Afgørelse af 15. juni 2020

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2013

Aktieindkomst

Udbytteskat af udloddet udbytte på 325.185 kr., som skal godskrives som indeholdt skat på årsopgørelsen

Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte

Maskeret udbytte for afholdelse af klagerens private udgifter

0 kr.

12.747 kr.

7.304 kr.

87.800 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

18.573 kr.

7.304 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren og [person1] stiftede [virksomhed1] (herefter selskabet) den 23. februar 2009, med et indskud på 2 kr. De to aktionærer ejede hver 50 pct. af kapitalandelene i selskabet, ligesom de begge blev direktører i selskabet.

Klagerens repræsentant har oplyst, at [person1] overdrog sin aktiepost til klageren den 31. december 2012. Herefter ejede klageren alle kapitalandele i selskabet.

Selskabets formål var at drive virksomhed med internet handel samt hermed beslægtet virksomhed.

Selskabets regnskabsår fulgte kalenderåret. For 2009, 2010 og 2011 har selskabet indsendt årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. For indkomståret 2012 indsendte selskabet en undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport.

Som følge af at selskabet indsendte en undtagelseserklæring og ikke et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen for indkomståret 2012, så blev selskabet sendt til tvangsopløsning ved skifteretten i [by1].

Ved møde i skifteretten den 10. september 2013, hvor spørgsmålet om tvangsopløsning blev drøftet, oplyste klageren, at der ikke var aktivitet af betydning i selskabet i indkomstår 2012, hvorfor selskabet ikke var forpligtet til at offentliggøre en årsrapport, og hvorfor der ikke var grundlag for at tvangsopløse selskabet. Den 10. september 2013 annullerede Erhvervsstyrelsen anmodningen om opløsning af selskabet. Af referatet fremgår endvidere, at klageren oplyste følgende omkring selskabets ejerforhold:

”[virksomhed1] ejes halvt af hende personligt og halvt af [virksomhed2] ApS. En tidligere medejer trådte ud i januar 2013. Hun har herefter drevet selskabet alene.”

Ved møde hos Skatteankestyrelsen har klagerens repræsentant oplyst, at [person1] udtrådte af selskabet ved udgangen af 2012.

Af SKATs afgørelse for klageren vedrørende indkomståret 2012 fremgår blandt andet:

”Du har ved mødet den 8. december 2014 oplyst, at du købte [person1] ud af selskabet i december 2012, da du ønskede at lukke selskabet.”

Den 27. juli 2012 blev der sendt oplysninger til Erhvervsstyrelsen om, at [person1] var stoppet som direktør for selskabet per den 31. maj 2012.

Der er fremlagt kopi af indberettede udbytteangivelser for indkomstårene 2012 og 2013. Det fremgår, at der blev indberettet følgende udlodninger af udbytte fra selskabet til klageren:

Vedtagelsesdato Udbytte Udbytteskat Udbetaling

28.12.12 kr. 48.300 kr. 13.041 kr. 35.259

01.03.13 kr. 879.205 kr. 237.385 kr. 641.820

Der har været ført 3 forskellige typer af mellemregningskonti mellem selskabet og klageren. I perioden mellem 2011 og 2013 fremgår følgende posteringer og saldi på de 3 mellemregningskonti:

”Konto 2340: Lån/Mellemreg/Periodisering m.v.

Dato Tekst Beløb Saldo

Primo kr. 3.447.134,16

30.11.11 Lån kr. + 1.300.000,00 kr. 1.300.000,00

30.11.11 Lån 280.000 Euro kr. + 2.078.860,00 kr. 3.378.860,00

30.12.11 EFT Mellemregning CC kr. – 31.725,84 kr. 3.347.134,16

30.12.11 EFT Skyldig assistance kr. – 90.000,00 kr. 3.257.134,16

31.12.11 EFT Lånt [person2] kr. + 190.000 kr. 3.447.134,16

30.04.12 Indbetalt lån SE kr. – 1.300.000,00 kr. 2.147.134,16

01.08.12 Tilbage på lån SE kr. – 650.777,42 kr. 1.496.356,74

01.08.12 Kredit/udligning kr. + 90.000,00 kr. 1.586.356,74

01.09.12 Lån [person2] flyttet kr. – 1.428.082,58 kr. 158.274,16

01.09.12 Lån [person2] flyttet kr. – 190.000,00 kr. – 31.725,84

15.12.12 Mellemregning CC tilbageført kr. + 31.725,84 kr. 0

Konto 2330: Lån [person2]

01.09.12 Lån [person2] kr. + 1.428.082,58 kr. 1.428.082,58

01.09.12 Lån [person2] kr. + 190.000,00 kr. 1.618.082,58

28.12.12 Udbytte kr. – 48.300,00 kr. 1.569.782,58

29.01.13 Lån [person2] tilbagebetalt kr. – 400.000,00 kr. 1.169.785,58

12.02.13 Udbytte skat kr. + 13.041,00 kr. 1.182.823,58

01.03.13 Udbytte kr. – 879.205,00 kr. 303.618,58

01.03.13 Udbytteskat kr. + 237.385,00 kr. 541.003,58

03.03.13 Udbytte kr. – 325.185,00 kr. 215.818,58

03.03.13 Udbytteskat kr. + 87.800,00 kr. 303.618,58

03.03.13 Udlignes mellemreg. – rest 400.000 kr. + 96.381,42 kr. 400.000,00

20.03.13 Lån [person2] kr. – 100.000,00 kr. 300.000,00

05.04.13 Lån [person2] kr. – 150.000,00 kr. 150.000,00

10.04.13 Lån [person2] kr. – 150.000,00 kr. 0

Konto 5881: Udlæg [person2]

Primo kr. 9.440,95

20.01.12 Udlæg [person2] kr. + 2.000,00 kr. 11.440,95

07.02.12 [virksomhed3], P-afgift kr. – 650.000 kr. 10.790,95

20.02.12 Mellemreg. [person2] kr. + 400.000 kr. 11.190,95

28.03.12 [virksomhed4] kr. + 252,15 kr. 11.443,10

28.03.12 [virksomhed5] kr. + 84,14 kr. 11.527,24

28.03.12 [virksomhed6] kr. + 711,25 kr. 12.238,49

02.05.12 [virksomhed7] kr. + 300,00 kr. 12.538,49

11.05.12 [virksomhed8] kr. + 317,35 kr. 12.855,84

29.06.12 […]. Vedr. autotræk kr. + 12.230,00 kr. 25.085,84

09.07.12 Parkering kr. + 510,00 kr. 25.595,84

13.07.12 [ministerium] kr. + 480,00 kr. 26.075,84

11.08.12 Udlæg [person2] kr. + 1.000,00 kr. 27.075,84

31.08.12 […] vedr. autotræk kr. + 12.230,00 kr. 39.305,84

30.10.12 Udlæg for [person2] – nedrivning kr. + 51.250,00 kr. 90.555,84

08.02.13 Udlæg [person2] kr. + 17.483,00 kr. 108.038,84

18.02.13 Udlæg [person2] kr. + 1.090,00 kr. 109.128,84

03.03.13 Udlignes – lån [person2] kr. – 96.381,42 kr. 12.747,42”

Der er fremlagt kontroloplysninger fra selskabets bankkonti i [finans1] (tidligere [finans2]). Der er bl.a. fremlagt kontoudskrift for selskabets konto, med kontonummer […07].

Af SKATs afgørelse fremgår følgende liste med de beløb, der i 2013 blev hævet fra selskabets konto, og som vedrører udgifter, som af SKAT er vurderet til ikke at udgøre erhvervsmæssigt dokumenterede udgifter for selskabet:

“02.01.2013 Faktura til [virksomhed9] fra [virksomhed10] dækkende over abonnement til […] kr. 2.989

10.02.2013 Faktura til [virksomhed9] fra [virksomhed11] vedr. genopretningsgebyr kr. 125

08.01.2013 Faktura til [virksomhed1] fra Advokat vedr. lejemålet [adresse1] kr. 3.000

Betalt Kr. 6.114”

Klageren modtog ikke løn fra selskabet i 2013.

Den 2. marts 2016 blev der afsagt konkursdekret over selskabet af Skifteretten i [by1], og Konkursbehandlingen blev afsluttet den 28. april 2016, hvorved selskabet blev opløst.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med 345.236 kr. for indkomståret 2013.

Som begrundelse er anført:

Udbytte fra [virksomhed1]

1.1.De faktiske forhold

SKAT har den 15. september 2014 modtaget kontospecifikationer dækkender over selskabets mellemregning med dig, bestående af:

Konto 2340: Lån/Mellemreg/Periodisering m.v.

Dato Tekst Beløb Saldo

Primo kr. 3.447.134,16

30.11.11 Lån kr. + 1.300.000,00 kr. 1.300.000,00

30.11.11 Lån 280.000 Euro kr. + 2.078.860,00 kr. 3.378.860,00

30.12.11 EFT Mellemregning CC kr. – 31.725,84 kr. 3.347.134,16

30.12.11 EFT Skyldig assistance kr. – 90.000,00 kr. 3.257.134,16

31.12.11 EFT Lånt [person2] kr. + 190.000 kr. 3.447.134,16

30.04.12 Indbetalt lån SE kr. – 1.300.000,00 kr. 2.147.134,16

01.08.12 Tilbage på lån SE kr. – 650.777,42 kr. 1.496.356,74

01.08.12 Kredit/udligning kr. + 90.000,00 kr. 1.586.356,74

01.09.12 Lån [person2] flyttet kr. – 1.428.082,58 kr. 158.274,16

01.09.12 Lån [person2] flyttet kr. – 190.000,00 kr. – 31.725,84

15.12.12 Mellemregning CC tilbageført kr. + 31.725,84 kr. 0

Konto 2330: Lån [person2]

01.09.12 Lån [person2] kr. + 1.428.082,58 kr. 1.428.082,58

01.09.12 Lån [person2] kr. + 190.000,00 kr. 1.618.082,58

28.12.12 Udbytte kr. – 48.300,00 kr. 1.569.782,58

29.01.13 Lån [person2] tilbagebetalt kr. – 400.000,00 kr. 1.169.785,58

12.02.13 Udbytte skat kr. + 13.041,00 kr. 1.182.823,58

01.03.13 Udbytte kr. – 879.205,00 kr. 303.618,58

01.03.13 Udbytteskat kr. + 237.385,00 kr. 541.003,58

03.03.13 Udbytte kr. – 325.185,00 kr. 215.818,58

03.03.13 Udbytteskat kr. + 87.800,00 kr. 303.618,58

03.03.13 Udlignes mellemreg. – rest 400.000 kr. + 96.381,42 kr. 400.000,00

20.03.13 Lån [person2] kr. – 100.000,00 kr. 300.000,00

05.04.13 Lån [person2] kr. – 150.000,00 kr. 150.000,00

10.04.13 Lån [person2] kr. – 150.000,00 kr. 0

Konto 5881: Udlæg [person2]

Primo kr. 9.440,95

20.01.12 Udlæg [person2] kr. + 2.000,00 kr. 11.440,95

07.02.12 [virksomhed3], P-afgift kr. – 650.000 kr. 10.790,95

20.02.12 Mellemreg. [person2] kr. + 400.000 kr. 11.190,95

28.03.12 [virksomhed4] kr. + 252,15 kr. 11.443,10

28.03.12 [virksomhed5] kr. + 84,14 kr. 11.527,24

28.03.12 [virksomhed6] kr. + 711,25 kr. 12.238,49

02.05.12 [virksomhed7] kr. + 300,00 kr. 12.538,49

11.05.12 [virksomhed8] kr. + 317,35 kr. 12.855,84

29.06.12 […]. Vedr. autotræk kr. + 12.230,00 kr. 25.085,84

09.07.12 Parkering kr. + 510,00 kr. 25.595,84

13.07.12 [ministerium] kr. + 480,00 kr. 26.075,84

11.08.12 Udlæg [person2] kr. + 1.000,00 kr. 27.075,84

31.08.12 […] vedr. autotræk kr. + 12.230,00 kr. 39.305,84

30.10.12 Udlæg for [person2] – nedrivning kr. + 51.250,00 kr. 90.555,84

08.02.13 Udlæg [person2] kr. + 17.483,00 kr. 108.038,84

18.02.13 Udlæg [person2] kr. + 1.090,00 kr. 109.128,84

03.03.13 Udlignes – lån [person2] kr. – 96.381,42 kr. 12.747,42

Ifølge indberettede udbytteangivelser, har selskabet udbetalt følgende udbytte til dig:

Vedtagelsesdato Udbytte Udbytteskat Udbetaling

28.12.12 kr. 48.300 kr. 13.041 kr. 35.259

01.03.13 kr. 879.205 kr. 237.385 kr. 641.820

1.2.Dine bemærkninger

Sammen med indsendelse af mellemregningskonti den 15. september 2014 har du oplyst følgende:

Jeg kan desværre se, at der mangler en indberetning af udbytte – men opgav alt i april/maj 2013, da jeg troede Skat ville melde [virksomhed1] konkurs.

(…)

1.4.SKATs bemærkninger og begrundelse

Af kontospecifikation for konto nr. 2330 fremgår det, at der er udbetalt følgende udbytter til dig:

28.12.12 Udbytte kr. – 48.300,00

12.02.13 Udbytte skat kr. + 13.041,00

01.03.13 Udbytte kr. – 879.205,00

01.03.13 Udbytteskat kr. + 237.385,00

03.03.13 Udbytte kr. – 325.185,00

03.03.13 Udbytteskat kr. + 87.800,00

Endvidere fremgår det af afsnit 1.1. De faktiske forhold, at selskabet har indberettet følgende udbytter til SKAT:

Vedtagelsesdato Udbytte Udbytteskat Udbetaling

28.12.12 kr. 48.300 kr. 13.041 kr. 35.259

01.03.13 kr. 879.205 kr. 237.385 kr. 641.820

Med henvisning til ovenstående har selskabet [virksomhed1] ikke indberettet følgende udbytte:

Bogført udbytte 3. marts 2013 kr. 325.185

Bogført udbytte skat 3. marts 2013 kr. – 87.800

Udbetalt udbytte jf. bogføringskonto 2330kr. 237.385

Du har i mail til SKAT af 15. september oplyst, at udbyttet ikke er indberettet til SKAT.

Jævnfør mellemregningskontoen har du modtaget udbytte på kr. 325.185 fra selskabet, men selskabet har ikke umiddelbart vedtaget udbyttet og indberettet dette til SKAT, ligesom det ikke overfor SKAT er tilkendegivet, at der er indeholdt udbytteskat af beløbet efter kildeskattelovens § 65. Da selskabet ikke har indberettet udbytteskat efter kildeskattelovens § 65, kan du ikke få modregnet dette i din slutskat efter kildeskattelovens § 67.

Ifølge ligningslovens § 16 A, stk. 1 anses udbytte som skattepligtig indkomst og medregnes ved indkomstopgørelsen. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle ejer jf. ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1. Med henvisning hertil er du skattepligtig af kr. 325.185. Beløbet beskattes som aktieindkomst jf. personskattelovens § 4a.

2.Mellemregning mellem dig og [virksomhed1]

2.1.De faktiske forhold

(…)

Konto 5881: Udlæg [person2]

Primo kr. 9.440,95

20.01.12 Udlæg [person2] kr. + 2.000,00 kr. 11.440,95

07.02.12 [virksomhed3], P-afgift kr. – 650.000 kr. 10.790,95

20.02.12 Mellemreg. [person2] kr. + 400.000 kr. 11.190,95

28.03.12 [virksomhed4] kr. + 252,15 kr. 11.443,10

28.03.12 [virksomhed5] kr. + 84,14 kr. 11.527,24

28.03.12 [virksomhed6] kr. + 711,25 kr. 12.238,49

02.05.12 [virksomhed7] kr. + 300,00 kr. 12.538,49

11.05.12 [virksomhed8] kr. + 317,35 kr. 12.855,84

29.06.12 […]. Vedr. autotræk kr. + 12.230,00 kr. 25.085,84

09.07.12 Parkering kr. + 510,00 kr. 25.595,84

13.07.12 [ministerium] kr. + 480,00 kr. 26.075,84

11.08.12 Udlæg [person2] kr. + 1.000,00 kr. 27.075,84

31.08.12 […] vedr. autotræk kr. + 12.230,00 kr. 39.305,84

30.10.12 Udlæg for [person2] – nedrivning kr. + 51.250,00 kr.90.555,84

08.02.13 Udlæg [person2] kr. + 17.483,00 kr. 108.038,84

18.02.13 Udlæg [person2] kr. + 1.090,00 kr. 109.128,84

03.03.13 Udlignes – lån [person2]kr. – 96.381,42 kr. 12.747,42

SKAT har forgæves forsøgt at få bogføring, regnskabsmateriale, bankkontoudtog og internt årsregnskab for indkomstår 2013 for det af dig ejede selskab [virksomhed1], hvilket er sket gennem udsendte skrivelse om anmodning af materiale af 11. september 2013, samt udsendte rykkerskrivelser af 30. oktober 2013 og 6. januar 2014. SKAT har derefter anmodet selskabets bankforbindelse om indsendelse af bankkontoudtog for de af selskabet ejede bankkonti.

SKAT har gennemgået selskabets bankkonto […07] for kalenderår 2013 og har i den forbindelse konstateret, at der fra selskabets side er sket betaling af udgifter, der af selskabet ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort erhvervsmæssige. Disse udgør følgende:

Konto 000[…07]:

Dato Tekst Beløb

02.01.2013 Dankort-køb […] Nota […05] kr. – 2.989,44

14.01.2013 Dankort […] Nota […32] kr. – 69,20

31.01.2013 Dankort […] Nota […71] kr. – 1.450,00

11.02.2013 Dankort-køb […] Nota […56] kr. – 125,00

13.05.2013 Advokat [virksomhed12] kr. – 3.000,00

15.05.2013 Dankort-køb […] Nota […68] kr. – 800,00

16.07.2013 Faktura reference […13] kr. – 1.000,00

12.08.2013 Dankort-køb […] Nota […98] kr. – 99,00

16.08.2013 Dankort-køb […] Nota […92] kr. – 105,89

29.08.2013 Dankort-køb […] Nota […44] kr. – 1.300,00

05.09.2013 Dankort […] Nota […73] kr. – 100,00

09.09.2013 Frm. Pengeaut. […] kr. – 2.000,00

10.09.2013 Dankortnota […] Notanr. […63] kr. – 380,00

kr. – 13.418,53

Du har den 15. januar 2015 indsendt delvis dokumentation for ovenstående udgifter, bestående af følgende:

02.01.2013 Faktura til [virksomhed9] fra [virksomhed10] dækkende over abonnement til […] kr. 2.989,44

10.02.2013 Faktura til [virksomhed9] fra [virksomhed11] vedr. genopretningsgebyr kr. 125,00

08.01.2013 Faktura til [virksomhed1] fra Advokat vedr. lejemålet

[adresse1] (Der er kun sket betaling af kr. 3.000) kr. 5.078,13

05.08.2013 Køb af kopipapir i [virksomhed13] kr. 100,00

Endvidere har du samme dato indsendt saldobalance for [virksomhed1] for indkomstår 2013. Heraf ses, at selskabet har bogført enkelte omkostninger, men der er i 2013 hverken omsætning eller varekøb.

2.2.Dine bemærkninger

Du har i skrivelse til SKAT af 15. september 2014 oplyst følgende:

Hermed i.fgl. aftale div. mellemregning samt lån. Det fremgår, at jeg skylder kr. 12.745,47 på udlægskonto, som jeg egentlig tidligere har lovet og indbetale i.forb. med vedlagte udlægs/konkurssag. Lige nu kan jeg ikke og vil derfor bede SKAT om at beskatte mig af den del.

Du har i mail til SKAT af 15. januar 2015 anført følgende (Se parentes):

Dato Tekst Beløb

02.01.2013 Dankort-køb […] Nota […05] ([virksomhed10] shop) kr. – 2.989,44 (se bilag)

14.01.2013 Dankort […] Nota […32] ([virksomhed14], personaleudg.) kr. – 69,20

31.01.2013 Dankort […] Nota […71] (Kontorhold) kr. – 1.450,00

11.02.2013 Dankort-køb […] Nota […56] ([virksomhed11]) kr. – 125,00 (se bilag)

13.05.2013 Advokat [virksomhed12] (Advokat) kr. – 3.000,00 (se bilag)

15.05.2013 Dankort-køb […] Nota […68] (Erhvervsstyr) kr. – 800,00

16.07.2013 Faktura reference […13] (?) kr. – 1.000,00

12.08.2013 Dankort-køb […] Nota […98] (mobil) kr. – 99,00

16.08.2013 Dankort-køb […] Nota […92] kr. – 105,89

29.08.2013 Dankort-køb […] Nota […44] (Erhvervsstyr) kr. – 1.300,00

05.09.2013 Dankort […] Nota […73] ([virksomhed13] kontor) kr. – 100,00 (se bilag)

09.09.2013 Frm. Pengeaut. […] (Kontant) kr. – 2.000,00

10.09.2013 Dankortnota […] Notanr. […63] (Postforsendelse) kr. – 380,00

kr. – 13.418,53

(…)

2.4.SKATs bemærkninger og begrundelse

Med henvisning til afsnit 2.1. De faktiske forhold har du en gæld til selskabet via din udlægskonto/mellemregningskonto på kr. 12.747. Gælden er optaget i 2013, og du har oplyst, at du ikke kan tilbagebetale gælden, hvorfor du i mail af 15. september 2014 har bedt SKAT om at blive beskattet af beløbet.

Ifølge ligningslovens § 16E er du skattepligtig af lån, du har optaget i det af dig ejede selskab. Lånet beskattes hos dig som udbytte jævnfør ligningslovens § 16 A, da du ikke er lønmodtager i selskabet.

Udover de på udlægskontoen bogførte hævninger, har SKAT endvidere konstateret, at der er hævet yderligere beløb på selskabets bankkonto for en samlet værdi af kr. 13.408. Selskabet har umiddelbart ingen aktivitet, hvilket ses af, at selskabet hverken har haft salg eller køb af varer i indkomståret, og du har til SKAT oplyst, at du i december 2012 erhvervede hele selskabet, da du ønskede dette lukket. Dog fremgår det af indsendte bilag fra [virksomhed10], [virksomhed11] og Advokat at disse er udstedt til [virksomhed1]/Keen og vedrører selskabets tidligere drift, hvorfor SKAT anderkender disse udgifter for at tilhører selskabet. Udgifterne udgør i alt:

02.01.2013 Faktura til [virksomhed9] fra [virksomhed10] dækkende over abonnement til […] kr. 2.989

10.02.2013 Faktura til [virksomhed9] fra [virksomhed11] vedr. genopretningsgebyr kr. 125

08.01.2013 Faktura til [virksomhed1] fra Advokat vedr. lejemålet [adresse1]. kr. 3.000

Betalt Kr. 6.114

Øvrige hævninger er ikke erhvervsmæssigt dokumenterede eller på anden måde sandsynliggjort erhvervsmæssige. Da udbetalingerne ikke anses for at dækker erhvervsmæssige udgifter og selskabet umiddelbart ikke har nogen aktivitet, er det SKATs opfattelse, at udgifterne er afholdt i din private interesse, hvorfor de anses for maskeret udbytte fra selskabet til dig efter ligningslovens § 16 A. Maskeret udbytte udgør følgende: (kr. 13.418 – kr. 6.114) kr. 7.304, og beskattes hos dig som aktieindkomst jævnfør personskattelovens § 4a.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes med 345.236 kr. for indkomståret 2013.

Til støtte herfor, er følgende gjort gældende:

”Nærværende sag vedrører overordnet spørgsmålet om, hvorvidt SKAT i indkomståret 2013 kan foretage en forhøjelse af [person2]s skatteansættelse med i alt kr. 345.236 som følge af, at SKAT har den opfattelse, at [person2] skal beskattes af et modtaget udbytte fra [virksomhed1], af et ulovligt lån i selskabet og af maskeret udbytte fra [virksomhed1] Det er overordnet [person2]s opfattelse, at de af SKAT foretagne forhøjelser er forkerte, herunder særligt, at der ikke skal ske beskatning af maskeret udbytte fra [virksomhed1], idet der i selskabet er bogført en udbytteskat, og idet [person2] på daværende tidspunkt ikke vidste eller burde vide, at denne udbytteskat ikke ville blive afregnet til SKAT.

(…)

ANBRINGENDER:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det samlet gældende, at der ikke skal foretages en forhøjelse af [person2]s skatteansættelse i indkomståret 2013 med i alt kr. 345.236, idet SKAT generelt har misforstået faktiske forhold.

Det skal særligt i relation til den foretagne forhøjelse på kr. 325.185 for et modtaget udbytte fra [virksomhed1] gøres gældende, at SKAT reelt foretager nulstilling af udbytteskat, uden at betingelserne herfor er gennemgået og kommenteret.

Der er i retspraksis opstillet fem betingelser for nulstilling, som ikke alle er opfyldte. Det fremgår således af Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit G.A.3.3.8, at nulstilling forudsætter, at den pågældende i kraft af sin tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser og dermed, at bogførte A-skatter m.v. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid (den femte betingelse).

Sagen vedrører konkret et udbytte bogført den 3. marts 2013 på kr. 325.185, hvor der samme dag i [virksomhed1] er bogført en udbytteskat på kr. 87.800. [person2] hverken vidste eller burde have vidst, at der på daværende tidspunkt ikke var økonomisk realitet bag den formelle indeholdelse, og at den bogførte udbytteskat dermed ikke ville blive afregnet til forfaldstid. Derfor kan der ikke foretages nulstilling af udbytteskat.”

Retsmøde

Repræsentanten fastholdt sine påstande og synspunkter.

Han oplyste, at [person1] var medejer af selskabet helt frem til den 31. december 2012.

Angående indeholdt udbytteskat gjorde repræsentanten gældende, at klageren skal godskrives den af selskabet indeholdte udbytteskat på 87.800 kr. Det blev oplyst, at klageren ikke bestrider, at der er baggrund for at forhøje hendes skatteansættelse med udbyttet. Det bestrides derimod, at der kan foretages en forhøjelse af skatteansættelsen med det fulde udbyttebeløb på 325.185 kr., uden at godskrive den indeholdte udbytteskat. Repræsentanten anførte, at udlodningen af udbyttet den 3. marts 2013 er bogført på præcis samme måde som udlodningerne den 28. december 2012 og den 1. marts 2013, som er anerkendt af SKAT. Den samme dag bogføres der således to beløb, henholdsvis udbyttet og udbytteskatten. Klagerens mellemregningskonto er kun reguleret med nettobeløbet, idet klagerens gæld til selskabet er nedskrevet med udbyttet, men opskrevet med udbytteskatten. Repræsentanten anførte desuden, at det ikke kan være afgørende, om udbyttet og udbytteskatten er indberettet til Skatteforvaltningen.

Repræsentanten anførte videre, at man kun kan nægte klageren godskrivning af udbytteskatten, hvis betingelserne for nulstilling er opfyldt. Det er SKAT, der har bevisbyrden for, at betingelserne for nulstilling af indeholdt udbytteskat er opfyldt. Efter repræsentantens opfattelse har SKAT ikke løftet denne bevisbyrde. Repræsentanten påpegede, at selskabet trods anmodning om tvangsopløsning blev videreført, og at der var drift i selskabet helt indtil 2016. Der er derfor ikke nogen anledning til, at klageren skulle tro, at den indeholdte udbytteskat ikke ville blive indbetalt af selskabet. Dermed er der ikke grundlag for at nægte klageren godskrivning af den indeholdte udbytteskat på 87.800 kr. Alternativt vil klageren kunne acceptere, at sagen hjemvises på dette punkt, så Skattestyrelsen kan tage stilling til, om betingelserne for nulstilling er opfyldt.

Skattestyrelsen anførte, at der ikke er fremlagt nye oplysninger, der kan godtgøre, at de udgifter, der er anset for maskeret udlodning, er erhvervsmæssige udgifter. Der er heller ikke fremlagt dokumentation for, at selskabet har indeholdt udbytteskat. Det var således Skattestyrelsens opfattelse, at sagerne skal afgøres som indstillet af Skatteankestyrelsen.

Landsskatterettens afgørelse

Klageren var eneejer af selskabet i indkomståret 2013.

Lån over mellemregningskonto

Det følger af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at hvis et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet, direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler som hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt., finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012, og har virkning for lån, der er ydet fra og med den 14. august 2012.

Klageren og selskabet var i 2013 omfattet af personkredsen i ligningsloven § 16 E, stk. 1.

Enhver postering på mellemregningskontoen, hvorved der opstår et lån til klageren eller et lån til klageren forøges, anses for et lån omfattet af ligningslovens § 16 E. Der kan henvises til Landsskatterettens afgørelse af 11. oktober 2017, offentliggjort som SKM2018.10.LSR.

Beskatningen af lånene efter ligningslovens § 16 E, stk. 1, medfører ikke, at lånene anses for tilbagebetalt, idet lånene fortsat eksisterer civilretligt.

En kreditering på mellemregningskontoen, når selskabet har et tilgodehavende, anses for en tilbagebetaling, der ikke har betydning for opgørelse af lånet. Der kan henvises til Landsskatterettens afgørelse af 18. december 2017, offentliggjort som SKM2018.23.LSR.

Af kontospecifikation fra mellemregningskonto ”Konto 5881: Udlæg [person2]” kan klagerens lån for indkomståret 2013 opgøres til 18.573 kr. (17.483 kr. + 1.090 kr.).

Klageren modtog ikke løn fra selskabet i 2013. Klageren anses for skattepligtig som udbytte af lånet, jf. ligningsloven § 16 E, jf. § 16 A.

SKATs afgørelse for dette punkt ændres til 18.573 kr. således, at klagerens aktieindkomst forøges med 5.826 kr.

Udloddet udbytte

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Af kontospecifikation for selskabets opgørelse af udbytte og udbytteskat ”Konto 2330: Lån [person2]” fremgår, at der i 2013 blev udloddet udbytte for 1.204.390 kr. til klageren, mens der kun blev indberettet udbytte for 879.205 kr. til SKAT.

Selskabet har således udloddet udbytte for 325.185 kr. til klageren i 2013, som ikke er blevet indberettet til SKAT.

At der ved bogføringen på konto ”2330: Lån [person2]” er posteret udbytte på 325.185 kr. og udbytteskat på 87.800 kr. den 3. marts 2013, dokumenterer efter Landsskatterettens opfattelse ikke, at selskabet har indeholdt udbytteskat.

På den baggrund stadfæstes SKATs afgørelse for dette punkt.

Selskabets afholdelse af udgifter i øvrigt

Udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Efter SKATs opgørelse blev der afholdt 7.304 kr. i klagerens interesse fra selskabets konto ([…07]).

De af SKAT opgjorte udgifter til indkøb af genstande og ydelser anses ikke for at have bidraget til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i selskabet, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgifterne anses for afholdt i klagerens private interesse.

Beløbet anses for tilgået klageren som maskeret udbytte fra selskabet i 2013.

Dette punkt stadfæstes herved.