Dato for offentliggørelse

06 Jun 2019 14:54

Tidsfrist for afgivelse af høringssvar

05 Jul 2019 08:44

Kontaktperson

Cathrine Giwercman Kjældgaard

Myndighed

Skatteforvaltningen

Ansvarlig styrelse

Vurderingsstyrelsen

Sagsnummer

19-0261652

Dokument type

Udkast til styresignal

Overordnede emner

Ejendomsvurdering

Emneord

Benyttelseskode 01 og 02

Resumé

I dette styresignal beskrives adgangen til at få ændret vurderinger af ejendomme, der er blevet vurderet med benyttelseskode 02, men som rettelig skulle have været vurderet med benyttelseskode 01 med den følge, at der ved vurderingerne for 2015 og frem ville være givet nedslag i grundværdien efter vurderingslovens § 43, stk. 4.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens §§ 33 og 33 a, stk. 1, 2 og 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit A.A.8.4.1.6


  1. Sammenfatning

I dette styresignal beskrives Vurderingsstyrelsens administration af revisionsbeføjelsen i skatteforvaltningslovens § 33 a for så vidt angår vurderinger af ejendomme, der er vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), men som rettelig skulle have være vurderet med benyttelseskode 01 (beboelse) med den følge, at der ved vurderingerne for 2015 og frem ville være givet nedslag i grundværdien efter vurderingslovens § 43, stk. 4.

Det beskrives også, hvad regelgrundlaget for ændringer af vurderinger er, og hvilke krav der stilles til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om ændring.

  1. Baggrund og problemstilling

De offentlige ejendomsvurderinger har været suspenderet siden 2013. Som en konsekvens heraf vurderes erhvervsejendomme ved videreførelse af den seneste vurdering, der er foretaget ved enten den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012, en efterfølgende omvurdering eller en efterfølgende vurdering efter § 4 i den tidligere gældende vurderingslov. Hvis den seneste af de nævnte vurderinger efterfølgende er ændret ved genoptagelse, revision eller klagebehandling, vurderes ejendommen ved videreførelse af den ændrede vurdering.

Vurderingsstyrelsen er blevet opmærksom på, at en række ejendomme ved vurderingerne for 2012 og frem er blevet vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), selvom disse ejendomme rettelig skulle være vurderet med benyttelseskode 01 (beboelse).

Dette har haft den konsekvens, at ejendommene ikke er blevet tildelt det nedslag på 2,5 % i grundværdien pr. 1. oktober 2015 og frem efter § 43, stk. 4, i vurderingsloven, som blev indført ved lov nr. 1535 af 27. december 2014.

Vurderingslovens § 43, stk. 4, havde oprindelig følgende ordlyd:

”Stk. 4. For beboelsesejendomme med mere end tre lejligheder nedsættes grundværdierne med 2,5 pct. Nedsættelsen foretages pr. 1. oktober 2015 i den grundværdi, der på dette tidspunkt er ansat for ejendommen. Det samme gælder for grundværdier, der ansættes senere, jf. stk. 1, nr. 2, 3 og 5.”

Bestemmelsens ordlyd er efterfølgende ændret til:

”For beboelsesejendomme med mere end tre lejligheder nedsættes grundværdierne ved vurderinger som nævnt i stk. 1-3 med 2,5 pct.”

Af de almindelige bemærkninger til forslaget til lov nr. 1535 af 27. december 2015 fremgår det, at de ejendomme, der vil blive omfattet af nedsættelsen af grundværdierne, teknisk set er de ejendomme, som vurderes i lige år, og som i SKATs systemer er identificeret med benyttelseskoden 01.

Ejendomme, der i 2015 og frem er blevet vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), har således ikke fået nedslag i grundværdien på 2,5 %, som det ville være tilfældet, hvis ejendommene ved vurderingerne for 2015 og frem var blevet vurderet med benyttelseskode 01 (beboelse).

Det følger af Den juridiske vejledning 2017-2 (afsnit H.A.6.3.2), at benyttelseskode 02 anvendes for ejendomme, der både rummer boliglokaler og lokaler som benyttes forretningsmæssigt. For disse ejendomme gælder, at den forretningsmæssige benyttelse udgør mindst 25 % af ejendommens værdi.

Af Den juridiske vejledning 2017-2 (afsnit H.A.6.3.2) følger det også, at benyttelseskode 01 anvendes for alle ejendomme, som benyttes til bolig. Beboelsesejendomme, der tillige rummer enkelte lokaler med erhvervsmæssig benyttelse, er også omfattet, hvis ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres. Dette gælder, hvis det erhvervsmæssige formål udgør mindre end 25 % af ejendommens værdi.

  1. Regelgrundlaget

Vurderingsstyrelsen kan efter reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 12 ændre en vurdering af egen drift eller efter anmodning fra en klageberettiget.

Efter skatteforvaltningslovens § 33 a om revision kan Vurderingsstyrelsen af egen drift ændre en vurdering, hvis vurderingen ikke kan ændres ved genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33.

Vurderingsstyrelsen kan efter reglerne om revision foretage ændringer af vurderinger, der alene beror på en ændring af det vurderingsfaglige skøn, som fx er kommet til udtryk ved kategoriseringen af ejendommen og fastlæggelsen af benyttelseskoden.

Hvis Vurderingsstyrelsen finder grundlag for at ændre en vurdering efter skatteforvaltningslovens § 33 a, kan styrelsen efter stk. 1, 1. pkt., senest den 1. juli i det andet kalenderår efter vurderingsårets udløb afsende varsel som nævnt i skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, jf. stk. 4, om ændring af en vurdering eller en del af en vurdering. En varslet ændring skal efter bestemmelsens 2. pkt. være gennemført senest den 1. oktober samme år.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 33 a, stk. 2, at Vurderingsstyrelsen efter udløbet af fristen i stk. 1, 1. pkt., kan varsle ændring af en foretaget vurdering, der medfører en nedsættelse af vurderingen, og at en sådan ændring skal være gennemført senest 3 måneder efter varslingen.

Vurderinger, der ændres efter skatteforvaltningslovens § 33 a, stk. 1 og 2, tillægges skattemæssig virkning fra tidspunktet, hvor den vurdering, der ændres, blev foretaget. Det følger af skatteforvaltningslovens § 33 a, stk. 6.

Vurderingsstyrelsen meddeler med dette styresignal, at Vurderingsstyrelsen ved modtagelse af anmodninger om ændring af vurderinger af ejendomme, der er vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), men som burde have været vurderet med benyttelseskode 01 (beboelse) med den følge, at der ved vurderingerne for 2015 og frem ville være givet nedslag i grundværdien efter vurderingslovens § 43, stk. 4, vil udnytte beføjelsen i skatteforvaltningslovens § 33 a, stk. 1 og 2, til at ændre de pågældende vurderinger med henblik på, at ejendommene vurderes med benyttelseskode 01 og får nedslag i grundværdien.

Da nedslaget på 2,5 % i den aktuelle grundværdi i henhold til vurderingslovens § 43, stk. 4, tidligst gives fra vurderingen pr. 1. oktober 2015, vil ændringen af vurderingen tidligst få betydning fra og med vurderingen pr. 1. oktober 2015 og dermed tidligst for ejendomsskatten, der opkræves fra og med den 1. januar 2017.

  1. Vurderingsstyrelsens opfattelse

Vurderingsstyrelsen kan inden for fristerne i skatteforvaltningslovens § 33 a, stk. 1 og 2, varsle og gennemføre ændringer af vurderinger, uanset at ændringen alene er begrundet i en ændring af det vurderingsfaglige skøn.

Vurderingsstyrelsen vil som ovenfor anført udnytte sin adgang til at ændre vurderingerne for ejendomme, der er vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), men som burde være vurderet med benyttelseskode 01 (beboelse) med den følge, at der ved vurderingerne for 2015 og frem ville være givet nedslag i grundværdien efter vurderingslovens § 43, stk. 4.

Klageberettigede kan med henvisning til dette styresignal anmode Vurderingsstyrelsen om at få ændret vurderingerne af ejendomme, som er vurderet med benyttelseskode 02, men som burde være vurderet med benyttelseskode 01 med den følge, at der ved vurderingerne for 2015 og frem ville være givet nedslag i grundværdien efter vurderingslovens § 43, stk. 4.

  1. Anmodning om ændring af vurdering

Anmodning om ændring af vurderingen skal indgives til Vurderingsstyrelsen enten via hjemmeside:

www.skat.dk

eller pr. post:

Vurderingsstyrelsen, Nykøbingvej 76, bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Ved anmodning om ændring af vurderingen bedes adresse eller ejendomsnummer oplyst.

  1. Gyldighed

Styresignalet ophæves ved indarbejdelse i Den juridiske vejledning 2019-2.