Afgørelse af 23. juni 2020

SKAT har ved skatteberegningen for indkomståret 2014 ikke anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til ligningslovens § 33 A.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren var i indkomståret 2014 bosat i Danmark.

Klageren var ifølge kontrakt af 20. januar 2014 ansat hos [virksomhed1] AS i hele indkomståret 2014, og i denne periode udførte klageren arbejde som ”ground instructor” for flyselskabet [virksomhed2] med fast base i […] lufthavn, Sverige.

Klagerens repræsentant har fremlagt en opgørelse over, hvilke dage klageren efter hans opfattelse har opholdt sig i Danmark i løbet af indkomståret 2014. Heraf fremgår det, at klageren har opholdt sig i Danmark i følgende perioder:

Fra:

Til og med:

Antal dage

4. januar

5. januar

2

11. januar

19. januar

9

5. maj

21. maj

17

30. maj

1. juni

3

21. juni

25. juni

5

1. juli

7. juli

7

11. juli

18. juli

8

29. juli

1. august

4

3. august

4. august

2

19. august

22. august

4

29. august

29. august

1

6. september

9. september

4

11. september

14. september

4

22. september

22. september

1

24. oktober

28. oktober

5

5. november

7. november

3

10. november

10. november

1

21. november

21. november

1

2. december

2. december

1

14. december

16. december

3

I alt:

85

Af klagerens kontoudskrifter fra 2014 fremgår bl.a. følgende betalinger i Danmark:

Dato

Betalingssted(er)

   

17. februar

”[…]” m.fl.

21. februar

”[…]”

   

4. marts

”[virksomhed3]”

24. marts

”[virksomhed4]”

   

2. maj

”[virksomhed5]”

26. maj

”[bro]” x 2

   

2. juni

”[virksomhed5]” m.fl.

4. juni

”[taxi]” m.fl.

10. juni

”[virksomhed6], [adresse1]” m.fl.

16. juni

”[taxi]”

18. juni

”[adresse1]”

   

1. september

”[virksomhed6], [adresse1]” m.fl.

2. september

”[taxi]”

15. september

”[virksomhed5]” m.fl.

19. september

”[virksomhed5]” m.fl.

23. september

”[…]”

   

22. oktober

”[taxi]”

23. oktober

”[virksomhed7]”

29. oktober

”[taxi]” m.fl.

   

24. november

”[virksomhed8], [adresse2]” m.fl.

   

1. december

”[virksomhed9]”

4. december

”[…] taxa”

5. december

”[virksomhed5]”

8. december

”[virksomhed6], [adresse1]” m.fl.

9. december

”[adresse3]” m.fl.

10. december

”[virksomhed5]”

17. december

”[virksomhed4]” m.fl.

SKATs afgørelse

SKAT har ved afgørelse af 30. august 2016 nægtet at godkende klagerens selvangivne exemptionslempelse for den udenlandske indkomst svarende til en skattenedsættelse på 160.397,12 kr.

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”1.4.5. Lempelse

På det foreliggende grundlag, kan vi ikke godkende din nedsættelse af skattebetalingen på 160.397,12 kr. da vi er af den opfattelse, at du ikke er berettiget til lempelse for din lønindkomst fra [virksomhed2] i indkomståret 2014.

Dette begrundes med at vi ikke mener, at hele din lønindkomst skal nedsættes efter reglen om exemption. Udgangspunktet i artikel 15, stk. 1 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Norden er, at bopælslandet – her Danmark – har beskatningsretten til din lønindkomst og at der ikke gives nedslag med exemption.

Dette udgangspunkt fraviges ikke ved at du arbejder et par dage om måneden på landjorden i Sverige. Det følger af den dansk-svenske grænsegængeraftale, at der er flere betingelser for, at Sverige kan tildeles beskatningsretten til din lønindkomst, herunder at arbejdet i Sverige skal udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i hver 3-måneders periode. Derfor er vi af den opfattelse, at Danmark også har beskatningsretten til den del af din lønindkomst som foregår på landjorden i Sverige for [virksomhed2].

Derfor er det vores opfattelse, at Danmark har beskatningsretten til din lønindkomst i indkomståret 2014 og at du ikke kan indrømmes lempelse.

Se den juridiske vejledning afsnit C.F.9.2.14.6.2. og bekendtgørelse nr. 36 af 28. november 2004om den dansk-svenske grænsegængeraftale.

(…)

1.4.7. Ad ligningslovens § 33A

Efter at have gennemgået din individual roster og sammenholdt denne med fremsendte oversigt over ophold i Danmark i 2014, så er vi af den opfattelse, at du ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af ligningslovens § 33 A.

Vi kan konstatere ud fra fremsendte roster, at du landede i [by1] lufthavn den 21. maj 2014 og fredag den 29. august 2014. Dermed anses du for at have afbrudt dit ophold i udlandet nævnte 2 gange. Derfor opfylder du ikke betingelsen om, at have opholdt dig i udlandet i 6 måneder, hvorfor du ikke er omfattet af ligningslovens § 33A. Derfor kan vi ikke indrømme nedsættelse af din skattebetaling med exemption.

Denne praksis med at anse landinger som afbrud er specifikt nævnt i den juridiske vejledning afsnit C.F.2.2.2. Heraf fremgår følgende:

’Flypersonnel, der under deres udlandsophold flyver til og fra danske, færøske og grønlandske destinationer, opfylder ikke kravet om ophold uden for riget, og LL § 33 A kan derfor ikke anvendes.

Det danske luftrum er en del af riget, og arbejdet udføres derfor i Danmark, når flypersonnel flyver gennem dansk luftrum på vej til og fra destinationer udenfor riget.’

Det arbejde, der udføres i dansk luftrum, anses for at være nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, og udlandsopholdet afbrydes derfor ikke, med mindre flyet lander på destinationer indenfor riget. Det gælder også for en enkelt landing.”

Afslutningsvist kan det nævnes, at der er fremsendt en afgørelse fra de svenske skattemyndigheder omhandlende dateret den 10. juni 2016 om din skattepligt i indkomståret 2015. Da vi ikke har medtaget indkomståret 2015 i sagsbehandlingen, så har dokumentet ikke relevans for denne afgørelse.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 3, skal ske lempelse af skatten af klagerens udenlandske indkomst optjent som ground instructor hos [virksomhed2].

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. anført følgende:

”1. at klienten har arbejdet i udlandet i alle 12 måneder i indkomståret,

2. at klienten ikke har udført arbejde i Danmark i indkomståret 2014

3. at ophold i det danske rige ikke overstiger 42 ferie- og fridage, inden for enhver 6 måneders periode,

4. at nedsættelse af dansk skat i medfør af ligningslovens § 33 A, ikke forudsætter faktisk beskatning i udlandet,

5. at det udførte arbejde som ground instructor cabin crew, udelukkende er på landjorden,

6. at arbejdsfunktionen ikke omfatter arbejdsopgaver om bord på fly,

Denne sag drejer sig om nedsættelse af dansk skat af udenlandsk lønindkomst i medfør af ligningslovens § 33 A og fordeling af beskatningsretten i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Sverige til løn optjent ved arbejde som ground instructor cabin crew på [virksomhed2]s baser med udgangspunkt fra selskabets faste driftssted i [Sverige].

Min klient er fuldt skattepligtig i Danmark, og lønnen er selvangivet i Danmark som udenlandsk indkomst.

[virksomhed10] er hjemmehørende i Norge. Klienten er beskæftiget som ground instructor cabin crew på [virksomhed2]s baser over hele verden. Den primære base er beliggende i [Sverige], dog underviser klienten også på baserne i USA og Thailand. Klienten udfører ikke arbejdsopgaver om bord på fly.

Kopi af lønsedler, kopi af rosteren – som er arbejdsgiverens værktøj til styring af arbejdsopgaver og medarbejderes flyvninger med selskabets egne fly – samt uddrag af arbejdsgiverens manual om arbejdsopgaver er fremsendt til SKAT i forbindelse med sagsbehandlingen.

SKAT tilkendegiver i afgørelsen, at min klients selvangivelse ikke er fyldestgørende, idet SKAT i afsnit 1.3 retsregler og praksis henviser til skattekontrollovens § 5, stk. 3 og juridisk vejlednings afsnit A.B.5.2.

Dette bestrides.

Synspunktet er fuldstændig uforståeligt.

Min klient har selvangivet fyldestgørende. Hele den udenlandske lønindkomst er selvangivet og dokumenteret. SKAT er enige i størrelsen af den skattepligtige lønindkomst, og at indkomsten er omregnet korrekt fra svenske kroner til danske kroner. I SKATs forslag til afgørelse havde SKAT forudsat, at lønnen var udbetalt i danske kroner, og SKAT havde således ikke foretaget omregning fra svenske kroner til danske kroner. Dette kursforhold tog min klient højde for ved indberetning af indkomsten.

Det fremgår af afgørelsen, at SKAT har vurderet min klients ligningsmæssige fradrag vedrørende udenlandsk indkomst, jf. henvisningen til ligningslovens § 9 i afsnit 1.3. SKAT er således enige i indkomstopgørelsen, idet hverken lønindkomsten eller fradragene er ændret, og der er absolut intet belæg for synspunktet om, at selvangivelsen ikke er fyldestgørende. Alle oplysninger af betydning for skatteansættelsen fremgår af selvangivelsen.

SKATs henvisning til artikel 15, stk. 4 i den fælles-nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst er ligeledes uforståelig og meningsløs.

Den nævnte bestemmelse vedrører arbejde udført om bord på fly. Jeg henviser til protokol af 4. april 2008 (bilag 3). Min klient er ikke omfattet af bestemmelsen, idet klienten ikke har arbejdsopgaver eller beføjelser om bord på arbejdsgiverens fly. Flyvninger om bord på arbejdsgiverens fly sker således kun som passager i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdssteder, og mellem arbejdssteder. Disse flyvninger er således ikke omfattet af artikel 15, stk. 4, om fordeling af beskatningsretten til løn optjent for arbejde om bord på arbejdsgiverens fly.

Fordeling af beskatningsretten mellem arbejdslandet og bopælslandet reguleres således af artikel 15, stk. 1 og stk. 2 i den fælles-nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, idet arbejdet udføres på landjorden. Sverige er dermed tillagt beskatningsretten til lønnen.

Sverige har imidlertid ikke beskattet min klients indkomst, hvorfor Danmark i henhold til overenskomstens artikel 26, stk. 2 tillægges en subsidiær beskatningsret. Jeg har bemærker, at uanset dette, er min klient i henhold til EU-forordningen om social sikring fortsat social sikret i Sverige.

Bidrag til social sikring afregnes udelukkende af arbejdsgiveren til de svenske sikringsmyndigheder.

Nedsættelse af dansk skat i medfør af ligningslovens § 33 A, stk. 3

Da indkomsten er optjent i udlandet, kan dansk skat af indkomst nedsættes i ligningslovens § 33 A.

SKAT har imidlertid afvist anmodningen om, at indrømme nedslag i dansk skat i medfør af ligningslovens § 33 A, under henvisning til at min klient landede i [Lufthavnen] to gange i 2014, hvorved udlandsopholdet, efter SKATs opfattelse, er afbrudt inden der er forløbet 6 måneder, som forudsat i bestemmelsen som betingelse for nedslag i dansk skat.

Som begrundelse for afvisningen henviser SKAT til juridisk vejlednings afsnit C.F.2.2.2. Afsnittet ses ikke i juridisk vejledning.

Jeg formoder, at SKAT mener afsnit C.F.4.2.2.2, om ophold uden for riget.

Dette afsnit omtaler geografisk afgrænsning og arbejdsvilkår for udvalgte faggrupper, herunder søfolk, flypersonnel og lastbilchauffører samt tilfælde af sygdom, barsel og korterevarende kursus. Min klient er ikke omfattet af de nævnte persongrupper, og har i øvrigt ikke arbejdsbetingede ophold inden for riget i 2014.

Det fremgår af klientens ansættelsesaftale, at klienten er beskæftiget som ground instructor cabin crew, og han er således ikke en del af arbejdsgiverens flyvende personnel, ej heller i forbindelse med ophold om bord som passager. Dette er SKAT bekendt med, idet SKAT i afgørelsen dels oplyser, at min klient ikke arbejder i international trafik, og dels at Sverige har beskatningsretten til arbejde på landjorden.

SKATs har som begrundelse henvist til, at min klient afbrød udlandsopholdet to gange, som følge af de i afgørelsen to nævnte landinger i [Lufthavnen]. På de to landinger, som SKAT henviser til, var min klient passager. I lighed med øvrige passagerer udfører klienten ikke arbejde om bord på fly, og udfører dermed ikke arbejde hverken i luften eller på landjorden.

Ifølge arbejdsgiveren interne rejseregler, skal ansatte anvende arbejdsgiverens bookingsystem for ansatte. Når dette bookingsystem anvendes fremgår flyrejsen af rosteren. I kolonnen DD på min klients roster anføres et P, ud for de to nævnte flyvninger. Med P menes passager.

SKATs afvisning af anmodningen om nedslag af skatten i medfør af ligningslovens § 33 A, bygger på misforståelser og antagelser, som ikke kan støttes på den forelagte dokumentation om arbejds- og ansættelsesforhold. Begrundelsen må derfor afvises.

Danmark har i henhold til den fælles-nordiske overenskomst en subsidiær beskatningsret, når arbejdslandet ikke gennemfører beskatning som følge af intern lovgivning.

Min klient har ved fremsendelse af sin kalender og roster dokumenteret, at betingelserne for nedslag i medfør af ligningslovens § 33 A er opfyldt. Da Danmark er tillagt beskatningsretten i henhold

til artikel. 26, stk. 2 i den fælles-nordiske overenskomst, kan nedslaget indrømme med 50 %, jf. bestemmelsens stk. 3.

Jeg bemærker, at Østre Landsret i dommen refereret i TfS 1997.364 (bilag 4) præciserer, at adgangen til nedslag efter ligningslovens § 33 A ikke forudsætter en faktisk dobbeltbeskatning. Ligningslovens § 33 A kan således anvendes uagtet, at arbejdslandet ikke gennemfører beskatning efter intern lov.

Jeg anmoder om, at Retten indrømmer nedslag i beregnet dansk skat af den udenlandske indkomst i medfør af ligningslovens § 33 A, stk. 3.”

Repræsentanten har endvidere, ved skrivelse af 16. december 2019, bl.a. anført følgende:

”I fortsættelse af kontormødet om ovennævntes skatteansættelse for indkomståret 2014 fremsender jeg som aftalt kopi af Certificate af Employment, attesteret af [virksomhed1]. Heraf fremgår, at klienten har været beskæftiget som Ground Instruktor hos [virksomhed1] i perioden fra maj 2013 til december 2015, samt at alle rejser under arbejdsopholdet hos [virksomhed1] har tilknytning til træningskurser. Klienten har således ikke udført arbejde om bord på fly.

Jeg vedlægger tillige kopi af klientens ansættelseskontrakt med [virksomhed1] (2 sider) om arbejdet som Ground Instructor for [virksomhed11], […].”

Repræsentanten har endvidere, ved skrivelse af 5. februar 2020, bl.a. anført følgende:

”I fortsættelse af kontormødet og efterfølgende telefonsamtaler om ovennævntes skatteansættelse for indkomståret 2014 fremsender jeg hoslagt kalender med optegnelser over opholdsdage i Danmark i 2014 samt januar 2015.

Jeg bemærker, at udlandsopholdet (6-måneders perioden) er påbegyndt den 29.12.2013, jf. angivelsen øverst på kalenderen for 2014. Den første 6-måneders periode slutter således den 28. juni 2014. Opholdsdage i Danmark udgjorde i januar 11 dage, i maj 19 dage og 6 dage i juni – således at opholdet i 6-måneders perioden udgjorde 36 dage. Opholdsdagene er markeret med betegnelsen ”DK” i kalenderen. Da opholdet i Danmark i 6-måneders perioden ikke overstiger 42 dage, kan skatten af løn optjent i udlandet i perioden indtil ultimo juni 2014 nedsættes efter bestemmelserne i Ligningslovens § 33A.

Klienten opholdt sig i Danmark i perioden 1. juli 2014 til den 7. juli 2014 (begge dage inkl.) samt fra den 11. juli 2014 til den 19. juli 2014 (begge dage inkl.). I denne periode overstiger opholdet i Danmark ikke 42 dage indenfor en 6-måneders periode, idet de 11 opholdsdage i januar 2014 fragår i opgørelsen, således at opholdsdagene i Danmark udgjorde 41 dage ved udrejse fredag den 18. juli 2014.

Klienten tog på ny ophold i Danmark den 29. juli 2014 og opholdt sig i Danmark frem til den 1. august 2014. Herved oversteg opholdet i Danmark 42 dage, torsdag den 31. juli 2014. Ferieophold i slutningen af en udlandsperiode medregnes ikke i udlandsopholdet, og dermed anses udlandsopholdet for afsluttet ved indrejsen den 29. juli 2014. Antallet er opholdsdage er anført i kalenderen.

Betingelserne for nedslag efter bestemmelsen i Ligningslovens § 33A er derfor opfyldt frem til den 29. juli 2014.

Den 1. august 2014 påbegyndes en ny 6-måneders periode, der løber frem til den 31. januar 2015. I denne periode udgør opholdet i Danmark 34 dage. Klienten opfylder dermed betingelserne for nedslag efter Ligningslovens § 33A, således at skatten af løn optjent fra 1. august 2014 til 31. december 2014 kan nedsættes efter bestemmelsen i Ligningslovens § 33A.

Der kan således ikke opnås nedslag af lønnen optjent i dagene den 29. juli 2014 til den 1. august 2014 (begge dage inkl.), dvs. i 4 dage. Lønnen i denne periode er opgjort således:

Løn i alt i 2014 udgør 470.373 kr. Ifølge kalenderen for 2014 var der i alt 250 arbejdsdage, hvorefter lønnen udgjorde 1.881 kr. pr. dag i 2014. Lønnen for de 4 dage svarer således til 7.524 kr. Dette beløb udgår af nedslagsberegningen jf. Ligningslovens § 33A.

Nedslagsberettiget lønindkomst udgør herefter 462.849 kr.

Jeg anmoder om, at skatteansættelsen foretages i overensstemmelse hermed.”

SKATs høringssvar

SKAT har i høringssvar af 27. januar 2017 bl.a. anført følgende:

”SKAT har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Rådgiver anmoder i klagen dateret den 25. november 2016 om, at dansk skat af den udenlandske lønindkomst som ground instructor hos [virksomhed2] nedsættes efter reglen i ligningslovens§ 33A, stk. 3, om halv lempelse.

I afgørelsen dateret den 30. august 2016 har vi vurderet, at skatteyder ikke er berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33A, stk. 1, som rådgiver anmoder om, da skatteyder ikke opfylder betingelsen om at 6 måneders ophold i udlandet. Vi kan se, at skatteyder ifølge fremsendte individual roster lander i [by1] lufthavn den 21. maj 2014 og den 29. august 2014. Derfor opfylder skatteyder ikke 6 måneders reglen.

Rådgiver oplyser i klagen, at skatteyder ikke har arbejdet ombord på flyet i forbindelse med landingerne i [by1] lufthavn den 21. maj 2014 og den 29. august 2014. SKAT har ikke modtaget dokumentation for dette. Herudover skal det påpeges, at vi i mail fra rådgiver dateret den 24. juli 2016 har vi modtaget en oversigt over ophold i Danmark fra den 11. januar til den 19. januar 2014. Ifølge individual roster så arbejdede skatteyder som ground instructor i […] fra den 13. januar 2014 til og med den 17. januar 2014.

For at være berettiget til lempelse efter reglen i ligningslovens§ 33A, stk. 3, så må skatteyder maksimalt opholde sig i Danmark i 42 dage inden for enhver 6 måneders periode. Vi bemærker, at oversigten over ophold ikke ses at stemme overens med skatteyders individual raster, hvorfor vi ligeledes ikke anser det for godtgjort, at skatteyder har opfyldt 42-dages reglen i ligningslovens§ 33A, stk. 3.

Vi mangler fortsat dokumentation for, at skatteyder har opfyldt betingelserne i ligningslovens § 33A, for at vi kan godkende lempelse efter denne regel.

Vi henholder os til indholdet af afgørelsen dateret den 30. august 2016 for indkomståret 2014 samt begrundelserne heri.

Vi anser sagen for at være af principiel karakter, da den har betydning for andre flyansatte.

Hvis der kommer yderligere oplysninger fra klager, ønsker SKAT at blive hørt i sagen igen, inden Skatteankestyrelsen træffer afgørelse i sagen.”

Repræsentantens bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling

Repræsentanten har d. 15. maj 2020 indsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

”Hermed fremsender jeg mine bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse af 17. april 2020.

Forslaget til afgørelse af klagesagen kan ikke tiltrædes.

Klienten opfylder vilkårene for nedslag efter Ligningslovens § 33 A stk. 3 om halvt nedslag i skatten af løn optjent i årets første 6 måneder.

Lønnen i den nævnte periode udgør 315.420 SEK. Omregnet til danske kroner med Nationalbankens gennemsnitskurs for 2014 på 81,9867 udgør beløbet 258.602 kr. Lønsedler for alle 12 måneder for 2014 er vedlagt (uden bilagsnummer).

Jeg vedlægger en optegnelse over opholdsdage i Danmark i 1. halvår 2014 med oplysninger om og kommentarer til bemærkningerne i Styrelsens sagsfremstilling vedrørende betalingerne i første halvår 2014, jf. omtalen på side 2 og 3 i Skatteankestyrelsens sagsfremstilling.

Jeg bemærker, at udlandsopholdet (6-måneders perioden, jf. ligningslovens § 33A) påbegyndes ved udrejse den 27.12.2013, hvilket er 2 dage tidligere end angivet i den tidligere fremsendte kalender.

Dette indebærer dog blot, at 6-måneders dagen er den 26. juli 2014, og ikke den 28. juli 2014, men opholdet i Danmark udgør uændret 40 dage, uanset hvilken 6-måneders periode, der anvendes ved optælling af opholdsdage i Danmark frem til 6-måneders dagen.

Opholdet på 40 dage, der er specificeret i vedlagte bilag med kommentarer, er fordelt som følger i 6 måneders perioden:

•  Januar 2014 – 12 dage
•  Februar 2014 – 2 dage
•  Marts 2014 – 0 dage
•  April 2014 – 0 dage
•  Maj 2014 – 15 dage
•  Juni 2014 11 dage

Jeg henviser til bemærkninger i vedlagte bilag om nethandel og forsinket bogføring af betalinger ved brug af betalingskort, samt udlån af Brobizz til søsteren ved ophold som instruktør i USA.

Klienten ankommer til Danmark den 1. juli 2014 og opholder sig her indtil den 7. juli 2014. I denne periode overskrider klienten opholdsperioden på 42 dage indenfor en 6 måneders periode. Opholdet udgør 44 dage, idet 3 dage i januar måned udgår af optællingen og 7 dage i juli måned tilgår. Jeg henviser til optællingen i vedlagte bilag.

Da ferieophold i Danmark i slutningen af et udlandsophold, altså fra den 1. juli til den 7. juli, ikke medtages i udlandsperioden, afsluttes det udlandsophold, der er påbegyndt den 27. december 2013, ved begyndelse af opholdet fra den 1. juli til den 7. juli.

Betingelserne for nedslag efter bestemmelsen i Ligningslovens § 33A for løn optjent i udlandet er således opfyldt i perioden frem til og med den 1. juli 2014, da opholdet i Danmark udgjorde 40 dage inden påbegyndelse af ferieopholdet i Danmark den 1. juli.

Jeg anmoder derfor om nedslag i skatten af løn på 258.602 kr. optjent i årets første 6 måneder.

Ved udrejse den 7. juli påbegyndes en ny 6 måneders periode, og 6-måneders dagen for denne periode er dermed den 6. januar 2015.

Klienten har i 6-måneders perioden fra 7. juli 2014 og frem til den 6. januar 2015 opholdt sig i udlandet uden anden afbrydelse end ferie og fridage Danmark, men klienten opfylder imidlertid ikke vilkåret om maksimalt 42 dages ophold i Danmark i denne 6-måneders periode. Dermed bortfalder nedslaget i skatten af løn optjent i 2. halvår 2014.

Måtte der være spørgsmål til det anførte er jeg til rådighed.”

Landsskatterettens afgørelse

Klageren var i indkomståret 2014 fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Af lempelsesreglen i ligningslovens § 33 A, stk. 1, fremgår følgende:

”Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie el.lign. af en sammenlagt varighed på højst 42 dage erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.”

Det følger herefter af ligningslovens § 33 A, stk. 3, at såfremt en dobbeltbeskatningsoverenskomst for en person, der ikke er udsendt af den danske stat eller en anden offentlig myndighed, har tillagt Danmark beskatningsretten til indkomsten, nedsættes den samlede indkomstskat med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

I overensstemmelse med Højesterets dom, refereret i SKM2003.209.HR, må et udlandsophold anses for afbrudt, såfremt klageren på en given dato har opholdt sig her i landet i mere end 42 dage inden for enhver afsluttet 6-måneders periode.

Retten bemærker, at der kun kan meddeles lempelse, såfremt den, der anser sig berettiget til lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A i fornødent omfang kan dokumentere, at vedkommende ikke har opholdt sig i Danmark i mere end 42 dage inden for enhver afsluttet 6-måneders periode.

Retten finder, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at han maksimalt har opholdt sig 42 dage i Danmark indenfor enhver afsluttet 6-måneders periode.

Retten har ved vurderingen særligt henset til, at klagerens dankort er anvendt adskillige gange i danske butikker, på tidspunkter hvor han ifølge kalenderoversigten indsendt d. 5. februar 2020 ikke skulle befinde sig i Danmark.

Retten har endvidere henset til, at repræsentanten under sagsbehandlingen er blevet anmodet om at indsende dokumentation, som kan underbygge den af repræsentanten udarbejdede kalenderoversigt, hvilket ikke er sket. Retten bemærker samtidig, at der heller ikke er indsendt dokumentation for den ændrede kalenderoversigt, som er indsendt sammen med bemærkningerne til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling.

Klageren er således ikke berettiget til lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A.

Med denne begrundelse stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse.