Lønindkomst i opsigelsesperiode omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom lønmodtageren fritstilles og opholder sig i Danmark i opsigelsesperioden.

Skatteadvokat forklarer Ligningslovens 33 a
Skatteadvokat forklarer Ligningslovens 33 a

SKAT har udsendt styresignal d. 21. marts 2018 vedrørende ændring af praksis om ligningsloven § 33 A, nærmere bestemt om hvorvidt, det er en betingelse for anvendelse af ligningslovens § 33 A, at lønmodtageren ikke opholder sig i Danmark i opsigelsesperioden.

Det har hidtil fremgået af Den juridiske vejledning afsnit C.F.4.2.2.1, at fratrædelsesgodtgørelser ved stillingsophør, som beskattes efter ligningslovens § 7 U, som udgangspunkt ikke er omfattet af ligningslovens § 33 A.

Hvis en del af en fratrædelsesgodtgørelse derimod udgør løn i en opsigelsesperiode, og dermed ikke bliver beskattet efter den særlige opgørelsesmetode i ligningslovens § 7 U, stk. 1, vil denne del af fratrædelsesgodtgørelsen dog være omfattet af ligningslovens § 33 A.

Det har hidtil været sådan, jf. Den juridiske vejledning, at det derudover er en betingelse at lønmodtageren opholder sig i udlandet i opsigelsesperioden.

Det er denne betingelser, der nu er ændret.

Det fremgår af SKATs styresignal, at det er en konkret klagesag, der har givet anledning til at vurdere, om løbende lønindkomst i en opsigelsesperiode skal anses for omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom personen fritstilles og opholder sig i Danmark i denne periode, i en situation hvor lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet. Sagen vedrørte konkret indkomståret 2012.

I den konkrete sag blev det vurderet, at lønindkomst i en opsigelsesperiode var omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom personen var fritstillet og opholdt sig i Danmark i en del af opsigelsesperioden.

Kravet om, at den skattepligtige skal opholde sig i udlandet i opsigelsesperioden, kan således ikke længere opretholdes, hvilket er baggrunden for udstedelse af styresignalet.

I og med at styresignalet er offentliggjort d. 21. marts 2018, og der er 6 måneder til at anmode om genoptagelse, såfremt de ordinære frister er sprunget, skal anmodning om genoptagelse altså være fremsendt senest d. 21. september 2018.

Der er således alene en god måned tilbage til at søge genoptagelse.