Afgørelse af 17. februar 2021

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

2012

Skønsmæssig forhøjelse af

personlig indkomst

Saldo mellemregningskonto

13. august 2012

Maskeret udbytte, aktieindkomst

2013

Skønsmæssig forhøjelse af

personlig indkomst

Maskeret udbytte, aktieindkomst

2014

Nedsættelse af overskud af virksomhed

603.721 kr.

314.435 kr.

445.140 kr.

279.997 kr.

125.010 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Yderligere

nedsættelse

603.721 kr.

Hjemvisning

445.220 kr.

445.140

1.175.073 kr.

125.010 kr.

Faktiske oplysninger

Sagen angår det skøn, som Skattestyrelsen har udøvet vedrørende klagerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2012, 2013 og 2014.

Skattestyrelsen har endvidere foretaget en skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret for klagerens virksomhed [virksomhed1] med sagsnummer […]. Nærværende sag er førersag.

Virksomheden [virksomhed1]

Klageren har været registreret med virksomheden: [virksomhed1] v/[person1], [adresse1], [by1], CVR nr. […1], i perioden fra den 1. maj 2000 til 29. september 2015.

Der har i perioden været følgende registreringsforhold:

Momspligt 1. maj 2000 – 30. september 2015

Indeholdelsespligt vedrørende

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v. 1. maj 2000 – 30. september 2015

Eksport 1. februar 2004 – 30. september 2015

Import 1. februar 2004 – 30. september 2015

Selskabet [virksomhed2] ApS, binavn [virksomhed3] ApS

Klageren har sammen med [person2] og [person3] den 15. december 2010 stiftet selskabet [virksomhed2] ApS, CVR nr. […2].

Klageren og [person2] er begge i direktion fra stiftelsen.

[person2] fratræder den 30. september 2011, hvorefter kun [person1] fra den 1. oktober 2011 er administrerende direktør i selskabet indtil den 21. august 2014.

Det fremgår af indberetningerne til SKAT vedrørende selskabet, at klageren har været hovedaktionær i selskabet i perioden fra den 1. oktober 2011 til den 23. november 2015.

Selskabet havde binavnet: [virksomhed3] ApS

Selskabet har drevet restauranten: [virksomhed3], [adresse2], [by2].

Selskabet har indleveret regnskaber til erhvervs- og selskabsstyrelsen for regnskabsårene 2011 og 2012.

Selskabet har været under opløsning fra den 21. august 2014 og er taget under konkursbehandling den 17. november 2014 med endelig opløsning den 23. november 2015.

Selskabet har indsendt momsangivelser til og med 2013.

Der er ikke indsendt momsangivelser for angivelsesperioderne i 2014 indtil konkursen.

Selskabet har i sin eksistensperiode oparbejdet en gæld til SKAT vedrørende manglende afregning af angivet moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i på i alt ca. 900.000 kr. ved konkursen. Der er tale om restancer, som dækker en periode på flere år.

Selskabet [virksomhed4] ApS

Klagerens samlever [person4] har 12. januar 2015 stiftet selskabet [virksomhed4] ApS, som efterfølgende er momsregistreret.

Selskabet driver fra 1. april 2015 virksomheden: [virksomhed1].

Selskabet er oprettet den 12. januar 2015 og opløst den 19.02.2019.

Klagerens skatteansættelser, senere indgåede selvangivelser m.v.

Indkomståret 2012

Klageren har ikke indsendt selvangivelse for indkomståret 2012.

SKAT har derfor den 31. oktober 2013 foreslået at fastsætte overskud af klagerens virksomhed til 380.000 kr.

SKAT har ikke modtaget indsigelser til forslaget.

Klagerens repræsentant har pr. mail den 14. december 2015 indsendt en selvangivelse for indkomståret 2012, der udviser en omsætning på 1.608.094 kr. og et resultat af selvstændig virksomhed på -369.574 kr.

SKAT har indberettet selvangivelsen på det foreliggende grundlag og således ændret den skønsmæssige ansættelse.

Indkomståret 2013

Klageren har ikke indsendt selvangivelse for indkomståret 2013.

SKAT har derfor den 5. februar 2015 foreslået at fastsætte overskud af klagerens virksomhed til 390.000 kr.

SKAT har ikke modtaget indsigelser til forslaget.

Klagerens repræsentant har pr. mail den 26. februar 2016 indsendt en selvangivelse for indkomståret 2013, der udviser en omsætning på 1.730.053 kr. og et resultat af selvstændig virksomhed på -23.225 kr.

SKAT har indberettet selvangivelsen på det foreliggende grundlag og således ændret den skønsmæssige ansættelse.

Indkomståret 2014

Klageren har ikke indsendt selvangivelse for indkomståret 2014.

SKAT har derfor den 17. marts 2016 foreslået at fastsætte overskud af klagerens virksomhed til 475.000 kr.

Sagsbehandlingen, forløbet ved SKAT

SKAT – Indsats Kontrol og Visitering har den 11. september 2014, kl. 17, sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og politiet været på uanmeldt kontrolbesøg i virksomheden [virksomhed1], [adresse1], [by1].

I forlængelse heraf har SKAT foretaget en gennemgang af virksomhedens skatte- og momsangivelser for indkomstårene 2012, 2013 og 2014.

SKAT har den 15. juli 2016 fremsendt et forslag til ændring af skatte- og momsangivelser for indkomstårene 2012, 2013 og 2014.

Sagsbehandlingen ved SKAT har været meget omfattende og blev først afsluttet den 30. september 2016, hvor SKAT har udsendt den påklagede afgørelse.

SKATs indkaldelser af materiale ved klager

Ved brev af den 24. oktober 2014 anmoder SKAT klageren om at indsende om at indsende:

’’Momsregnskaber for perioden 1. april 2013 til 30. juni 2014. Skatteregnskaber for indkomstårene 2012 og 2013. Selvangivelser for indkomstårene 2012 og 2013. Bankkontoudskrifter for indkomstårene 2012 og 2013 for følgende konti: […17] […46] […85] […90]’’

Ved brev af den 24. juli 2015 anmoder SKAT klageren om at indsende om at indsende:

’’Virksomhedens skatte- og momsregnskab regnskab for 2014.

Kontoudskrifter for følgende konti for indkomståret 2014:

[…50]

[…90]

[…17]

[…46]

[…85]

[…99]

[…61]’’

Ved brev af den 11. februar 2016 anmoder SKAT klageren om at indsende om at indsende:

’’2012

Skatteregnskab 2012 som har dannet grundlag for det pr. 14. december 2015 selvangivne resultat for 2012: -369.574 kr.

Kontospecifikationerne vedrørende det opgjorte skattepligtige resultat 2012

Salgs- og købsbilag m.v., som har dannet grundlag for det skattepligtige resultat for 2012

Kontospecifikationer vedrørende salgs- og købsmoms og energiafgifter 2012, som har dannet grundlag for de angivne momstilsvar og afstemningen til skatteregnskabet.

2013 og 2014

Skatteregnskab for 2013 og 2014

Kontospecifikationer vedrørende 2013 og 2014

Salgs- og købsbilag m.v., som har dannet grundlag for skatteregnskab for 2013 og 2014.

2015

Kontospecifikationer vedrørende salgs- og købsmoms og energiafgifter 2013-2015, som har dannet grundlag for de delvist indsendte momsangivelser og afstemningerne til skatteregnskaberne.

Redegørelse for i hvilket omfang [virksomhed1]s omsætning er anvendt til betaling af den i det tidligere selskab: [virksomhed2] ApS drevne ”[virksomhed3]s” udgifter m.v.

Lønsedler m.v. vedrørende lønudbetalingerne til medarbejderne i 2015, hvor der ikke er foretaget indberetning til e-Indkomst’’

SKATs indkaldelser af materiale ved banker

Klageren har ikke indsendt de kontoudskrifter, SKAT har anmodet om, hvorfor SKAT har indkaldt følgende materiale ved banker:

Indkaldelse af den 24. juli 2015, [finans1]

’’Kontoudskrifter for 2012 og 2013 for kontiene:

-[…85] (”Erhvervskonto” ejet af [virksomhed1] v/[person1])

-[…17] (”Erhvervslån” ejet af [virksomhed1] v/[person1])

(Saldo primo: 392.539,83 kr. Lån med månedligt ydelse på 10.000 kr. fra erhvervskonto)

-[…46] (”Erhvervskonto” ejet af [virksomhed1] v/[person1])

(saldo primo -51.414,97 kr. Kvartalsvis 1.500 kr. fra erhvervskonto: dækning af rentetilskrivning)

-[…90] (”[virksomhed5]” ejet af [person1] vedrørende; Thailands Handelsf.)

(saldo primo: 157,22 kr. uændret i perioden)’’

Indkaldelse af den 3. september 2015, [finans2]

’’Kontoudskrifter for perioden 2012 – 2013 – 2014 for konto […50] (”grundkonto” ejet af [person1])’’

Indkaldelse af den 3. december 2015, [finans1]

’’Kontoudskrifter for perioden 1. december 2013 – 30. september 2015 for konto […85]’’

Materiale modtaget fra klagerens repræsentant

Klagerens repræsentant har udover selvangivelserne for indkomstårene 2012 og 2013 den 6. marts 2016 indsendt følgende:

Indkomståret 2012

Saldobalance for virksomheden, der udviser en omsætning på 1.608.094 kr. efter salgsmoms og et resultat på – 369.574 kr.

Alle kontospecifikationer, der danner grundlag for saldobalancen.

Indkomståret 2013

Saldobalance for virksomheden, der udviser en omsætning på 1.730.053 kr. efter salgsmoms og et resultat på – 23.225 kr.

Alle kontospecifikationer, der danner grundlag for saldobalancen.

Der er således ikke indsendt de salgs- og købsbilag m.v., som har dannet grundlag for opgørelse af virksomhedens skattepligtige resultat for indkomstårene 2012 og 2013.

Indkomståret 2014

Der er ikke indsendt materiale for indkomståret 2014

SKATs skønsmæssige opgørelse af virksomhedens omsætning, udgifter og momstilsvar

SKAT har ved opgørelsen af virksomhedens omsætning for indkomstårene 2012 og 2013 taget udgangspunkt i indsætninger på konto […85] (”Erhvervskonto” ejet af [virksomhed1] v/[person1]) samt regnskabsmateriale modtaget fra repræsentanten.

SKAT har ved opgørelsen af virksomhedens fradragsberettigede driftsudgifter for indkomstårene 2012 og 2013 taget udgangspunkt i de modtagne saldobalancer og kontospecifikationer fra klagerens repræsentant.

SKAT har ved opgørelsen af virksomhedens omsætning og fradragsberettigede driftsudgifter

for indkomståret 2014 taget udgangspunkt i indsætninger på konto -[…85] (”Erhvervskonto” ejet af [virksomhed1] v/[person1])

SKATs fremgangsmåde og konklusion vedrørende gennemgang af bankkontoen er dokumenteret i bilag 9 vedrørende indkomståret 2012, bilag 10 vedrørende indkomståret 2013, bilag 11 vedrørende indkomståret 2014 og bilag 12 vedrørende indkomståret 2015.

SKAT har rubriceret beløbet for hver enkelt postering på bankkontoen i en af følgende kolonner:

Omsætning

Bogført salg via kontoen

Andre bogførte beløb

*Omsætning [virksomhed3]

Mellemregning [virksomhed3]

Bogføringstekst

Køb med momsfradrag

Køb uden momsfradrag

Lønudbetaling

Afdrag gæld eller sidste år

Kontant hævet

Private udgifter

Mellem konti

*Det fremgår af kontoudtogene, at dankortomsætning fra restaurant [virksomhed3] ApS, som klageren også ejer, er indgået på kontoen for alle årene 2012 – 2014. Klagerens repræsentant har oplyst, at årsagen hertil er, at [virksomhed3] ApS ikke selv havde en aftale med selskabet [finans3], der formidler betalinger.

Omsætningen vedrørende [virksomhed3] ApS, der er indgået på bankkontoen, har for indkomstårene 2012 og 2013 udgjort henholdsvis 1.491.389 kr. og 2.088.890 kr.

Beløbene for indkomstårene 2012 og 2013 er ikke medtaget som skønsmæssig omsætning i [virksomhed1]. [virksomhed3] ApS har indsendt regnskab for indkomståret 2012, men har ikke indsendt regnskab for indkomståret 2013. [virksomhed3] ApS har indsendt momsangivelser for både indkomstårene 2012 og 2013.

For indkomståret 2014 er omsætningen, der vedrører [virksomhed3] ApS, medtaget i den skønsmæssige omsætning for [virksomhed1]. [virksomhed3] ApS har hverken indsendt regnskab eller momsangivelse for indkomståret 2014.

SKAT har herefter opgjort virksomhedens skattepligtige resultat for indkomstårene 2012, 2013 og 2014 således:

’’Indkomståret 2012

Omsætning indgået på bankkonto 2.295.374 kr.

Kontantomsætning bogført på kassen 313.956 kr.

I alt 2.609.330 kr.

Heraf salgsmoms -521.866 kr.

Skattepligtig omsætning 2.087.465 kr. 2.087.465 kr.

SKAT har godkendt den opgørelse af fradragsberettigede udgifter, der fremgår af den indsendte saldobalance således (eksklusiv moms):

Direkte omkostninger -484.050 kr.

Lønninger -531.957 kr.

Salgsomkostninger -6.200 kr.

Autodrift -38.882 kr.

Driftsmiddelomkostninger -3.192 kr.

Lokaleomkostninger -719.447 kr.

Administrationsomkostninger -193.940 kr.

Heraf vedrørende tidligere år 124.350 kr.

Udgifter i alt 1.853.318 kr. 1.853.318 kr.

Skattepligtigt resultat før renter 234.147 kr.

Indkomståret 2013

Omsætning indgået på bankkonto 2.467.367 kr.

Kontantomsætning bogført på kassen 299.899 kr.

I alt 2.767.266 kr.

Heraf salgsmoms -553.453 kr.

Skattepligtig omsætning 2.213.813 kr. 2.213.813 kr.

SKAT har godkendt den opgørelse af fradragsberettigede udgifter der fremgår af den indsendte saldobalance således (eksklusiv moms):

Direkte omkostninger -463.026 kr.

Lønninger -491.218 kr.

Salgsomkostninger -45.045 kr.

Autodrift -31.440 kr.

Driftsmiddelomkostninger -3.192 kr.

Lokaleomkostninger -584.707 kr.

Administrationsomkostninger -173.270 kr.

Udgifter i alt 1.791.898 kr. 1.791.898 kr.

Skattepligtigt resultat før renter 421.915 kr.

Indkomståret 2014

Omsætning i alt indgået på erhvervsbankkonto 3.543.705 kr.

-heraf overført til [virksomhed3]s konto -24.805 kr.

I alt 3.518.900 kr.

Heraf salgsmoms -703.780 kr.

Skattepligtig omsætning 2.815.120 kr. 2.815.120 kr.

Betalte udgifter via bank med momsfradrag -1.492.762 kr.

-heraf fradragsberettiget købsmoms 298.552 kr.

Betalte udgifter via bank uden momsfradrag -611.026 kr.

Lønudgifter ifølge e-Indkomst -659.902 kr.

Udgifter i alt 2.465.138 kr. 2.465.138 kr.

Skattepligtigt resultat før renter 349.982 kr.

Faktiske oplysninger vedrørende aktieindkomst – mellemregning med selskabet

Det fremgår af den indsendte saldobalance og de posteringslister, der har dannet grundlag herfor, at

klageren har haft en mellemregning med selskabet [virksomhed3] ApS.

Beløbene er bogført på konto 6136, der viser følgende:

Saldo pr. 1. januar 2012 udgør 0 kr.

Saldo pr. 31. december 2012 viser, at klageren har en gæld til selskabet på 323.283 kr.

Saldo pr. 1. januar 2013 viser, at klageren har en gæld til selskabet på 323.283 kr.

Saldo pr. 31. december 2013 viser, at klageren har en gæld til selskabet på 607.431 kr.

Stigningen i gælden skyldes hovedsageligt de indbetalinger på klagerens bankkonto, der vedrører omsætningen i [virksomhed3]. Faldet i gælden skyldes hovedsagelig udgifter vedrørende [virksomhed3], der er betalt ved hævninger på klagerens bankkonto.

SKAT har gennemgået mellemregningskontoen for årene 2012 og 2013 og har herefter foretaget følgende korrektioner:

Saldo 31/12 2012 på mellemregningskontoen 323.283,27 kr.

+ omsætning 29. december 2012 2.881,25 kr.

+ omsætning 30. december 2012 1.270,00 kr.

– ej korrekt bogført overførsel til selskabets konto 4/4-12 -4.000,00 kr.

– ej korrekt bogført overførsel til selskabets konto 27/6-12 -5.000,00 kr.

– ej korrekt bogført overførsel fra selskabets konto 15/8-12 1.000,00 kr.

– ej korrekt bogført overførsel til selskabets konto 20/11-12 -5.000,00 kr.

Korrigeret mellemregningskonto 31/12-2012 314.434,52 kr.

Indkomståret 2013

Saldo 31/12 2013 på mellemregningskontoen 607.431,68 kr.

– heraf vedrørende 2012 -323.283,27 kr.

– omsætning 29. december 2012 bogført i 2013 -2.881,25 kr.

– omsætning 30. december 2012 bogført i 2013 -1.270,00 kr.

Korrigeret mellemregningskonto 31/12-2013 279.997,16 kr.

Klagerens gæld til selskabet har udgjort 0 kr. pr. 1. januar 2012 og 591.021 kr. pr. 13. august 2012.

Debiteringer på mellemregningskontoen mellem klageren og [virksomhed2] ApS

i perioden 14. august 2012 – 31. december 2012 udgør 445.220 kr. og i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 1.175.073 kr.

SKATs afgørelse

Resultat af virksomhed

SKAT har forhøjet klagerens resultat af virksomhed for indkomståret 2012 med 603.721 kr. og for

indkomståret 2013 med 445.140 kr., jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

SKAT har nedsat klagerens resultat af virksomhed for indkomståret 2014 med 125.010 kr.

Ansættelsesændringerne kan opgøres således:

”(…)

Indkomståret 2012

Omsætning indgået på bankkonto 2.295.374 kr.

Kontantomsætning bogført på kassen 313.956 kr.

I alt 2.609.330 kr.

Heraf salgsmoms -521.866 kr.

Skattepligtig omsætning 2.087.465 kr.2.087.465 kr.

Jf. bogføringen, eksklusiv moms:

Direkte omkostninger -484.050 kr.

Lønninger -531.957 kr.

Salgsomkostninger -6.200 kr.

Autodrift -38.882 kr.

Driftsmiddelomkostninger -3.192 kr.

Lokaleomkostninger -719.447 kr.

Administrationsomkostninger -193.940 kr.

Heraf vedrørende tidligere år 124.350 kr.

Udgifter i alt 1.853.318 kr.1.853.318 kr.

Skattepligtigt resultat før renter 234.147 kr.

Selvangivet skattepligtigt negativt resultat før renter tilbageføres 369.574 kr.

Ændring af skattepligtigt resultat 603.721 kr.

Overskud af virksomhed er arbejdsmarkedsbidragspligtigt jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 4.

Overskud af virksomhed beskattes jf. personskattelovens § 3 som personlig indkomst.’’

Indkomståret 2013

Omsætning indgået på bankkonto 2.467.367 kr.

Kontantomsætning bogført på kassen 299.899 kr.

I alt 2.767.266 kr.

Heraf salgsmoms -553.453 kr.

Skattepligtig omsætning 2.213.813 kr.2.213.813 kr.

Jf. bogføringen, eksklusiv moms:

Direkte omkostninger -463.026 kr.

Lønninger -491.218 kr.

Salgsomkostninger -45.045 kr.

Autodrift -31.440 kr.

Driftsmiddelomkostninger -3.192 kr.

Lokaleomkostninger -584.707 kr.

Administrationsomkostninger -173.270 kr.

Udgifter i alt 1.791.898 kr.1.791.898 kr.

Skattepligtigt resultat før renter 421.915 kr.

Selvangivet skattepligtigt negativt resultat før renter tilbageføres 23.225 kr.

Ændring af skattepligtigt resultat 445.140 kr.

Overskud af virksomhed er arbejdsmarkedsbidragspligtigt jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 4.

Overskud af virksomhed beskattes jf. personskattelovens § 3 som personlig indkomst.

Indkomståret 2014

Omsætning i alt indgået på erhvervsbankkonto 3.543.705 kr.

-heraf overført til [virksomhed3]s konto -24.805 kr.

I alt 3.518.900 kr.

Heraf salgsmoms -703.780 kr.

Skattepligtig omsætning 2.815.120 kr.2.815.120 kr.

Betalte udgifter via bank med momsfradrag -1.492.762 kr.

-heraf fradragsberettiget købsmoms 298.552 kr.

Betalte udgifter via bank uden momsfradrag -611.026 kr.

Lønudgifter ifølge eIndkomst -659.902 kr.

Udgifter i alt 2.465.138 kr.2.465.138 kr.

Skattepligtigt resultat før renter 349.982 kr.

Taxeret skattepligtigt resultat før renter –475.000 kr.

Ændring af skattepligtigt resultat –125.010 kr.

Overskud af virksomhed er arbejdsmarkedsbidragspligtigt jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 4.

Overskud af virksomhed beskattes jf. personskattelovens § 3 som personlig indkomst.

(…)”

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

’’(…)

[person1] er pligtig til årligt at selvangive sin indkomst jf. skattekontrolloven § 1, derudover er han jf. samme lovs § 3 stk. 1 pligtig til at udarbejde et skattemæssigt regnskab efter de fastsatte regler, som grundlag for selvangivelsen.

[person1] har ikke foretaget den årlige selvangivelse, hvorfor SKAT jf. samme lovs § 5, stk. 3 årligt kan foretage en skønsmæssig ansættelse (taxation) af [person1]s skattepligtige indkomst.

Dette har SKAT foretaget for årene 2012-2014.

Herefter har SKAT under den igangværende kontrol modtaget selvangivelser og årsrapporter for 2012 og 2013.

Revisor oplyser 6. marts 2016 i forbindelse med fremsendelse af de anmodede kontospecifikationer for 2012 og 2013, at der har været udfordringer med at få bilagene fra bogholderen og at det nu modtagne regnskab er en rekonstruktion/ tilrettet bogføring efter bankudskrifter og i det omfang det har været muligt, er der foretaget afstemning med eksterne kilder.

Revisor oplyser den 29. maj 2016, efter at SKAT den 25. maj 2016 har rykket for fremsendelse af virksomhedens regnskabsbilag, at han undersøger sagen.

SKAT kan foretage skønsmæssige ansættelse af skatteansættelserne, hvis regnskabsgrundlaget ikke er betryggende jf. skattekontrollovens §§ 3, stk. 4 og 5, stk. 3.

Det fremgår af bogføringslovens § 2, stk. 1, at [virksomhed1] er erhvervsdrivende, samt at selskabet [virksomhed2] ApS efter § 2, stk. 2 også er erhvervsdrivende, hvorfor de er omfattet af bogføringsloven, jf. dennes § 1.

Det fremgår af § 6, stk. 1, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik, og at den skal tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.

Det fremgår i §§ 7- 9, at der skal foretages løbende bogføring og at registreringerne skal nummereres og dokumenteres med ved bilag, som er nummeret, således at kontrolsporet er sikret, herunder med tydelig angivelse af transaktionsdag og beløb.

Revisor oplyser, at der er tale om regnskaber, som er rekonstrueret på grundlag af bankkontoudtog og de eksterne bilag, det har været muligt at fremskaffe m.v.

Der kan være tale om et ikke betryggende regnskabsmateriale som grundlag for opgørelse af virksomhedens resultat.

Derudover har SKAT gennemgået regnskabsmaterialet i form af kontospecifikationer, bankkontoudtog m.v., som beskrevet under punkt 1.1. hvorefter det er konstateret at:

•  Der kun i en begrænset periode er foretaget løbende bogføring.
•  Den endelige bogføring for indkomstårene 2012- 2013 er først foretaget fra efteråret 2015.
•  Revisor oplyser, at bilagsmaterialet er mangelfuldt.
•  Bilagsmaterialet er endnu ikke fremsendt til SKAT.
•  Det er ikke alle faktiske transaktioner på bankkonto, som er bogført.
•  Bogføring på omsætningskontoen er svær at afstemme med bankkonto når bilagene mangler
•  En del af omsætningen 2012 fra diverse creditcard er bogført direkte på balancen i stedet for driften: 241.294 kr. inklusiv moms. Der er også fejl i 2013 med 180.958 kr. inklusiv moms.
•  Dele af dankortomsætning m.v. 2012 og 2013 modtaget på bankkonto og bogført med omsætningstekster ikke bogført som omsætning: henholdsvis 161.036 kr. og 223.116 kr. eksklusiv moms.
•  [virksomhed3]s og [virksomhed1]s indtægter og udgifter er sammenblandet på bankkontoen.
•  [person1] har ikke foranlediget momsangivelser for 2014 + regnskaber og selvangivelser 2013 og 2014 for [virksomhed2] vedrørende restaurant [virksomhed3].
•  Der indestår ikke midler på erhvervsbankkontoen, hvorfor [virksomhed3]s tilgodehavende er anvendt af [person1].
•  Der er atypisk økonomiske transaktioner mellem [virksomhed3] og [virksomhed1] i kraft af [person1] bestemmende indflydelse.

Regnskabsgrundlaget kan ikke anses for egnet som grundlag for opgørelse af det skattepligtige resultat, hvorfor SKAT jf. skattekontrollovens §§ 3, stk. 4 og § 5, stk. 3 kan foretage skønsmæssige ansættelse.

Selskabet, som drev restaurant [virksomhed3], havde en erhvervsbankkonto.

Det er atypisk, at omsætningen i en restaurant drevet i et selskab indsættes på erhvervsbankkontoen ejet af en anden restaurants drevet i en enkeltmandsvirksomhed.

Der er derfor tale om sammenblanding af 2 virksomheders økonomi. 2 virksomheder, som er ejet henholdsvis af en fysisk person og af en juridisk person.

Der er ikke straks foranlediget, at [virksomhed3]s omsætning overføres videre til rette indkomstmodtagers bankkonto, som er selskabet: [virksomhed2]´s bankkonto.

I stedet bliver kun en mindre del af [virksomhed3]s omsætning overført til [virksomhed3]S bankkonto i små portioner, når der er midler på erhvervsbankkontoen til at gøre dette (ikke for tæt på maksimalt træk på kassekreditten).

Resten af [virksomhed3]s omsætning indgår sammen med [virksomhed1]s omsætning til betaling af begge restaurationers omkostninger samt private udgifter m.v. Denne sammenblanding af økonomierne har sin baggrund i, at [person1] i kraft af sin rolle, som enedirektør og ejer af anparterne i selskabet (juridisk person), som driver [virksomhed3] og som personlig ejer af [virksomhed1] via de deraf følgende fuldmagtsforhold har den fulde råderet over begge restaurationers midler.

[virksomhed2] ApS har hverken indsendt årsrapport for 2013 og 2014 eller momsangivelserne for 2014 frem til konkursen. [person1] var både hovedanpartshaver og administrerende direktør i [virksomhed2] ApS i perioden fra 1. oktober 2011 og frem.

Det er derfor SKATs opfattelse, at [person1], ved at have undladt at indsende regnskab, selvangivelser og momsangivelser vedrørende driften i [virksomhed3], dermed har bevirket, at selskabet: [virksomhed2] ApS, som officielt drev [virksomhed3], er blevet tvangsopløst.

Dette samtidig med at han, trods de manglende selvangivelser af selskabets resultat m.v., fortsatte med at drive [virksomhed3] og hermed har tilegnet sig [virksomhed3]s bruttoindtægter – betalte udgifter for [virksomhed3].

Der er under punkt 1 vedrørende 2014 opgjort samlet momstilsvar for både [virksomhed3] og [virksomhed1], hvorved den del af henholdsvis salgsmoms og købsmoms som vedrører driften af [virksomhed3] er opkrævet.

Det er ikke muligt på det foreliggende at konstatere hvilken del af omsætningen og de betalte udgifter, som vedrører henholdsvis [virksomhed3] og [virksomhed1].

Derfor foretages opgørelsen af det skattepligtige resultat for 2014 samlet for begge virksomheder på samme måde som ved opgørelse af momstilsvaret for 2014.

Virksomheden har, som anført ovenfor under punkt 1.1., kun i en begrænset periode foretaget løbende bogføring i et omfang, som bevirker, at der har kunnet foretages rettidigt angivelse af angivelsesperiodens momstilsvar. (til og med 1. kvartal 2013), men dog ikke nødvendigvis angivelse af virksomhedens korrekte momstilsvar.

SKAT finder derfor, at det skattepligtige resultat for 2014 for [virksomhed1] herefter består af omsætningen og fradragsberettigede udgifter vedrørende både [virksomhed1] og [virksomhed3], idet alle midlerne vedrørende disse 2 restauranter er samlet på erhvervsbankkontoen. [person1], som i kraft af sin ledende rolle og deraf mulighed for at disponere over begge restauranters midler, har tilegnet sig de midler, og der ikke ses at være foretaget nogen opdeling mellem de 2 restauranters drift.

Der foreligger hverken regnskab 2014 vedrørende [virksomhed1] eller [virksomhed3] (indtil konkursen), hvorfor resultatet alene kan foretages på det foreliggende grundlag, som er indsætningerne på og betalingerne fra erhvervsbankkontoen.

Derudover foreligger, der oplysninger om de indberettede lønudbetalinger til e-Indkomst vedrørende medarbejdere der har arbejdet i [virksomhed1] og i [virksomhed3].

Vedrørende de afholdte og fradragsberettigede udgifter tages der for 2012 og 2013 udgangspunkt i de i årsrapporterne anførte udgifter, dog reguleret med de under punkt 1 anførte udgifter, som vedrører tidligere indkomstår

(…)’’

Aktieindkomst

SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst for indkomståret 2012 med 314.435 kr. og for indkomståret 2013 med 279.997 kr. jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

’’(…)

Indkomståret 2012

Ikke selvangivet maskeret udbytte i form af manglende netto tilbageførsel

af selskabets midler er skattepligtigt, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og

statsskattelovens § 4, litra e og beskattes som aktieindkomst jf.

personskattelovens § 4 a, stk. 1 nr. 1 314.435 kr.

Indkomståret 2013

Aktieindkomst

Ikke selvangivet maskeret udbytte i form af manglende netto tilbageførsel

af selskabets midler er skattepligtigt, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og

statsskattelovens § 4, litra e og beskattes som aktieindkomst jf.

personskattelovens § 4 a, stk. 1 nr. 1 279.997 kr.

[person1] har i kraft af sin bestemmende indflydelse i det daværende [virksomhed2] ApS, som hovedanpartshaver og administrerende direktør, kunnet tage fuld råderet over selskabets midler.

Han har ikke foranlediget, at selskabets dankortomsætning og anden kreditkortomsætning bliver indsat på selskabets konto, men har i stedet ladet disse indgå på erhvervsbankkontoen tilhørende hans enkeltmandsvirksomhed: [virksomhed1], hvor han, i kraft af, at der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, som ejet af ham, har den fulde råderet over denne virksomheds midler.

Der er tale om atypiske transaktioner, hvor omsætningen i én restaurant drevet i af et selskab indsættes på erhvervsbankkontoen ejet af en anden restaurant, som er drevet i en enkeltmandsvirksomhed.

Hvorfor der er tale om sammenblanding af en juridisk og en fysisk persons økonomi.

Der bliver ikke løbende foretaget adskillelse af de 2 virksomheders økonomi, idet der ikke bliver foranlediget, at [virksomhed3]s omsætning straks overføres videre til selskabets bankkonto.

I stedet anvender [person1] begge restauranters omsætning, som er indsat på erhvervsbankkontoen til betaling af begge restauranters løbende omkostninger, betaling af sine private udgifter og kontante hævninger m.v.

Der er en mindre del af [virksomhed3]s omsætning, der overføres til selskabets bankkonto, men kun hvis erhvervsbankkontoen i den personligt drevne virksomhed ikke derved runder den maksimale trækningsret.

Undertiden overføres der midler fra selskabets konto til erhvervsbankkontoen, hvis erhvervsbankkontoens saldo ellers ville overskride den maksimale trækningsret ved næste betaling.

Der er f.eks. løbende foretaget betaling af [virksomhed6] og [virksomhed7] fra erhvervsbankkontoen via betalingsservice. Disse udgifter anses for privat udgifter for [person1].

Det fremgår også at i forbindelse med kontante indsætninger på [person1]s private konto er der oftest samme dag hævet kontanter på erhvervsbankkontoen, som udgør en del af de kontante indsætninger.

Dette medfører, at den del af selskabets indtægter, som ikke er anvendt til betaling af selskabets udgifter, ikke bliver overført til selskabets konto.

Disse indtægter anvender [person1] i stedet i form af kontante hævninger, betaling af låneydelser, overførsler mellem konti, som ikke vedrører restauranterne og betaling af private udgifter.

Det kan ikke afvises, at selskabets midler i perioder også har været anvendt til betaling af restaurant [virksomhed1]s leverandørgæld, i de perioder, hvor [virksomhed1]s egen omsætning ikke har kunnet finansiere disse betalinger, men en sådan disposition sker alene fordi [person1] har valgt at anvende de tilegnede midler således.

Anvendelsen af midlerne, tilhørende [virksomhed2] ApS, til betaling af udgifter, kontante hævninger eller transaktioner til andre konti m.v. anses ikke for at være forretningsmæssigt begrundede driftsudgifter vedrørende [virksomhed2] ApSs erhvervsmæssige aktiviteter, men derimod at være dispositioner foretaget i kraft af [person1]s anpartshaverindflydelse og midlerne anses derfor at være tilgået [person1]s formue, hvorfra [person1] efterfølgende har disponeret over midler efter eget valg.

Den af revisor opgjorte mellemregningskonto mellem [virksomhed1] og [virksomhed3] er en mellemregning mellem [virksomhed2] ApS og [person1], som er oparbejdet i kraft af [person1]s bestemmende indflydelse over [virksomhed2] ApS og at han er personligt ejer enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1].

[person1] har derfor i 2012 og 2013 optaget et anpartshaverlån i [virksomhed2] ApS, som han ikke har tilbagebetalt og ikke vil komme til at betale, idet han har ladet selskabet gå konkurs på grund af restancer og manglende regnskaber.

Ifølge de foreliggende oplysninger har han ikke været ansat i selskabet, idet der ikke er indberettet lønudbetalinger til ham, hvorfor det skønnes, at han fortrinsvis har leveret sin arbejdsindsats i sin enkeltmandsvirksomhed.

De tilegnede midler i form af oparbejdet gæld til [virksomhed2] ApS anses derfor for at være maskerede udbytter til [person1].

Med virkning pr. 14. august 2012 er der i ligningsloven indsat § 16 E, hvorefter lån, som [person1] optager i hans 100 % ejede anpartsselskab, skal beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, hvilket betyder, at transaktionerne anses for at være maskeret udbytte, som anført ovenfor.

De i 2012 og 2013 foretagne netto hævninger, som for hvert af årene fremgår som en ændring af saldoen i året på mellemregningskontoen er anset for maskeret udbytte til [person1] fra [virksomhed2] ApS. Beløbet er skattepligtigt ifølge ligningsloven § 16 A og statsskatteloven § 4 litra e. Beløbet beskattes som aktieindkomst ifølge personskatteloven § 4 a, nr. 1.

Der er i forbindelse med gennemgangen af de på konto ”6136Mellemregning [virksomhed3]” bogførte beløb, konstateret nogle mindre differencer i form af omsætning vedrørende 29. og 30. december 2012, samt transaktioner til og fra selskabets konto, som ikke er bogført som en sådan transaktion, hvorfor der foretages regulering for disse beløb, således at skattepligtigt maskeret udbytte udgør:

Indkomståret 2012

Saldo 31/12 2012 på mellemregningskontoen 323.283,27 kr.

+ omsætning 29. december 2012 2.881,25 kr.

+ omsætning 30. december 2012 1.270,00 kr.

– ej korrekt bogført overførsel til selskabets konto 4/4-12 -4.000,00 kr.

– ej korrekt bogført overførsel til selskabets konto 27/6-12 -5.000,00 kr.

– ej korrekt bogført overførsel fra selskabets konto 15/8-12 1.000,00 kr.

– ej korrekt bogført overførsel til selskabets konto 20/11-12 -5.000,00 kr.

Saldo mellemregningskonto 31/12-2012 314.434,52 kr.

Indkomståret 2013

Saldo 31/12 2013 på mellemregningskontoen 607.431,68 kr.

– heraf vedrørende 2012 -323.283,27 kr.

– omsætning 29. december 2012 bogført i 2013 -2.881,25 kr.

– omsætning 30. december 2012 bogført i 2013 -1.270,00 kr.

Saldo mellemregningskonto 31/12-2013 279.997,16 kr.

(…)’’

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger:

’’(…)

Sagen drejer som om indkomstårene 2012 – 2014, hvor der for:

2012 og 2013 ifølge revisor foreligger rekonstruerede regnskaber vedrørende [virksomhed1].

2014 ifølge revisor ikke har været muligt at færdiggøre rekonstruktionen af 2014 regnskabet vedrørende [virksomhed1].

[person1] har siden 1. maj 2010 drevet virksomheden [virksomhed1] i [by1].

[person1] har siden 15. december 2010 drevet restaurant [virksomhed3] i [by2] via selskabet [virksomhed2] ApS.

[person1] har dermed været selvstændig i restaurationsbranchen i en længere årrække.

Det anføres i klagen, at [person1] ikke af sin tidligere bogholder/revisor var blevet gjort opmærksom på at der var blevet lavet en kortaftale, hvorefter kortindbetalingerne fra [virksomhed3] også indgik på firmakontoen vedrørende [virksomhed1].

Det synes ikke at være sandsynligt, at [person1] ikke var vidende om dette al den stund, at der ikke indgik kortomsætning på selskabets bankkonto og hovedparten af udgifterne vedrørende [virksomhed3] blev betalt direkte fra [virksomhed1]s konto.

Der er tale om en sammenblanding af de 2 restauranters økonomi.

Når der er tale om et selskab og en personlig ejet virksomhed, så skal den løbende bogføring sikre, at der ikke sker nogen sammenblanding af deres midler og at mellemregningskonti bliver udlignet. Dette er særligt vigtigt, når der er tale om, at selskabet har penge til gode ved anpartshaveren. Et sådant ikke udlignet tilgodehavende anses i skatteretten for at være maskeret udbytte, som [person1] skal beskattes af. Se sagsfremstillingspunkt 4.

Det anføres videre i klagen, at det er revisors opfattelse, at mellemregningen vil være i [person1]s favør, hvilket vil fremgå, når regnskabet for 2014 er færdigrekonstrueret om kort tid.

Selvangivelse og regnskab 2014 skal indsendes senest 1. juli 2015.

SKAT blev flere gange i foråret 2016 lovet, at regnskabet 2014 snart var færdigt, men da det ikke forelå, blev der 15. juli 2016 fremsendt forslag til ændring af momstilsvar 2012-2015 og skatteansættelser 2012-2014.

Det er ikke muligt at konstatere noget omkring 2014 så længe, der endnu ikke foreligger et betryggende regnskab.

Det anføres i klagen, at SKAT i mellemregningen har indregnet indkomst skattemæssigt og momsmæssigt og som maskeret udbytte 2 gange.

Der skal henvises til sagsfremstillings bilag 9 (regneark 2012) og 10 (regneark 2013), hvor der er lavet en gennemgang af alle transaktionerne på konto […85].

Disse er sammenholdt med bogføringen, hvorfor der i kolonnerne ”omsætning [virksomhed3]” og ”MR vedr. [virksomhed3]” er anført alle de beløb, som fremgår af bogføringen for de 2 indkomstår.

Den omsætning som vedrører [virksomhed3] er derfor fjernet fra kolonnen ”Omsætning”

Derfor indgår omsætning fra [virksomhed3] ikke i salgsmomsgrundlaget og omsætningen for [virksomhed1]. Det samme gælder for de udgifter, som vedrører [virksomhed3].

Beløbene indgår derfor ikke både i denne sags momstilsvar, skattepligtigt overskud af virksomhed og det maskerede udbytte.

Hvis revisor mener, at beløbene indgår 2 gange, så kan det kun være i forhold til det angivne momstilsvar vedrørende [virksomhed2] ApS for 2012 og 2013 samt selvangivet resultat 2012 vedrørende samme.

Her er det korrekt, at indtægter minus udgifter indgår i momstilsvar/skattepligtigt resultat i selskabet og herefter som maskeret udbytte, svarende til de af selskabets midler, som [person1] har taget råderet over ved at bruge dem til betaling af andre udgifter end [virksomhed2] ApS i 2012 og 2013.

Vedrørende SKATs samling af selskabets og [virksomhed1] indtægter og udgifter vedrørende 2014 skal der henvises til, at dette er en konsekvens af de faktiske forhold, herunder [person1]s egen sammenblanding af økonomierne samt manglende regnskaber og bogføring for 2014 (se begrundelsen i sagsfremstillingen side 19-22)

Revisor anfører, at de har indsendt bankkontoudtog.

Dette er ikke korrekt. [person1] har ikke reageret på SKATs materialeindkaldelser, hvorfor SKAT har indhentet alle de udbedte kontoudtog i pengeinstitutterne.

Det er korrekt, at SKAT har modtaget årsrapport 2012 og 2013 samt saldobalance og kontospecifikationerne vedrørende disse år i foråret 2016.

SKAT har af flere omgange anmodet om også at få bilagsmaterialet, men dette er ikke blevet imødekommet. Bilagsmaterialet er endnu ikke modtaget.

Den rekonstruerede bogføring er ikke foretaget betryggende og er samtidig foretaget på en sådan måde, at dele af omsætningen bliver bogført udenom resultatopgørelsen ved at lave både debitering og kreditering på balancen. Se den nærmere beskrivelse i sagsfremstillingen side 16-19.

SKAT har i forbindelse med sagsbehandlingen tilsidesat regnskabsgrundlaget, hvorfor momstilsvar kan opgøres skønsmæssigt jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2 (se konklusion sagsfremstillingen side 22) og skatteansættelsen kan opgøres skønsmæssigt jf. skattekontrollovens § 3, stk. 4 og § 5, stk. 3 (se konklusion sagsfremstillingen side 33)

SKAT er derfor ikke enig i de momsmæssige og skattepligtige resultater, som fremgår af årsrapport 2012 og 2013.

Revisor anfører, at de momstilsvar som fremgår af årsrapporterne også fastholdes.

Det skal bemærkes, at [person1] i forbindelse med indsendelse af årsrapporterne ikke har indsendt efterangivelser af vedrørende momstilsvarene 2012: 82.096 kr. og 2013: 164.689 kr. (se beskrivelse af diverse momstilsvar i sagsfremstillingen side 7).

[person1] har også undladt at foretage disse reguleringer af virksomheder momstilsvar på daværende tidspunkt.

Endelig anfører klager flere gange, at han undrer sig over, at SKAT ikke har rettet henvendelse omkring en forklaring på den manglende bogføring af diverse indtægter.

SKAT har 15. juli 2016 fremsendt forslag til ændring af momstilsvar og skatteansættelserne.

I denne forbindelse er der høringspligt, hvorfor SKAT har meddelt [person1] frist til 22. august 2016 med at komme med indsigelser m.v. Denne frist ønskede revisor den 20. august 2016 pr. mail forlænget indtil regnskabet 2014 er færdig.

Da SKAT den 13. september 2016 ikke havde hørt fra revisor, blev denne kontaktet pr. telefon og mail.

Revisor blev orienteret om, at der er tale om ekstraordinær ansættelse af momstilsvar 2012 + 1 kvartal 2013 og skatteansættelsen 2012 (se lovhenvisningerne på side 26 og side 49 i sagsfremstillingen), hvorfor der skal træffes afgørelse senest 15. oktober 2016.

Revisor lovede at vende tilbage uge efter med en status.

Høringsperiode fra den 15. juli 2016 er det tidspunkt, hvor [person1] og revisor har mulighed for blandt andet at forklare, hvorfor de ikke har bogført diverse indtægter.

Denne mulighed har de valgt ikke at benytte.

Der blev derefter den 30. september 2016 truffet afgørelse i overensstemmelse med det fremsendte forslag af 15. juli 2016.

SKAT finder derfor ikke, at der er grundlag for, som anført i klagen, at træffe afgørelse i overensstemmelse med de indsendte årsrapporter.

SKAT finder at de opgjorte skønnede opgørelser over indtægter og udgifter i perioden 1. januar 2012 – 31. marts 2015 på grundlag af de faktiske posteringer på bankkontoudtogene kombineret med den mangelfulde bogføring 2012 og 2013 danner et mere sandsynligt momstilsvar og skattemæssigt resultat af periodens aktiviteter.

Hvis der kommer yderligere oplysninger fra klager, ønsker SKAT at blive hørt i sagen igen, inden Skatteankestyrelsen træffer afgørelse i sagen.

(…)’’

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at den personlige indkomst for indkomstårene 2012 og 2013 nedsættes til det selvangivne, og at maskeret udbytte nedsættes til 0 kr.

Klageren har anført følgende:

”(…)

Hermed påklager vi skats afgørelse på følgende punkter:

2012

Vi fastholder det årsresultat, som fremgår af udarbejdet og indleveret årsregnskab. Vi fastholder ligeledes det momstilsvar, som årsregnskabet danner grundlag for.

Vi anerkender ikke maskeret udbytte, hvorfor vi afviser skats ansættelse heraf.

2013

Også her fastholder vi det årsresultat, som fremgår af udarbejdet og indleveret årsregnskab. Vi fastholder ligeledes det momstilsvar, som årsregnskabet danner grundlag for.

Vi anerkender ikke maskeret udbytte, hvorfor vi afviser skats ansættelse heraf.

2014

Det er med stor beklagelse, at det desværre endnu ikke har været muligt at færdiggøre rekonstruktionen af 2014 årsregnskabet. Det forventes at vi kan færdiggøre dette i løbet af januar 2017. Herefter vil vi naturligvis indlevere dette årsregnskab.

Begrundelse af afvisning af skats ansættelse af indkomst og momstilsvar som følger:

Vi har til skat indleveret bogføringsmateriale, hvoraf alle posteringer fremgår, for årene 2012 og 2013.

Vi har også til skat indleveret kontoudskrifter fra bank, og skat har tilsyneladende ved gennemgang af disse konstateret nogle indbetalinger, som de ikke har kunnet finde som indtægtsført.

Dette er også korrekt, men det skal de heller ikke, og det undrer meget, at skat ikke har forespurgt, hvorfor vi ikke har indtægtsført disse kortindbetalinger.

Forklaringen er denne:

Klienten har tidligere haft en anden bogholder/revisor som har stået for bogføringen og klargøring af regnskabsmateriale. Desværre har denne lavet en bogføring, som var under al kritik, og som overhovedet ikke hang sammen på nogen måde.

Vi måtte derfor rekonstruere bogføringen næsten helt fra bunden af.

Derudover var der et andet seriøst problem. Klienten havde ud over sin personlige virksomhed også et anpartsselskab, hvori der også blev drevet en restaurant.

Af en grund, som det ikke har været os muligt at få entydigt klarlagt, så havde dette selskab ikke en egen aftale med nets, men der var lavet en kortaftale, hvorefter kortbetalinger fra anpartsselskabet også indgik på firmakontoen i den personligt ejede virksomhed.

Dette er naturligvis forkert, men klienten er aldrig blevet gjort opmærksom på dette af den tidligere bogholder/revisor. Det betyder dog ikke, at indtægten skal indtægtsføres i den personlige virksomhed, ligesom denne indtægt naturligvis ej heller skal momsberegnes i personligt regi.

Dette forhold kan naturligvis antyde et maskeret udbytte, men dette mener vi alligevel ikke er tilfældet, idet anpartsselskabets lokaler, var lejede og denne lejeaftale var med [person1] personligt, hvorfor han måtte viderefakturere huslejen.

På grund af materialets beskaffenhed og vort ønske om at aflevere årsregnskaber og selvangivelser så hurtigt som muligt, valgte vi for 2012 og 2013 kun at belaste mellemregningen med de lejeafgifter, som selskabet rent faktisk havde betalt.

Den nominelle husleje for årene er derimod ikke bogført kronologisk. Det vil naturligvis blive ført helt ajour, når i løbet af forholdsvis kort tid kan færdiggøre 2014. Det er foreløbig vores vurdering at mellemregningen herefter vil være i [person1]’s favør.

Derfor afviser vi maskeret udbytte.

Det skal derudover understreges, at sådan som skat har opgjort indkomst og momsberegning, så indregner de efter vores vurdering denne mellemregning 2 gange, som indtægt, skattemæssigt og momsmæssigt og som maskeret udbytte.

Det skal understreges endnu en gang, at det undrer meget, at skat ikke har henvendt sig til os, for at forespørge, hvorfor vi ikke har indtægtsført disse indbetalinger.

Ligeledes at disse indtægter naturligvis ikke skal skatteberegnes eller momsberegnes i den personlige virksomhed, da de hører hjemme i anpartsselskabet.

(…)”

Der er den 17. februar 2020 afholdt et telefonisk kontormøde mellem klageren, klagerens repræsentant og Skatteankestyrelsen, jf. følgende referat:

’’(…)

Repræsentanten indledte med at beskrive, hvilken udfordring det har været at få regnskabet for indkomstårene 2012 og 2013 udarbejdet.

Det blev samtidig oplyst, at der ikke vil blive indsendt et regnskab for indkomståret 2014.

Repræsentanten uddybede den indsendte klage.

Påstanden er fortsat, at det indsendte materiale skal lægges til grund ved både skatte- og momsansættelserne.

Det blev endvidere fremhævet, at der ikke kan være tale om maskeret udbytte for de beløb der er indsat på klagerens konto, men som vedrører omsætning i [virksomhed3]. Årsagen til at kontoen blev anvendt var udelukkende problemer med NETS.

De beløb der er indsat på klagerens konto er i øvrigt for hovedpartens vedkommende udlignet ved, at der fra denne konto er betalt udgifter der vedrører [virksomhed3], og ved at [virksomhed3] har en gæld til klageren vedrørende husleje.

Klageren anførte, at sagen har haft store økonomiske konsekvenser, idet opkrævningerne fra SKAT

er meget belastende.

(…)’’

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ.

Skatteforvaltningen kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det efter omstændighederne skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM 2008.905 H.

Det anføres i klagen, at der er indsendt bogføringsmateriale for årene 2012 og 2013, hvoraf alle posteringer fremgår samt kontoudskrifter fra banker.

Landsskatteretten bemærker hertil, at der ikke er indsendt kontoudskrifter fra banker, hvorfor SKAT har anmodet bankerne om at få disse tilsendt.

Det anføres i klagen, at SKAT ikke har rettet henvendelse omkring en forklaring på den manglende bogføring af diverse indtægter.

Retten bemærker hertil, at SKAT den 15. juli 2016 har fremsendt forslag til ændring af momstilsvaret og skatteansættelserne. Klagerens repræsentant er ikke fremkommet med bemærkninger hertil, hvorefter der den 30. september 2016 er truffet afgørelse i overensstemmelse med det fremsendte forslag.

Det anføres i klagen, at SKATs opgørelse af den skattepligtige indkomst, momstilsvaret samt mellemregningen medfører, at mellemregningen beskattes to gange, nemlig både som indtægt og som maskeret udbytte.

Retten bemærker hertil, at det beløb der er beskattet som maskeret udbytte i indkomstårene 2012 og 2013 ikke indgår i opgørelsen af virksomhedens omsætning for disse år.

Klageren har ikke indleveret et fyldestgørende regnskab for indkomstårene 2012, 2013 og 2014 med underliggende bogføringsmateriale. SKAT har derfor været berettiget til at fastsætte indkomsten skønsmæssigt, jf. reglerne i skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Indkomstårene 2012 og 2013

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at de indsendte regnskaber skal lægges til grund ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Repræsentanten er ikke fremkommet med konkrete bemærkninger til SKATs opgørelse af virksomhedens skattemæssige resultat.

De indsendte regnskaber viser en skattepligtig omsætning på henholdsvis 1.608.094 kr. og 1.730.053 kr. for indkomstårene 2012 og 2013.

SKAT har foretaget en total gennemgang af indsætningerne på virksomhedens erhvervskonto, og sammenholdt disse med de indsendte saldobalancer og posteringslister.

Talmæssig opgørelse af SKATs ændringer:

Indkomståret 2012

SKATs opgørelse Regnskab

Omsætning indgået på bankkonto 2.295.374 kr.

Kontantomsætning bogført på kassen 313.956 kr.

I alt 2.609.330 kr.

Heraf salgsmoms -521.866 kr.

Skattepligtig omsætning 2.087.465 kr.1.608.095 kr.

Jf. bogføringen, eksklusiv moms:

Direkte omkostninger -484.050 kr. -484.050 kr.

(vareforbrug)

Lønninger -531.957 kr. -531.956 kr.

Salgsomkostninger -6.200 kr. – 6.200 kr.

Autodrift -38.882 kr. -38.882 kr.

Driftsmiddelomkostninger -3.192 kr. – 3.192 kr.

Lokaleomkostninger -719.447 kr. -719.447 kr.

Administrationsomkostninger -193.940 kr. -193.940 kr.

Heraf vedrørende tidligere år 124.350 kr. 0 kr.

Udgifter i alt 1.853.318 kr. 1.977.668 kr.

Skattepligtigt resultat før renter og afskrivninger 234.147 kr. -369.574 kr.

Overskud af virksomhed er herefter forhøjet med forhøjet med 603.721 kr.

Indkomståret 2013 Skats opgørelse Regnskab

Omsætning indgået på bankkonto 2.467.367 kr.

Kontantomsætning bogført på kassen 299.899 kr.

I alt 2.767.266 kr.

Heraf salgsmoms -553.453 kr.

Skattepligtig omsætning 2.213.813 kr. 1.730.053

Jf. bogføringen, eksklusiv moms:

Direkte omkostninger -463.026 kr. -463.026

(vareforbrug)

Lønninger -491.218 kr. -491.218

Salgsomkostninger -45.045 kr. -45.045

Autodrift -31.440 kr. -31.440

Driftsmiddelomkostninger -3.192 kr. -3.192

Lokaleomkostninger -584.707 kr. -584.707

Administrationsomkostninger -173.270 kr. -173.270

Udgifter i alt 1.791.898 kr. 1.791.898

Skattepligtigt resultat før renter 421.915 kr. -61.844

Klageren har i selvangivelsen anført et skattepligtigt resultat af virksomheden på -23.225 kr. i stedet for – 61.821 kr., hvorefter overskud af virksomhed er forhøjet med 445.140 kr.

Landsskatteretten finder, at SKAT opgørelse af virksomhedens skattemæssige resultat for indkomstårene 2012 og 2013 til henholdsvis 234.147 kr. og 421.915 kr., jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, er velunderbygget og velbegrundet og stadfæster herefter SKATs ansættelse.

Indkomståret 2014

Klageren har ikke indsendt en selvangivelse for indkomståret 2014, hvorfor SKAT skønsmæssigt har ansat det skattemæssige overskud af klagerens virksomhed til 475.000 kr.

Det fremgår af klagen, at det vil være muligt at rekonstruere årsregnskabet for 2014. Repræsentanten har senere oplyst, at der ikke vil blive fremsendt et årsregnskab for indkomståret 2014.

SKAT har foretaget en total gennemgang af indsætningerne og hævninger på virksomhedens erhvervskonto.

SKAT har herefter beregnet en skattepligtig omsætning på 2.815.120 kr. og opgjort de fradragsberettigede udgifter til 2.465.138 kr., hvorefter det skattepligtige resultat udgør 349.982 kr.

Det kan konstateres, at klageren i indkomståret 2014 fortsatte med at drive [virksomhed3], og at indtægter og udgifter i forbindelse med denne restaurant er blevet betalt/hævet på erhvervskontoen.

Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at konstatere, hvilken del af omsætningen og de betalte udgifter, der vedrører henholdsvis [virksomhed1] og [virksomhed3].

Retten finder, at klageren er skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, af samtlige indsætninger på kontoen, uanset at en del af indsætninger vedrører [virksomhed3], der ikke har indsendt selvangivelse for indkomstårene 2013 og 2014.

Landsskatteretten finder, at SKAT opgørelse af virksomhedens skattemæssige resultat er velunderbygget og velbegrundet og stadfæster herefter SKATs ansættelse.

Maskeret udbytte, aktieindkomst

Det følger af ligningslovens § 16 A, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer. Til udbytte henregnes som udgangspunkt alt, hvad der udloddes af et selskab til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. § 16 A, stk. 2, nr. 1.

Klageren har i kraft af sin bestemmende indflydelse i selskabet [virksomhed2] ApS, som hovedanpartshaver og administrerende direktør haft fuld råderet over selskabets midler.

Selskabets dankortomsætning og anden kreditkortomsætning er blevet indsat på den erhvervsbankkonto, der tilhører klagerens enkeltmandsvirksomhed, ligesom der fra erhvervskontoen er hævet beløb til betaling af selskabets udgifter.

Klagerens gæld til selskabet har udgjort 0 kr. pr. 1. januar 2012 og 591.021 kr. pr. 13. august 2012.

Retten finder, at saldoen på mellemregningskontoen pr. 13. august 2012 kun er skattepligtig for klageren, såfremt klageren på tidspunktet for de foretagne hævninger har været insolvent.

Skattestyrelsen har ikke taget stilling hertil, hvorfor dette punkt hjemvises til Skattestyrelsen.

Det følger af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at hvis et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet, direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler som hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt., finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012 og har virkning for lån, der er ydet fra og med den 14. august 2012.

Klageren og selskaberne er en del af den kreds, som er omfattet af ligningsloven § 16 E, stk. 1.

Enhver postering på mellemregningskontoen, hvorved der opstår et lån til klageren eller et lån til klageren forøges, anses for et lån omfattet af ligningslovens § 16 E. Der kan henvises til Landsskatterettens afgørelse af 11. oktober 2017, offentliggjort i SKM2018.10.LSR .

Debiteringer på mellemregningskontoen mellem klageren og [virksomhed2] ApS

i perioden 14. august 2012 – 31. december 2012 med 445.220 kr. og i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 med 1.175.073 kr. forøger klagerens lån i selskabet, idet mellemregningskontoen i hele perioden har vist, at selskabet har penge til gode hos skatteyderen.

Klagerens lån på henholdsvis 445.220 kr. i 2012 og 1.175.073 kr. i 2013 i [virksomhed2] ApS er omfattet af ligningslovens § 16 E og skal beskattes som udbytte, jf. ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.