Sagen var interessant derved, at der var etableret et låneforhold før reglerne i § 16 E trådte i kraft i august 2012.

Problemstillingen var, at lånet, der oprindeligt var etableret i 2010 blev forlænget og denne forlængelse skete i 2013, hvilket medførte at Skattestyrelsen og senere Landsskatteretten fandt, at der var etableret et nyt lån, og dette nye lån udløste beskatning, der blev gennemført som yderligere løn.

Landsskatterettens afgørelse viser således at man skal passe på med at forlænge eksisterende lån, etableret før august 2012, da forlængelsen anses for et nyt lån, der udløser beskatningen.

Landsskatteretten præmisser var således:

”Landsskatteretten fastslog, at der kunne ske beskatning efter ligningslovens § 16 E af en aktionær, der havde fået ydet et lån fra to selskaber, som aktionæren havde bestemmende indflydelse i.

Et lån ydet til aktionæren i 2010 blev anset for ophørt og erstattet med et nyt lån stiftet i 2013, hvormed reglerne om aktionærlån i ligningslovens § 16 E fandt anvendelse. Ved vurderingen af det nye lån fandt Landsskatteretten, at lånet var ydet indirekte af to selskaber, som aktionæren havde bestemmende indflydelse i.

Da lånekonstruktionen ikke kunne anses for etableret som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, fandt Landsskatteretten, at der skulle ske beskatning af aktionæren efter ligningslovens § 16 E – i det konkrete tilfælde som løn.

Opgjorte renter vedrørende lånet kunne ikke fratrækkes efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, idet lånet skattemæssigt ikke betragtes som et lån, men som en hævning uden tilbagebetalingspligt.”

Du kan læse hele afgørelsen her: Landsskatteretten afgørelse