Dato for udgivelse

08 Jul 2021 10:43

Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

08 Jul 2021 10:25

SKM-nummer

SKM2021.373.SKTST

Myndighed

Skatteforvaltningen

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

21-0139833

Dokument type

SKM-meddelelse

Overordnede emner

Skat

Overemner-emner

Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder

Emneord

Aktie, tab, unoterede, genoptagelse forældelse

Resumé

Skatteministeriet har ikke anket dommen, der er offentliggjort i SKM2021.100.BR. Dommen vedrører tab på unoterede aktier, hvor der er fradraget et tab opgjort efter gennemsnitsmetoden. Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet et styresignal om dommen. Styresignalet forventes udsendt i løbet af nogle måneder. Adgang til genoptagelse efterunderkendelse af praksis er ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2 og 6
Skatteforvaltningsloven § 32S
Skatteforvaltningsloven § 34 a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.1.7.3.


Byretten har den 7. januar 2021 afsagt dom, der er offentliggjort i SKM2021.100.BR.

Sagen vedrører personers fradrag for tab på unoterede aktier, hvor tabet er opgjort ved anvendelse af gennemsnitsmetoden i aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2 og 6. I sagen havde SKAT underkendt fradraget ud fra en omgåelsesbetragtning. Byretten underkendte SKAT og gav

skatteyderen medhold i, at tabet kunne opgøres efter gennemsnitsmetoden og fradrages som et tab på unoterede aktier. Dommen er ikke anket.

Skattestyrelsen arbejder på et styresignal om dommen.

Styresignalet forventes udsendt om nogle måneder.

Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er imidlertid ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse.

Denne SKM har derfor til formål at præcisere, at anmodninger om genoptagelse ikke kan afvises med den begrundelse, at Skattestyrelsen endnu ikke har udsendt et styresignal. Anmodninger om genoptagelse i den konkrete situation skal modtages af Skattestyrelsen og journaliseres med henblik på sagsbehandling, når styresignalet er udsendt.

Forældelse

Muligheden for ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32 er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4. Forældelsesfristen for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse er 10 år. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4.

Fristen kan ikke suspenderes, men afbrydes foreløbigt, hvis der varsles en ændring eller anmodes om genoptagelse inden forældelsesfristens udløb. I disse tilfælde er kravet tidligst forældet 1 år efter at Skattestyrelsen har truffet afgørelse, uanset om der er tale om en ændring på Skattestyrelsens eller på borgerens/virksomhedens initiativ. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2.

Se evt. også Den juridiske vejlednings afsnit A.A.8.3.2.1.3 og A.A.9