Afgørelse af 26. juni 2020

Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret afgiftspligtig virksomhed med fjernsalg gennem de udenlandske selskaber, og som følge heraf har fastsat afgiftstilsvaret til samlet 7.345.252 kr. for perioderne fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af det Centrale Virksomhedsregister, CVR, at [person1] (herefter benævnt indehaveren) var fuldt ansvarlig deltager i [virksomhed1], cvr-nr. […1] (herefter benævnt virksomheden). Virksomheden var en enkeltmandsvirksomhed, der havde startdato den 1. november 2004. Virksomheden var registreret i CVR under branchekoden 513830 – Engroshandel med helsekostprodukter. Videre var virksomheden registreret med bibrancher under branchekoden 514210 – Engroshandel med beklædning. Virksomheden var momsregistreret i perioden fra 1. november 2004 til 31. december 2005 og ophørte den 31. december 2005.

[virksomhed2] Ltd (herefter benævnt selskabet) var et engelsk selskab, der havde startdato den 10. januar 2006. Indehaveren var direktør i selskabet fra den 25. september 2006.

Den 9. november 2006 foretog SKAT et prøvekøb på hjemmesiden […com], hvor virksomheden solgte kosttilskud og lægemidler m.v. SKAT har oplyst, at virksomheden fakturerede dansk moms, og at betaling for varerne kunne ske ved bankoverførsel til bankkonto nr. […89] eller girokonto nr. […12]. Videre har SKAT oplyst, at indehaveren var fuldmagtshaver til bankkonto nr. […89] og girokonto nr. […12].

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har Skattestyrelsen fremlagt mail fra [virksomhed1].com til SKAT af 28. april 2008, hvoraf det bl.a. fremgår:

”…

Vi har set på sagen, og må erkende at vores rådgivere ikke har haft styr på sagerne..

Men vi har set de fremsendte tal igennem, og regler igennem. Der skal betales moms af de salg der er forgået i DK.

(…).”

Den 21. juli 2008 traf SKAT afgørelse om, at virksomheden i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2005 havde drevet uregistreret afgiftspligtig virksomhed med fjernsalg.

Den 21. august 2008 anmodede selskabet om at blive momsregistreret i Danmark. Den 24. september 2008 meddelte SKAT, at momsregistreringen forudsatte, at selskabet stillede en sikkerhed. Den 13. oktober 2008 oplyste selskabet, at selskabet ikke kunne stille den påkrævede sikkerhed.

Det fremgår af kontoudtog for bankkonto nr. […89], udstedt af [finans1] (senere [finans2]), at selskabet som kontohaver modtog betalinger i perioderne fra 2. januar 2007 til 31. juli 2007, 2. september 2007 til 31. december 2007, 2. januar 2008 til 31. december 2008 og 2. januar 2009 til 29. maj 2009. Det fremgår, at betalingerne blev foretaget af privatpersoner med adresser i Danmark.

Det fremgår af posteringsoversigt for bankkonto nr. […89], at selskabet som kontohaver modtog indbetalinger i perioden fra 3. juni 2009 til 8. juni 2009. Det fremgår, at betalingerne blev foretaget af privatpersoner med adresser i Danmark.

Det fremgår af posteringsoversigt for girokonto nr. […12], udstedt af [finans2], at selskabet som kontohaver modtog indbetalinger i perioden fra 2. januar 2007 til 31. december 2007. Det fremgår ikke, hvem der foretog indbetalingerne.

Det fremgår af kontoudtog for girokonto […12], udstedt af [finans2], at selskabet som kontohaver modtog indbetalinger i perioden fra 2. januar 2008 til 31. december 2008. Der er anført et referencenummer ved hver postering. Det fremgår ikke, hvem der foretog indbetalingerne.

Det fremgår af kontoudtog for girokonto […12], udstedt af [finans2], at selskabet som kontohaver modtog indbetalinger i perioden fra 2. januar 2009 til 4. juni 2009. Der er anført et referencenummer ved hver postering. Det fremgår ikke, hvem der foretog indbetalingerne.

Under sagens behandling i Landsskatteretten har Skattestyrelsen fremlagt telefonnotat af 17. april 2008, hvoraf det fremgår, at [finans2] oplyste til SKAT, at:

”…

•  Når der på posteringslisterne/kontoudtogene står IK, så betyder det, at der er anvendt opkrævningsbilag. Det vil sige, at leveringen er sket med postvæsenet og dermed til danske kunder.
•  På fuldmagten er anført kundenummer/CVR-nr. Dette nummer er et af banken konstrueret nummer, idet det engelske selskabsregistreringsnummer ikke passer i formatet”

Under sagens behandling i Landsskatteretten har Skattestyrelsen videre fremlagt to mails fra [virksomhed3] A/S af 26. maj 2008, hvorved [virksomhed3] A/S fremsendte opgørelser over danske kreditkortkunders køb hos [virksomhed1].

[virksomhed4] opgjorde betalingerne fra danske kunder i perioden fra 1. juni 2007 til 30. juni 2009 til samlet 24.034.533 kr.

Med udgangspunkt i kontoudtogene for bankkonto nr. […89] og girokonto nr. […12] i [finans1] (senere [finans2]) og oplysningerne fra [virksomhed4] opgjorde SKAT virksomhedens samlede omsætning fra fjernsalg til 36.726.267 kr. for perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009.

SKATs afgørelse indeholder ikke en beskrivelse af leveringsbetingelserne. SKAT har oplyst, at virksomheden opkrævede porto hos kunderne i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2005. Det fremgår af kontoudtogene for bankkonto nr. […89] og girokonto nr. […12], at selskabet blev debiteret beløb med beskrivelsen ”DBT.[virksomhed5]” og krediteret beløb fra [virksomhed5] A/S i perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009.

Der er ikke fremlagt fakturaer.

Virksomhedens repræsentant har indgivet klage over SKATs afgørelse den 22. december 2009. Repræsentanten har herefter løbende anmodet om berostillelse på grund af en verserende straffesag mod indehaveren. Disse anmodninger er blevet imødekommet.

Ved en straffedom den 10. september 2015 har indehaveren ved Retten i [by1] erkendt sig skyldig i momsunddragelse af særlig grov karakter ved at have drevet registreringspligtig virksomhed eventuelt ved fjernsalg her i landet som følge af salg af kosttilskud og lægemidler m.v. via bl.a. hjemmesiden […com] i forening med bl.a. selskabet.Den udeholdte moms for perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009 blev opgjort til samlet 7.345.252 kr.

Følgende fremgår bl.a. af rettens begrundelse:

”…

De tiltalte har erkendt sig skyldige i forhold 1. Der kan efter tiltalens formulering være tvivl om i hvilke selskaber eller under hvilke selskabsnavne, momsunddragelsen er begået, men tiltalen bygger på en omsætning, der er konstateret ved indsættelser på virksomhedens konti i [finans2] og på girokontoen ([…]). Det er derfor helt ubetænkeligt at lægge de tiltaltes erkendelse til grund og dermed anse de tiltalte skyldige i dette forhold.

(…).”

Virksomhedens repræsentant er udtrådt af sagen den 6. november 2018.

Skatteankestyrelsen har ved mail af den 13. november 2018, brev af den 13. december 2018 og digital post af den 22. januar 2019 kontaktet indehaveren vedrørende klagesagens videre forløb. Indehaveren har ikke besvaret disse henvendelser.

Den 27. juni 2019 har Skatteankestyrelsen oplyst indehaveren om, at klagesagen ville blive afgjort på det foreliggende grundlag, idet han ikke havde besvaret henvendelserne.

SKATs afgørelse

SKAT har den 2. oktober 2009 anset virksomheden for at have drevet uregistreret afgiftspligtig virksomhed med fjernsalg, og SKAT har som følge heraf fastsat virksomhedens afgiftstilsvar til samlet 7.345.252 kr. for perioderne fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009.

Beløbet er fremkommet således:

1. januar 2007 til 31. december 2007

3.800.007 kr.

1. januar 2008 til 31. december 2008

2.704.863 kr.

1. januar 2009 til 30. juni 2009

840.382 kr.

Som begrundelse har SKAT bl.a. anført følgende:

”…

2. Begrundelse for forslag til ændring

[Navn udeladt] har i forbindelse med afgørelse vedrørende 2005 bekræftet, at der sælges varer til danske privatforbrugere i et omfang, der gør, at virksomheden burde have været momsregisteret i Danmark i henhold til reglerne om fjernsalg.

Opgørelsen af omsætning til danske privatforbrugere i perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2009 er udarbejdet på samme måde, som [virksomhed1] opgjorde omsætningen i 2005 for den del af indbetalingerne, der går via kontiene i [finans2]. Det blev i forbindelse med afgørelsen vedrørende

2005 bekræftet af [virksomhed1], at kontiene […89] og […12] bliver anvendt til betalinger fra danske kunder. Disse indbetalinger er således omsætning fra danske kunder og skal medregnes, når der beregnes moms efter fjernsalgsreglerne.

Opgørelsen af omsætning til danske privatforbrugere i perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2009 er udarbejdet på samme måde, som [virksomhed1] opgjorde omsætningen i 2005 for den del af indbetalingerne, der går via kontiene i [finans2]. Det blev i forbindelse med afgørelsen vedrørende

2005 bekræftet af [virksomhed1], at kontiene […89] og […12] bliver anvendt til betalinger fra danske kunder. Disse indbetalinger er således omsætning fra danske kunder og skal medregnes, når der beregnes moms efter fjernsalgsreglerne.

Indbetalinger på konto […12] kan opgøres til i alt 11.692.270 kr. Af kontoudtogene ses dog indbetalinger med teksten “[virksomhed1]” på i alt 1.087.956 kr. Disse indbetalinger antages ikke at være omsætning og medregnes således ikke i opgørelsen. Indbetalingerne på denne konto vedrørende salg udgør således 10.604.314 kr.

Indbetalinger på konto […12] kan opgøres til i alt 11.692.270 kr. Af kontoudtogene ses dog indbetalinger med teksten “[virksomhed1]” på i alt 1.087.956 kr. Disse indbetalinger antages ikke at være omsætning og medregnes således ikke i opgørelsen. Indbetalingerne på denne konto vedrørende salg udgør således 10.604.314 kr.

Udover de indbetalinger, der fremgår af kontoudtogene fra [finans2], er der indbetalinger fra danske købere, der har anvendt kreditkort til deres betaling. [virksomhed4] har oplyst, at de i deres database kan se indbetalinger til [virksomhed1] fra danske forbrugere med i alt 24.034.533 kr.

4. Foreløbig afgørelse

Det er SKATs opfattelse, at det samlede salg til danske privatforbrugere kan opgøres ved at se på indsættelserne på kontiene […89] og […12] samt oplysningerne fra [virksomhed4] om kreditkortsalg.

Det samlede salg til danske forbrugere er opgjort til 36.726.267 kr. – heraf udgør moms.7.345.252 kr.

Idet virksomhedens salg til danske privatforbrugere overstiger grænsen for registrering efter fjernsalgsreglerne, burde virksomheden have været registreret efter momslovens § 49, stk. 3. Af momslovens § 47, stk. 5 fremgår det, at anmeldelse til registrering skal ske senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed.

Momstilsvaret skal opgøres i henhold til momslovens § 56, hvor salgsmomsen er momsen efter denne lov af virksomhedens leverancer til danske forbrugere. Momsen skal afregnes efter reglerne i momslovens kapitel 15 samt opkrævningsloven.

6. SKATs endelige afgørelse

Virksomheden er ikke kommet med indsigelser til forslaget, men har bedt om en afgørelse. Endelig afgørelse træffes derfor i overensstemmelse med den foreløbige afgørelse, jf. punkt 4 og det udsendte forslag af 3. september 2009.

(…).”

Under sagens behandling har SKAT den 1. februar 2010 bl.a. videre anført følgende:

”…

Kontoudtog fra banken

SKAT har som beskrevet i sagsfremstillingen indhentet kontoudtog fra banken. Af kontoudtogene vedrørende konto […89] fremgår det direkte af teksten, hvem der har foretaget den enkelte indbetaling med angivelse af navn og adresse.

Om kontoudtogene vedrørende konto […12] har [finans2] oplyst, at indbetalingerne på denne konto er sket via postopkrævningsbilag i Danmark.

Oplysningerne omkring anvendelsen af bankkontiene understøttes desuden af, at virksomheden selv har opgjort momstilsvaret for perioden 1. april 2005 til 31. december 2005 på samme måde som SKAT har gjort det for de efterfølgende år. Det vil sige, at for perioden 1. april 2005 til 31. december 2005 har virksomheden medregnet indbetalingerne på de to bankkonti ved opgørelsen af omsætning fra danske forbrugere.

Oplysninger fra [virksomhed3]

Fra [virksomhed3] er der indhentet oplysning om danske kunders kreditkortkøb ved virksomheden [virksomhed2]/[virksomhed1]. Kontakten til [virksomhed3] blev etableret i forbindelse med, at vi lavede et prøvekøb med et kreditkort på virksomhedens hjemmeside. Indbetalingen fra prøvekøbet kunne ikke findes på de kontoudtog, som vi har indhentet fra banken. Vi indhentede derfor kontroloplysninger fra [virksomhed3]. Ved at give dem datoen for købet, beløbet og kreditkortnummeret kunne de finde frem til betalingen i deres system. De kunne desuden give os en opgørelse over alle de øvrige transaktioner foretaget med danske kreditkort til samme virksomhed for perioden 23. februar 2006 til 21. juli 2009. Den opgørelse er i afgørelsen lagt til grund for den opgjorte omsætning vedrørende kreditkortindbetalinger.

(…).”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens tidligere repræsentant har nedlagt påstand om, at afgiftstilsvaret ansættes til 0 kr.

Til støtte herfor har repræsentanten anført følgende:

”…

PÅSTAND

Der nedlægges påstand om, at den ved afgørelse af 2. oktober 2009 af SKAT ændrede moms for virksomheden [virksomhed1] i perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2009 nedsættes med samlet kr. 7.343.252 til kr. 0.

Beløbet er fremkommet således:

2007 kr. 3.800.807,00

2008 kr. 2.704.863,00

2009 (til 30. juni) kr. 840.382,00

I alt kr. 7.345.252,00

SAGSFREMSTILLING/ANBRINGENDER:

Det gøres til støtte for ovennævnte påstand gældende, at der ikke fra virksomheden [virksomhed1] er sket salg til danske privatforbrugere.

Det gøres endvidere gældende, at der ikke på konti […89] og […12] er blevet foretaget indbetalinger fra danske privatpersoner, samt omsætningen oplyst af [virksomhed3] ikke stamme fra salg til danske kunder.

Endelig gøres det gældende, at SKAT ikke har fremføre tilstrækkelig dokumentation for at foretage ændringen af virksomheden [virksomhed1]s moms for perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2009.

(…).”

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret afgiftspligtig virksomhed med fjernsalg gennem det udenlandske selskab, og som følge heraf har fastsat virksomhedens afgiftstilsvar til samlet 7.345.252 kr. for perioderne fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009.

Ifølge momslovens § 3, stk. 1, er afgiftspligtige personer juridiske og fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Efter momslovens § 4, stk. 1, 1 pkt., betales der afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Det fremgår af momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, at leveringsstedet for varer er her i landet, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. den dagældende momslovs § 49, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005).

Definitionen på fjernsalg fremgår af den dagældende momslovs § 14, nr. 2, sidste pkt., der havde følgende ordlyd:

”2) … Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret.”

Momslovens § 14, nr. 2, 2. og 3. pkt., og nr. 3, gennemfører momssystemdirektivets artikel 33, stk. 1, litra a), der har følgende ordlyd:

”Uanset artikel 32 anses leveringsstedet for varer, der af leverandøren eller for hans regning forsendes eller transporteres fra en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten afsluttes, for at være det sted, hvor varerne befinder sig, når forsendelsen eller transporten til kunden afsluttes, når følgende betingelser er opfyldt:

a)  leveringen af varer finder sted til en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person, hvis erhvervelser af varer inden for Fællesskabet ikke er momspligtige i henhold til artikel 3, stk. 1, eller til enhver anden ikke-afgiftspligtig person.”

Det fremgår af momslovens § 47, stk. 1, at afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Det fremgik af den dagældende momslovs § 49, stk. 3, at afgiftspligtige personer, der leverer varer ved fjernsalg her til landet fra andre EU-lande, jf. momslovens § 14, nr. 3, ikke skal registreres og betale afgift her i landet, når leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige varer, jf. § 34, stk. 1, nr. 3, og den samlede levering her til landet ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 280.000 kr.

Ifølge det oplyste solgte virksomheden bl.a. i perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009 kosttilskud og lægemidler m.v. gennem hjemmesiden […com]. SKAT foretog et prøvekøb på hjemmesiden den 9. november 2006. SKAT har oplyst, at virksomheden fakturerede dansk moms. Videre har SKAT oplyst, at det fremgik af hjemmesiden, at betaling kunne ske ved bankoverførsel til bankkonto nr. […89] eller girokonto nr. 1005612, til hvilke indehaveren havde fuldmagt.

Det fremgår af kontoudtog for disse bankkonti, at selskabet var kontohaver i perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009. Selskabet var ikke momsregistreret i Danmark.

Det fremgår af kontoudtog for bankkonto nr. […89], at indbetalinger blev foretaget af privatpersoner med adresser i Danmark. Det fremgår af kontoudtog for girokonto nr. […12], at der blev foretaget indbetalinger med angivelse af referencenumre. Det fremgår af SKATs telefonnotat af 17. april 2008, at [finans2] oplyste til SKAT, at girokonto nr. […12] blev anvendt til indbetalinger fra danske kunder, der betalte gennem postopkrævningsbilag. Det fremgår af mails fra [virksomhed3] A/S af 26. maj 2008, at danske kunder foretog kreditkortkøb hos [virksomhed1].

Videre er det oplyst, at virksomheden opkrævede porto hos kunderne i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2005. Det fremgår af kontoudtogene, at selskabet i perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009 havde udgifter med beskrivelsen ”DBT.[virksomhed5]”. Det lægges herefter til grund, at virksomheden forestod forsendelsen af varerne.

Der er ikke fremlagt fakturaer.

Det fremgår af straffedom af 10. september 2015, at indehaveren ved Retten i [by1] har erkendt sig skyldig i momsunddragelse af særlig grov karakter ved at have drevet registreringspligtig virksomhed eventuelt ved fjernsalg her i landet som følge af salg af kosttilskud og lægemidler m.v. via bl.a. hjemmesiden […com] i forening med bl.a. selskabet. Den udeholdte moms for perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009 blev opgjort til 7.345.252 kr.

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har Skatteankestyrelsen den 13. november 2018, den 13. december 2018 og den 22. januar 2019 kontaktet indehaveren. Indehaveren har ikke besvaret henvendelserne.

Landsskatteretten bemærker, at idet indehaveren ikke har besvaret Skatteankestyrelsens henvendelser, lægges det af SKAT oplyste til grund for rettens afgørelse.

Landsskatteretten bemærker herved, at virksomheden ud fra det oplyste i perioderne fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009 har drevet selvstændig økonomisk virksomhed i Danmark, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Videre finder Landsskatteretten i overensstemmelse med SKAT, at virksomheden har solgt varer her til landet ved fjernsalg, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 3.

Der er herved henset til, at det af kontoudtog til bankkonto nr. […89] fremgår, at indbetalingerne var foretaget af privatpersoner med danske adresser, at det af [finans2] blev oplyst, at indbetalingerne til girokonto nr. […12] hidrørte fra danske kunder, og at det af [virksomhed3] blev oplyst, at danske kunder foretog kreditkortkøb hos virksomheden. Det er således rettens opfattelse, at virksomheden solgte varer til danske ikke-momsregistrerede købere gennem et selskab etableret i England. Dertil er det rettens opfattelse, at varerne blev forsendt på virksomhedens vegne til de danske kunder.

Videre er der henset til, at indehaveren i straffedom af 10. september 2015 erkendte sig skyldig i momsunddragelse for samlet 7.345.252 kr. for bl.a. perioderne fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009.

Det af virksomhedens tidligere repræsentant anførte om, at der ikke er foretaget indbetalinger på bankkonto nr. […89] og girokonto nr. […12] af danske privatpersoner, og at omsætningen oplyst af [virksomhed3] ikke stammer fra salg til danske kunder, ændrer ikke herved, idet virksomheden ikke har fremlagt dokumentation herfor.

Landsskatteretten finder videre, at virksomheden drev uregistreret virksomhed i Danmark, da virksomhedens samlede levering her til landet ved fjernsalg oversteg 280.000 kr., og virksomheden dermed havde pligt til at anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen, jf. momslovens §§ 48, stk. 3, jf. 47, stk. 1.

Det er således med rette, at SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret afgiftspligtig virksomhed med fjernsalg i perioderne fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009, jf. momslovens §§ 48, stk. 3, jf. 47, stk. 1, og 14, stk. 1, nr. 3.

Landsskatteretten stadfæster således SKATs afgørelse.