Afgørelse af 29. juni 2021

Klagepunkt

SKATs

afgørelse

Klagerens

opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse


Afgiftsperioden 01.01.2014-31.12.2014

     

Moms vedrørende eget vareforbrug

7.260 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] ved [person1] med cvr-nr. […1] var aktiv fra den 8. november 2012 og til 15. december 2019. Virksomheden var registeret med branchekode 561010 Restauranter. Cafeen blev drevet fra [virksomhed2], beliggende på [adresse1], [by1].

CVR-nummeret er fortsat aktivt under navnet [person1] og er beliggende på [adresse2], [by1], hvor virksomhedsejeren også har sin private bolig.

Virksomheden er personligt ejet og omfattet af virksomhedsordningen.

I indkomståret 2014 var der en lønansat medarbejder.

Ifølge skatteregnskabet for indkomståret 2014 udgør udgifter til varekøb 572.363 kr. Der er ikke registeret et privat forbrug af virksomhedens drift.

Virksomhedsejeren har oplyst, at der ikke har været et privat forbrug af virksomhedens varer og har fremlagt kontoudtog fra virksomhedsejerens private konto.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens moms med 7.260 kr. i indkomståret 2014.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”3. Eget vareforbrug

(…)

Momslovens § 5

Med levering mod vederlag sidestilles udtagning, herunder anvendelse, af varer fra virksomheden, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer. Det gælder, når udtagning sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale eller til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser. Udtagning af reklameartikler og lign. til en værdi af mindre end 100 kr., ekskl. afgift, og vareprøver sidestilles ikke med en levering.

(…)

3.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Hvis den erhvervsdrivende har undladt at registrere sit private udtag fra virksomhedens drift, har SKAT ret til at opgøre forbruget efter et konkret skøn, hvor der tages hensyn til størrelsen af den selvstændiges husstand og hvilket varesortiment, virksomheden har.

SKAT tager hensyn til bl.a.

Hvor mange personer, der er i den private husstand

Hvilke varer der indgår i virksomhedens normale sortiment

SKAT finder, at der løbende sker indkøb af følgende varegrupper:

Kød og kødvarer 2.710 kr.

Frugt, grøntsager og kartofler 2.360 kr.

Sodavand og lignende 1.300 kr.

Øl 890 kr.

I alt 7.260 kr

Ud fra husstandens størrelse finder SKAT derfor at indkomsten skal forhøjes med 4 x 7.260 kr. =

29.040 kr. jf. statsskattelovens § 4.

Momsen skal forhøjes med 7.260 kr. jf. momslovens § 5.”

Klagerens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har fremsat påstand om, at der ikke skal ske momsafregning af eget vareforbrug på 7.260 kr. i indkomståret 2014.

Repræsentanten har som begrundelse for påstanden anført følgende:

Eget vareforbrug

Der henvises til SKAT’s afgørelse punkt 3.1 og 3.2. Vi fastholder, at der ikke købes privat ind via [virksomhed2], hvilket understreges af de vedlagte private kontoudtog, hvoraf der fremgår løbende indkøb af dagligvarer. Desuden er der ikke daglig madlavning i [virksomhed2], ligesom der er begrænset varesortiment. Der købes direkte ind til de bestilte arrangementer og der føres alene et begrænset lille lager af kioskvarer. Såfremt vor kunde en enkelt gang privat har brug for kioskvarer bliver det slået i kassen og dermed registeret, som omsætning. Derudover kan vi nævne at deres datter maks. har været hjemme på adressen i 2 måneder i 2014, idet hun har delvis været i [by2] og været ude at rejse (studerende).”

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår af momslovens § 4, stk. 1, at der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Af momslovens § 5, stk. 1, fremgår, at med levering sidestilles også udtagning, herunder anvendelse af varer fra virksomheden, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer. Det gælder, når udtagning sker til privat brug for virksomhedens indehaver.

SKAT har forhøjet virksomhedsejerens skattepligtige indkomst for 2014 med 29.040 kr. for forbrug af egne varer. Som følge af momslovens § 5 har SKAT herefter beregnet udtagningsmoms og har på den baggrund forhøjet virksomhedens momstilsvar med 7.260 kr.

Landsskatteretten har ved afgørelse af dags dato i sagen vedrørende virksomhedsejerens skat for indkomståret 2014, jf. sagsnr. 16-0662841, ændret SKATs afgørelse, således at virksomhedsejerens skattepligtige indkomst for 2014 nedsættes med forbrug af egne varer på 29.040 kr.

Det er rettens opfattelse, at virksomhedsejeren ikke har udtaget virksomhedens varer til privat forbrug. Under henvisning hertil skal virksomheden ikke svare udtagningsmoms med 7.260 kr., jf. momslovens § 5.

Den påklagede afgørelse ændres på dette punkt.