Med vedtagelse af Lov 1126 fordobles bødeniveauet i stort set alle afgiftslove med 100 %, så bøderne udmåles efter samme principper og på samme niveau, som i forbindelse med unddragelse af skat og moms.

Det betyder i praksis, at normalbøden udgør to gange den samlede unddragelse, når der er forsæt til unddragelse, og én gang den samlede unddragelse, når unddragelsen er begået ved grov uagtsomhed.

Hvad angår den del af unddragelsen, der ikke overstiger 60.000 kr., vil normalbøden skulle beregnes som én gang det unddragne beløb ved forsæt og som halvdelen af det unddragne beløb ved grov uagtsomhed.

Denne beregning kender vi fra skatte- og momsunddragelser, så intet nyt heri.

Der er dog en meget markant forskel, som ikke ændres og det er grænsen for hvornår forsætlige unddragelser udløser fængselsstraf.

I sagen om unddragelse af skat og moms er grænsen kr. 250.000, hvorimod grænsen for fængselsstraf for forsætlige unddragelser af afgifter ligger på kr. 100.000, og det bliver den ved med.

Efter nuværende praksis vil der i en forsætlig unddragelsessag over kr. 100.000 blive nedlagt påstand om fængsel og en tillægsbøde på 50 % af den unddrage afgift, fremover bliver der altså tale om påstand om fængsel og en tillægsbøde på 100 % af den unddrage afgift, som vi kender det fra skatte- og momssagerne.

Det kan man mene om hvad man vil, men det er klart, at ændringen medfører en meget betydelig skærpelse af sanktionsniveauet, hvilket selvfølgelig taler for at der udvises den allerstørste agtpågivenhed, idet der ikke – efter Skattestyrelsens opfattelse – er langt til grov uagtsomhed.

Du kan læse forarbejderne til ændringen her: lovforslag