Afgørelse af 12. august 2020

Klagepunkt

SKATsafgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2014:

     

Skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst vedrørende sort arbejde

60.000 kr.

0 kr.

10.000 kr.

Skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst vedrørende erhvervsmæssig virksomhed

40.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren var i perioden 13. oktober 2014 til 13. april 2017 registreret med virksomheden [virksomhed1] v/[person1], CVR-nr. […1]. Virksomheden var registreret under branchekoden Kombinerede serviceydelser.

Klageren havde i hele året 2014 og 2015 adresse på [adresse1], [by1]. Der var ikke andre tilmeldt på adressen.

SKAT har fra [enhed] i [by1] Kommune modtaget anmeldelse om sort arbejde. Kommunen har sendt en blanket for ansøgning om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik udfyldt for klageren. Af blanketten fremgår blandt andet henv. dato 30. april 2014. Afleveres senest: 7. juli 2014. Civilstand enlig. Bopælsoplysninger: bor der andre voksne på din adresse: nej. Årsag til at søge kontanthjælp, arbejdsløshed, har selv sagt op. Af anden begrundelse for at søge kontanthjælp fremgår:

”har været pizzabud

fik lidt løn. havde ca. 20 timer ou ugen.

har ikke været så meget at lave siden ferien begyndte.

oplyser at arbejdet har været sort.”

Om indtægter fremgår på spørgsmål ”Hvornår har du sidst haft indtægt” Udbetalingsdato 31. marts 2014 kontanthjælp, Andet 500 kr. fra vikarbureauet. På spørgsmål har du fortsat en eller flere indtægter fremgår måske vikarbureauet dato ?.

På blanketten er i øvrigt anført:

”Til SKAT:

[person1] har ikke modtaget ydelser, mens han har arbejdet ”Sort”.”

Den 17. juli 2014 sendte SKAT oplysning til klageren om modtagelsen af ovenstående anmeldelse fra [enhed] i [by1] Kommune.

Klageren har i indkomståret 2014 modtaget kontanthjælp med i alt 53.834 kr. Kontanthjælpen er fordelt således:

Måned i 2014

Beløb før skat

For-/bagud løn

Januar

2.078 kr.

B

Februar

8.797 kr.

F

Marts

5.857 kr.

B

Juni

195 kr.

B

Juli

7.621 kr.

F

August

5.857 kr.

B

September

5.857 kr.

B

Oktober

5.857 kr.

B

November

5.857 kr.

B

December

5.857 kr.

B

Klageren har derudover modtaget løn på i alt 2.005 kr. fra virksomheden [virksomhed2] A/S, som er et vikarbureau. 1.917 kr. er optjent i perioden 14. april 2014 til 11. maj 2014.

SKAT har for indkomståret 2014 inden SKATs forhøjelse af klagerens indkomst opgjort klagerens privatforbrug således:

 

Beløb

Formue primo (bankindestående)

9.908 kr.

+ Bolig sikring

4.668 kr.

+ Skattepligtig indkomst

55.703 kr.

+ beskæftigelsesfradrag

154 kr.

– indeholdt a-skat

-11.636 kr.

– Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag

-158 kr.

Formue ultimo (bankindestående)

-14.494 kr.

Beregnet privatforbrug

44.145 kr.

Af SKATs kontroloplysning R75 fremgår, at klageren har ejet et motorkøretøj en Chituma CTM 250-3 med indregistreringsnummeret [reg.nr.1] i perioden 3. maj 2011 til 30. november 2015.

Af SKATs kontroloplysning R75 fremgår, at klageren har en bankkonto i [finans1] med kontonummer […22].

SKAT har fremlagt oplysninger fra Danmarks Statistik om, at det gennemsnitlige forbrug for en enlig under 60 år uden børn for året 2014 har udgjort 185.661 kr.

SKAT har den 25. januar 2016 anmodet klageren om at sende dokumentation for indtægter fra pizzeria i 2014, herunder ansættelseskontrakt og oplysning om antal timer og timeløn i form af timesedler og vagtplan samt dokumentation for ansættelsesperioden. Brevet er sendt til adressen [adresse1], [by1].

SKAT har endvidere den 7. april 2016 anmodet klageren om at sende regnskab for 2014 og 2015 for virksomheden, herunder kontospecifikationer, salgsfakturaer og momsregnskab.

Derudover har SKAT anmodet klageren om at sende kontoudtog for samtlige bankkonti og dokumentation for samtlige indtægter i 2014 og 2015, herunder dokumentation for eventuelle gaver, arv, gevinster og lign. Brevet er sendt til adressen [adresse1], [by1].

Materialeindkaldelserne er returneret til SKAT henholdsvis med postbemærkning ubekendt på adressen og flyttet, ny adresse ukendt. SKAT har ikke modtaget materiale fra klageren.

Ifølge folkeregisterregistreringen havde klageren adresse [adresse1], [by1] frem til 1. februar 2016. Fra den 1. februar 2016 stod klageren uden folkeregisteradresse. Registreringen uden folkeregisteradresse er dog først foretaget den 11. april 2016 med tilbagevirkende kraft fra 1. februar 2016. Klageren har overfor SKAT den 19. september 2016 oplyst, at han havde været rejst til udlandet omkring februar 2016, og at han havde ladet sin adresse stå, efter han opsagde lejemålet.

Klageren har i forbindelse med klagebehandlingen ved Skatteankestyrelsen fremsendt resultatopgørelse og balance for perioden 13. oktober 2014 – 31. december 2014, perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 og perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 med 0 kr. i omsætning og omkostninger og 0 kr. i aktiver og passiver.

Klageren har endvidere i forbindelse med klagebehandlingen ved Skatteankestyrelsen fremsendt bankkontoudskrifter vedrørende [finans1] kontonummer […22] for perioden 2. marts 2015 til 31. december 2015. Klageren kunne ikke få udskrifter længere tilbage, da han den 16. marts 2020 forsøgte at fremskaffe bankkontoudskrifter.

Af bankkontoudskrifterne fra 2015 fremgår blandt andet:

•  månedlige huslejebetalinger på 3.209 kr.
•  månedlige telefonregninger [virksomhed3] på 100 kr.
•  El [virksomhed4] 4 betalinger i alt 3.452 kr.

Huslejen er inkl. vand og varme.

Derudover fremgår der hævninger hos blandt andet [virksomhed5], [virksomhed6], pizza, scootershop, frilufts- og tøjbutikker og tandlæge. Der fremgår indsætninger fra kontanthjælp og boligstøtte og derudover er der:

•  den 13. marts 2015 en indsætning på 300 kr. med posteringsteksten Tak for lån.
•  den 4. maj 2015 en indsætning på 3.945 kr. med posteringsteksten [person2].
•  den 1. september 2015 en indsætning på 1.200 kr. med posteringsteksten Indbetaling.

Af statistikbanken.dk FU10 fremgår gennemsnitlig udgift til fødevarer for en uddannelsessøgende i 2014 på 16.135 kr.

Af statistikbanken.dk FU10 fremgår gennemsnitlig udgift til drikkevarer og tobak for en uddannelsessøgende i 2014 på 6.880 kr.

Af statistikbanken.dk FU10 fremgår gennemsnitlig udgift til beklædning og fodtøj for en uddannelsessøgende i 2014 på 7.458 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har for indkomståret 2014 forhøjet klagerens indkomst skønsmæssigt med henholdsvis 60.000 kr. vedrørende honorarindtægt og 40.000 kr. vedrørende overskud af virksomhed.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

” 1. Manglende indkomst – honorarindtægt

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Iflg. de oplysninger SKAT har modtaget, har du den 30.4.2014 oplyst følgende til [by1] kommune:

”Har været pizzabud. Fik lidt i løn. Havde ca. 20 timer om ugen. Har ikke været så meget at lave, siden ferien begyndte. Oplyst, at arbejdet har været sort”.

Der foreligger ingen indberetning af lønindtægter fra pizzeria for indkomståret 2014.

De eneste indtægter, der er indberetning for 2014 er:

Sociale ydelser 1.1.-31.12. 53.833 kr

[virksomhed2] 14.4.-11.5.+23.6.-6.7. 2.005 kr.

I alt 55.838 kr

Indtægten fra dit arbejde i bl.a. pizzeria er skattepligtig i henhold til Statsskatteloven § 4 c og skal medregnes i den skattepligtige indkomst som personlig indkomst i henhold til Personskatteloven § 3.

Da der if. de indkomne oplysninger er tale om ”sort” arbejde, og lønnen ikke er indberettet til SKAT er der ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af indtægten, hvorfor indtægten beskattes som B-indkomst som honorarindtægt.

Under hensyn til manglende dokumentation for indtægtens størrelse

ansættes beløbet skønsmæssigt til 60.000 kr

Den skønsmæssige ansættelse er foretaget i henhold til Skattekontrolloven § 5, stk. 3 og Opkrævningsloven § 5, stk. 2.

Den skønsmæssige ansættelse er bl.a. foretaget ud fra, at det beregnede privatforbrug i henhold til indberetninger af bl.a. lønoplysninger og bankoplysninger til SKAT for indkomståret 2014 kun udgør 44.145 kr

Der er ikke modtaget indsigelse, kommentarer eller oplysninger i forbindelse med det udsendte forsalg af 27.5.2016, hvorfor ansættelsen fastholdes.

2. Manglende selvangivelse af resultat af virksomheden [virksomhed1] v/[person1], CVR-nr. […1]

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Fra den 13.10.2014 er du registreret med virksomheden [virksomhed1] v/[person1], CVR-nr. […1].

Virksomhedens branche er registreret med ”Kombinerede serviceydelser”.

Der er ikke selvangivet resultat af virksomheden for indkomståret 2014.

SKAT har i henhold til udsendte breve af 22.1.2016 og 7.4.2016 anmodet dig om indsendelse af materiale jf. Skattekontrolloven § 6. Brevene er returnerede uht. forkert/ubekendt adresse. Der foreligger d.d. fortsat ikke oplysninger om ny/ændret adresse. Vi har således ikke modtaget materiale og dokumentation, hvorfor vi foretager en skønsmæssig ansættelse af virksomheden, herunder et skøn af virksomhedens resultat for indkomståret 2014.

Den skønsmæssige ansættelse af virksomhedens resultat for indkomståret 2014 foretages i henhold til Skattekontrolloven § 5, stk. 3.

Resultat af virksomhed skal medregnes i den skattepligtige indkomst jf. Statsskatteloven § 4 a. Resultatet skal indgå i den personlige indkomst jf. Personskatteloven § 3.

Under hensyn til manglende selvangivelse af resultat af virksomheden samt manglende dokumentation jf. vores skrivelser af 22.1.2016 og 7.4.2016 foretages den skønsmæssige ansættelse i henhold til Skattekontrolloven § 5, stk. 3 og Opkrævningsloven § 5, stk. 2 med følgende:

Skønsmæssig omsætning

50.000 kr

Skønnede afholdte udgifter i virksomheden

10.000 kr

Skønsmæssigt ansat overskud af virksomhed jf. ovenstående

40.000 kr

Den skønsmæssige ansættelse er bl.a. foretaget ud fra, at det beregnede privatforbrug i henhold til indberetninger af bl.a. lønoplysninger og bankoplysninger til SKAT for indkomståret 2014 kun udgør 44.145 kr

Der er ikke modtaget indsigelse, kommentarer eller oplysninger i forbindelse med det udsendte forsalg af 27.5.2016, hvorfor ansættelsen fastholdes.

I forbindelse med klagesagens behandling er SKAT fremkommet med følgende bemærkninger:

”Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

[person1] oplyser i sin klage, at virksomheden aldrig har været aktiv, samt at han ikke har foretaget indberetning af virksomhedsresultat. Han oplyser endvidere, at han har forsøgt at efter-indberette regnskabstallene, men dette ikke har været muligt.

SKAT kan oplyse, at ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2014 og ændring vedr. momsangivelser for 4. kvartal 2014 og 1.-4. kvartal 2015 ikke er foretaget alene fordi der ikke er selvangivet resultat af virksomhed, men på baggrund af modtaget anmeldelse fra [by1] kommunes Socialforvaltning samt størrelsen af privatforbruget, som ikke rummer plads til et reelt forbrug i henhold til Danmarks Statistik- der henvises til nedenstående vedr. privatforbrug.

Endvidere oplyser [person1], at han har haft telefonisk kontakt med SKAT for at få foretaget ændringer/assistance til indberetning- hvor han i klagen til Skatteankestyrelsen anmoder om en vejledning til hvorledes han kan bringe dette i orden.

SKAT må her henvise til, at ændring i ansættelsen bør ske ved, at han indsender dokumentation for sine indtægter i løbet af indkomstårene – herunder bl.a. ud fra hans egne oplysninger til [by1] kommunes Socialforvaltning om, at han har haft “sort” arbejde i pizzeria. Der henvises endvidere til, at privatforbruget if. det selvangivne er meget lavt og ikke engang giver mulighed for en normal/almindelig huslejeudgift, hvorfor der må anses for muligt, at [person1] har indtægter ud over de indberettede lønoplysninger i […] – herunder bl.a. fra “sort” arbejde og indtægter via virksomheden.

[person1] oplyser også, at han ønsker virksomheden afmeldt, da han ikke forventer aktivitet i virksomheden fremover, men at det ikke kan lykkes for ham, da han ikke har en folkeregisteradresse i Danmark.

SKAT henviser her til, at [person1] både under telefonisk samtale den 19.9.2016 og personligt møde den 20.9.2016 har oplyst, at han heller ikke får en folkeregisteradresse nu- og heller ikke en kontaktadresse. Der kan således ikke foretages afmelding af virksomheden.

[person1] afslutter sin klage med, at han if. SKAT’s afgørelse skulle have oplyst til [by1] kommune, at han har arbejdet “sort” i et pizzeria, hvilken påstand han ikke kan anerkende.

SKAT må her henvise til den indsendte anmeldelse fra [by1] kommunes Socialforvaltning, som bl.a. har indsendt skema med kommentarer fra [enhed].

SKAT gør opmærksom på, at der fortsat ikke foreligger adresse oplysninger på [person1] if. CPR/folkeregisteret.

SKAT’s ændringer

Der gøres opmærksom på, at der endnu ikke er foretaget skattemæssig ændring af ansættelsen for indkomståret 2015, men alene en ændring vedr. momsangivelser, idet tidspunktet forslag og afgørelse ligger før selvangivelsesfristen for erhvervsdrivende.

Indberettede lønoplysninger –

Der er ikke indberettet lønoplysninger for december måned 2013.

For indkomståret 2014 –

Sociale ydelser i perioden 1.1.-31.3. og 1.6.-31.12.

[virksomhed2] A/S i perioden 14.4.-11.5. – men kun på 1.917 kr

Dvs. ingen lønoplysninger i perioden 1.4.-14.4.2014 og igen fra 11.5.-1.6.2014 samt en meget begrænset løn for perioden 14.4.-11.5.2014.

Ingen indberettede lønoplysninger fra pizzeria.

For indkomståret 2015 –

Sociale ydelser i perioden 1.1.-31.1. og igen 1.4.-30.6. og igen 1.9.-31.12.

Dvs. ingen lønoplysninger i perioden 1.2.-31.3.2015 og igen fra 1.7.-31.8.2015.

Perioder med manglende eller lave indkomster kan evt. indikere, at der er indtægter fra andre steder, som ikke er indberettet eller indtægt ved virksomhed.

Privatforbrug –

I henhold til R-75, som er de eneste foreliggende oplysninger SKAT har til beregning af privatfor­ brug, udgør privatforbrugene før ændringen for indkomståret 2014:

2011 –

46.664 kr

(SU – hjemmeboende hos faderen)

2012-

55.098 kr

(SU – hjemmeboende hos faderen indtil ultimo 2012-herefter egen bolig)

2013 –

82.565 kr

 

2014-

44.145 kr

– efter ændring udgør privatforbruget 144.145 kr.

2015 –

46.960 kr

– der er endnu ikke foretaget ændringer til den skattepligtige indkomst for 2015

Privatforbruget før ændringer er uacceptabel lavt. Der henvises i den forbindelse bl.a. til Danmarks Statistik vedr. Husstandens årlige forbrug – www.statistikbanken.dk version 54 – hvor det fremgår, at der for enlige under 60 år med bopæl i Midtjylland er et årligt forbrug i 2014 på ca. 185.000 kr. Reduceret med skønsmæssigt 20 % udgør privatforbruget således 148.000 kr.

Disse forbrugsoplysninger kan ikke indeholdes i privatforbruget før ændring på 44.145 kr. Privatforbruget før ændring giver f.eks. ikke mulighed for at dække en almindelig/normal husleje. I perioden 2014 og 2015 har [person1] boet i lejlighed på adressen [adresse1], [by1].

Der har ikke været andre tilmeldt på adressen i den periode, hvor [person1] har været tilmeldt der, hvorfor [person1] har været alene om at dække udgifterne til husleje og forbrug.

Efter SKAT’s skønsmæssige ansættelse af indkomsten for indkomståret 2014 udgør privatforbruget 144.145 kr, hvilket anses for at være et minimum bl.a. med henvisning til oplysningerne fra Danmarks Statistik jf. ovenstående samt bilag på sagen.

Der gøres her også opmærksom på, at der d.d. ikke er taget stilling til den skattemæssige indkomst for indkomståret 2015. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Adresseforhold –

[person1] har d.d. fortsat ingen folkeregisteradresse, hvilket også fremgår af den indsendte klage til Skatteankestyrelsen.

SKAT har udsendt flere materialeindkaldelse til adressen if. CPR/folkeregisteroplysninger, hvor posten er returneret. Den 11.4.2016 foretager Folkeregisteret indberetning til CPR med ukendt adresse/folkeregisteret. Der foreligger her heller ingen kontaktadresse.

SKAT har adskillige gange forgæves forsøgt at kontakte [person1] pr. telefon – såvel privat telefon, som det telefonnr., der er oplyst vedr. virksomheden, og som også fremgår ved søgning på både Google og Krak. Forsøget på kontakt fremgår af sagsnotater.

Borgers kontakt til SKAT den 19.9. og 20.9. 2016-

Den 19.9.2016 har [person1] ringet til SKAT i forbindelse med ændringer på årsopgørelsen, som fremgår af skattemappen.

[person1] er oplyst om, at SKAT allerede i januar 2016 har anmodet om materiale fra ham, hvor brevene kommer retur. Sagen er afsluttet med, at SKAT har udsendt en afgørelse til ham på den sidst kendte adresse den 27.6.2016. Der er endvidere henvist til den anmeldelse, han er orienteret om allerede den 17.7.2014, hvor vi ikke har modtaget kommentarer.

[person1] er oplyst om, at forslag og afgørelser er sendt til den sidst kendte adresse if. folkeregisteroplysninger- som var [adresse1]16, 2. mf. [by1]. Han er også oplyst om, at vi adskillige gange har forsøgt at kontakte ham pr. telefon – privat og virksomhedsmæssigt. Han er endvidere oplyst om, at der er sendt kopi af SKAT’s forslag i en lukket kuvert til [by1] kommunes folkeregister, men at de har returneret brevet, idet de ikke måtte/kunne have det liggende.

Der foreligger fortsat ingen ny adresseoplysning i CPR.

[person1] er endvidere orienteret om, at SKAT ikke kan sende post til e-boks eller lægge det i Skattemappen/sikkermail, uden der er forudgående konkret aftale med den enkelte borger.

[person1] er oplyst om, at klagefristen for afgørelsen udløber den 27.9.2016 i henhold til afgørelsen.

[person1] har oplyst, at han har været rejst udenlands i en periode i løbet af 2016.

Han er samtidig oplyst om, at der bør indsendes materiale herunder bl.a. kontoudskrifter fra banken osv. til eventuel ændring af ansættelsen – med henvisning til at SKAT tidligere har udsendte materialeindkaldelser.

Den 20.9.2016 er [person1] mødt på adressen for [virksomhed7]. I den forbindelse har han fået udleveret kopi af afgørelsen af 27.6.2016 – og samtidig igen oplyst ham om klagefristen, samt henvist til, at der i afgørelsen fremgår, hvordan han kan klage over ansættelsen.

Endvidere er der udleveret kopi af materialeindkaldelsen af 22.1.2016 med henvisning til, hvilket materiale vi startede med at indkalde. Samtidig er der udleveret kopi af det orienteringsbrev, der er udsendt til [person1] den 17.7.2014 i forbindelse med den anmeldelse SKAT har modtaget.

[person1] har fortsat holdt fast i, at han ingen adresse har og heller ikke får det, da han vil ud at rejse igen – til Asien. Kollega, [person3], har forespurgt ham, om ikke han kunne oprette en kontaktadresse, hvilket han har fastholdt, at det tror han ikke, der er nogle af hans kammerater, der vil have – heller ikke hans forældre, efter hvad han selv oplyser.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at den skønsmæssige forhøjelse for indkomståret 2014 på henholdsvis 60.000 kr. vedrørende indtægter fra pizzeria og 40.000 kr. vedrørende overskud af virksomhed nedsættes til 0 kr.

Klageren har i klagen som begrundelse for påstanden anført følgende:

Overskud af virksomhed (Cvr.: […1]):

Jvf. afgørelsen fra skat har man estimeret virksomhedens overskud til DKK 40.000,­ for regnskabsåret 2014.

Virksomheden har aldrig været aktiv, hvorved der ikke kan være et overskud. Grundlaget for estimatet er manglende indberetning af regnskab.

Jeg har forsøgt at efter­indberette regnskabstallene, men det lader ikke til at man længere kan rette i opgørelsen.

Jeg har indenfor de seneste dage haft telefonisk kontakt med Skat herom, men har ikke kunne få assistance til indberetningen ­ jeg beder derfor om vejledning til hvorledes jeg bringer dette forhold i orden.

Det forventes ikke at virksomheden i fremtiden vil have aktivitet, hvorfor jeg ønsker at lukke CVR nummeret. Jeg er blevet informeret om at jeg ikke kan lukke selskabet da jeg p.t. ikke har en registreret adresse i Danmark (folkeregisteradresse).

Skyldig moms af virksomhed (Cvr.: […1]):

Som nævnt har der aldrig været aktivitet i virksomheden hvorfor der heller ikke kan være skyldig moms.

Endvidere undrer det mig at det skyldige momsbeløb overstiger den estimerede omsætning?

Estimeret værdi af ikke indberettet indkomst:

Det er estimeret at jeg skulle have haft en uregistreret indkomst på DKK 60.000,­ i skatteåret 2014.

Iflg. Skats afgørelse skulle jeg den 17.07.2014 have oplyst [by1] kommune om “sort”

arbejde ved et pizzeria ­ denne påstand kan jeg ikke anerkende.”

I forbindelse med sagens behandling ved Skatteankestyrelsen er klageren fremkommet med følgende bemærkninger:

”Angående min sag er jeg lidt forvirret omkring hvordan jeg har mulighed for at bevise at jeg ikke har brugt 180.000 i 2014.

Jeg kan sige at grunden til mit lave forbrug er blandt andet at jeg har været på SU og kontanthjælp; hvor jeg har fået onkring 60.000 årligt før skat. Det sker at jeg nogle år har manglet en udbetaling eller to. Derved har jeg måske haft 50.000 årligt. Jeg spiser generelt meget hos familie og venner og får typisk nogle tusinde af min farmor, typisk mellem 1500 og 3000 årligt. Dertil kommer lidt i ny og næ af den øvrige tætte familie.

Derudover har jeg ingen værdier, i traditionel forstand. Jeg har min farmors gamle cykel. En rygsæk. 3 sæt tøj et par sko, sandaler, toilettaske med tilbehør og lidt andet grej (lommelygte kniv, mobil, guitar osv)

Har også lidt ting fra min gamle lejlighed til at stå på [adresse2] i [by1] ved min far. Men ingen tv, hvidevare eller større møbler.

Jeg vil virkelig gerne samarbejde og sammen finde en løsning. Men jeg ved ikke hvordan? Så dette er min sidste bøn inden jeg låner penge til at få en advokat til at kigge på sagen.

Så hvad gør vi? Kan jeg redegøre for noget, finde nogle papire, vidner eller et eller andet?”

På møde med Skatteankestyrelsen anførte klageren, at huslejen for 2014 var ca. 5 % lavere end i 2015, da der var kommet huslejestigninger i 2015. Huslejen er inkl. aconto vand og varme. Han fik altid penge tilbage i vand og varme, da han ikke brugte så meget.

El-forbruget blev afregnet særskilt på samme måde, som fremgår af bankkontoudskrifterne for 2015.

Telefonudgiften var samme abonnement som i 2015.

Han betalte ikke forsikringer. Heller ikke på motorcyklen.

Motorcyklen Chituma kunne ikke køre i 2014. Den havde været i stykker i mange år. Han havde forsøgt at afmelde den, men det var ikke lykkedes, så han var tvunget til at betale vægtafgift. Han solgte den i 2015 for ca. 700 kr. Det var en kinesisk motorcykel, så kvaliteten var ikke så god. Den havde stået i hans fars garage i 2014, da den ikke kunne stå ved hans lejlighed. Han havde på et tidspunkt haft en knallert og de benzinkøb, som fremgik af bankkontoudskrifterne for 2015 vedrørte benzin hertil.

Vedrørende cvr-nummeret: Han havde deltaget i et møde i [by2] om, hvordan man starter virksomhed op. Han var en type, som havde svært ved at arbejde efter ordrer fra andre og han havde tænkt, at det var noget for ham at blive selvstændig. Han ville lave småopgaver for virksomheder og private og han havde lidt erfaring inden for byggeri og håndværk. Da han fandt ud af, hvor meget administration og computerarbejde der krævedes for at være selvstændig, havde han droppet det igen. Han tænkte ikke over at få cvr-nummeret afmeldt igen. Det var først da denne sag dukkede op, at han blev opmærksom på, at han fortsat havde cvr-nummer. Han havde troet det gik i sig selv, når han ikke benyttede det.

Vedrørende blanketten fra [enhed] i [by1] Kommune: Han kunne ikke huske hvordan blanketten var blevet til. [enhed] lå på det tidspunkt i 2014 overfor et Kebabhouse. Han havde været på kommunen for at søge kontanthjælp. Han havde oplyst [enhed], at han ind imellem og tit ved lukketid hjalp en kammerat med kammeratens arbejde på et pizzeria. Han fik ikke løn i form af pengebeløb, men han fik madvarer. Når han manglede madvarer, fik han noget med hjem og nogle gange havde han noget med hjem til kammerater. Han vidste ikke, hvordan man værdiansatte det. Han havde ikke arbejdet 20 timer om ugen som det fremgik af blanketten, snarere 20 timer om måneden. Det passede meget godt med perioden maj og juni 2014.

Han oplyste endvidere, at han i perioden skrallede en del ved blandt andet [virksomhed8]. Det var før der kom låse på containerne, så der var gode muligheder for at finde noget. Det var bedst i vinterperioden.

Han levede meget sparsommeligt. Købte ikke tøj. Shampoo brugte han meget lidt, da det er dårligt for huden. Han havde stadig en shampoo fra 2014.

Han havde fået gaver af sin farmor i 2014 ved fødselsdag og jul, mellem 1-3.000 kr. pr. gang. Det havde alle børnebørnene fået.

Han havde også fået noget arv efter sin morfar og farmor, men det var senere end 2014.

Det undrede klageren, at man antog, at han havde et privatforbrug på 140.000 kr., når han var på kontanthjælp, det var helt hen i vejret. For bare 10.000 kr. ville han kunne rejse ud i verden og leve i et helt år. Han levede meget anderledes end de fleste og det måtte der kunne tages højde for.

Landsskatterettens Skatteankenævnets/Landsskatterettens – slet ikke-relevant myndigehd afgørelse (slet den ikke relevante myndighed)

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. Skattepligtige skal ifølge skattekontrollovens § 1 selvangive sin indkomst til skatteforvaltningen.

Virksomhed

Erhvervsdrivende skal ifølge skattekontrollovens § 3 indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5, jf. § 3, stk. 4.

Kravene til regnskabet fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder (bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006) og bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006)

Klageren har oplyst, at da han oprettede cvr-nr. i oktober 2014, var det med henblik på, at han ville udføre småopgaver for private og virksomheder eksempelvis havearbejde. Han havde lidt erfaring inden for byggeri og håndværk. Da han fandt ud af, hvor meget det krævede i administration og computerarbejde at starte virksomhed, droppede han det og fik aldrig startet virksomheden. Han fik dog ikke afmeldt cvr-nr. Han havde troet det gik i sig selv, når han ikke benyttede det.

Ud fra en konkret vurdering anses klageren på det foreliggende grundlag i tilstrækkelig grad at have sandsynliggjort, at han ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed i indkomståret 2014. Der er herved henset til, at der ikke foreligger oplysninger om konkret udført arbejde, udskrevne fakturaer, indsætninger på klagerens bankkonto, momsangivelser eller lignende, som kan indikere, at klageren har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Der er endvidere henset til klagerens forklaring om, at han aldrig fik startet virksomhedsaktivitet.

SKATs afgørelse ændres og klagerens indkomst nedsættes med 40.000 kr. vedrørende dette punkt.

Sort arbejde pizzeria

Klageren erkender, at han har hjulpet en kammerat med kammeratens arbejde på et pizzeria. Klageren påstår, at han ikke har modtaget løn i form af pengebeløb, men at han har modtaget madvarer. Ifølge klageren har det ikke været 20 timer om ugen, men snarere 20 timer om måneden.

Al indkomst er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4, uanset om indkomsten er udbetalt i penge eller naturalier.

På baggrund af oplysningerne fra [enhed] i [by1] Kommune og klagerens oplysninger lægges det til grund, at klageren har udført sort arbejde ved pizzeria i indkomståret 2014. Da der ikke foreligger dokumentation for beløbets størrelse, må beløbet til beskatning opgøres skønsmæssigt.

Ud fra de foreliggende oplysninger har klageren ikke modtaget kontanthjælp eller anden lønoplyst indtægt i størstedelen af månederne maj og juni 2014.

Da der ikke foreligger timesedler eller lønsedler til sandsynliggørelse af omfanget af klagerens arbejde i pizzeriaet lægges timeangivelsen på blanketten fra [enhed] i [by1] Kommune til grund. Henset til at klageren stort set ikke har modtaget anden indtægt i månederne maj og juni og det af anmeldelsen fremgår, at der ikke har været arbejde efter ferien startede, skønnes det, at klageren har arbejdet i 7 uger. Henset til at der er tale om sort arbejde ved pizzeria, skønnes timelønnen ikke at have været høj. Ved et samlet skøn over det af klageren udførte sorte arbejde på 10.000 kr., vil timelønnen have udgjort ca. 70 kr. i timen, hvilket anses for realistisk. En indtægt på ca. 5.000 kr. pr. måned er på niveau med den indtægt klageren har haft i årets øvrige måneder fra kontanthjælp.

SKATs afgørelse ændres og klagerens indkomst nedsættes med 50.000 kr. vedrørende dette punkt.

Privatforbrug

Skønsmæssige ansættelser skal normalt være underbygget af privatforbrugsberegninger eller andre konkrete opgørelser. Det fremgår af SKATs privatforbrugsopgørelse, at klagerens privatforbrug i indkomståret 2014 udgjorde 44.145 kr.

Med udgangspunkt i klagerens dokumenterede faste udgifter til husleje, el og telefon i det efterfølgende indkomstår 2015 og under hensyn til en prisstigning fra 2014-2015, skønnes klagerens udgifter til husleje, el og telefon i 2014 at have udgjort ca. 40.000 kr. Hertil kommer udgifter til mad, personlig pleje, tøj, vægtafgift m.v.

Landsskatteretten finder, at privatforbruget på 44.145 kr. ikke giver mulighed for, at klageren kan have et rimeligt privatforbrug, hvorfor SKAT har været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst.

I det konkrete tilfælde, henset til klagerens beskedne levevis, at han har spist hos sine forældre, har skrallet fødevarer og oplysningen om, at han har modtaget mindre pengebeløb fra slægtninge inden for gavemiljøet i boafgiftslovens § 22 bringer den skønnede indtægt på 10.000 kr. klagerens privatforbrug op på et rimeligt niveau sammenholdt med privatforbrugene for tidligere indkomstår.