I 2017 udbetalte SKAT omkostningsgodtgørelse i 1.474 afsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til 2016, hvor der blev afsluttet 1.232 sager. 

Det fremgår af rapporten, at der i 186 af de 1.474 sager er givet delvist afslag på godtgørelse.

Derudover er der givet fuldt afslag på godtgørelse i 553 sager. Dette meget store antal afslag relaterer sig dog til enkelte større komplekser, hvor betingelserne for godtgørelse ikke kunne anses for opfyldt, primært grundet manglende hæftelse for den faktura, der dannede baggrund for ansøgningen om godtgørelse.

De tilsvarende tal for 2016 viser, at der blev givet delvist afslag i 138 sager og fuldt afslag i 307 sager.

Der blev samlet i 2017 afvist at yde godtgørelse for honorarkrav på 40,9 mio. kr. i de 739 sager, svarende til ca. 55.345 kr. pr. sag. I 2016 afviste SKAT at yde omkostningsgodtgørelse for honorarkrav på 26,2 mio. kr. i 445 sager, svarende til ca. kr. 58.875 pr. sag.

Det fremgår videre af rapporten, at afslagene er begrundet i, at udgiften eller sagen ikke er anset for godtgørelsesberettiget, eller at honoraret ikke er anset for rimeligt. 

Der blev i alt udbetalt 109,8 mio. kr. i omkostningsgodtgørelse i 2017 (regnskabstallet omfatter såvel udbetalinger ved afslutning af sager, acontoudbetalinger i ikke afsluttede sager og efterreguleringer). Dette er et fald på 4,2 pct. i forhold til 2016, hvor der blev udbetalt 114,6 mio. kr.

Det følger af rapporten, at faldet skyldes, at der fra 2016 til 2017 var en stigning i SKATs rejste krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse fra 6,3 mio. kr. til 19,6 mio. kr. Disse tilbagebetalingskrav indtægtsføres på kontoen. Herved reduceres de samlede udgifter.

Der blev i 2017 genindført omkostningsgodtgørelse for skattepligtige selskaber og fonde, hvilket medførte, at SKAT i 2017 udbetalte 7,5 mio. kr. ved 80 udbetalinger til skattepligtige selskaber og fonde. Der blev givet 4 afslag.

I 39,8 pct. af de godtgørelsesberettigede administrative klagesager og domstolssager, som er afsluttet i 2017, fik den skatte- eller afgiftspligtige fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Dette tal var i 37,9 pct. i 2016.

Det fremgår, at den gennemsnitlige udbetalte godtgørelse pr. afsluttet sag faldt til 62.852 kr. i 2017 fra 64.218 kr. i 2016, hvilket svarer til et fald på 2,1 pct.

Det gennemsnitlige honorarkrav pr. time for rådgivere i afsluttede sager er tilsvarende faldet, til 2.622 kr. pr. time i 2017. Det svarer til et fald på 1,1 procent i forhold til 2016, hvor den gennemsnitlige timepris for afsluttede sager lå på 2.652 kr.

Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for skattepligtige selskaber og fonde vurderes ifølge rapporten, efter en indfasningsperiode på nogle år, at ville medføre cirka 800 afsluttede sager årligt og en stigning i sagstilgangen på cirka 1.500 ansøgninger årligt, inkl. acontoansøgninger.

I 2017 udbetalte SKAT, som anført 7,5 mio. kr. ved 80 udbetalinger til skattepligtige selskaber og fonde. Dette svarer til 93.750 kr. pr. sag. Er dette gennemsnit dækkende for de ca. 800 afsluttede sager årligt, vil det altså medføre en stigning i godtgørelse på 75. millioner kr.

Dette tal overstiger væsentligt estimaterne i forbindelse med vedtagelse af omkostningsgodtgørelsen for selskaber.

hele rapporten kan læses her: Læs hele rapporten (åbner i nyt side)