Afgørelse af 25. februar 2020

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms) for perioden 1. januar 2012 til den 31. december 2012

971.043 kr.

0

971.043 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har ifølge oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), i perioden fra den 9. oktober 2006 til den 19. oktober 2014, drevet enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1] v/[person1] med CVR-nr.: […1].

Virksomheden blev drevet under branchekode 494100 vejgodstransport og bibranchekode 494200 flytteforretninger.

Fra 2. kvartal 2011 og frem til 3. kvartal 2012 har virksomheden været registreret med én medarbejder.

Da virksomheden i dag er ophørt og idet virksomheden har været drevet som en enkeltmandsvirksomhed, er virksomhedens tidligere indehaver, [person1], herefter klager i nærværende sag. For overskuelighedens skyld benævnes klageren imidlertid herefter som henholdsvis ”virksomheden” og ”virksomhedens indehaver”.

Virksomheden har i perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012 afregnet moms kvartalsvis.

SKAT modtog den 12. februar 2013 hvidvaskningsindberetninger fra politiet om, at virksomheden i perioden fra den 15. november 2011 til den 19. juni 2012 havde indbetalt 880.184 kr. til virksomheden [virksomhed2] v/[person2]. I den forbindelse anmodede SKAT den 14. februar 2013 indehaveren om fakturaer vedrørende overførslerne samt momsregnskab. SKAT modtog den 9. april 2013 fakturaer, herunder regninger udskrevet af virksomheden [virksomhed2] til [virksomhed1]. Da de faktiske betalinger ikke var i overensstemmelse med de indsendte fakturaer, anmodede SKAT den 22. april 2013 om yderligere oplysninger, hvilket blev modtaget den 22. maj 2013, herunder opgørelse over fakturaer og udlæg. Da der fortsat var uoverensstemmelse mellem de faktiske betalinger og opgørelserne mellem [virksomhed1] og [virksomhed2], anmodede SKAT igen virksomhedens indehaver om en redegørelse for de faktiske indbetalinger. Der er afsendt rykkerskrivelser henholdsvis den 15. august 2013 og den 8. oktober 2013.

Da virksomhedens indehaver ikke reagerede herpå, indhentede SKAT den 8. november 2013 kontoudskrifter fra [finans1] og [finans2]. Disse udskrifter blev modtaget henholdsvis den 13. november 2013 og den 18. november 2013.

SKAT rykkede klageren, henholdsvis den 19. november 2014 og den 16. december 2014, for regnskabs- og bogføringsmateriale samt redegørelse for hævninger på virksomhedskontoen.

Det er ubestridt, at bankkontoen […39] i [finans2] er klagerens private konto, og at kontoen […40] i [finans1] er en virksomhedskonto.

SKAT har nægtet fradrag for købsmoms, idet indehaveren ikke har indsendt dokumentation herfor.

SKAT har opgjort den talmæssige forhøjelse således:

2012

1. Kvartal

2. Kvartal

3. Kvartal

4. Kvartal

I alt

Opgjort købsmoms

68.996

36.280

13.502

0

118.778

Angivet købsmoms

434.055

375.808

279.958

0

1.089.821

Ej godkendt købsmoms

-365.059

-339.528

-266.456

0

-971.043

Indehaveren af virksomheden har foretaget følgende momsangivelser:

2012

1. Kvartal

2. Kvartal

3. Kvartal

4. Kvartal

I alt

Salgsmoms

448.534

397.234

290.040

1.135.808

Købsmoms

434.055

375.808

279.958

1.089.821

Tilsvar

14.479

21.426

10.082

45.987

SKATs afgørelse

SKAT har nægtet virksomhedens indehaver fradrag for købsmoms og således forhøjet virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar 2012 til den 31. december 2012 med 971.043 kr.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(…)

1.3 SKATs begrundelse for forslag til ændring i brev af 27. maj 2014

SKAT har indkaldt momsregnskab og kontoudskrifter fra bank til belysning af fradrag for underleverandører og den samlede angivne købsmoms for indkomstårene 2011 og 2012, men har alene modtaget dokumentation vedrørende udgifter til underleverandør [virksomhed2].

SKAT har rekvireret kontoudskrifter vedrørende dine konti i [finans1] og [finans2] og foretaget en gennemgang heraf sammenholdt med de fra [virksomhed2] fremsendte fakturaer. En gennemgang har påvist, at dine betalinger til [virksomhed2] samlet set foretages med lavere beløb end de på fakturaerne anførte, herunder at der på nær 4 betalinger ikke sker betalinger med beløb, der kan henføres til en bestemt faktura.

Idet der henvises til bilag 1 og 2 godkendes der alene fradrag for købsmoms jf. fremlagte fakturaer fra [virksomhed2], med det beløb, der faktisk er betalt via bank.

(…)

2012 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal I alt_____

Opgjort købsmoms 68.996 36.280 13.502 0 118.778

Angivet købsmoms 434.055 375.808 279.958 0 1.089.821

Ej godkendt købsmoms -365.059 -339.528 -266.456 0 -971.043_

Virksomheden har ikke dokumenteret øvrige køb til grund for den angivne købsmoms.

Der godkendes derved ikke fradrag for købsmoms jf. Momslovens § 37, stk. 1 med i alt 2.430.690

kr. (1.459.647 kr. + 971.043 kr.) på grund af manglende dokumentation jf. Momsbekendtgørelsens § 84.

(…)

1.5. Endelig afgørelse

(…)

Indkomståret 2012

SKAT har ikke modtaget regnskabs eller bogføringsmateriale for indkomståret 2012, hvorfor SKAT i brev af 19. november 2014 samt 16. december 2014 rykker herfor samt beder dig indsende redegørelser for hævninger på virksomhedskontoen i 2012.

SKATs rykkerbreve er fremsendt i kopi til din revisor [person3] på adressen [virksomhed3] ApS, [adresse1], [by1].

Da SKAT aldrig har modtaget regnskabsmaterialet samt de ønskede redegørelser for indkomståret 2012, fastholdes tidligere foreslåede ændring af moms vedrørende 2012 i overensstemmelse med vores brev af 27. maj 2014.

Momstilsvaret for 2012 er ændret således:

2012 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal I alt_____

Opgjort købsmoms 68.996 36.280 13.502 0 118.778

Angivet købsmoms 434.055 375.808 279.958 0 1.089.821

Ej godkendt købsmoms -365.059 -339.528 -266.456 0 -971.043_

(…)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger den 11. maj 2016:

”(…)

I klagen anføres det, at regnskab for 2012 er klar og viser at moms og indkomst er lavere end det af SKAT opgjorte.

SKAT har ikke fået fremlagt nævnte regnskab for indkomståret 2012, hvorfor der ikke er nye oplysninger i sagen, som ikke står i sagsfremstillingen.

(…)”

Virksomhedens opfattelse

Indehaveren af virksomhedens har nedlagt påstand om, at virksomhedens moms skal nedsættes.

Indehaverens tidligere repræsentant har anført følgende:

”(…)

På vegne af overnævnet klint vil vi klager over skattevæsnet afgørelse af den 12.01.15 for forhøjelse af momsen og indkomst for 2012, regnskab for 2012 er klar og viser at momsen og indkomsten er meget minder end skattevæsnet forhøjelse

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Der fremgår af momslovens § 4 (lov om merværdiafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005.)

Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift fradrage afgiften for virksomhedens køb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer jf. momslovens § 37, stk. 1. Til dokumentation for den indgående afgift skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer med angivelse af sælgerens og køberens registreringsnummer, jf. momsbekendtgørelsens § 58 (bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftsloven).

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55, stk. 1, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og kontrollen af merværdiafgiftens berigtigelse.

De nærmere krav til regnskabsgrundlaget er fastsat i kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011). Det fremgår bl.a. heraf, at regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, jf. bogføringsloven.

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene eller hvis der ikke har været indsendt regnskab, været bogført, registreret eller angivet moms af virksomhedens omsætning og omkostninger for perioden, kan skatteforvaltningen fastsætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten finder, at SKAT har været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens afgiftstilsvar, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2. Der er lagt vægt på, at der hverken er udarbejdet regnskab, indsendt regnskabsmateriale, eller på anden måde dokumenteret hvor den angivne moms stammer fra.

Fradrag for indgående moms

I medfør af momslovens § 37, stk. 1, kan momsregistrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret få fuld fradragsret for indgående moms, i det omfang indkøbet relaterer sig til virksomhedens momsbelagte aktiviteter.

Af § 82 i momsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 om merværdiafgift, fremgår det, at registrerede virksomheder som dokumentation af den indgående afgift skal kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag.

SKAT har ved beregningen af den skattepligtige indkomst givet virksomheden fradrag for indgående moms, jf. momslovens § 37. SKAT har udelukkende opgjort virksomhedens indgående moms på baggrund af de indhentede kontoudskrifter fra indehaverens erhvervs konto.

Klageren har desuden ikke dokumenteret, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37 er opfyldt.

Landsskatteretten finder herefter, at der ikke kan godkendes fradrag for den indgående moms.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.