Afgørelse af 23. oktober 2019

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012

     

Fradrag for udgifter til husleje

0 kr.

27.500 kr.

27.500 kr.

Fradrag for udgifter til telefon

0 kr.

7.198 kr.

3.200 kr.

Fradrag for udgifter til porto og gebyrer

0 kr.

1.351 kr.

39 kr.

Fradrag for afskrivninger – driftsmidler og inventar

0 kr.

18.750 kr.

18.750 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren drev virksomheden [virksomhed1] v/[person1] med cvr-nr. […1]. Virksomheden blev startet den 1. januar 2012 og ophørte den 7. januar 2016. Virksomheden beskæftigede sig med anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Dette var blandt andet restaurations-, rengørings- og malerarbejde på tagkonstruktioner.

Klageren har ikke overfor SKAT fremlagt dokumentation for de udgifter, han ønsker fradrag for. Derfor har SKAT ikke godkendt fradrag for udgifter til husleje, telefoni, porto og gebyrer og afskrivninger på driftsmidler og inventar.

Udgifter til husleje

Klageren har i regnskabet for indkomståret 2012 fratrukket udgifter til husleje på i alt 30.000 kr.

Som dokumentation for den fratrukne husleje, har klageren, over for Skatteankestyrelsen, fremlagt en lejekontrakt. Af kontrakten fremgår, at lejeforholdet begyndte den 1. februar 2012. Den årlige husleje var fastsat til 30.000 kr., svarende til 2.500 kr. om måneden. Der var tale om et erhvervslejemål, som bestod af 100 m2 lagerlokale beliggende på [adresse1] i [by1]. På lejekontrakten står [virksomhed1] anført som lejer.

Udgifter til telefoni

Klageren har i regnskabet for indkomståret 2012 fratrukket udgifter til telefoni på i alt 7.199 kr. ekskl. moms. Moms er fratrukket med 1.799 kr.

Som dokumentation for de fratrukne udgifter til telefoni har klageren, over for Skatteankestyrelsen, fremlagt udskrifter fra [virksomhed2] fra juli – december 2012. Udskrifterne er udstedt til [virksomhed1] v/[person1]. Af udskrifterne fremgår følgende:

 

Juli

August

September

Oktober

November

December

Forbrug i Danmark – i alt

274,08 kr.

744,09 kr.

924,72 kr.

140,79 kr.

139,00 kr.

169,00 kr.

Forbrug i udlandet – i alt

0,00 kr.

0,00 kr.

2,02 kr.

0,00 kr.

4.242,15 kr.

701,55 kr.

             

Ifølge udskrifterne har der været udgifter på i alt 4.945,72 kr. inkl. moms vedrørende forbrug i udlandet for september – december måned. Udgifterne for forbruget i Danmark har i perioden juli – december været på 2.391,68 kr. inkl. moms. I alt har der i perioden juli – december 2012 været udgifter på 7.337,40 kr. inkl. moms vedrørende forbrug i Danmark og i udlandet.

Udgifter til porto og gebyrer

Klageren har i regnskabet for indkomståret 2012 fratrukket udgifter til porto og gebyrer på i alt 3.199 kr.

Som dokumentation for de fratrukne udgifter for porto og gebyrer har klageren, over for Skatteankestyrelsen, fremlagt kontoudskrifter fra 1., 2. og 3. kvartal 2012. Kontoen har kontonummer […12] og er en […] konto. Kontoudskrifterne er udsendt til [virksomhed1] v/[person1]. Af kontoudskrifterne fremgår, at der er hævet 39 kr. i 1. kvartal. Det fremgår, at gebyret vedrører […] pakke. I 2. kvartal er der betalt 652 kr. i gebyrer. Det fremgår, at der er tale om ”gebyrer ifølge nota”. I 3. kvartal er der betalt 660 kr. til ”gebyrer ifølge nota”.

Afskrivninger af driftsmidler og inventar

Klageren har i regnskabet for indkomståret 2012 foretaget afskrivninger på driftsinventar på 18.750 kr.

Afskrivningerne er opgjort således:

Inventar

     

Årets tilgang, Saldo pr. 01/01-2012

75.000

 
   

 
   

75.000

 

Afskrivninger 25 % af kr. 75.000

-18.750

18.750

       

Saldo pr. 31/12-2012

56.250

 

Som dokumentation for afskrivningerne har klageren, over for Skatteankestyrelsen, fremlagt en faktura udstedt den 25. juni 2012 til [virksomhed1]. Af fakturaen fremgår, at der er erhvervet en Wagner ProSpray PS 4.34 malermaskine til 75.000 kr. ekskl. moms.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for husleje på 30.000 kr., telefoni på 7.198 kr., porto og gebyrer på 3.199 kr. samt afskrivninger på 18.750 kr. i indkomståret 2012.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(…)

6. Husleje u/moms

(…)

I mangel af dokumentation kan der ikke godkendes fradrag for udgift til husleje jf. Statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a.

Forhøjelse 30.000 kr.

(…)

8. Telefon

(…)

I mangel af dokumentation kan der ikke godkendes fradrag for udgift til telefon jf. Statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a.

(…)

10. Porto og gebyrer

(…)

I mangel af dokumentation kan der ikke godkendes fradrag for udgift til internet jf. Statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a.

11. Afskrivning, driftsmidler og inventar

(…)

I mangel af dokumentation kan der ikke godkendes fradrag for afskrivning jf. Statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a

(…)”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til husleje på 27.500 kr., telefon på 7.198 kr., porto og gebyrer på 1.351 kr. og afskrivninger på 18.750 kr. i indkomståret 2012.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(…)

Husleje

Virksomheden er lejer af et lagerlokale, der anvendes til opbevaring af stilladser, stiger, arbejdstøj, værktøj og maling, ligesom en mindre del af lageret er indrettet til kontor.

Lageret er beliggende på [adresse2], [by1]. Virksomhedens lejekontrakt vedlægges som bilag 1.

Det fremgår heraf, at lejeforholdet blev etableret den 01.02.2012, hvorfor det gøres gældende, at virksomheden kan fradrage 27.500 kr. i regnskabet svarende til 11 måneders husleje.

Telefon

Som følge af manglende bilag har SKAT nægtet [virksomhed1] fradrag for udgifter til telefoni.

Der fremlægges derfor som bilag 2 udskrift fra [virksomhed2] på virksomhedens telefonabonnement og forbrug for 2012.

Det gøres gældende, at virksomheden kan fradrage udgifter til telefoni i regnskabet på 7.199 kr., som det også er opgjort i virksomhedens Årsrapport for 2012. Årsrapporten fremlægges som bilag 3.

Porto og gebyrer

[virksomhed1] er kunde i [finans1]s erhvervsafdeling, og virksomheden har en “[…]” driftskonto i banken.

Erhvervsengagementet forbundet med en række gebyrer til banken. Det samlede gebyr til banken i 2012 udgjorde 1.351 kr., og ligger på henholdsvis 39 kr., 660 kr., og 652 kr. på 3 ud af 4 kvartaler.

Der fremlægges som bilag 4 kopi af kontoudskrifter vedrørende de kvartalsmæssig afregninger til banken, og det gøres gældende, at gebyrerne er fradragsberettiget i virksomhedens driftsresultat.

Afskrivning på driftsmidler og inventar

Det følger af afskrivningslovens § 5, stk. 3, 1. pkt., at afskrivninger på driftsmidler kan ske med indtil 25 % af den afskrivningsberettigede saldoværdi.

Det fremgår af SKAT’s afgørelse, at der i mangel af dokumentation ikke kan godkendes afskrivninger i virksomheden på 18.750 kr. på driftsmidler og inventar.

Der fremlægges derfor som bilag 5 kopi af faktura på indkøbt malermaskine. Det er denne maskine der er afskrevet på, og det gøres gældende, at virksomheden har fradragsret for den ifølge regnskabet opgjorte afskrivning på 25 % af anskaffelsessummen svarende til 18.750 kr.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Husleje

Klageren har fratrukket udgifter til husleje med 30.000 kr. i indkomståret 2012.

Der er fremlagt en lejekontrakt, hvoraf det fremgår, at virksomheden har lejet et lagerlokale på 100 m2. Henset hertil samt virksomhedens aktiviteter finder Landsskatteretten, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, at der er fradrag for udgifter til leje af lagerlokale.

Lejemålet er indgået med virkning fra den 1. februar 2012, og der kan derfor kun godkendes fradrag for 11 måneders husleje svarende til 27.500 kr.

Den påklagede afgørelse ændres på dette punkt, idet Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til husleje med i alt 27.500 kr. i indkomståret 2012.

Telefoni

Klageren har i regnskabet for indkomståret 2012 fratrukket udgifter til telefoni med 7.199 kr. ekskl. moms.

Klageren har som dokumentation indsendt udskrifter fra [virksomhed2]. Ifølge udskrifterne har der samlet været udgifter på 7.337,40 kr. for perioden juli – december 2012. De i regnskabet fratrukne telefonudgifter stemmer således ikke overens med udskrifterne fra [virksomhed2].

Henset til virksomhedens karakter samt at udskrifterne fra [virksomhed2] står i virksomhedens navn finder Landsskatteretten, at det er sandsynliggjort, at klageren har haft telefonudgifter i forbindelse med udøvelsen af virksomheden.

Landsskatteretten finder det ikke godtgjort, at alle de fratrukne udgifter har været afholdt erhvervsmæssigt, idet der ifølge udskrifterne fra [virksomhed2] har været flere timers tale i udlandet. Henset til virksomhedens aktiviteter har klageren ikke sandsynliggjort, at virksomheden har haft behov for at have et telefonforbrug i udlandet.

Da klageren ikke har dokumenteret, at alle udgifterne har været afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, finder Landsskatteretten, at der i stedet skal gives et skønsmæssigt fradrag. Landsskatteretten finder, at fradraget skønsmæssigt kan opgøres til 4.000 kr. inkl. moms. Moms udgør 800 kr. Ved skønnet er der henset til udgifterne til telefoni i Danmark ifølge udskrifterne fra [virksomhed2].

Den påklagede afgørelse ændres på dette punkt, idet Landsskatteretten godkender et skønsmæssigt fradrag for udgifter til telefoni på i alt 3.200 kr. ekskl. moms.

Porto og gebyrer

Klageren har i regnskabet for indkomståret 2012 fratrukket udgifter til porto og gebyrer med 3.199 kr.

Klageren har som dokumentation indsendt bankudskrifter fra [finans1]. Af bankudskrifterne fremgår, at der er hævet henholdsvis 39 kr., 652 kr. og 660 kr. i gebyrer.

Vedrørende gebyret på 39 kr. afholdt i 1. kvartal 2012 finder Landsskatteretten, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at det af kontoudskriften fremgår, at gebyret vedrører en […] pakke.

Landsskatteretten finder, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at udgifterne til gebyrer på henholdsvis 652 og 660 kr. i 2. og 3. kvartal har været afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Der er henset til, at der ikke foreligger en nærmere beskrivelse eller understøttende dokumentation, som viser, hvad gebyrerne vedrører. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for disse udgifter.

Den påklagede afgørelse ændres på dette punkt, idet der godkendes fradrag for udgifter til porto og gebyrer med i alt 39 kr. i indkomståret 2012.

Afskrivninger af driftsmidler og inventar

Klageren har i indkomståret 2012 fratrukket afskrivninger på driftsmidler/inventar med 18.750 kr.

Det fremgår af afskrivningslovens § 2, stk. 1, at maskiner, inventar og andre driftsmidler afskrives efter reglerne i kapitel 2 i afskrivningsloven, såfremt de udelukkende eller delvist benyttes erhvervsmæssigt.

Driftsmidler som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, skal afskrives på en samlet saldo for den enkelte virksomhed. Indkomstårets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udgang. Det fremgår af afskrivningslovens § 5, stk. 1-2.

Af afskrivningslovens § 5, stk. 3, fremgår det, at afskrivning højest kan udgøre 25 % af den afskrivningsberettigede saldoværdi efter stk. 2.

Klageren har fremlagt en faktura, hvoraf det fremgår, at han den 25. juni 2012 har købt en Wagner ProSpray PS 4.34 malermaskine for 75.000 kr. ekskl. moms.

Henset til at virksomheden blandt andet beskæftiger sig med maling af tage, anses driftsmidlet for at være anskaffet og benyttet som led i klagerens virksomhed. Da maskinen således må anses at være benyttet erhvervsmæssigt, kan der foretages afskrivninger efter afskrivningslovens regler.

Landsskatteretten godkender således fradrag for afskrivninger på driftsmidler/inventar med i alt 18.750 kr., svarende til 25 % af den afskrivningsberettigede saldoværdi.

Den påklagede afgørelse ændres på dette punkt, idet der godkendes fradrag for afskrivninger på driftsmidler med i alt 18.750 kr. i indkomståret 2012.