Aktionærlån ender til stadighed med at udløse beskatning, og der kan ikke advares nok imod risikoen, for at ende med beskatning.

Det simpleste først: det neutraliserer ikke beskatningen, at lånet tilbagebetales, og er saldoen løbende negativ vil alle hævninger udløse beskatning, så længe der ikke er en positiv saldo at spise af.

Hæves der f.eks. 100.000 i løbet af januar, og udlignes saldoen d. 31. januar, således at primosaldoen er 0 i februar, vil der være 100.000 kr. til beskatning, og det samme vil gentage sig for alle årets måneder.

Du kan altså godt ende med at skulle beskattes af kr. 1.200.000 selvom saldoen på mellemregningskontoen primo og ultimo er kr. 0.

Den næste detalje, der er uhyre vigtigt, men som ofte overses er, at Skattestyrelsen opgør ulovlige lån selskab for selskab iht. bogføringen.

Mange tror, at de kan få deres tilgodehavender tilbagebetalt fra moderselskabet i en koncern, selvom lånene er ydet, og bogført hos de enkelte datterselskaber i koncernen, men sådan fungerer det ikke, i hvert fald ikke hvis man spørger Skattestyrelsen.

Yder du f.eks. dit moderselskab et lån på 10. mio. kr. i januar og får du dine penge tilbage i december er der intet ulovligt aktionærlån, uanset moderselskabet videreudlåner pengene til datterselskaber i koncernen, således at der internt i koncernen er mellemregninger.

Overføres pengene derimod fra dig direkte til datterselskaberne, og tilbagebetales de fra moderselskabet, f.eks. fordi der er cashpooling i koncernen vil det udløse beskatning, idet der ikke er et mellemværende mellem dig og moderselskabet, der jo ikke er debitor for det udlån, der er ydet.

Det er derfor uhyre vigtigt, at det sikres, at pengestrømmene følger de formelle debitorer på de udlån, der ydes, og det giver i øvrigt særdeles god mening at yde lån til moderselskabet, der herefter har koncerninterne mellemregninger med de enkelte selskaber.

Dermed har du kun én debitor for dit udlån, og har kun én mellemregningskonto, ligesom dit tilgodehavende ikke mistes, hvis et af datterselskaberne måtte gå konkurs, qua dit tilgodehavende er hos moderselskabet.