Afgørelse af 1. juli 2021

Klagepunkt

SKATs

afgørelse

Klagerens

opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse


Indkomståret 2014

     

Fradrag for udgift til personale

0 kr.

14.800 kr.

0 kr.

Beskatning af eget vareforbrug

29.040 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren drev virksomheden [virksomhed1] ved [person1] med CVR-nr. […1] fra den 8. november 2012 og til 15. december 2019. Virksomheden var registeret med branchekode 561010 Restauranter. Cafeen blev drevet fra [virksomhed2], beliggende på [adresse1], [by1].

CVR-nummeret er fortsat aktivt under navnet [person1] og er beliggende på [adresse2], [by1], hvor klageren også har sin private bolig.

Virksomheden er personligt ejet og omfattet af virksomhedsordningen.

I indkomståret 2014 var der en lønansat medarbejder.

Klageren og klagerens ægtefællen har siden 1. april 2001 haft bopæl på adressen [adresse2], [by1]. Deres to børn, der er født i 1995 og 1989, var begge tilmeldt adressen i 2014.

Resultater

Ifølge skatteregnskabet for indkomståret 2014 har virksomheden et bruttoudbytte på 297.365 kr. Af noten hertil fremgår indtægt fra-kassesalg på 168.585 kr. og salg efter regning på 981.379 kr. Udgifter udgør blandt andet varekøb på 572.363 kr. og løn til køkkenhjælp på 121.984 kr. Der er ikke registeret et privat forbrug af varer.

Klageren har selvangivet en skattepligtig indkomst på 545.763 kr., heraf privat indkomst på 261.085 og for klagerens ægtefælle er der selvangivet en skattepligtig indkomst på 285.989 kr.

Udgifter til personale

Klageren har fratrukket en udgift til køkkenhjælp på 14.800 kr., der består af udgift til foredrag i husketeknik på 7.000 kr., udgift til [x1]hjælp på 5.000 kr. og 5 julegaver fra [virksomhed3] til 2.800 kr.

Som dokumentation er fremlagt faktura på 7.000 kr. dateret den 21. juni 2014 med betalingsdato den 26. juni 2014 fra [virksomhed4] udstedt til [virksomhed2], Att. [person1].

Fakturaen vedrører ”Foredrag i husketeknik d. 20. juni 2014”. Med håndskrift er noteret ”30 frivillige der hjælper”.

Videre er fremlagt kontoudskrift dateret den 1. juli 2014 fra [finans1] vedrørende [virksomhed1] V/[person1], kontonr. […96]. Den 20. juni er der foretaget en hævning på 5.000 kr. med teksten ”[x1]”.

Endelig er fremlagt faktura dateret den 20.11.2014 fra [virksomhed3] udstedt til [virksomhed1] ved [person1]. Fakturaen vedrører 6 stk. julegavekort a 560 kr., i alt 3.360 kr. Det fremgår ikke af fakturaen, hvem de enkelte gavekort er udstedt til. Med håndskrift er noteret ”Frivillige der ikke får løn”.

Klagerens repræsentant har i e-mail af 3. februar 2016 oplyst til SKAT:

”[virksomhed2] afholder et arrangement for handicappede, hvor [x1] kommer og spiller og hvor [person1] leverer maden og drikkevarer, som tidligere nævnt. Til brug for dette arrangement har [person1] brug for en del frivillige, som vil være behjælpelig med at serverer maden, oprydning og ellers være en hjælpende hånd for at får arrangementet afviklet.

I den anledning henvender [person1] sig til de lokale idrætsforeninger m.v., som er tilknyttet [virksomhed2] for om de vil være behjælpelig med at skaffe disse hjælpere, hvilket de naturligvis gerne vil for at støtte en god sag (handicappede). Som belønning for denne hjælp holder [person1] et arrangement/foredrag omkring husketeknik og betaler kr. 5.000, som deltagerne bruger til fortæring og drikkevarer. Det er efter vores opfattelse ikke forskel på, om der var udbetalt kr. 12.000 til de pågældende foreninger eller om der er afholdt et arrangement for medlemmerne af de pågældende foreningen.

Julegaverne er udover de ansatte hos [person1] også til ansatte i [virksomhed2], som giver en hjælpende hånd med for at få det hele til at fungerer i hallen.”

SKAT har ikke godkendt fradrag for ovenstående udgifter.

Beskatning af eget vareforbrug

SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst for forbrug af egne vare med 29.040 kr. i 2014

Klagerens repræsentant har i e-mail af 3. februar 2016 oplyst til SKAT:

”Som tidligere nævnt indkøbes der ikke til privat husholdning via virksomheden, der indkøbes udelukkende til kiosken og til arrangementerne. Der fremsendes kopi af kontoudtog på familiens private konto, hvor deres private husholdning trækkes over og som du kan se, sker der løbende indkøb til privat husholdningen. Desuden har en virksomhed af denne type ikke fuld sortiment af de enkelte grupper.”

Som dokumentation er fremlagt kontoudtog fra kontornr. […57], […], vedrørende [person1] og medkontoindehaver [person2] (klagerens ægtefælle). Kontoudskrift vedrører perioden fra den 2. januar 2014 til den 30. december 2014.

Af udskrifterne fremgår hævninger i dagligvarebutikker, herunder [virksomhed5], [virksomhed6], [virksomhed7] og [virksomhed8]. Der er foretaget i gennemsnit 17 hævninger pr. måned. I januar og juli måned 2014 er der foretaget hævninger i dagligvarebutikker for ca. 5.000 kr. pr. måned.

Der er ikke fremlagt kvitteringer for de enkelte indkøb.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til personale på 14.800 kr. i indkomståret 2014. SKAT har endvidere foretaget beskatning af værdien af eget vareforbrug med 29.040 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”2. Personaleudgifter

(…)

2.3. Retsregler og praksis

Iflg. juridisk vejledning er personaleudgifter udgifter, der afholdes direkte til fordel for de ansatte i virksomheden.

Statsskattelovens § 6

Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at fradrage:

a. Driftsomkostninger, dvs. de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger;

Bogføringsloven § 9

Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Er der udstedt eksternt bilag, skal dette så vidt muligt benyttes. Bilag skal oplyse, hvad der er nødvendigt for at identificere kontrolsporet, herunder tydeligt angive transaktionsdato og beløb.

Stk. 2. Registreres på baggrund af elektronisk overførte data, skal den bogføringspligtige desuden dokumentere den enkelte overførsel og dennes tidsmæssige placering.

(…)

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Arrangementet har sikkert krævet 30 hjælpere, men da beløbet ikke er udbetalt til en forening eller lignende, men til 30 hjælpere finder SKAT ikke, at der er fradrag for udgiften på de 7.000 kr., de 5.000 kr. og de 5 julegaver a 560 kr. pr. stk. Det bemærkes samtidig, at der ikke foreligger nogen form for bilag på de 5.000 kr. udover en hævning på bankkontoen. Det bemærkes samtidig, at arrangementet finder sted 3 måneder efter, at [x1]koncerten er afholdt. Indkomsten skal derfor forhøjes med 14.800 kr. jf. statsskattelovens § 6 a

(…)

SKAT finder på trods af det af revisor fremførte, at da der ikke er lavet en aftale med de enkelte idrætsforeninger, men tilsyneladende med enkelt personer fra idrætsforeningerne, at der ikke er fradrag for udgifterne.

3. Eget vareforbrug

(…)

3.3. Retsregler og praksis

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

a. af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Fabrikdrift, Søfart, Fiskeri eller hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, saa og alt, hvad der er oppebaaret for eller at anse som Vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær Virksomhed eller for Arbejde, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilken som helst Art;

Der henvises til Juridisk vejledning afsnit C.C.2.1.4.1 Privat forbrug af virksomhedens varer for privat andel af øvrige forbrugsomkostninger og afsnit C.C.2.1.4.2 SKATs vejledende mindstesatser for værdiansættelse af privat forbrug af virksomhedens forskellige varegrupper. Juridisk vejledning kan findes på SKAT.dk

(…)

3.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Hvis den erhvervsdrivende har undladt at registrere sit private udtag fra virksomhedens drift, har SKAT ret til at opgøre forbruget efter et konkret skøn, hvor der tages hensyn til størrelsen af den selvstændiges husstand og hvilket varesortiment, virksomheden har.

SKAT tager hensyn til bl.a.

Hvor mange personer, der er i den private husstand

Hvilke varer der indgår i virksomhedens normale sortiment

SKAT finder, at der løbende sker indkøb af følgende varegrupper:

Kød og kødvarer 2.710 kr.

Frugt, grøntsager og kartofler 2.360 kr.

Sodavand og lignende 1.300 kr.

Øl
890 kr.

I alt 7.260 kr.

Ud fra husstandens størrelse finder SKAT derfor at indkomsten skal forhøjes med 4 x 7.260 kr. =

29.040 kr. jf. statsskattelovens § 4.

(…)

Af de fremsendte kontoudtog fremkommer der mange private indkøb, men man kan ikke se, hvad der er købt de enkelte steder.

SKAT fastholder derfor den tidligere foretagne ændring, da det ikke er dokumenteret, hvad der er købt og det bemærkes samtidig, at der kun er medtaget de grupper, som man ud fra varekøb kan se, at der bliver købt jævnligt til virksomheden.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til personale på 14.800 kr. i indkomståret 2014. Videre er fremsat påstand om, at der ikke skal ske beskatning af eget vareforbrug med 29.040 kr.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

Personaleudgifter

Der henvises til SKAT’s afgørelse punkt 2.1 og 2.2. [virksomhed2] kunne have valgt at betale kr. 14.800 til de lokale idrætsforeninger (håndboldklubben, badmintonklubben m.fl.) og anmodet disse om at stille hjælper til rådighed til [x1]-arrangementet. Sådan en udgift ville have været fuld fradragsberettiget for vor kunde. Klubberne ville således kunne afholde et arrangement for hjælperne, som f.eks. omkring husketeknik. Der er efter vor opfattelse ikke forskel på om man gør det ene eller det andet, hvorfor der anmodes om fuldt skattemæssig fradrag for beløbet.

Eget vareforbrug

Der henvises til SKAT’s afgørelse punkt 3.1 og 3.2. Vi fastholder, at der ikke købes privat ind via [virksomhed2], hvilket understreges af de vedlagte private kontoudtog, hvoraf der fremgår løbende indkøb af dagligvarer. Desuden er der ikke daglig madlavning i [virksomhed2], ligesom der er begrænset varesortiment. Der købes direkte ind til de bestilte arrangementer og der føres alene et begrænset lille lager af kioskvarer. Såfremt vor kunde en enkelt gang privat har brug for kioskvarer bliver det slået i kassen og dermed registeret, som omsætning. Derudover kan vi nævne at deres datter maks. har været hjemme på adressen i 2 måneder i 2014, idet hun har delvis været i [by2] og været ude at rejse (studerende).”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

I henhold til bogføringslovens § 9 skal enhver udgift være dokumenteret ved et bilag, hvoraf der fremgår oplysninger om henholdsvis sælgers og købers navn og adresse, varens eller ydelsens art, mængde og pris.

Udgifter til personale

Klageren har i indkomståret 2014 fratrukket en udgift til køkkenhjælp på 14.800 kr., der består af udgift til foredrag i husketeknik på 7.000 kr., udgift til [x1]hjælp på 5.000 kr. og 5 julegavekort til 2.800 kr. Ifølge klageren er udgiften afholdt som betaling af 30 frivillige fra lokale idrætsforeninger, der hjalp til ved et [x1]-arrangement.

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgiften og har dermed forhøjet virksomhedens skattepligtige indkomst tilsvarende.

Som dokumentation er fremlagt faktura på foredrag, udskrift fra virksomhedens bankkonto og faktura fra [virksomhed3].

Der er ikke fremlagt en kontrakt, lønbilag eller anden form for aftale med hverken de 30 frivillige eller de lokale idrætsforeninger omkring vilkår og arbejde i forbindelse med afvikling af [x1]-arrangementet den 7. marts 2014. Af sagen fremgår, at virksomheden havde en lønansat i 2014.


Foredrag i Husketeknik

Landsskatteretten bemærker, at det anførte foredrag i ”Husketeknik” er afholdt den 20. juni 2014, hvilket er mere end 3 måneder efter [x1]-arrangementet. Der foreligger ikke dokumentation for, hvem foredraget er afholdt for og indholdet af foredraget anses ikke for at have en tilknytning virksomhedsudøvelsen.

Hævning på 5.000 kr.

Der foreligger ingen bilag på den anførte hævning på 5.000 kr. fra virksomhedens bankkonto den 20. juni 2014.

Kontoudskrifter anses efter praksis ikke for tilstrækkelig dokumentation, da de ikke opfylder kravene i bogføringslovens § 9. Den fremlagte kontoudskrift viser udelukkende, at der er foretaget en hævning på 5.000 kr. Der fremgår ikke oplysninger af udskriften, der gør det muligt at vurdere, om udgiften er afholdt i erhvervsmæssigt eller privat øjemed.

Julegavekort

Af den fremlagte faktura fra [virksomhed3] fremgår en udgift til 6 julegavekort. Klageren har oplyst, at de 5 gavekort er gået til frivillige hjælpere. Virksomheden havde en lønansat i 2014, og der er ingen dokumentation for, at udgiften til de 5 julegavekort er afholdt i erhvervsmæssigt øjemed.

Landsskatteretten finder herefter, at klageren ikke har tilstrækkeligt godtgjort, at ovenstående udgifter til foredrag i husketeknik, kontanthævning og julegavekort på samlet 14.800 kr. er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde klagerens indkomst. Således godkendes der ikke fradrag for de påklagede personaleudgifter på 14.800 kr. efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten stadfæster dermed SKATs afgørelse på dette punkt.

Beskatning af værdi af eget vareforbrug

Udtager en selvstændige erhvervsdrivende varer til eget forbrug, skal værdien heraf medregnes i dennes skattepligtige indkomst jf., statsskattelovens § 4. Opgørelsen af de udtagne varer og den private andel af virksomhedens øvrige forbrugsomkostninger foretages ud fra virksomhedens løbende bogføring.

Den erhvervsdrivende skal bogføre varer udtaget fra virksomheden til eget forbrug i overensstemmelse med reglerne herfor, jf. reglerne i bogføringsloven § 1 og mindstekravsbekendtgørelsen (nr. 594 af 12. juni 2006 med senere ændringer) § 4.

Hvis den erhvervsdrivende har undladt at registrere sit private udtag fra virksomhedens drift, har Skattestyrelsen ret til at opgøre forbruget efter et konkret skøn, hvor der tages hensyn til størrelsen af den selvstændiges husstand og virksomhedens varesortiment. Der henvises til Vestre Landsrets dom af 9. april 2003 offentliggjort i SKM2003.255VLR.

Ifølge praksis stilles der strenge krav til beviset, hvis der ikke er bogført et privat forbrug eller skatteyderen gør gældende, at der ikke er udtaget varer til privat forbrug, jf. Østre Landsrets dom af 16. januar 2004 offentliggjort i SKM2004.39ØLR og Vestre Landsrets dom af 9. april 2003 offentliggjort i SKM2003.255.VLR.

Klageren har ikke registeret et privat forbrug af virksomhedens drift i 2014, men oplyst, at der ikke købes ind privat via virksomheden. Som dokumentation er fremlagt private kontoudtog for 2014.

SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst i 2014 med forbrug af egne varer på 29.040 kr.

Landsskatteretten finder, at klageren har løftet bevisbyrden for, at der ikke har været et privat forbrug af virksomhedens drift. Der er lagt vægt på de fremlagte kontoudtog, antallet af posteringer og beløbsstørrelser. Videre er der lagt vægt på, at indkøbene er foretaget i forskellige nærliggende dagligvarebutikker. Efter rettens vurdering er posteringerne herefter forenelige med et normalt mønster for indkøb af dagligvarer for en husstand på 4 voksne i 2014. Det er således rettens vurdering, at klageren ikke skal beskattes af værdien af eget vareforbrug.

Den påklagede afgørelse ændres på dette punkt, idet klagerens skattepligtige indkomst nedsættes med forbrug af egne varer på 29.040 kr. i indkomståret 2014.