Dato for udgivelse

17 Aug 2020 13:43

Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

23 Jun 2020 10:02

SKM-nummer

SKM2020.334.SR

Myndighed

Skatterådet

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

20-0106106

Dokument type

Bindende svar

Overordnede emner

Afgift

Overemner-emner

Arv og gaver

Emneord

Gaveafgift, forhøjelse, omstrukturering, pengetank

Resumé

Spørgerne ønskede Skatterådets stillingtagen til, om det ville medføre forhøjelse af den nedsatte gaveafgift, såfremt der blev foretaget en omstrukturering i det selskab, hvori parterne havde modtaget aktier med nedsat gaveafgift.

Efter boafgiftslovens § 23 b, stk. 1, skulle gaveafgiften af en gave, der var overdraget med nedsat gaveafgift efter boafgiftslovens § 23 a, forhøjes til 15 %, såfremt der blev foretaget en afståelse inden udløbet af en periode på tre år fra gavemodtagelsen.

Efter boafgiftslovens § 23 b, stk. 2, skulle der ikke ske en forhøjelse af gaveafgiften, hvis overdragelsen skete ved en skattefri virksomhedsomdannelse eller skattefri omstrukturering, hvis der ved virksomhedsomdannelsen eller omstruktureringen ikke skete vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab.

Spørgerne var af den opfattelse, at det ikke ville medføre forhøjelse af gaveafgiften, såfremt der blev foretaget en skattefri omstrukturering.

Skatterådet kunne bekræfte, at aktierne der var ejet af E, ikke blev pålagt en forhøjet gaveafgift, da der ved omstruktureringen ikke ville være tale om en pengetank, for det selskab der blev modtaget aktievederlæggelse i. Herudover var omstruktureringen, for så vidt angår E, forretningsmæssigt begrundet.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at aktierne der var ejet af F, ikke blev pålagt en forhøjet gaveafgift, da der ved omstruktureringen ville være tale om en pengetank, for det selskab der blev modtaget aktievederlæggelse i. Det gjorde ingen forskel, for så vidt angik F, at der var tale om en forretningsmæssig begrundet omstrukturering. Der måtte efter boafgiftslovens § 23 b, stk. 2 ikke være tale om en pengetank, hverken før eller efter omstruktureringen.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningslovens § 22

Boafgiftslovens § 22

Boafgiftslovens § 23

Boafgiftslovens § 23 a

Boafgiftslovens § 23 b

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 22

Boafgiftslovens § 22

Boafgiftslovens § 23

Boafgiftslovens § 23 a

Boafgiftslovens § 23 b

Henvisning


Spørgsmål

  1.  Kan Skatterådet bekræfte, at H Holding A/S med virkning fra 2020 kan spaltes, således at E og H’s Fond overtager den del af selskabet, der omfatter aktierne i H Drift 1 A/S og H Drift 2 A/S, mens F overtager den del af selskabet, der består af værdipapirer og likvider, uden at dette påvirker gaveoverdragelsen af 2019, hvorved D overdrog 44,69 % af aktierne i H Holding A/S til E med skattemæssig succession og reduceret afgift på 6 % i henhold til boafgiftslovens § 23 a, stk. 4?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at H Holding A/S med virkning fra 2020 kan spaltes, således at E og H’s Fond overtager den del af selskabet, der omfatter aktierne i H Drift 1 A/S og H Drift 2 A/S, mens F overtager den del af selskabet, der består af værdipapirer og likvider, uden at dette påvirker gaveoverdragelsen af 2019, hvorved D overdrog 28,07 % af aktierne i H Holding A/S til F med skattemæssig succession og reduceret afgift på 6 % i henhold til boafgiftslovens § 23 a, stk. 4?
  3. Såfremt spørgsmål 2 besvares benægtende, kan Skatterådet da bekræfte, at H Holding A/S kan spaltes, således at E og H’s Fond overtager den del af selskabet, der omfatter aktierne i H Drift 1 A/S og H Drift 2 A/S, mens D beholder den del af selskabet, der består af værdipapirer og likvider, uden at dette påvirker gaveoverdragelsen af 2019, hvorved D overdrog 44,69 % af aktierne i H Holding A/S til E med skattemæssig succession og reduceret afgift på 6 % i henhold til boafgiftslovens § 23 a, stk. 4?

Svar

  1.   Ja, se dog indstilling og begrundelse
  2.   Nej
  3.   Ja, se dog indstilling og begrundelse

 Beskrivelse af de faktiske forhold

Generelt om H Holding A/S

H Holding A/S er en koncern, der blandt andet udfører x-opgaver i datterselskabet H Drift 1 A/S og y-opgaver i datterselskabet H Drift 2 A/S.

Fundamentet for H-koncernen blev grundlagt i 1930’erne, da A stiftede H Drift 1 A/S. H-koncernen har siden stiftelsen været i samme families eje.

A foretog således i 1950’erne en aktieoverdragelse til sin søn, B. I 1960’erne gennemførte B et generationsskifte ved at overdrage aktier i H Drift 1 A/S til sin søn, C. Det seneste generationsskifte af H-koncernen blev gennemført i 2019, hvor D efter C’s død i 2019 overtog aktierne i H Holding A/S til hensidden i uskiftet bo overdrog aktier til D’s og C’s børn, E og F. At der er tale om et familieforetagende bekræftes i øvrigt af, at E i dag er direktør i H Holding, bestyrelsesformand i H Drift 1 A/S og bestyrelsesmedlem i H Drift 2 A/S.

H Holding A/S blev stiftet i 90’erne af C ved en skattefri aktieombytning af de til C hørende aktier i H Drift 1 A/S.

Indtil sin død i 2019 ejede C 72,77 % af aktierne i H Holding A/S, mens E ejede 16,50 %, og H Holding A/S’ Fond ejede 10,73 %. Efter C’s død overtog D i 2019, som nævnt, boet efter C, herunder hans aktier i H Holding A/S til hensidden i uskiftet bo. Det er og har stedse været C’s ønske – også udtrykt testamentarisk – at fastholde H-koncernen i familiens eje ved at foretage et generationsskifte af aktierne i H Holding A/S, således at aktierne overdrages til hans børn, E og F.

C ønskede samtidigt, at E og F i videst muligt omfang skulle stilles lige i arvemæssig henseende. For at eliminere risikoen for at H Holding A/S havde to ejere med forskellige holdninger og deraf følgende negative konsekvenser for selskabets drift, anså C det imidlertid ikke som en langtidsholdbar løsning, at hans to børn skulle drive H Holding A/S, herunder H Drift 1 A/S samt H Drift 2 A/S, videre i sameje på langt sigt.

For at sikre at selskaberne H Drift 1 A/S og H Drift 2 A/S bevares i familiens eje samtidig med, at E og F i videst mulig omfang stilles lige i arvemæssig henseende, forudså C i sit og sin hustrus, D’s, testamente, at en spaltning af H Holding A/S var den eneste måde, hvorpå begge ønsker kunne varetages. Udover ejerskabet af H Drift 1 A/S og H Drift 2 A/S har H Holding A/S derfor også til formål at drive finansieringsvirksomhed, og der er i selskabet opsamlet en likvid kapital bestående af værdipapirer og likvide midler. Foruden at muliggøre investeringer og modstå tab i selskaberne, har sigtet med opsamlingen af likvid kapital været at muliggøre en spaltning af H Holding A/S.

Det har således været C’s hensigt at gennemføre et generationsskifte af aktierne i H Holding A/S. Samtidig har C været bevidst om, at en spaltning af selskabet på sigt kunne blive nødvendig for at sikre, at selskaberne bevares i familiens eje. Hvis E og F skulle drive H Drift 1 A/S og H Drift 2 A/S videre i sameje, kunne en forskellig tilgang til driften af selskaberne betyde, at det ikke ville være en forretningsmæssig forsvarlig løsning for selskaberne.

C fik ikke selv gennemført det fulde generationsskifte i levende live. Gaveafgiften ved overdragelse af aktier med succession efter aktieavancebeskatningslovens § 34 blev ved lov nr. 683 af 8. juni 2017 nedsat til at udgøre 13 % for gaver ydet i 2016 eller 2017, 7 % for gaver ydet i 2018, 6 % for gaver ydet i 2019 og 5 % for gaver ydet i 2020 eller senere. Som følge heraf var det økonomisk og forretningsmæssigt mest rationelt for familien at gennemføre et generationsskifte i 2020.

Da C afgik ved døden i 2019, og regeringen desuden varslede en forhøjelse af gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder, blev det planlagte generationsskifte imidlertid fremrykket. Familien foretrak således at gennemføre generationsskiftet i september 2019, hvor afgiftssatsen var på 6 %, frem for at vente med at foretage generationsskiftet i 2020, hvor afgiftssatsen ifølge den gældende lovgivning ville være på 5 %, men hvor regeringen havde varslet en forhøjelse ved en kommende lovændring. Regeringen fremsatte onsdag den 20. november 2019 lovforslag om at forhøje bo – og gaveafgiften ved overdragelse af familieejede virksomheder til 15 % for overdragelser foretaget fra og med den 1. januar 2020.

At det hele tiden har været planlagt, at C ville gennemføre et generationsskifte af sine aktier i H Holding A/S, bekræftes af, at C tidligere har overdraget A-aktier til E, som beskrevet, deltager aktivt i driften af H-koncernen. Familiens plan er, at E skal drive selskaberne, H Drift 1 A/S og H Drift 2 A/S, videre.

Eftersom familiens ønske er, at E skal drive selskaberne videre efter C, og at F ligeledes skal have del i værdierne i af H Holding A/S, igangsatte D et generationsskifte af de aktier i H Holding A/S, som hun overtog efter C.

Generationsskiftet af aktierne i H Holding A/S blev gennemført i 2019. Ved gavebrev af 2019 overdrog D nominelt DKK x A-aktier samt nominelt DKK x B-aktier i H Holding A/S til E. Ligeledes ved gavebrev af 2019 overdrog D nominelt DKK x B-aktier i H Holding A/S samt en kontant gave på x kr. til F.

Forskelsbeløbet efter skat mellem de to gaveoverdragelser blev af parterne opgjort til ca. 10 mio. kr. For at sikre at E og F blev stillet lige i arvemæssig erkendte E således ligeledes i 2019 at have modtaget et arveforskud på ca. 10 mio. kr. fra D, og at der ved skifte til sin tid efter D skal ske afkortning i arven til E med værdien af det modtagne beløb på ca. 10 mio. kr. Dermed er det sikret, at E og F beløbsmæssigt arver deres forældre lige.

Generationsskiftet af aktierne i H Holding A/S skete med skattemæssig succession og reduceret afgift, der i henhold til boafgiftslovens § 23 a, stk. 4, udgjorde 6 % af de overdragne aktiers værdi.

Gavebrevet fra D til E og gavebrevet fra D til F indeholder begge et skatteforbehold. Skatteforbeholdet i gavebrevene kan blandt andet effektueres, hvis Skattestyrelsen anfægter, at aktierne kan overdrages med skattemæssig succession og reduceret afgift, såfremt den påtænkte spaltning af H Holding A/S gennemføres.

Hvis skatteforbeholdet i et af gavebrevene påberåbes, er konsekvensen, at gaveoverdragelsen annulleres, således at gavemodtageren, E henholdsvis F, skal tilbagelevere de modtagne aktier i H Holding A/S til D. Skatteforbeholdet i gavebrevene kan påberåbes uafhængigt af hinanden. D kan derfor vælge at påberåbe sig skatteforbeholdet i gavebrevet til F og derved annullere gaven til F uden samtidig at påberåbe sig skatteforbeholdet i gavebrevet til E.

Fra 2019 er aktiekapitalen i H Holding A/S fordelt sådan, at E ejer 61,19 %, F ejer 28,07 % og Fonden ejer 10,73 % af aktiekapitalen.

Oversigt over H-koncernen og virksomhedens ejerstruktur ser pr. 2019 ud som følgende:

Struktur