Afgørelse af 10. oktober 2019

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af momstilsvaret for afgiftsperioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

353.262 kr.

0 kr.

0 kr.

Forhøjelse af momstilsvaret for afgiftsperioden 1. januar 2012 til 31. december 2012

276.444 kr.

0 kr.

276.444 kr.

Forhøjelse af momstilsvaret for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

67.954 kr.

0 kr.

67.954 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomhedens indehaver drev i perioden 1. august 2009 til 5. januar 2012 virksomheden [virksomhed1] v/ [person1], cvr-nr. […1], registreret med branchekode 535000 Andre post- og kurertjenester. Virksomheden blev drevet som en enkeltmandsvirksomhed.

Virksomheden var registreret som arbejdsgiver i perioden 1. februar 2011 til 5. januar 2012. Der er angivet løn for indkomståret 2011 med 62.205 kr. og for januar 2012 med 26.480 kr.

SKAT afmeldte virksomheden den 5. januar 2012, idet virksomheden ikke havde stillet sikkerhedsstillelse på 155.241 kr. som krævet af SKAT den 20. december 2011.

Indehaveren havde ikke indsendt selvangivelse for årene 2011, 2012 og 2013. SKAT har derfor tidligere fastsat overskud af virksomhed i indkomstårene 2011 og 2012 skønsmæssigt til henholdsvis 190.000 kr. og 200.000 kr.

For indkomståret 2013 var der indberettet renteudgifter fra banker med i alt 9.921 kr. og til offentlige myndigheder med i alt 4.109 kr.

SKAT har på baggrund af oplysninger fra politiet indhentet kontoudtog fra indehaverens konti samt anmodet indehaveren om at fremsende virksomhedens regnskabsmateriale for indkomstårene 2011 og 2012.

Indehaveren fremlagde ikke regnskabsmateriale.

I forbindelse med gennemgangen af indehaverens kontoudtog, har SKAT konstateret indsætninger på indehaverens bankkonti, som efter SKATs opfattelse udgør skattepligtig indkomst.

De konkrete indsætninger udgjorde i indkomstårene 2011, 2012 og 2013 henholdsvis 2.054.836 kr., 535.798 kr. og 377.522 kr.

Ved en gennemgang af indehaverens kontoudtog for 2011 kan det konstateres, at indbetalingerne hovedsageligt stammer fra [virksomhed2], [virksomhed3], [by1] Kommune, [virksomhed4] ApS samt [virksomhed5] A/S. Yderligere kan det konstateres, at der for flere af indbetalingerne er henvist til konkrete fakturanumre.

Endvidere kan det ved en gennemgang af indehaverens kontoudtog for 2012 konstateres, at indbetalingerne på indehaverens konti hovedsageligt ligeledes stammer fra [virksomhed2], [virksomhed5] A/S, [virksomhed4] ApS, [virksomhed3]. Ligeledes kan det konstateres, at der for flere af indbetalingerne er henvist til konkrete fakturanumre.

Yderligere kan det ved en gennemgang af indehaverens kontoudtog for 2013 konstateres, at indsætningerne hovedsageligt er kontantindbetalinger samt indbetalinger fra privatpersoner.

Efter gennemgangen af indehaverens kontoudtog, har SKAT via ovennævnte virksomheder indhentet kopi af fakturaer udstedt til disse.

SKAT modtog 8 fakturaer fra [virksomhed2] A/S udstedt i perioden 31. oktober til 31. juli 2012 vedrørende kørselsopgaver. Fakturaer udsted efter 5. januar 2012 er udstedt af selskabet [virksomhed6] ApS, cvr-nr. […2]. Indehaveren var direktør i dette selskab, ligesom konto […03] tilhørende indehaveren, var angivet som betalingskonto.

Fra [virksomhed3] modtog SKAT 12 fakturaer udstedt i perioden januar 2011 til december 2011 vedrørende kørselsopgaver.

Fra [by1] Kommune modtog SKAT 3 fakturaer udstedt i perioden april 2011 til september 2011 vedrørende flytteopgaver.

Fra [virksomhed4] ApS modtog SKAT 1 faktura samt 8 kreditnotaer udstedt i perioden juni 2011 til februar 2012 vedrørende kørselsopgaver.

Fra [virksomhed5] A/S har SKAT modtaget 39 kreditnotaer udstedt af [virksomhed5] A/S til [virksomhed1] samt 31 fakturaer udstedt fra [virksomhed5] A/S til [virksomhed1]. Fakturaerne samt kreditnotaerne er udstedt i perioden januar 2011 til april 2012.

På baggrund af fakturaerne har SKAT konstateret, at indehaveren har fortsat driften af virksomheden efter SKAT har lukket virksomheden den 5. januar 2012, idet indehaveren har udskrevet fakturaer pålagt moms efter denne dato, ligesom der efter SKATs opfattelse er tale om momspligtig omsætning.

SKAT har på baggrund af indbetalingerne på indehaverens konti opgjort virksomhedens overskud til 1.227.277 kr. i 2011, til 879.294 kr. i 2012 og til 271.816 kr. i 2013.

Indehaveren har ikke fremlagt dokumentation for driftsudgifter. SKAT har imidlertid godkendt skønsmæssigt fradrag på 10 % af omsætningen til driftsudgifter.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at indehaveren ikke har kunne generere en omsætning af den pågældende størrelse alene. SKAT har derfor lagt til grund, at en del af omsætningen i indkomstårene 2011 og 2012 er anvendt til sorte lønninger. SKAT har således ansat skønsmæssige lønudgifter for 2011 og 2012 med henholdsvis 1.227.277 kr. og 879.294 kr.

SKAT har på baggrund af ovenstående oplysninger opgjort indehaverens overskud af virksomhed som følger:

2011

   

Omsætning inkl. moms

2.054.836 kr.

 

Salgsmoms heraf

410.967 kr.

1.643.869 kr.

Driftsudgifter

205.484 kr.

 

Købsmoms heraf

-41.097 kr.

-164.387 kr.

Indberettede lønudgifter

 

-62.205 kr.

Skønsmæssige lønudgifter

 

-1.227.277 kr.

Skattepligtig indkomst

 

190.000 kr.

2012

   

Omsætning inkl. moms

1.535.798 kr.

 

Salgsmoms heraf

307.157 kr.

1.228.641 kr.

Driftsudgifter

153.580 kr.

 

Købsmoms heraf

-30.716 kr.

-122.864 kr.

Indberettede lønudgifter

 

-26.480 kr.

Skønsmæssige lønudgifter

 

-879.294 kr.

Skattepligtig indkomst

 

200.000 kr.

2013

   

Omsætning inkl. moms

377.522 kr.

 

Salgsmoms heraf

75.504 kr.

302.018 kr.

Driftsudgifter

37.752 kr.

 

Købsmoms heraf

-7.550 kr.

-30.202 kr.

Indberettede renteudgifter

 

-14.030 kr.

Skattepligtig indkomst

 

257.786 kr.

Indehaveren har ikke fremlagt nyt materiale i forbindelse med klagesagen.

SKAT har i skrivelse af 10. september 2015 oplyst, at SKAT ved afgørelse af 27. april 2015 har nedsat forhøjelsen af momstilsvaret for indkomståret 2011 med 353.262 kr. til 0 kr., idet SKAT tidligere havde foretaget en forhøjelse af indehaverens momstilsvar for 2011.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med henholdsvis 353.262 kr. for afgiftsperioden 1. januar 2011 – 31. december 2011, 276.444 kr. for afgiftsperioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 og 67.954 kr. for afgiftsperioden 1. januar 2013 – 31. december 2013.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(…)

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT har bedt om at se virksomhedens regnskabsmateriale men har ikke modtaget noget.

SKAT har ved gennemgang af kontoudskrifter og fakturaer konstateret, at momstilsvaret er angivet for lavt i indkomståret 2011 i forhold til faktisk fakturaindbetaling i perioden, hvorfor Momslovens § 57, stk. 1 ikke ses overholdt.

SKAT har videre konstateret, at du har fortsat driften i virksomheden efter SKATs inddragelse af registrering den 5. januar 2012 og udskrevet fakturaer med deklareret moms, selvom du ikke har været momsregistreret.

Efter at have modtaget samtlige af de indkaldte fakturaer hos kunder, hvilke dækker størstedelen af indbetalinger i bank, står det ifølge SKATs opfattelse klart, at der er tale om momspligtig omsætning, idet fakturaerne er udstedt med deklareret moms.

SKAT har jf. bilag 1 og 2 opgjort virksomhedens omsætning ud fra indbetalinger på bankkonti til i alt 3.968.156 kr. inklusiv moms for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013. Salgsmoms for perioden kan herefter opgøres til 793.631 kr.

SKAT er i besiddelse af fakturaer fra henholdsvis [virksomhed2], [virksomhed3], [by1] Kommune, [virksomhed4] ApS og [virksomhed5] A/S.

For så vidt angår de fakturaer, hvor SKAT ikke kan afstemme beløbet fuldstændigt, har SKAT i opgørelse af moms valgt at tage udgangspunkt i de faktisk indbetalte beløb.

Indbetalinger hvorpå SKAT har modtaget faktura fra kunder ses gråmarkeret på bilag 2.

Fakturaer udstedt til [virksomhed2] i navnet [virksomhed6] ApS cvr nr. […2] vurderes at vedrøre omsætningen i [virksomhed1] cvr nr. […1], idet de er udstedt i perioden umiddelbart efter SKATs inddragelse af momsregistreringen og idet pengene ikke ses flyttet fra [person1]s konto i [finans1] til selskabets konto, jf. bankkontoudskrifterne. Disse indbetalinger ses rød­ markeret på bilag 2.

SKAT er ikke bekendt med virksomhedens eventuelle faktiske omkostninger. Idet der henses til de foreliggende kontoudskrifter sker der ikke betalinger til hverken underleverandører eller større løbende erhvervsmæssige udgifter.

På grund af manglende oplysninger godkender SKAT derfor købsmoms med 10 % af den opgjorte salgsmoms. Tilsvarende godkendes der 10 % til driftsudgifter af den opgjorte omsætning eksklusiv moms, hvilket behandles under punkt 2.4.

I opgørelsen fratrækkes således også det af virksomheden angivne momstilsvar for 2011.

Forhøjelse af momstilsvaret er jf. bilag 1 og 2 herefter opgjort til henholdsvis 353.262 kr. for indkomst året 2011, 276.444 kr. for indkomståret 2012 og 67.954 kr. for indkomståret 2013.

Forhøjelse af momstilsvar for hele perioden er opgjort til 697.660 kr.

(…)”

Klagerens opfattelse

Indehaveren har nedlagt påstand om, at virksomhedens momstilsvar skal nedsættes med 353.262 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2011, med 276.444 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012 og med 67.954 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2013.

Klageren har anført følgende:

”(…)

SAGSFREMSTILLING

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at redegøre udtømmende for sagens faktiske forhold, hvorfor der i stedet henvises til sagsfremstillingen i SKATs afgørelse af 22 og 27. april 2015.

Vi tager forbehold for at uddybe sagsfremstillingen i et senere supplerende indlæg.

ANBRINGENDER

Indledningsvis skal det gøres gældende, at vi ikke er enige med SKAT i sin afgørelse, hvorfor afgørelsen påklages til Skatteankestyrelsen.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende,

at der ikke er grundlag for at foretage den af SKAT gennemførte ændring af virksomhedens momstilsvar samt AM-bidrag og A-skat, idet virksomheden har fuldt alle retningslinjer fra SKAT,

at der har været flere driftsudgifter end opgjort af SKAT,

at derfor er den skønsmæssig ansættelse af SKAT ukorrekt.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Virksomheder etableret i Danmark med en momspligtig omsætning på over 50.000 kr. årligt, skal momsregistreres. Salg af ydelser er som udgangspunkt momspligtigt. Dette fremgår af momslovens § 48, stk. 1, og § 47, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momsloven § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af samme dato som nærværende fundet, at indehaveren har drevet uregistreret virksomhed i indkomstårene 2011, 2012 og 2013.

For så vidt angår indkomståret 2011 finder retten ikke, der er grundlag for at fastholde forhøjelsen af momstilsvaret for afgiftsperioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 med 353.262 kr., idet SKAT har truffet ny afgørelse den 27. april 2015, hvori SKAT har nedsat forhøjelsen af momstilsvaret for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2011 til 0 kr.

For så vidt angår indkomståret 2012 er det, på baggrund af indsætningerne på indehaverens konto, SKATs opfattelse, at indehaveren har haft en momspligtig omsætning for indkomståret på 1.228.638 kr. Landsskatteretten er enig med SKAT heri. Landsskatteretten har herved lagt vægt på, at indehaveren i indkomståret har udstedt momspålagte fakturaer, som kan afstemmes med indsætninger på indehaverens konto.

For så vidt angår indkomståret 2013 er det, på baggrund af indsætningerne på indehaverens konto, SKATs opfattelse, at indehaveren har haft en momspligtig omsætning for indkomståret på 257.786 kr. Landsskatteretten er enig med SKAT heri. Landsskatteretten har herved lagt vægt på hyppigheden af indsætningerne samt størrelsen heraf.

SKAT har opgjort salgsmomsen til henholdsvis 307.157 kr. og 75.504 kr. for afgiftsperioderne 2012 og 2013, svarende til 20 % af virksomhedens omsætning i indkomstårene.

SKAT har heri givet fradrag for købsmoms svarende til 20 % af de skønsmæssigt fastsatte driftsudgifter.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at der ikke er grundlag for at give et større fradrag for købsmoms end det, SKAT har fastsat skønsmæssigt. Retten har herved lagt vægt på, at indehaveren ikke har fremlagt dokumentation for fradragsberettigede driftsudgifter.

På baggrund af ovenstående finder Landsskatteretten, at forhøjelsen af indehaverens momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2011 skal nedsættes til 0 kr., og at SKATs afgørelse for afgiftsperioderne 1. januar – 31. december 2012 og 1. januar – 31. december 2013 skal stadfæstes.