to virksomhedsaktiviteter – ikke fuldt momsfradrag 18-12-17 Fradrag Bindende svar
SKM2017.726.SR Fri bolig – beskatningsgrundlag 18-12-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.725.SR Momspligtige og momsfrie tilskud – Leveringssted 15-12-17 Momspligt Bindende svar
SKM2017.724.SR Hestetransporter – Beskatning af hovedanpartshaverens rådighed 15-12-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.723.SR Irsk investeringsordning – transparent – dobbeltbeskatningsoverenskomster – udbytte 15-12-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.722.SKAT Indberetning af oplysninger om hvidvask eller finansiering af terrorisme til anklagemyndigheden (SØIK) 14-12-17 Økonomisk kriminalitet + Indsatsværktøjer – Told, efterkontrol + Samarbejde med andre myndigheder Meddelelse
SKM2017.721.BR Grov uagtsomhed – mangelfulde oplysninger i selvangivelsen – 6-måneders fristen 14-12-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.720.SR OPP-projekt – kontorbygning 13-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.719.SR OPP-projekt – hospice 13-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.718.SR Retserhvervelse af bonus, genoptagelse 13-12-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.717.SR Udlån fra virksomhedsordningen – obligationer 12-12-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.716.SR Selskab – væddemål – omkostninger 12-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.715.SR Momspligt af ture på køretøj, der manøvreres af kunden selv 12-12-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.714.ØLR Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter offentlige ejendomsvurdering 12-12-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.713.SR Amerikansk trust anset for skattemæssigt transparent 11-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.712.SR Amerikanske LLC’er anset for skattemæssigt transparente 11-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.711.SR Moms – fradragsret – forsikringsskader på personbiler 11-12-17 Fradrag Bindende svar
SKM2017.710.ØLR Fast driftssted – dobbeltbeskatningsoverenskomst 11-12-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.709.HR Beregning af indbringelsesfristen – korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten 11-12-17 Andet om moms Kendelse
SKM2017.708.ØLR Ugyldig afgørelse – ekstraordinær genoptagelse 11-12-17 Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2017.707.LSR Fradrag for ukurans nedskrivning 11-12-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.706.BR Maskeret udlodning – salg af springhest 11-12-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.705.ØLR Straf – registreringsafgift – ikke grundlag for tillægsstraf 11-12-17 Straf Dom
SKM2017.704.ØLR Sagsomkostninger – frafald af synspunkter – nye oplysninger 11-12-17 Når man vil klage Kendelse
SKM2017.703.ØLR Straf – importør – pant – bødeniveau – ølafgift – ikke registreret som varemodtager – ordensbøde 08-12-17 Straf Dom
SKM2017.702.LSR Non-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien 08-12-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.701.LSR Resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien 08-12-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.700.SKAT Renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2018 08-12-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2017.699.LSR Skattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fond 07-12-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.698.LSR Pilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Portugal 07-12-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.697.SR Reklamekoncept – donationer til godkendte foreninger 07-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.696.LSR Yderligere registreringsafgift på ombygget varebil 07-12-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.695.LSR Beskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser 07-12-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.694.SR Andelsselskab – udviklingsomkostninger 07-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.693.ØLR Rådighed over fri bil – opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale – flere private biler – maskeret udlodning 06-12-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.692.SR Omdannelse af A/S til P/S – Overførselsreglen – Beskatning af likvidationsavance 05-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.691.SR Ophør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftssted 05-12-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.690.SR Moms – momsfritagelse for almenvelgørende organisation 05-12-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.689.VLR Sagsomkostninger – egen skyld – sagsomkostninger ikke ophævet 05-12-17 Når man vil klage Kendelse
SKM2017.688.SR Pensionsudbetalinger fra udenlandsk pensionsordning indkomstskattepligtig efter PBL § 53 A, stk. 5 04-12-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.687.SR Behandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatning 04-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.686.BR Ophævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostninger 04-12-17 Når man vil klage Dom
SKM2017.685.SKAT Amortisationsrenten for 2018 04-12-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2017.684.BR Indsættelser på klientkonto – fri sommerbolig – dokumentation for påstået lån – erklæringer til brug for skattesagen 04-12-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.683.ØLR Det skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusion 04-12-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.682.BR Indsætninger på konti – lån Objektiv – dokumentation 04-12-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.681.SR Anstalt i Liechtenstein og selskab på Curacao 04-12-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.680.SKAT Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2018 01-12-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.679.SR Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2017 – anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb 01-12-17 Virksomheder + Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.678.ØLR Betaling til SKAT – før fristdagen – ikke omstødelige 23-11-17 Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2017.677.SR Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond 30-11-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.676.SR Momsfritagelsen vedrørende betalinger og overførsler- køb af it-system 29-11-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.675.HR En kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto 29-11-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.674.HR En kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto 29-11-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.673.SKAT Landbrug – vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2018 29-11-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.672.SKAT Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2017 29-11-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.671.SR Skattemæssige konsekvenser af stiftelse af fond samt indskud i fonden 27-11-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.670.ØLR Registreringsafgift – hæftelse for ikke-betalt afgift af parallelimporteret bil – ond tro 27-11-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.669.ØLR Ejendomsskat – Inddrivelse – udlæg 27-11-17 Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2017.668.SKAT Havneydelser – fast ejendom – leveringssted – styresignal 27-11-17 Momspligt Styresignal
SKM2017.667.LSR Beregning af tinglysningsafgift – Overdragelse af ejendom fra et I/S til et P/S 23-11-17 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2017.666.LSR Fradragsret for moms i forbindelse med indkøb af porteføljeforvaltningen 23-11-17 Fradrag Afgørelse
SKM2017.665.LSR Forenings momsfritagelse af medlemskontingenter, tilskud og gaver 23-11-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.664.SKAT Korrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregistreret og ajourføring af underskudsregistreret fra og med indkomståret 2014 – styresignal 23-11-17 Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2017.663.SANST Inddragelse af prøveskilte grundet udlån 23-11-17 Straf Afgørelse
SKM2017.662.LSR Skattepligt ved salg af ejerlejlighed 23-11-17 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2017.661.LSR Inddrivelsesrenter vedrørende restskat 23-11-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.660.SR Kapitallivsforsikring fortsat omfattet af PBL § 50 ved skift af porteføljemanager 22-11-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.659.SR Spilafgift – spil uden indsats for medlemmer af en forening 22-11-17 Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2017.658.BR Ekstraordinær genoptagelse – sygdom – Skatteforvaltningsloven – reaktionsfrist 22-11-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.657.SR Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond 21-11-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.656.SR Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond 21-11-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.655.VLR Nedsættelse af skattepligtig indkomst – salg af anparter – aktieavancebeskatning 20-11-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.654.SR Skattefrie arbejdsredskaber og hjælpemidler 20-11-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.653.SR Særlig aktieklasse og sammenlægning af aktieklasser 20-11-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.652.ØLR Straf – skatte- og momssvig – kildeskat – brødre – dokumentfalsk 17-11-17 Straf Dom
SKM2017.651.SR Skattepligt til Danmark af pension 17-11-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.650.SKAT Supplerende pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5 17-11-17 Kontrolbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Meddelelse
SKM2017.649.SR Håndværkerfradrag ved installation af el-fyr 15-11-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.648.SR Moms – ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelser 14-11-17 Fradrag Bindende svar
SKM2017.647.SR Godtgørelse af elafgift til varmepumpe 14-11-17 Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.646.SR Virksomhedsordningen – sikkerhedsstillelse – interessentskaber 13-11-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.645.SR Gældseftergivelse – Koncernforbundne selskaber – Skattefri – Valutakursgevinst 13-11-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.644.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2018 13-11-17 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2017.643.SKAT Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2017 13-11-17 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2017.642.SKAT Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2018 13-11-17 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2017.641.SKAT Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2017 13-11-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2017.640.SR Moms – udviklingsprojekt – tilskud og momsfradrag 13-11-17 Momsgrundlag Bindende svar
SKM2017.639.BR Straf – udeblivelsesdom – andengangsovertrædelse af momsbekendtgørelsen 13-11-17 Straf Dom
SKM2017.638.SR Grænseoverskridende skattepligtig fusion 10-11-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.637.SR Trust – transparent – stifter 10-11-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.636.SANST Afvisning af klage 09-11-17 Når man vil klage Afgørelse
SKM2017.635.LSR Et selskabs beskatning af modtagne licensindtægter – Periodisering 09-11-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.634.SR Moms – Investeringsgode – Regulering – Overdragelse af IT-system 09-11-17 Lønsumsafgiftspligt og registrering + Fradrag Bindende svar
SKM2017.633.SR Bruttolønsordning til betaling af studieafgift 08-11-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.632.SR Håndværkerfradrag ved benyttelse af underentreprenør 08-11-17 Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.631.SR Pensionsordning – virksomhedsordningen – køb af aktier for opsparet overskud 07-11-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.630.BR Afvisning 07-11-17 Når man vil klage Dom
SKM2017.629.SR Periodisering af tilskud – straksafskrivning 07-11-17 Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.628.SR Investeringsordning – transparent – dobbeltbeskatningsoverenskomster – udbytte 06-11-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.627.SR Momspligt af ydelser i form af træning af servicehunde 06-11-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.626.SR Begrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul 03-11-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.625.BR Indsætninger bankkonto – skattepligtig gave – ekstraordinær genoptagelse 03-11-17 Arv og gaver Dom
SKM2017.624.SR Vindmølleandele, skematisk ordning kunne ikke anvendes 02-11-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.623.ØLR Ejendomsavance – parcelhusreglen – forældrekøb kort frist – ekstraordinær genoptagelse 02-11-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.622.SKAT Udtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen – styresignal 02-11-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Styresignal
SKM2017.621.SR Momsfritagelse af vaccinationer udført af underleverandør 01-11-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.620.SR Partnerselskab – fast driftssted – solcelleanlæg 01-11-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.619.ØLR Sagsomkostninger – retsplejeloven – ophævelse af omkostninger 01-11-17 Når man vil klage Kendelse
SKM2017.618.VLR Sagsomkostninger – retsplejeloven – sagsomkostninger ikke ophævet 01-11-17 Når man vil klage Kendelse
SKM2017.616.SKAT Liste over anerkendte flyselskaber 31-10-17 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2017.615.SR Amerikansk trust anset for skattemæssigt transparent 31-10-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.614.BR Indsætninger på konti – lån – Objektiv dokumentation 30-10-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.613.BR Indtægt fra udlandet – ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser 30-10-17 Udenlandsk indkomst Dom
SKM2017.612.SKAT Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 27-10-17 Personlig indkomst + Kontrolbestemmelser Meddelelse
SKM2017.611.SR Tinglysningsafgift vedrørende visse ejerpantebreve i fast ejendom 27-10-17 Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2017.610.LSR Avancer og tab på udenlandske aktier 27-10-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.609.ØLR Straf – momssvig – emballageafgift – øl- og vinafgift – bestikkelse – dokumentfalsk – falske pantetiketter 27-10-17 Straf Dom
SKM2017.608.LSR Erhvervelsesmoms ved leasing af båd gennem leasinggiver, som er en fransk bank 26-10-17 Andet om moms Afgørelse
SKM2017.607.LSR Ugyldighed samt momsansættelse 26-10-17 Når man vil klage Afgørelse
SKM2017.606.LSR Mulighed for at fratrække tab på fordring på tidligere ægtefælle i skattepligtig indkomst 26-10-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.605.SR Andelsselskabs deltagelse i en cash pool ordning 26-10-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.604.SR Engelsk ACS anset for skattemæssigt transparent 26-10-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.603.BR Ejendomsavance – afståelsessum – syn og skøn 26-10-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.602.BR Fradrag for grundforbedringer – Sagsomkostninger 25-10-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.601.SR Grænseoverskridende fusion – underskud 24-10-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.600.SR Moms – Virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt 24-10-17 Byggeri Bindende svar
SKM2017.599.BR Aftale om fælles bestemmende indflydelse ikke godtgjort – betalingskorrektion 20-10-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.598.BR Straf – revisor – rettighedsfrakendelse – bedrageri – skattesvig – medvirken – momssvig – dokumentfalsk – bogføringsloven 20-10-17 Straf Dom
SKM2017.597.SKAT Indefrysning af ejendomsskatter – rentesats 2018 20-10-17 Ejendomsskat SKAT-meddelelse
SKM2017.596.LSR Forhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parter 16-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.595.LSR Skattepligtig rejsegodtgørelse – Modregningsforbud 16-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.594.LSR Renter af for sent betalt pensionsafkastskat på grund af forhold i selskabets bank 16-10-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2017.593.LSR Modregning i overskydende skat 13-10-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.592.LSR Afgift ved gavedispositioner 13-10-17 Arv og gaver Afgørelse
SKM2017.591.LSR Skattefri godtgørelse af rejseudgifter – Lønomlægning 13-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.590.LSR Opretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabet 12-10-17 Når man vil klage Afgørelse
SKM2017.589.LSR Sagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bil 12-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.588.HR Ejendomsavance – kommunes overtagelse efter planloven – ikke ekspropriation 12-10-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.587.SR Værdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parter 12-10-17 Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2017.586.LSR Beskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser 12-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.585.SR Overskudsvarme – anlæg til nedkøling af procesluft – varme fra røggas fra gaskedel anvendt til luftrensning og dampfremstilling 12-10-17 Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.584.SR Fast driftssted – Bygge- og anlægsvirksomhed 12-10-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.583.SR Ledelsens sæde 11-10-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.582.SR Vederlag efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner 11-10-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.581.SR Momspligt af kurser i køreteknik 10-10-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.580.VLR Retssikkerhed – samtykkeerklæring – genoptagelse 10-10-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.579.ØLR Beskatning – erstatning – positiv opfyldelsesinteresse – renter – periodisering 10-10-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.578.SR Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond 10-10-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.577.SR Ophævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder – vedtægtsændring 10-10-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.576.SR Moms – afgiftspligtig person – kommunal institution – specialtandpleje og omsorgstandpleje 09-10-17 Momspligt Bindende svar
SKM2017.575.SR Afvisning 09-10-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.574.SR Dobbeltdomicil – fuld skattepligt 09-10-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.573.LSR Momsfritagelse af kunstnerisk virksomhed – frihåndstatoveringer 06-10-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.572.SR Moms – Selvejende Institution kan sælge ejendom momsfrit 06-10-17 Byggeri Bindende svar
SKM2017.571.LSR Et selskabs lån til ejer af selskabet – Udlodning 05-10-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2017.570.LSR Aktieindkomst – Hævninger på mellemregning 05-10-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2017.569.SR Anbringelse af pensionsmidler i unoterede aktier 04-10-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.568.SR Trust – transparens – gave 03-10-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.567.BR Straf – skattesvig – momssvig – rufferi medvirken 03-10-17 Straf Dom
SKM2017.566.SR Fast driftssted ved projektstyring fra dansk kontor 02-10-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.565.BR Straf – skattesvig – momssvig 02-10-17 Straf Dom
SKM2017.564.VLR Straf – skattesvig – momssvig – inddraget registrering 29-09-17 Straf Dom
SKM2017.563.ØLR Straf – skattesvig – aktier – salg til udstedende selskab 29-09-17 Straf Dom
SKM2017.562.SKAT Genoptagelse – Flytning af registreringsafgiftspligtig avance fra nye køretøjer til eftermonteret udstyr eller byttebiler – styresignal 26-09-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Styresignal
SKM2017.561.BR Krydstogtskib kunne ikke anvende tonnageskatteordningen 26-09-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.560.BR Straf – registreringsafgift – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom – selskab 25-09-17 Straf Dom
SKM2017.559.BR Nulstilling – ugyldighed – aktindsigt – selvinkriminering 25-09-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.558.SR Udenlandsk kapitalforsikring – Opsigelse – skatte- og afgiftspligt 22-09-17 Arv og gaver Bindende svar
SKM2017.557.LSR Køb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed – succession 21-09-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.556.LSR Genoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskud 21-09-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.555.LSR Ændring af fremførselsberettiget tab 21-09-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.554.SR Kapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaber 20-09-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.553.SKAT Styresignal om omlægning af indkomstår 19-09-17 Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2017.552.BR Fradrag for grundforbedringer – ny dokumentation – ophævelse af sagsomkostninger 18-09-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.551.ØLR Straf – momssvig – skattesvig – sagsbehandlingstid – forældelse 18-09-17 Straf Dom
SKM2017.550.VLR Forsvarersalær i administrativ straffesag – nedsættelse af salær – rimeligt tidsforbrug 15-09-17 Straf Dom
SKM2017.549.SR Moms på fast ejendom – tilbageskødning af byggegrunde 15-09-17 Byggeri Bindende svar
SKM2017.548.ØLR Præjudiciel forelæggelse – kildebeskatning – udbytter – udenlandske kollektive investeringsinstitutter 15-09-17 Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2017.547.SR Investeringsforening, overflytning til værdipapirfond, udenlandsk forvaltning 13-09-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.546.BR Registreringsafgiftsloven – storkundeordningen – annullering af afbrudte leasingkontrakter i Det digitale motorregister (DMR) 12-09-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.545.LSR Sælgerpantebrevs indgåelse i virksomhedsordning 12-09-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2017.544.SR Moms – ejendomsselskabs salg af fast ejendom 12-09-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.543.SR Momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger – reverse charge – outsourcing af administration – køb af system 27-09-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.542.SR Momsfritagelse af ydelser i form af formueforvaltning med investeringsmandat fra selvstændig gruppe til medlemmer 12-09-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.541.SKAT Moms – personalets private brug af virksomhedens aktiver – styresignal 11-09-17 Fradrag Styresignal
SKM2017.540.SR Erhvervsbeskatning – udlejning af aktiver 11-09-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.539.VLR Kildeskat på aktieudbytte – dobbeltbeskatning etableringsret 11-09-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.538.SKAT Genoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill – styresignal 06-09-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2017.537.SKAT Moms – efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. – præcisering – styresignal 06-09-17 Momsgrundlag Styresignal
SKM2017.536.SR Moms – forsikring – snerydning – abonnement 05-09-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.535.SR Underskudsbegrænsning og fraflytning 05-09-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.534.ØLR Skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst – ej objektivt bevis for finansiering af privat forbrug ved gavebeløb og kasinogevinster – skattemyndighederne berettiget til at ændre ansættelsesgrundlaget 05-09-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.533.SR Beskatning af kompensation for forhøjelse af bidragssatser 05-09-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.532.SR Momspligt af kursusvirksomhed med efteruddannelse af kørelærere 04-09-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.531.BR Fradrag for grundforbedringer – Ophævelse af sagsomkostninger 04-09-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.530.BR Indbetalinger – lånearrangement – forkortet ligningsfrist – begrundelsesmangler 04-09-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.529.ØLR Straf – momssvig – urigtig momsangivelse – revisor 04-09-17 Straf Dom
SKM2017.528.BR Omkostningsgodtgørelse – transport, afslag og manglende hæftelse 04-09-17 Når man vil klage Dom
SKM2017.527.BR Straf – registreringsafgift – autocampere – urigtige oplysninger til SKAT om importpriser og salgspriser 04-09-17 Straf Dom
SKM2017.526.ØLR Sag om afslag på omkostningsgodtgørelse skulle ikke behandles efter småsagsreglerne 04-09-17 Når man vil klage Kendelse
SKM2017.525.LSR Skattepligt i forbindelse med forenings overdragelse af ejendom 01-09-17 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2017.524.LSR Evt. momspligt ved salg af en byggeret 31-08-17 Byggeri Afgørelse
SKM2017.523.SR Skibe og fast udstyr – momsfritagelse – genoptagelse af bindende svar 31-08-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.522.LSR Fradrag for tab på en fordring 31-08-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.521.BR Fradrag for forbedringer – tilslutningsafgifter til elforsyning – grundforbedrende foranstaltninger 31-08-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.520.SR Digital valuta anset for struktureret fordring 31-08-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.519.SR Fast driftssted – salgs- og servicemedarbejder – hjemmekontor 30-08-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.518.ØLR Beskatning af ulovligt aktionærlån – Skatteyderens bevisbyrde for realitet af lån 30-08-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.517.BR Direkte følge – spørgsmål om ret til ekstraordinær genoptagelse af en banks lønsumsafgiftstilsvar efter en ændring af bankens momstilsvar 30-08-17 Virksomheder Dom
SKM2017.516.SR Rabatordning 28-08-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.515.SR Fast driftssted – tysk byggeselskab 28-08-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.514.SR International sambeskatning – genplacering ejendomsavance 25-08-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.513.HR Fradrag – almindelig løn til egne ansatte – fordeling – praksis passivitet 25-08-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.512.HR Fradrag for driftsomkostninger – almindelig løn til egne ansatte – fordeling – praksis – passivitet 25-08-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.511.SR Intet vederlag for overskudsvarme – salg af ret til indrapportering af energibesparelser 24-08-17 Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.510.LSR Beskatning af pensionsafkast 23-08-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2017.509.SR Fast driftssted – underentreprenør 23-08-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.508.BR Rådighedsbeskatning af sommerhus – hovedanpartshaver 21-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.507.BR Grundforbedringsfradrag – dagældende vurderingslov – udgifter til intern vej – ophævelse af sagsomkostninger – retsplejeloven 21-08-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.506.HR Beskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst – skatteproces/”nyt” anbringende 21-08-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.505.VLR Indsættelser maskeret udlodning – fri bil – ansættelsesfrist – gyldighed 21-08-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.504.ØLR Beskatning af fri bil – specialindrettet køretøj 21-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.503.ØLR Grundværdi – nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skøn 18-08-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.502.SR CFC dispensation 17-08-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.501.SKAT Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2017 17-08-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2017.500.ØLR Sagsomkostninger – retsplejeloven – delvise sagsomkostninger – særlige grunde 16-08-17 Når man vil klage Kendelse
SKM2017.499.BR Indkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincip 15-08-17 Udenlandsk indkomst Dom
SKM2017.498.BR Registreringsafgift – personbil – bopæl – svenske nummerplader 15-08-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.497.ØLR Registreringsafgift – beslaglæggelse – proportionalitetsprincippet 15-08-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2017.496.SR Tysk ph.d.-studerende – legat fra hjemland 14-08-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.495.SR Tysk ph.d.-studerende – stipendium fra hjemland 14-08-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.494.SR Renter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtig 14-08-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.493.BR Pensionsbeskatningsloven – suspension af frist – berettigede forventninger 11-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.492.LSR Pålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamper 11-08-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.491.LSR Splitleasing – Værdi af fri bil 10-08-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.490.LSR Afgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven – Dekorfondant 10-08-17 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2017.489.LSR Fradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiften 10-08-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.488.LSR Skattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagne 10-08-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.487.SR Skattefrihed – etablering af biogasanlæg 10-08-17 Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.486.SKAT Praksisændring – Genoptagelse – Momsfritagelse – Transaktioner vedrørende betalinger og overførsler – styresignal 09-08-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2017.485.SR Succession – ægtefæller – kapitalafkastgrundlag 09-08-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.484.SR Udenlandsk fond – udskilt fra stifters formuesfære – selvstændigt skattesubjekt 09-08-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.483.BR Fri bolig – skønsmæssig ansættelse – forlænget ligningsfrist bopælspligt 09-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.482.BR Afskrivning – software – realitet 09-08-17 Virksomheder Dom
SKM2017.481.SR Ikke fast driftssted, virksomhed omfattet af “international trafik” 08-08-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.480.BR Straf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag – selskab 08-08-17 Straf Dom
SKM2017.479.ØLR Afvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen 08-08-17 Når man vil klage Dom
SKM2017.478.VLR Money Transfer-projektet – skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Island. 08-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.477.VLR Beskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretning 08-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.476.SR Trust i Liechtenstein anset for skattemæssigt transparent 07-08-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.475.SR Moms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse 03-08-17 Fradrag Bindende svar
SKM2017.474.SR Moms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse og salg 03-08-17 Momspligt Bindende svar
SKM2017.473.BR Lønindkomst – overførsler fra udlandet – ekstraordinær genoptagelse 03-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.472.BR Aktionærlån – insolvensbedømmelse 03-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.471.VLR Universitetsansat udstationeret til Storbritannien skattepligtig til Danmark af lønnen fra det danske universitet. 03-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.470.ØLR Straf – skattesvig – afskrivning – personbiler – tilbagedaterede selvskyldnerkautionserklæringer 03-08-17 Straf Dom
SKM2017.469.SR Aktieombytning – henstandssaldo – omgåelse 03-08-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.468.BR Fradrag i grundværdi – dokumentation – overvæltning af etableringsudgifter via grundkøbesum 03-08-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.467.ØLR Fordeling af rentefradrag – tidligere ægtefæller – fælles gæld – forkortet ligningsfrist – formalitetsindsigelser 03-08-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.466.ØLR Stærk formodning for fri bil som følge af tilkendegivelse om privatbenyttelse – maskeret udlodning ved pantebrevshandel skulle ske i henhold til ejerandele 03-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.465.HR Aktieavancebeskatning – henstandsbeløb – fri bevægelighed 03-08-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.464.BR Maskeret udbytte – fri bil 03-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.463.BR Tandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed rentabilitetskriteriet 01-08-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.462.BR Registrering af oplysninger i offentlige registre – gavebeskatning – nærtstående bevisbyrde 31-07-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.461.ØLR Fremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet – bevisbyrde 31-07-17 Fradrag Dom
SKM2017.460.BR Fast driftsted – håndværksmæssige ydelser i Danmark 31-07-17 Virksomheder Dom
SKM2017.459.SR Elafgift – godtgørelse – datacenter – UPS 31-07-17 Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.458.ØLR Værdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen – dagældende kursgevinstlovs § 25, stk. 2, jf. § 33, stk. 1 31-07-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.457.LSR Opkrævning af spiritusafgift for færdigblandet gløgg med rom – Tarifering 28-07-17 Øl, vin, spiritus og mineralvand Afgørelse
SKM2017.456.BR Registreringsafgift – inddragelse af prøveskilte 27-07-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.455.BR Maskeret udlodning – egenmægtig tilegnelse ved bedrageri – erstatning for bedrageri 27-07-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.454.BR Dokumentation for udtræden af et kommanditselskab 27-07-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.453.SR Bitcoin mining og tilrådighedsstillelse af datakapacitet – moms og godtgørelse af elafgifter 26-07-17 Energi og kuldioxid + Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2017.452.SR Erstatningsbeløb i form af engangsbeløb efter overenskomst 26-07-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.451.SR Kommunalbestyrelsesmedlemmers anvendelse af 60-dages-reglen i Ligningslovens § 9 B efter nyvalg 26-07-17 Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.450.SR Tuba finansieret ved lønomlægning 26-07-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.449.SR Vederlagsaktier omfattet af LL § 7 P 24-07-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.448.BR Sagsomkostninger – grundforbedringer – ændret påstand 24-07-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.447.BR Aktindsigt – tavshedspligt – skatteforvaltningslovens § 17 24-07-17 Når man ønsker aktindsigt Dom
SKM2017.446.VLR Direktør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab 24-07-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.445.BR Skønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – træk på mellemregningskonto 24-07-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.444.VLR Lønsumsafgiftspligt – zoologiske anlæg – afgiftsfritagelsen – “museumsvirksomhed” 18-07-17 Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Dom
SKM2017.443.VLR Reservedele – brugte varer – ikke-afgiftspligtig person – momsfritagelse 18-07-17 Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2017.442.ØLR Sagsomkostninger – retsplejelovens § 312 – delvise sagsomkostninger 18-07-17 Når man vil klage Kendelse
SKM2017.441.ØLR Interesseforbundne parter – modstående interesser – korrektion af handelspriser på ejerlejligheder – skønsmæssig værdiansættelse – maskeret udlodning 17-07-17 Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2017.440.BR Indsætninger på bankkonto, værdi af bil, udlodning og hævninger i selskab m.v. 13-07-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.439.VLR Præjudiciel forelæggelse – moms ved salg af byggegrund 11-07-17 Byggeri Kendelse
SKM2017.438.SKAT Ny denatureringsprocedure til fuldstændig denaturering af alkohol – styresignal 11-07-17 Øl, vin, spiritus og mineralvand Styresignal
SKM2017.437.SKAT Styresignal – Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere 03-07-17 Andet om moms Styresignal
SKM2017.436.DEP Retssagsvejledning 30-06-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2017.435.SKAT Pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5 30-06-17 Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Meddelelse
SKM2017.434.ØLR Straf – momssvig – negative momsangivelser – direktør 30-06-17 Straf Dom
SKM2017.433.BR Straf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom 30-06-17 Straf Dom
SKM2017.432.LSR Tilbagebetaling af smøreolieafgift – Landsskatterettens kompetence 29-06-17 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2017.431.LSR Evt. fast driftssted i Danmark for litauisk selskab – Samarbejdsaftale mellem dansk og litauisk selskab 28-06-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.430.LSR Modregning i beløb hidrørende fra virksomheds skattekonto indbetalt til dækning af momstilsvar – Modregningen sker til dækning af misligholdt studielån 28-06-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.429.LSR Efteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar 28-06-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.428.VLR Succession – korrektion af pris – interessefællesskab 28-06-17 Arv og gaver Dom
SKM2017.427.SR Hvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed 28-06-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2017.426.SR Hvedefutures for en planteavler, der allerede havde solgt sin hvede, kunne ikke anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed 28-06-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2017.425.SR Hvedefutures for en svineproducent, der indgås for at prissikre kommende forbrug af foderhvede og foderbyg, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. 28-06-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2017.424.SKAT Styresignal – skatteaftale – Øresund 27-06-17 Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Styresignal
SKM2017.423.SR Manglende aftale mellem arbejdsgiverselskabet og de ansatte om anvendelsen af ligningslovens § 7 P 27-06-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.422.SR Fordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces – brug af fordelingsnøgle 27-06-17 Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.421.SR Modregning og godtgørelse ved fraførsel af affald 27-06-17 Miljøafgifter Bindende svar
SKM2017.420.SKAT Praksisændring – Momsfritagelse af levering af blod fra mennesker – styresignal 26-06-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2017.419.BR Forsvarer salær – frivillig indbetaling – bødenedsættelse 26-06-17 Straf Kendelse
SKM2017.418.ØLR Straf – told – vandpibetobak – smugleri 26-06-17 Straf Dom
SKM2017.417.ØLR Fradrag for tab – kursgevinstloven 26-06-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.416.ØLR Straf – skattesvig – frifindelse – transparente selskaber – ikke forældet 26-06-17 Straf Dom
SKM2017.415.SKAT Praksisændring – Genoptagelse – Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. – styresignal 22-06-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2017.414.VLR Syn og skøn – honorar til fratrådt skønsmand 22-06-17 Når man vil klage Kendelse
SKM2017.413.BR Afvisning af anmodning om syn og skøn 22-06-17 Erhvervsejendomme Kendelse
SKM2017.412.SKAT Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve – styresignal 20-06-17 Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2017.411.SR Fast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/S 20-06-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.410.SR CEO Fraud, driftstab, fordring 20-06-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.409.ØLR Straf – momssvig – frifindelse – nye oplysninger 19-06-17 Straf Dom
SKM2017.408.SR Virksomhedsordningen – ubeboet stuehus – sikkerhedsstillelse 19-06-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.407.ØLR Skønsmæssig forhøjelse – indsætninger på bankkonto – negativt/lavt privatforbrug 19-06-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.406.ØLR Registreringsafgift – bopæl – dobbeltdomicil – opgørelse af opholdsdage 19-06-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.405.BR Forhøjelse af skattepligtig indkomst – familielån – ekstraordinær genoptagelse 19-06-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.404.BR Fradrag for forbedringer i grundværdien – tilslutningsbidrag – intern varmeforsyning 19-06-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.403.ØLR Konkursdekret – afsagt uanset klage – konkursfordring sandsynliggjort 19-06-17 Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2017.402.SKAT Styresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån 19-06-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2017.401.ØLR Straf – registreringsafgift – momssvig 19-06-17 Straf Dom
SKM2017.400.ØLR Straf – skattesvig – sort aflønning 19-06-17 Straf Dom
SKM2017.399.SKAT Styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året 15-06-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2017.398.SKAT Liste over anerkendte flyselskaber 15-06-17 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2017.397.LSR Modregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politiet 15-06-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.396.LSR Modregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenter 15-06-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.395.LSR Henstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse 15-06-17 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2017.394.LSR Opkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom 15-06-17 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2017.393.SKAT Ubenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven – styresignal 06-06-17 Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2017.392.SKAT Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 – 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder – styresignal 06-06-17 Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2017.391.SR Værdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter – fusion 06-06-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.390.SR Forbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017) 06-06-17 Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.389.SR Beskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordning 06-06-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.388.SKAT Styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien 06-06-17 Ejendomsvurdering Styresignal
SKM2017.387.SR Afvisning af anmodning om bindende svar 06-06-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.386.SR Moms – Almen boligforenings salg af byggegrund 06-06-17 Fradrag Bindende svar
SKM2017.385.ØLR Beskatning af fri bil – firmabil på gule plader 02-06-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.384.SR Værdi af fri bil ved deleleasing 02-06-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.383.LSR Skattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale 01-06-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.382.LSR Grundlag for omberegning af grundværdien 01-06-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.381.SR Dispensation for pensionsalder for kabinepersonale og piloter vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger 30-05-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2017.380.SR Momspligt – kuratorsalær 30-05-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.379.SR Ikke momsfritaget kontingent til forening 30-05-17 Momsgrundlag Bindende svar
SKM2017.378.SR Momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger – momsfri administration af kundeforespørgsler 29-05-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.377.SR Investeringsforening, opdeling i andelsklasser, overflytning, afståelse 29-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.376.SR Personalegode – installation af Officepakke på IT-udstyr 29-05-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.375.SR Afgift – engangsservice – palmebladsprodukter 23-05-17 Miljøafgifter Bindende svar
SKM2017.374.SR Skattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelse 22-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.373.LSR Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer 19-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.372.LSR Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer 18-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.371.LSR Ophør som partner i en kapital- og venturefond 18-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.370.LSR Hvorvidt en forening anses som almennyttig – Skattepligt i forbindelse hermed 18-05-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.369.LSR Genoptagelse og ændring af grundværdiansættelse 18-05-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.368.SR Moms – fællesregistrering – fast ejendom 18-05-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.367.LSR Inddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiode 17-05-17 Straf Afgørelse
SKM2017.366.VLR Beskatning af fikseret jagtleje – fri rådighed – jagtarealer til nærtstående 17-05-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.365.BR Ekstraordinær ansættelse – skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 1. pkt. 17-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.364.SKAT Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2016 17-05-17 Ejendomsværdiskat SKAT-meddelelse
SKM2017.363.ØLR Ekstraordinær genoptagelse – konfiskation – særlige omstændigheder 17-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.362.BR Rådigbedsbeskatning af sommerhus – eneanpartshaver 17-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.361.SR Tilskud til egnsteater ikke omfattet af momsloven 17-05-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.360.BR Skønsmæssig ansættelse af lønindkomst – bestemmende indflydelse – maskerede udlodninger 16-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.359.BR Registreringsafgift – afgiftspligtig værdi – andre importørers mindstebeskatningspriser – administrativ praksis – Fri bevægelighed 16-05-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.358.ØLR Straf – momssvig – flere tiltalte – dokumentfalsk – fiktive handler med solceller 11-05-17 Straf Dom
SKM2017.357.ØLR Fuld skattepligt – fraflytning – ekstraordinær genoptagelse 11-05-17 Udenlandsk indkomst Dom
SKM2017.356.ØLR Indregning af restskatter – forældelsens begyndelsestidspunkt – udlæg 11-05-17 Forældelse Kendelse
SKM2017.355.BR Fradrag for anlægsudgifter 11-05-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.354.BR Hævninger i selskab udgjorde udlodning – ikke godtgjort, at der var tale om et lån 11-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.353.LSR Kunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud 10-05-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.352.SR Momspligt – Finansielle el-kontrakter 10-05-17 Momspligt Bindende svar
SKM2017.351.SR Kompensationsbeløb – konvertering af forsyningsområde – ikke momspligt 10-05-17 Momspligt Bindende svar
SKM2017.350.BR Rette indkomstsmodtager – skønsmæssig forhøjelse – hundekennel 10-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.349.SR Fast driftssted – hjælpende og forberedende karakter 09-05-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.348.SKAT Praksisændring for afdragsordninger vedrørende “kioskbøder” – styresignal 09-05-17 Afdragsordninger og henstand Styresignal
SKM2017.347.SR Grænseoverskridende fusion – fusionsdato 08-05-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.346.SR Lønindkomst ved arbejde om bord på DIS-skib, der bl.a. transporterede lystfiskere, ikke anset for lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 5 08-05-17 Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.345.SR Moms – momsfri genbrugsbutikker 08-05-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.344.ØLR Fast ejendom – beskattede midler – udeholdt indkomst – grov uagtsomhed 08-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.343.BR Fradrag for forbedringer i grundværdien – vejbump, kantsten og vejafvanding 08-05-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.342.LSR Grundværdiansættelse samt fastsættelse af fradrag for forbedringer 05-05-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.341.LSR Erhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningen 05-05-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2017.340.LSR Genoptagelse af grundværdiansættelse samt ansættelse af grundværdien 05-05-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.339.ØLR Skattearrangement – tilsidesættelse af konstrueret tab – omgåelse – retsbeskyttet forventning 05-05-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.338.LSR Modregning i overskydende skat til dækning af renter og gebyr vedrørende gæld til Statens Administration og SKAT – Forældelse 04-05-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.337.BR Betingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt 04-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.336.BR Betingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt 04-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.335.LSR Opfyldelse af skærpede dokumentationskrav i forbindelse med fastsættelse af fradrag for forbedringer 04-05-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.334.BR Skattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle 04-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.333.SR Begrænset skattepligt, udbytte, flytning af hjemsted, retmæssig ejer, omgåelsesklausul 04-05-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.332.VLR Beskatning af maskeret udlodning – rådighed over jagtarealer for nærtstående – ligningslovens § 16 A 03-05-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.331.BR Klagefrist – Skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 3 – Årsopgørelse en afgørelse 03-05-17 Når man vil klage Dom
SKM2017.330.HR Fradrag for forbedringer i grundværdien – storparcel – forsyningsledninger – hovedanlæg – fast administrativ praksis – betydning af (fiktiv) udstykning 03-05-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.329.ØLR Inddrivelse – indsigelse over en parkeringsafgift – opsættende virkning 03-05-17 EFI Kendelse
SKM2017.328.VLR Straf – importørsag – punktafgiftssvig – tidligere indskærpelse 03-05-17 Straf Dom
SKM2017.327.HR Indberetningspligt og – ret for fagforeningskontingenter modtaget fra pensionister 03-05-17 Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2017.326.ØLR Straf – momssvig – flere tiltalte – bogført med forkerte momskoder – retfærdig rettergang 03-05-17 Straf Dom
SKM2017.325.ØLR Forsvarersalær i administrativ straffesag – nedsættelse – sagens omfang og forløb 03-05-17 Straf Dom
SKM2017.324.SR Afgiftsfritagelse – biomasseaffald til varmefremstilling 02-05-17 Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.323.SR Afgiftspligt for motor, som trækker en generator til elfremstilling samt en varmepumpe 02-05-17 Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.322.SR Afgørelse om skattepligt af udbetaling af mengrad 01-05-17 Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2017.321.BR EF-voldgiftskonventionens artikel 6 – vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 7 01-05-17 Når man ønsker vejledning eller information Dom
SKM2017.320.BR Erstatningsansvar – indbetalinger – solidarisk hæftende 01-05-17 Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2017.319.BR Afskæring af retsmøde – inhabilitet – retlig interesse og klageberettigelse 01-05-17 Når man vil klage Dom
SKM2017.318.SR Sport – momsfritagelse 28-04-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.317.SR Spilleklub – skattepligt 28-04-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.316.ØLR Straf – momssvig – uregistreret virksomhed 27-04-17 Straf Dom
SKM2017.315.SR Selvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momsloven 27-04-17 Momspligt Bindende svar
SKM2017.314.SR Åbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse – delvis fri bolig for hovedaktionær 26-04-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2017.313.BR Hovedaktionær – skattefri rejsegodtgørelser – fri bil 26-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.312.SR Momsfritagelse af underleverandørs levering af MR-canninger til hospitaler mv. 26-04-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.311.SR Momsfritagelse af levering af MR-scanninger til hospitaler mv. 26-04-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.310.SR Ikke leveringssted i Danmark ved salg af træpiller fra lager i Tyskland 26-04-17 Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2017.309.SR Elektronisk levering af reklameplads momspligtig 26-04-17 Momspligt Bindende svar
SKM2017.308.SR Ejendomsavance – forlods ekspropriation 26-04-17 Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2017.307.BR Erstatning – ikke lovlig indregistrering – køjetøjregisteret 26-04-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.306.SR Moms – levering af kabel – leveringssted og betalingspligtig person 25-04-17 Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2017.305.LSR Chokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekao 25-04-17 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2017.304.BR Grundværdi – Fradrag for grundforbedringer – Ekstern vej 25-04-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.303.LSR Maskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat 24-04-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.302.LSR Fastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse 24-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.301.LSR Personalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver – Beskatning 24-04-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.300.BR Skønsmæssig forhøjelse – indsætning på bankkonto – lån – privatforbrug 24-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.299.BR Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. og 2. pkt. – momspligt af udlejning af parkeringspladser 24-04-17 Momspligt Dom
SKM2017.298.SKAT SKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 12 24-04-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.297.BR Rejsefradrag – betydning af EUs køre-hviletidsregler 24-04-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.296.LSR Straksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer 21-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.295.LSR Straksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger 21-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.294.ØLR Maskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler – mulighed for omgørelse 21-04-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.293.SR Momspligt af tilskud til nedsættelse af prisen på transport af gods 20-04-17 Momspligt Bindende svar
SKM2017.292.ØLR Beregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 – korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten 20-04-17 Andet om moms Kendelse
SKM2017.291.SR Sikkerhedsstillelse – Virksomhedsskatteordningen 20-04-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.290.BR Opgørelse af genvundne afskrivninger – fradrag for hensættelser – fradrag for rejseomkostninger – manglende møde i Skatteankenævnet 20-04-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.289.BR Fradrag for rejseudgifter – midlertidig ansættelse – interesseforbundne parter 19-04-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.288.BR Udeholdt omsætning – forhøjelse af indkomst 19-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.287.SR Medarbejderaktieordning var ikke omfattet af ligningslovens § 7P. 18-04-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.286.HR Omberegnet grundværdi – grundskatteloft – ny udstykket ejendom – basisår – forventningsprincip 18-04-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.285.SR Professionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B 11-04-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.284.SR Afvisning af anmodning om bindende svar – teoretisk spørgsmål 11-04-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.283.BR Hovedaktionærer – rådighed over bolig i selskabets ejendom – beregningsgrundlag 11-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.282.LSR Fradrag for virksomhedsunderskud – Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed – Anvendelse af virksomhedsordningen 11-04-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2017.281.LSR Køb og salg af ejendomme – Næringsvirksomhed 10-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.280.BR Indsætninger på konto – Money Transfer – udbetaling af lån – ekstraordinær genoptagelse 10-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.279.ØLR Bindende svar – afvisning 10-04-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.278.BR Gyldigheden af Inddrivelsesdirektivets kapitel IV i dansk ret – bevisførelse for en tysk fordrings rigtighed 10-04-17 International inddrivelse Kendelse
SKM2017.277.ØLR Skatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt. 10-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.276.VLR Skattepligt – dødsbo – skattefrihed 10-04-17 Dødsboer Dom
SKM2017.275.BR Moms ved levering af fast ejendom – påbegyndelsestidspunkt for byggeri 10-04-17 Byggeri Dom
SKM2017.274.LSR Ekstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurdering 07-04-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.273.LSR Hæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj 07-04-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.272.LSR Fritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskat 07-04-17 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2017.271.LSR Skattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendom 07-04-17 Dødsboer Afgørelse
SKM2017.270.BR Rentebegrænsning – valutaterminsforretning – bevisbyrde – lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft 07-04-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.269.BR Momspligt – parkeringsafgifter/kontrolafgifter – privatejede parkeringsanlæg 07-04-17 Andet om moms Dom
SKM2017.268.LSR Opgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid 07-04-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.267.LSR Udtagningsmoms – solcelleanlæg med nettounderskud 07-04-17 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2017.266.LSR Udtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskud 07-04-17 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2017.265.BR Ikke grundlag for ordinær og ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder 06-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.264.ØLR Overdragelse af ejendom fra hovedaktionær til selskab – interesseforbundne parter – maskeret udbytte – bagatelgrænse 06-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.263.ØLR Straf – svig med lønsumsafgift og kildeskat – ledelsesansvar – nægtet registrering 06-04-17 Straf Dom
SKM2017.262.BR Straf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag – prøvesag 06-04-17 Straf Dom
SKM2017.261.SR Afvisning – usikkerhed om faktiske oplysninger 06-04-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.260.BR Skønsmæssigt fastsat – vederlag for udført arbejde 06-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.259.ØLR Straf – bogføring – momssvig – skyldnersvig 06-04-17 Straf Dom
SKM2017.258.SR Moms – kommunalt tilskud til hal 06-04-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.257.BR Tilbagebetaling – uberettiget udbetalt overskydende skat – dokumentation for ansættelses- og lønforhold 06-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.256.BR Kursgevinst – værdiansættelse – eftergivelse af renter og procenttillæg 06-04-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.255.SKAT Genoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR – styresignal 05-04-17 Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2017.254.BR Prøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse – rette sagsøgte – afvisning 05-04-17 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning – i øvrigt Dom
SKM2017.253.BR Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder – fikseret lejeindtægt 05-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.252.BR Fradrag for forbedringer – grundværdi – tilslutningsafgift 05-04-17 Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2017.251.SR Gratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæum 04-04-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.250.SR Bådudlejning – hobby – privatanvendelse 04-04-17 Virksomheder Bindende svar
SKM2017.249.BR Ikke grundlag for ordinær eller ekstraordinær – genoptagelse af skatteansættelserne – beskatning – grænsegænger 04-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.248.BR Værdiansættelse af ejendom – aftalt købesum ikke åbenbart forkert 04-04-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.247.BR Grundforbedring – ændring af påstande – retlig interesse – sagsomkostninger 04-04-17 Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2017.246.BR Genoptagelse – skatteforvaltningslovens § 35 g – afvisning af påstande 04-04-17 Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2017.245.VLR Registreringsafgiftsloven – leasing – bortfald ved ændring i aftale 04-04-17 Motor – Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.244.ØLR Ikke sagkyndige dommere – forretningsmæssig drift – fagkundskab 04-04-17 Tonnageskat Kendelse
SKM2017.243.ØLR Hovedaktionærbegrebet – indirekte ejerskab – bestemmende indflydelse – kursgevinst 04-04-17 Straf Dom
SKM2017.242.VLR Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder – psykisk sygdom 04-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.241.BR Hovedaktionærs mellemregning – aktionær lån – løn – nulstilling af A-skat og AM-bidrag 03-04-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.240.VLR Straf – momssvig – beviskrav – flere tiltalte 03-04-17 Straf Dom
SKM2017.239.BR Straf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil 03-04-17 Straf Dom
SKM2017.238.BR Skattefri virksomhedsomdannelse – betingelse – overdragelse af alle aktiver og passiver 03-04-17 Virksomheder Dom
SKM2017.237.ØLR Kommanditist – tvangsindløsning – opgørelse af pris 03-04-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.236.VLR Straf – moms- og skattesvig – skrot – delvist betinget frihedsstraf 03-04-17 Straf Dom
SKM2017.235.ØLR Straf – momssvig – subsumption – revisorpåtegning 03-04-17 Straf Dom
SKM2017.234.BR Skattepligt – lempelse – periodisering – ekstraordinær genoptagelse 30-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.233.BR Skønsmæssig forhøjelse – skiftende forklaringer – indsætninger på bankkonto 30-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.232.SR Fast driftssted, indkomstopgørelse 30-03-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.231.SKAT Ændring af SKM2015.119.SKAT – Realkreditinstitutter, der deltager i en fællesregistrering – Delvis fradragsret og opgørelse af den momsfrie omsætning – styresignal 30-03-17 Fradrag + Momsgrundlag Styresignal
SKM2017.230.ØLR Periodisering – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfrist 30-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.229.BR Genoptagelse af sag – 6 måneders fristen – retssikkerhedslovens § 10 29-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.228.BR Grund- og ejendomsværdiansættelse – tilsidesættelse – syn og skøn 29-03-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.227.ØLR Straf – prøvesag – transfer pricing dokumentation 28-03-17 Straf Dom
SKM2017.226.ØLR Straf – kædesvig – momssvig – A-skat 28-03-17 Straf Dom
SKM2017.225.ØLR Straf – momssvig – frifindelse 27-03-17 Straf Dom
SKM2017.224.HR Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder 27-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.223.LSR Arbejdsudleje – klipning og pakning af pyntegrønt 24-03-17 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2017.222.LSR Genoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag 24-03-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.221.LSR Fastsættelse af fradrag for forbedringer – Klageberettigelse 24-03-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.220.LSR Fradrag for tab på renteindtægter 24-03-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.219.BR Straf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom 24-03-17 Straf Dom
SKM2017.218.ØLR Straf – momssvig – revisor – selskabsstiftelser – råderet over konti 24-03-17 Straf Dom
SKM2017.217.BR Affaldsvarmeafgift – ét eller to anlæg 23-03-17 Miljøafgifter Dom
SKM2017.216.BR Straf – prøvesag – transfer pricing dokumentation 23-03-17 Straf Dom
SKM2017.215.ØLR Ejendomsavance – parcelhusreglen – skovdrift – tilkendegivelser overfor skattemyndighederne 22-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.214.SR Tinglysningsafgift ved virksomhedspant – ejerpantebrev 22-03-17 Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2017.213.SR Fast driftssted – salgsmedarbejder – hjemmekontor 22-03-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.212.VLR Straf – rette ansvarssubjekt – momssvig – grov uagtsomhed 22-03-17 Straf Dom
SKM2017.211.SR Tinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver 21-03-17 Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2017.210.BR Ej skatte- og momsmæssigt fradrag – udgifter til underleverandører – fakturaer uden reelt indhold 20-03-17 Fradrag Dom
SKM2017.209.BR Fradrag – grundværdi – udgifter til etablering af en ekstern vej 20-03-17 Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.208.BR Manglende afregning af A-skat og AM-bidrag – nedsættelse af momsfradrag – lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende 20-03-17 Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2017.207.VLR Genoptagelse af samlet afgiftstilsvar ved underkendelse af praksis – erstatningskrav forældet 20-03-17 Andet om moms Dom
SKM2017.206.BR Skattepligt af gevinst – handel med pantebrev 20-03-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.205.BR Fri sommerbolig – eneanpartshaver – faktisk benyttelse – rådighedsfraskrivelse 17-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.204.BR Fri bil – direktør og hovedanpartshaver – betalt privatbenyttelsesafgift – formodningsregel 17-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.203.BR Betalinger fra selskaber til ansatte ejere – løn eller udbytte 17-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.202.VLR Straffesag, skatte- og momssvig – daglig leder eller indehaver 17-03-17 Straf Dom
SKM2017.201.SR Skattefrit afkald på regresfordring 16-03-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.200.ØLR Værdiansættelse af anparter ved fraflytning 16-03-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.199.ØLR Hovedaktionærer – rådighed over bolig i selskabets ejendom 16-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.198.SR Næringsdrivende med køb/salg af fast ejendom 16-03-17 Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2017.197.SR Godkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 C 15-03-17 Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.196.ØLR Ekstraordinær genoptagelse – udenlandske skattepligt – særlige omstændigheder 15-03-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.195.SR Anmodning om genoptagelse – SKM2016.72.SR 14-03-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.194.SR Skattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskud 14-03-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.193.SR Fratrædelsesgodtgørelser – skattefri bundgrænse 14-03-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.192.SR Skattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelse 13-03-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.191.SR Skærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren 13-03-17 Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.190.SR Honorar fra ejendomsinvesteringsselskaber 13-03-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.189.SR Koncession – servicestationer 13-03-17 Andet om moms Bindende svar
SKM2017.188.SR Transport til sikkerhed – virksomhedsskatteloven § 4 b 13-03-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.187.LSR Spørgsmål vedrørende TP-korrektion. 13-03-17 Transfer pricing Afgørelse
SKM2017.186.VLR Kommanditist – opgørelse af fradragskonto 10-03-17 Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.185.LSR Udenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entreprise 10-03-17 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2017.184.SR FCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparent 10-03-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.183.SR Irsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparent 10-03-17 Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.182.BR Beskatning af maskeret udlodning – mellemregningskonto 10-03-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.181.BR Vægtafgift – midlertidig registrering – registreringsattest – dokumentation 10-03-17 Motor – Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2017.180.LSR Genindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DK 10-03-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.179.ØLR Forhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel 10-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.178.BR Ekstraordinær skatteansættelse – aktieavancebeskatning 10-03-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.177.BR Ordinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristen 10-03-17 Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.176.ØLR Omgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart frem 10-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.175.BR Sameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmer 10-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.174.BR Fikseret lejeindtægt – parcelhusreglen – ekstraordinær genoptagelse – begrundelse 10-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.173.BR Fri bil – hovedaktionærs rådighed – beskatningsgrundlag ved privat rådighed 10-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.172.BR Gavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtstående 09-03-17 Personlig indkomst Dom
SKM2017.171.LSR Modregning i beslaglagte midler til dækning af skattegæld 09-03-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.170.VLR Maskeret udbytte – overpris aktier – stiftertilgodehavende – retserhvervelsestidspunkt – afdrag og rentebetalinger 09-03-17 Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.169.SR Investeringsselskab – tilbagesalg til udstedende selskab – udbytte 09-03-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar