Afgørelse af 12. august 2020

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af indkomsten for indkomståret 2014

91.654 kr.

0 kr.

60.397 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har ifølge oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)siden den 1. november 2013 drevet enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1] – Fotograf med CVR-nr. […1]. Virksomheden er registreret under branchekode 742000 Fotografisk virksomhed.

Der er ikke fremlagt oplysninger om klagerens indkomstforhold for 2014, og klageren har ikke selvangivet over/underskud af virksomhed.

SKAT (herefter Skattestyrelsen) har i forbindelse med en gennemgang af klagerens kontoudtog konstateret indsætninger på klagerens bankkonto. De konkrete indsætninger udgjorde følgende:

Dato

Tekst

Beløb

06-01-2014

Indbetalt

1.711,00 kr.

12-02-2014

Indbetalt kontant

4.500,00 kr.

10-04-2014

Indbetalt check

37.359,93 kr.

20-06-2014

Fremmed valuta

36.757,00 kr.

26-08-2014

Fremmed valuta

7.350,20 kr.

12-11-2014

Fremmed valuta

15.232,10 kr.

17-11-2014

Fremmed valuta

4.953,42 kr.

30-12-2014

Fremmed valuta

6.703,74 kr.

 

Total

114.567,39 kr.

Det fremgår af oplysningerne fra Skattestyrelsen, at klageren har modtaget en stor arv i 2013-2014 efter sin afdøde moder.

Skattestyrelsen har forsøgt at indhente oplysninger og materiale fra klageren den 22. februar 2016, og der er efterfølgende udsendt rykkerskrivelse den 15. marts 2016.

Den 31. marts 2016 er oplysningerne indkaldt fra [finans1], og der er modtaget kontoudtog den 19. april 2016. Resterende kontoudtog for 2013 og de første måneder af 2014 er efterfølgende modtaget den 30. maj 2016.

Skattestyrelsen har fremsendt forslag til afgørelse den 11. juli 2016 med efterfølgende afgørelse den 24. august 2016. Klageren har fremsendt indsigelse ved brev af 29. juli 2016.

I forbindelse med klagesagens behandling har klageren fremsendt følgende materiale til Skatteankestyrelsen den 22. januar 2020:

1)  Meddelelse om udlæg i arveandel af 6. marts 2013
2)  Klagers politianmeldelse af 2. oktober 2018
3)  Brev fra [politiet] af 11. oktober 2018
4)  Brev fra revisor vedr. arv af 17. februar 2014
5)  Kopi af check (boet efter [person1]) på 1.109.708 kr.
6)  Mail [virksomhed2] af 22. september 2016
7)  Aftale om oprettelse af kundeboks fra [finans1] af 11. januar 2013
8)  Kontobevægelser fra [finans1], periode 07-01-2015 til 07-03-2016
9)  Udenlandske betalinger – Tilmeld, print af [finans1]s hjemmeside
10)  Pensions- og forsikringsoversigt, [finans1], 31-12-2014
11)  Korrektionsangivelse af 2. januar 2015
12)  Brev fra SKAT om besøg i virksomhed af 5. januar 2015
13)  Brev fra NemKonto af 18. februar 2014
14)  Kontostatus fra TastSelv Erhverv af 2. marts 2015
15)  Brev fra SKAT af 22. februar 2016
16)  SKATs rykkerskrivelse af 15. marts 2016
17)  SKATs forslag af 11. juli 2016
18)  Indsigelse fra klager af 29. juli 2016
19)  Afgørelse fra SKAT af 24. august 2016
20)  Opkrævning fra SKAT af 3. september 2016
21)  Brev fra SKAT vedr. betaling af 25. oktober 2016
22)  Klage af 18. november 2016
23)  Kvittering for pakkelabel fra posthus af 21. november 2016
24)  Mail fra Skatteankestyrelsen af 22. november 2016
25)  Klage over SKATs afgørelse af 29. november 2016
26)  Brev fra Skatteankestyrelsen af 29. november 2016
27)  Kvittering for anmodning om henstand af 8. december 2016
28)  Indsigelse fra klager af 16. december 2016
29)  Brev fra Skatteankestyrelsen af 21. december 2016
30)  Mail fra SKAT af 18. januar 2017
31)  Mail fra SKAT af 26. januar 2017
32)  Afgørelse om henstand af 3. maj 2017
33)  Mail fra LinkedIn af 23. februar 2018
34)  Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 20. september 2018
35)  Klagers brev til Skattestyrelsen af 1. oktober 2018
36)  Brev fra Skattestyrelsen af 8. oktober 2018
37)  Afgørelse om modregning fra Gældsstyrelsen af 26. oktober 2018
38)  TastSelv oplysninger
39)  Kontostatus fra TastSelv Erhverv
40)  Notat om bosondring
41)  Registreringsbevis fra SKAT
42)  Kort fra Bankrådgiver
43)  Fotos af ringbind, som blev returneret til klager fra Skatteankestyrelsen
44)  Kontoudskrift for 07-01-2015 til 07-03-2016
45)  Momsoplysninger 2014-2017 fra TastSelv
46)  Foto af gravsted
47)  Opkrævning fra Centralregistret for motorkøretøjer
48)  Kontoudskrift [finans1], 31-12-2014
49)  Avisartikler
50)  Tilbud på A6-kort fra [virksomhed3]
51)  Registreringsbevis fra SKAT
52)  Dokument vedr. tilladelse til offentliggørelse af fotos
53)  Mailkorrespondance vedr. virksomhedens hjemmeside

Det fremgår af mail med tilhørende bilag fra [virksomhed2] (jf. nr. 6 ovenfor), at klageren har modtaget en kontantafregning på 1.711 kr. den 2. januar 2014. Afregningen er en skrotpræmie, som hidrører fra en Opel Astra, der er afmeldt pr. 2. januar 2014. Ifølge klagerens skatteoplysninger har klageren været registreret som primær ejer og bruger af bilen siden 10. april 2001.

Følgende fremgår af brev af den 17. februar 2014 fra revisor, [person2]:

”(…)

Jeg har modtaget opkrævning for boafgift i overensstemmelse med det i opgørelsen anførte, hvorefter jeg kan meddele følgende afregning:

Kontant arv kr. 1.126.238

Afregnet udlæg til Skat kr. 20.585

Rest kr. 1.105.653

Renter af boets konti fra 1.10.2013 -d.d. (1/3-del) kr. 4.055

I alt kr. 1.109.708

hvilket beløb vedlægges i check I/[finans2].

De kr. 4.055 skal medregnes på selvangivelsen for 2014.

Kapitalfonden for [virksomhed4] forventes udbetalt medio april 2014, hvorefter jeg fremsender din andel.

(…)”

Følgende fremgår af en boopgørelse side 7 (det fremgår ikke hvem der har udfærdiget dokumentet):

”Arven fordeles således:

[person3], [adresse1], [by1] – søn – arver 1/3 1.830.888

der berigtiges således:

1/3 Kapitalfond, [virksomhed4] 37.543

Indbo 17.833

Andelsbevis 330.000

Auto 280.000

Indfriet gæld til boet 25.000

Kontant 1.140.512 1.830.888

(…)”

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens indkomst med 91.654 kr. i indkomståret 2014.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(…)

Enhver, der er skattepligtig her til landet, skal over for told- og skatteforvaltningen årligt selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, og om sin ejerbolig.

Reglen står i skattekontrollovens § 1, stk. 1.

Samtlige indtægter er skattepligtige hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, og om de består i penge eller formuegoder af pengeværdi. Det fremgår af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Det fremgår af din hjemmeside at du er drone fotograf. Du tilbyder portrætter af dyr, fotografering af børn, familie, bryllup, konfirmander samt student fotografering.

Du tilbyder også billeder til reklamer, magasiner, hjemmesider og virksomheders markedsføring, fotografering af huse og boliger til ejendomssalg, eller produktfoto, arkitekturfoto, madfoto og meget andet.

Du har ikke fremlagt oplysninger om dine indtægtsforhold for 2014 eller fremlagt oplysninger, der kan have betydning, for beregningen af dit privatforbrug.

SKAT har indhentet kontoudskrifter hos [finans1] og anser følgende indsætninger som værende skattepligtig omsætning:

Dato

Tekst

Beløb

Total

06-01-2014

Indbetalt

1.711,00

1.711,00

12-02-2014

Indbetalt

4.500,00

6.211,00

10-04-2014

Indbetalt

37.359,93

43.570,93

20-06-2014

Fremmed valuta

36.757,00

80.327,93

26-08-2014

Fremmed valuta

7.350,20

87.678,13

12-11-2014

Fremmed valuta

15.232,10

102.910,23

17-11-2014

Fremmed valuta

4.953,42

107.863,65

30-12-2014

Fremmed valuta

6.703,74

114.567,39

Indkomsten er på den baggrund forhøjet skønsmæssig således:

Indsætninger 114.567 kr.

Heraf moms 22.913 kr.

Forhøjelse af indkomsten 91.654 kr.

Beløbet skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og beskattes som personlig indkomst. Reglen fremgår af personskattelovens§ 3, stk. 1.

(…)”

I forbindelse med klagesagens behandling har Skattestyrelsen fremsendt følgende materiale for indkomståret 2014:

•  Forslag til afgørelse
•  Afgørelse
•  Sagsnotat
•  Kontoudskrifter fra [finans1]
•  Diverse korrespondance med skatteyder
•  R-75 for indkomståret 2014

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at den skønsmæssige forhøjelse af den skattepligtige indkomst i 2014 skal nedsættes til 0 kr. (indsæt klageren påstand/påstande i rækkefølge – eks. ”klageren har principalt nedlagt påstand om xxxx, subsidiært om at xxxx…)

Klageren har anført følgende:

”(…)

Jeg [person3]-ønsker at klage over skats (skønsmæssig forhøjelse)

Min begrundelse er Skat [by2] V/ [person4] kommer med urigtige angivelse som:

(privat midler og ikke salg fra virksomhed)

06-01-2014 indbetalt -1711,00 dette er min privat bil

12-02-2014 indbetalt – 4500,00 dette er privat møbler jeg har solgt

10-04-2014 indbetalt – 37.359,93 dette er arv fra min mor også privat

26-08-2014 fremmed valuta – 36.757.00 – dette er privat penge fra min bankboks

12-11-2014 fremmed valuta – 15.232,10 – dette er privat penge fra min bankboks

17-11-2014 fremme valuta – 4953,42 – dette er privat penge fra min bankboks

30-12-2014 fremme valuta – 6703,74 – dette er privat penge fra min bankboks

1.  skal betale moms og indkomsten af min mors arv – har jo betalt arveafgift en gang.
2.  skal betale moms og indkomsten af min private bil – elles har vel ret til at får omkostninger betal for bilen!
3.  skal betale for moms af privat møbelsæt og indkomsten – elles har jeg udgifter fra [virksomhed5] leje pr. mdr. 680 kr. Samt kørsel m.m.
4.  skal betale moms og indkomsten af penge jeg har i bankboks (fremme valuta) elles kan jeg vel trække bankboks udgifter fra og kørsel. m.m.
5.  Jeg spil […dk] hvor jeg spille om penge – indbetalt- udgifter (tabt penge på pokerstar)

Hvordan står jeg der- vi kan godt lægge alle kort på bordet.

Ja så er vi år 2014.

Udgifter 48829,83kr.-moms 11568.09kr.- samt kørsel på 3320,8 km A 3,7kr. pr. km sum 12 286,96

kr. bilag vedlagt i mappe og kolonnebogen.

Derud over har jeg udgifter til privat bil, samt kørsel. 06-01-2014 indbetalt -1711,00 – udgifter til [virksomhed5] A/S til møbler 680 kr. pr. mdr. -12-02-2014 indbetalt – 4500,00 dette er privat møbler jeg har solgt. omkring min mors arv hvor der komme penge -10-04 -2014 indbetalt- 37.359,93 dette er arv fra min mor også privat. 26-08-2014 fremmed valuta- 36.757.00-dette er privat penge fra min bankboks.

Fremme valuta er gave fra min mor- jeg fik nogle hvert år – fødselsdag og julegave. Har ikke noget med virksomhed at gøre.

Hvis Skat fastholder deres synspunkt (har jeg krav til ekstra udgifter til privat bil værksted regning m.m. samt kørsel udgifter. 680 kr. [virksomhed5] pr. mdr. hvor møbler kom fra – samt kørsel udgifter – udgifter til bank Box hvor de fremme valuta stammer fra.. man udfylder et stykke papir hver gang man kommer der. De er velkomme til kontakte min bank at få denne oplysning. Vedlagt tlf. til min bank.

Har vedlagt forskellige mapper omkring forløbet – problemstilling – mine konkurrenter – fotomappe hvor der står Freelance fotograf [person3] (alt dette jeg har den mappe er lavet privat og min hobby kamera (Canon) samt foto fra [by1] havn-naturen-strandkunst-[by3] by- [by1] daghøjskole 2012-)

Så som Freelance køre man efter opgaver- eller man skal selv opsøger opgaver er ikke altid let – derfor valgt jeg købe drone til film og foto.m.m. Som kan se på hjemmesiden […dk]

Så nu mangler jeg få rette fradrag-moms-for 2013-2014-2015.samt klage sagn-da jeg føler jeg blive bon for noget som ikke er virksomheds del.

Samt bruge jeg min privat stationære pc g361015 (Acer pc) til banknet. Skat-kommune-Pokeroplysninger- foto billedbehandling- Foto billeder – dokumenter m.m.

Monitor til pc 27 led 27sb350 (skærm)+ kabler m.m.

Hp printer som jeg bruge til at printe papir og dokumenter ud til kommune og skat og andre ting

HP printer 7520

Canon digital slr kamera til foto til hjemmeside 2013.

Pris for disse udstyr (7333,00 kr.+ 1857,00kr. + 6499,00kr. + 2108,00kr)

I alt for disse privat inventar og maskiner er 17 797,00 kr.de blive jo brug hjemme på mit hjemmekontor …

Der må være faste regler sæt omkring hjemmekontor og el-varme i hjemmekontor- trække el fra til drone-pc-printer-kamera m.m. da de køre på strøm.

Hvis der ting eller noget i ikke forstå -er i velkomme til at ringe eller sende en mail omkring problemet. m.m.

(…)”

Klageren har den 4. maj 2020 fremsendt bemærkninger til sagsfremstillingen. Sammen med bemærkningerne fremsendte klager et ringbind med følgende bilagsliste:

•  ”Bilag 29.11.2016 sagsbehandler – [person5]
•  Bilag Registreringsbevis 01.11.2013 startdato
•  Bilag Skat 04.11.2013
•  Bilag lønmodtager 2013
•  Bilag moms & afgifter i alt 2013
•  Bilag iværksætterkursus 2012/2013
•  Bilag skats besøg 2 januar 2015
•  Bilag du mangler en nem konto 18.02.2014
•  Bilag ændrer din moms og skat 11 juli 2016
•  Bilag 1.1 dine bemærkninger 24 august 2016
•  Bilag du er drone fotograf 2014
•  Bilag A6 kort [virksomhed1] 1000 stk. 31. juli 2014
•  Bilag photoshop 22.08.2014
•  Bilag foto 05.09.2014
•  Bilag uddannelse drone –pilot 10.02.2016
•  Bilag udlæg til skat 2013
•  Bilag 15.03.2016 oplysninger fra dig
•  Bilag 10-04 37359,93 beløb
•  Bilag Arven fordeles søm-datter –søn 1/3 del
•  Skatteankestyrelsen
•  Bilag Skats projekt money transfer
•  Bilag udenlandske betalinger 2014
•  Bilag kundeboks privat
•  Bilag bil privat 1711,00
•  Bilag kontoudskrifter hos [finans1]!
•  Bilag grundkonto [finans1]
•  Bilag forretningskonto [finans1]
•  Bilag Henstandsanmodning § 51
•  Bilag ønsker møde med skat
•  Bilag skats afgørelse ligge ved skatteankestyrelsen 26.01.2017
•  Bilag politi anmelde virksomhed Skat
•  Bilag [virksomhed6] V/ [person3]
•  Bilag retsplejeloven §749
•  Skat i Danmark
•  Bilag 16.12.2016
•  Bilag alle dokumenterne 28.02.2020
•  Sagsmappe sendt
•  Straffeloven § 155-156-157
•  Bilag sagsbehandler – bilag 23.03.2020
•  Bilag gældstyrelsen
•  Skatteankestyrelsen 2016 mappe AB min Hjemmeside 2013
•  Bilag 8 indsætninger [finans1]
•  Bilag ifølge Danmark statistiks beregninger 20.09.2018 ”

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. Skatteforvaltningen kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1 (dagældende).

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM 2008.905 H.

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Indsætning på 1.711 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 2. januar 2014 har modtaget en kontantafregning på 1.711 kr. for skrotpræmien på sin bil, en Opel Astra. Retten anser for godtgjort, at den konstaterede indsætning på klagerens bankkonto på 1.711 kr. stammer fra bilens skrotpræmie og derfor ikke skal henføres til den skattepligtige indkomst.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at det fremgår af kontantafregning fra [virksomhed2] af 2. januar 2014, at klageren har modtaget 1.711 kr., hvilket tidsmæssigt kan sammenholdes med indsætningen på klagerens konto den 6. januar 2014. Der er også lagt vægt på, at klageren har været registreret som primær ejer og bruger af den pågældende bil, som [virksomhed2] har udbetalt skrotpræmie for.

Retten anser det efter en konkret vurdering tilstrækkeligt godtgjort, at indbetalingen på klagerens bankkonto på 1.711 kr. vedrører en skattefri indsætning. På baggrund af dette nedsættes skatteansættelsen med 1.369 kr., som svarer til 1.711 kr. fratrukket moms.

Fremmed valuta

Fem af indsætningerne fremgår med teksten ”fremmed valuta”. Klageren har oplyst, at pengene stammer fra hans bankboks og oprindeligt er fødselsdags- og julegaver fra klagerens mor. Klageren har fremsendt kopi af aftale om oprettelse af kundeboks i [finans1] fra den 11. januar 2013.

Retten finder, at klageren er skattepligtig af de fem indsætninger på 36.757 kr., 7.350,20 kr., 15.232,10 kr., 4.953,42 kr. og 6.703,74 kr., samlet 70.996,46 kr. inkl. moms.

Retten har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for pengestrømme, således at det er muligt at konstatere, hvem pengene stammer fra. Derudover kan det konstateres, at bankboksen først er oprettet i januar 2013, og derfor kan klageren ikke over en længere årrække have lagt kontanter i boksen efter fødselsdage og jul.

Klagerens forklaring om opbevaring af pengegaver i bankboksen er ikke understøttet ved objektivt konstaterbare forhold, og det anses derfor ikke for dokumenteret eller godtgjort i tilstrækkelig grad, at pengene er midler, der er undtaget fra beskatning eller allerede er beskattet.

Idet indsætningerne tidsmæssigt kan henføres til en periode, hvor klageren har drevet erhvervsmæssig virksomhed, har retten lagt til grund, at indsætningerne er omsætning ved selvstændig virksomhed. Derfor er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset pengene for at være skattepligtig indkomst.

Det fremgår ikke, om der er tale om arbejde, som er udført for en dansk eller en udenlandsk kunde. Landsskatteretten lægger til grund, at der er tale om salg af momspligtige ydelser i henhold til momslovens § 34.

Indsætning på 4.500 kr.

Klageren har oplyst, at indsætningen på 4.500 kr. stammer fra salg af privat indbo (møbler).

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for salget, eksempelvis i form af købskvitteringer eller eventuelle salgsannoncer.

Klageren har ikke dokumenteret, at der er tale om skattefri indkomst. Det anses således ikke for dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at den foretagne indsætning stammer fra salg af klagerens indbo.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klagerens forklaring ikke er dokumenteret ved objektive kendsgerninger, eksempelvis købskvitteringer eller salgsannoncer. Der er endvidere ikke fremlagt anden form for dokumentation der viser, at indsætningerne må anses for indkomst, der ikke skal beskattes hos klageren.

På den baggrund finder Landsskatteretten ikke, at klageren i tilstrækkelig grad har godtgjort, at der er tale om indtægt fra salg af privat indbo, hvorfor indsætningen er skattepligtig for klageren.

Retten finder på dette grundlag, at indsætningen er yderligere omsætning i klagerens virksomhed. Det er derfor berettiget, at Skattestyrelsen har anset pengene for at være skattepligtig indkomst.

Indbetalt check på 37.359,93 kr.

Klageren har oplyst, at indsætningen på 37.359,93 kr. er arv fra klagerens afdøde mor.

Det fremgår af brev fra revisor [person2] af den 17. februar 2014, at klagerens andel af kapitalfonden for [virksomhed4] forventes udbetalt medio april 2014. Det fremgår af boopgørelse, at klagerens andel af kapitalfonden udgør 37.543 kr.

Retten anser det efter en konkret vurdering tilstrækkeligt sandsynliggjort, at indbetalingen på klagerens bankkonto på 37.359,93 kr. vedrører udbetaling fra kapitalfonden [virksomhed4] og dermed er en andel af klagerens arv fra sin afdøde mor.

Ved afgørelsen har retten lagt vægt på, at det fremgår af revisorens brev, at klagerens andel af kapitalfonden forventedes udbetalt medio april sammenholdt med, at indsætningen er foretaget den 10. april 2014. Indsætningen er foretaget ved check-indløsning. Retten finder derfor, at klageren har sandsynliggjort, at indbetalingen stammer fra arv. Retten har lagt til grund, at der er betalt boafgift direkte fra dødsboet. På baggrund af dette nedsættes skatteansættelsen med 29.888 kr., som svarer til 37.359,93 kr. fratrukket moms.

Driftsudgifter

Det er påberåbt i klagen, at klageren har haft udgifter til […dk], bilreparationer, kørsel, opbevaring af møbler, bankboks, stationær pc, pc-monitor, printer, digitalkamera samt el-varme i hjemmekontoret, som ønskes fratrukket i henhold til reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Klageren er ikke fremkommet med dokumentation for udgifterne i form af bilag for udgifterne herunder kørselsregnskab, som kan underbygge den erhvervsmæssige kørsel. Det fremgår af klagen, at der er vedlagt kørselsregnskab, men det er ikke blandt de indkomne dokumenter.

Klageren har ej heller redegjort for driften af virksomheden, herunder omfanget af den erhvervsmæssige anvendelse af driftsmidlerne.

Retten bemærker endvidere, at der efter praksis som udgangspunkt ikke er fradrag for udgifter til hjemmekontor.

Fradragsret for arbejdsværelse i eget hjem er betinget af, at kontoret er indrettet på en måde, så det afskærer privat anvendelse.

Det er endvidere en betingelse, at kontoret i væsentligt omfang bliver anvendt af den erhvervsdrivende inden for normal arbejdstid. I SKM2003.488.HR bemærkede Højesteret, at et kontor, der er indrettet i en privat bolig, normalt også kan bruges til private formål, og at fradrag for udgiften i almindelighed kræver, at kontoret i væsentligt omfang bliver brugt som den erhvervsdrivendes hovedarbejdssted inden for normal arbejdstid. Da den erhvervsdrivende stort set kun arbejdede på sit kontor 1-3 timer om aftenen, fandt Højesteret ikke, at han opfyldte kravet om, at han skulle bruge kontoret i sin bolig i væsentligt omfang som hovedarbejdssted inden for normal arbejdstid.

I forhold til klagerens påstand om fradrag for udgifter til leje af bankboks, finder Landsskatteretten, at der ikke er fradrag for udgiften jf. ligningslovens § 17 C.

Udgifter til depotgebyrer, boksleje, kontooversigter samt administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindeståender, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, eller aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Med hensyn til klagerens udgifter til […dk] bemærker retten, at der ikke gives fradrag for tab på spil efter reglerne i statsskattelovens§ 6, litra a. Indtægten ved spillegevinster er ikke skattepligtig, såfremt det er et godkendt spillested, hvor der betales afgift af gevinster. Klageren har ikke dokumenteret eller i øvrigt oplyst, at indsætningerne på klagerens bankkonto stammer fra spillegevinster.

Indkomsten er på baggrund af ovenstående forhøjet således:

Beløb

Heraf moms

Forhøjelse

4.500,00 kr.

900,00 kr.

3.600,00 kr.

36.757,00 kr.

7.351,40 kr.

29.405,60 kr.

7.350,20 kr.

1.470,04 kr.

5.880,16 kr.

15.232,10 kr.

3.046,42 kr.

12.185,68 kr.

4.953,42 kr.

990,68 kr.

3.962,74 kr.

6.703,74 kr.

1.340,75 kr.

5.362,99 kr.

Total

15.099,29 kr.

60.397,17 kr.

Landsskatteretten nedsætter den foretagne skønsmæssige forhøjelse af indkomsten i indkomståret 2014 med 31.257 kr. til 60.397 kr.