Afgørelse af 26. maj 2020

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Indkomståret 2012

Værdi af fri bil i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4

25.165 kr.

0 kr.

25.165 kr.

Indkomståret 2013

Værdi af fri bil i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4

Nulstilling af A-skat

Nulstilling af AM-bidrag

117.349 kr.

47.724 kr.

14.044 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

117.349 kr.

47.724 kr.

14.044 kr.

Indkomståret 2014

Værdi af fri bil i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4

Nulstilling af A-skat

Nulstilling af AM-bidrag

90.290 kr.

86.015 kr.

24.875 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

90.290 kr.

86.015 kr.

24.875 kr.

Indkomståret 2015

Værdi af fri bil i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4

45.520 kr.

0 kr.

45.520 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren stiftede selskabet [virksomhed1] ApS, CVR-nr. […1], den 10. marts 2012 med en kapital på 80.000 kr. Selskabets formål var entreprenørvirksomhed og beslægtet virksomhed. Selskabet blev tegnet af direktionen. Fra stiftelsen og indtil den 31. maj 2012 var [person1] registreret som direktør, og fra den 31. maj 2012 og indtil opløsningen af selskabet var [person2] registreret som direktør.

[person2] havde, da han i 2012 blev registreret som direktør i [virksomhed1] ApS, bopæl i Irland. Det er oplyst af SKAT, at han den 1. april 2007 flyttede til [Tyskland] og først igen indrejst til Danmark den 7. oktober 2016, samt at han den 25. november 2015, da der indledtes konkurskarantænesag imod ham, var fængslet i Tyskland. Endvidere er det oplyst af SKAT, at [person2] ikke har fået løn fra selskabet.

Erhvervsstyrelsen har den 3. februar 2015 anmodet om tvangsopløsning af selskabet på grund af manglende indsendelse af årsrapport for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014. Selskabet er senere taget under konkursbehandling. Konkursbehandlingen er afsluttet, og virksomheden er opløst den 25. februar 2016.

Det fremgår af kurators redegørelse i henhold til konkurslovens § 125, stk. 2, at selskabet i perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 led under en voldsom tilbagegang. Omsætningen faldt fra ca. 4 mio. kr. i 2012/2013 til ca. 1,5 mio. kr. i 2013/2014. Samtidig blev lønomkostningerne næsten fordoblet, da de steg fra ca. 767.000 kr. til ca. 1,4 mio. kr., og egenkapitalen, som ved udgangen af regnskabsperioden 2012/2013 var ca. 773.000 kr., anses som tabt i året 2013/2014.

Det er oplyst af SKAT, at selskabet i indkomstårene 2013 og 2014 har udbetalt løn til klageren uden at betale den indberettede A-skat og AM-bidrag. SKAT har opgjort beløbene, som selskabet skylder, til følgende:

Måned/år

Indberettet A-skat

Indberettet AM-bidrag

     

Juni 2013

5.807 kr.

1.912 kr.

August 2013

8.654 kr.

2.413 kr.

September 2013

5.981 kr.

1.952 kr.

Oktober 2013

8.810 kr.

2.600 kr.

November 2013

9.743 kr.

2.586 kr.

December 2013

8.729 kr.

2.581 kr.

Januar 2014

7.853 kr.

2.381 kr.

Februar 2014

7.334 kr.

2.262 kr.

Marts 2014

6.577 kr.

1.590 kr.

April 2014

7.086 kr.

2.206 kr.

Maj 2014

9.552 kr.

2.770 kr.

Juni 2014

8.880 kr.

2.617 kr.

Juli 2014

7.853 kr.

2.381 kr.

August 2014

9.481 kr.

2.528 kr.

September 2014

7.840 kr.

2.378 kr.

Oktober 2014

5.154 kr.

1.255 kr.

November 2014

8.405 kr.

2.507 kr.

I alt

133.739 kr.

38.919 kr.

     

Heraf for indkomståret 2013

47.724 kr.

14.044 kr.

Heraf for indkomståret 2014

86.015 kr.

24.875 kr.

Ifølge SKAT har selskabet haft indregistreret tre biler. En Citroën Berlingo – [reg.nr.1] er tilgået selskabet den 7. juni 2012 og afmeldt den 1. december 2014. En Toyota Hiace – [reg.nr.2] er tilgået selskabet den 11. januar 2013 og afmeldt den 21. november 2013. En Citroën Berlingo – [reg.nr.3] er tilgået selskabet den 7. maj 2013 og afmeldt den 1. december 2015. Alle tre biler har været indregistreret med ”papegøjeplader”, og selskabet har betalt privat benyttelsesafgift på alle tre biler.

Det er oplyst af SKAT, at ingen hidtil er blevet beskattet af værdien af fri bil.

Af klagerens R75 Kontrol- og Udsøgningsoplysninger for indkomstårene 2012 – 2015 fremgår, at klageren er hovedaktionær i selskabet.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst med værdien af fri bil med 25.165 kr. i 2012, 117.349 kr. i 2013, 90.290 kr. i 2014 og 45.520 kr. i 2015.

SKAT har endvidere nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for perioden juni 2013 til november 2014. Den nulstillede A-skat udgør 133.739 kr., og det nulstillede AM-bidrag udgør 38.919 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(…)

1. 4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT er af den opfattelse, at du skal beskattes af værdi af fri råderet over bilerne jævnfør bestemmelserne i statsskattelovens § 4 stk. 1 litra c, sammenholdt med bestemmelserne i ligningslovens §

16 stk. 1 og stk. 4. Dette begrundes med følgende:

Bilerne er alle indregistreret med pagegøjeplader, således at der må køres privat i dem.

At selskabet har betalt privat benyttelsesafgift på bilerne.

Det foreligger ikke dokumenteret overfor SKAT, at bilerne udelukkende er benyttet til erhvervsmæssigt befordring.

SKAT kender ikke selskabets anskaffelsessum for bilerne. Men på grund af bilernes alder skønnes anskaffelsesprisen for de enkelte biler at være under 160.000 kr. pr. bil.

Værdi af fri bil kan herefter opgøres således:

Indkomståret 2012

 
   

[reg.nr.1] – Citröen Berlingo:

 
   

25 % af 160.000 kr. eller i alt

40.000 kr.

Miljøtillæg

3.140 kr.

Helårlig beskatning

43.140 kr.

   

Beskatning i 7 måneder eller i alt

25.165 kr.

   

Indkomståret 2013

 
   

[reg.nr.1] – Citröen Berlingo:

 
   

25 % af 160.000 kr. eller i alt

40.000 kr.

Miljøtillæg 3290 kr. + 50 % eller i alt

4.935 kr.

   

Beskatning i alt

44.935 kr.

   

[reg.nr.2] – Toyota Hiace:

 
   

25 % af 160.000 kr. eller i alt

40.000 kr.

Miljøtillæg 4.110 kr. + 50 % tillæg

6.165 kr.

Helårlig beskatning

46.165 kr.

   

Beskatning i 11 måneder eller i alt

42.318 kr.

   

[reg.nr.3] – Citröen Berlingo:

 
   

25 % af 160.000 kr. eller i alt

40.000 kr.

Miljøtillæg 3.430 kr. + 50 % tillæg

5.145 kr.

Helårlig beskatning

45.145 kr.

   

Beskatning i 8 måneder eller i alt

30.096 kr.

   

Samlet beskatning af fri råderet over biler i 2013

117.349 kr.

   

Indkomståret 2014:

 
   

[reg.nr.1] – Citröen Berlingo:

 
   

25 % af 160.000 kr. eller i alt

40.000 kr.

Miljøtillæg 3.430 kr. + 50 % tillæg

5.145 kr.

Beskatning i alt

45.145 kr.

   

[reg.nr.3] – Citröen – Berlingo:

 
   

25 % af 160.000 kr. eller i alt

40.000 kr.

Miljøtillæg 3.430 kr. + 50 % tillæg

5.145 kr.

Beskatning i alt

45.145 kr.

   

Samlet beskatning af fri råderet over biler i 2014

90.290 kr.

   

Indkomståret 2015

 
   

[reg.nr.3] – Citröen – Berlingo:

 
   

25 % af 160.000 kr. eller i alt

40.000 kr.

Miljøtillæg 3.680 kr. + 50 % tillæg

5.520 kr.

Beskatning i alt

45.520 kr.

Beløbene er at beskatte som personlig indkomst efter bestemmelserne i personskattelovens § 3 stk. 1.

I henhold til Skatteforvaltningslovens § 26 stk. 1 kan SKAT ikke foretage ændringer senere end 3 år og 4 måneder efter indkomstårets udløb.

Du er dog omfattet af personkredsen i Skattekontrollovens § 38, og der er således i henhold til Skatteforvaltningslovens § 26 stk. 5, en forlænget ligningsfrist for disse personer, og fristen her udløber først i det sjette år efter indkomstårets udløb. Fristen for ændringer for indkomståret 2012 udløber den 1. maj 2018.

Se også afgørelse fra Højesteret SKM 2012.92HD.

(…)

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Som vi har beskrevet ovenfor, kan SKAT nulstille A-skat og AM-bidrag, hvis betingelserne under punkt 1 til 5 er opfyldt.

Betingelse nr. 1.:

“Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab”.

Selskabet [virksomhed1] ApS er et anpartsselskab og dermed et selskab med begrænset ansvar. Vi anser derfor betingelse nr. 1 for opfyldt.

Betingelse nr. 2.:

“Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende”.

Insolvens er konstateret, idet selskabet er opløst efter konkurs den 25. februar 2016. Betingelse nr. 2 er således også opfyldt.

Betingelse nr. 3.:

“Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag eller udbytteskat med videre for de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb med videre for personer, som er omfattet af punkt 4. Perioderne behøver ikke at være sammenhængende”.

Betingelse nr. 3 er opfyldt, da selskabet skylder A-skat og AM-bidrag på i alt 172.658 kr. for månederne juni 2013 til november 2014 for dig.

Denne gæld vedrører A-skat og AM-bidrag, som er indberettet for dig, og som du dermed godskrives på din årsopgørelse for 2013 og 2014, selv om selskabet ikke har betalt de indberettede beløb.

Betingelse nr. 4.:

“Nulstilling kan som hovedregel ske for personer, som har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggende, samt for disses nærtstående”.

Det fremgår af selskabets tegningsregler, at selskabet tegnes af en direktør. SKAT er af den opfattelse, at [person2] i Irland ikke har kunnet varetage den daglige ledelse af selskabet på grund af, at han har haft bopæl i Irland. Du har således været hovedanpartshaver og den reelle direktør i selskabet med bestemmende indflydelse. Dermed er du en person, der havde væsentlig økonomisk interesse i [virksomhed1] ApS, og som kunne disponere enerådende i virksomhedens anliggende. Vi anser herefter også betingelse nr. 4 for opfyldt.

Betingelse nr. 5.:

“Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter med videre ikke kunne afregnes efter forfald”.

Det fremgår af SKATs oplysninger, at selskabet har indberettet løn til dig i perioden fra juni 2013 til november 2014 og tilbageholdt A-skatter og AM-bidrag for nævnte måneder.

Du må i den forbindelse have været vidende om, at selskabet ikke har indbetalt A-skatter og AM-bidrag ikke blev betalt til forfalds tidspunktet. Vi anser herefter også betingelse nr. 5 for opfyldt.

Samlet vurdering:

Vi vurderer på baggrund af ovennævnte, at alle 5 betingelser for at kunne nulstille A-skat og AM-bidrag er opfyldt. Du kan derfor som lønmodtager ikke anse dig for frigjort for A-skat og AM-bidrag

i henhold til kildeskattelovens § 60 stk. 1 samt arbejdsmarkedsbidragslovens § 7. Du skal derfor betale de nulstillede beløb på henholdsvis 133.739 kr. vedrørende A-skat og 38.919 kr. vedrørende AM-bidrag.

(…)”

Skattestyrelsen har den 4. september 2019 fremsendt udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling, hvoraf følgende fremgår:

”(…)

Skattestyrelsens begrundelse/vurdering

Skatteankestyrelsen har indstillet, at SKATs afgørelse stadfæstes. Skattestyrelsen kan tiltræde med nedenstående bemærkninger.

Værdi af fri bil

Såfremt et selskab stiller en bil til rådighed for privat anvendelse for en hovedaktionær, skal denne beskattes af værdien heraf, når han er ansat i selskabet, jf. ligningslovens § 16, stk. 1. Værdien ansættes efter ligningslovens § 16, stk. 5.

Der ses ikke at være fremlagt dokumentation for, at klager har solgt anparterne i selskabet til [person2]. Klager anses derfor som værende hovedanpartshaver i selskabet.

[person2] har i perioden fra 31. maj 2012 til selskabets opløsning været registreret som direktør i selskabet. I denne tid har han dog været bosiddende i udlandet, og blandt andet været i fængsel i Tyskland. Det er således Skattestyrelsen opfattelse, at han ikke har kunne varetage den daglige ledelse af selskabet, og det bemærkes desuden, at han ikke har modtaget løn fra selskabet. Herved anses klager at have fungeret som direktør i selskabet.

I SKM2017.204.BR blev en bil anset for at have stået til rådighed for en direktør og hovedanpartshaver, da det forhold, at bilen var registreret til både erhvervsmæssig og privat benyttelse, og at der var betalt privatbenyttelsesafgift på bilen, skabte en stærk formodning for, at bilen havde stået til rådighed for privat benyttelse.

I nærværende sag er der ligeledes betalt privatbenyttelsesafgift, og bilen er registreret til både privat og erhvervsmæssig benyttelse. Da klager ikke har afkræftet formodningen for rådigheden, fastholder Skattestyrelsen den af SKAT opgjorte beskatning af værdi af fri bil.

Nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag

Såfremt de i praksis opstillede betingelser er opfyldt, kan der pålægges nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat og AM-bidrag.

Selskabet er et anpartsselskab, som er opløst efter konkurs den 25. februar 2016. Fra august 2013 til december 2014 er der udbetalt løn til klager, uden at den indeholdte A-skat og AM-bidrag er betalt.

Som hovedanpartshaver i selskabet anses klager for at have en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden. Da klager som anført ovenfor anses at have fungeret som direktør i selskabet, må klager ligeledes anses for at kunnet disponere enerådende i selskabets anliggender.

Eftersom at selskabet havde en stor tilbagegang i regnskabsåret 2013/2014, og at egenkapitalen anses som tabt i denne periode, samt at lønningerne blev fordoblet burde klager have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser.

På baggrund af ovenstående anses betingelserne for nulstilling at være opfyldt.

(…)”

Klagerens opfattelse

Der er nedlagt påstand om, at der ikke skal ske beskatning af værdi af fri bil, således at klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2012-2015 skal nedsættes med 278.324 kr.

Endvidere er der nedlagt påstand om, at A-skat og AM-bidrag for perioden juni 2013 til november 2014 ikke kan nulstilles, således at klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2013 og 2014 nedsættes med 172.658 kr.

Klagerens repræsentant har til støtte for påstanden bl.a. anført følgende:

”(…)

Denne sag vedrører overordnet spørgsmålet om, hvorvidt [person3] skal beskattes af værdi af fri bil ejet af selskabet [virksomhed1] ApS. Det er overordnet [person3]s opfattelse, at han i de pågældende indkomstår ikke var hovedanpartshaver i selskabet, og derfor ikke skal beskattes af værdi af fri bil. Endvidere forholder det sig således, at han aldrig har kørt i selskabets biler, hverken erhvervsmæssigt eller privat. Bilerne har således heller aldrig været parkeret på hans private adresse.

Sagen vedrører endvidere spørgsmålet om, hvorvidt der kan foretages nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det er overordnet [person3]s opfattelse, at de i retspraksis opstillede betingelser for nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ikke er opfyldt, herunder særligt betingelserne 2, 4 og 5.

PÅSTAND

Beskatning af værdi af fri bil

Der nedlægges påstand om, at [person3]s skatteansættelser for indkomstårene 2012, 2013, 2014 og 2015 skal nedsættes med i alt kr. 278.324.

Nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Der nedlægges påstand om, at [person3]s skatteansættelser for indkomstårene 2013 og 2014 nedsættes med i alt kr. 172.658.

(…)

ANBRINGENDER

Beskatning af værdi af fri bil

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at [person3] ikke skal beskattes af værdi af fri bil i indkomstårene 2012- 2015, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, idet betingelserne herfor ikke er opfyldt.

Der skal særligt henvises til, at [person3] ikke var hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed1] ApS fra den 1. juni 2012, idet han denne dato solgte alle anparter i selskabet til [person2]. Efterfølgende var [person3] alene almindelig lønansat i selskabet.

Der skal endvidere henvises til, at de pågældende biler aldrig har holdt parkeret på [person3]s private adresse, at [person3] erhvervede en privat bil medio 2012, som han har brugt til privat befordring, og at han aldrig har anvendt selskabets biler, hverken erhvervsmæssigt eller privat.

Bilerne er således anvendt af andre ansatte i selskabet [virksomhed1] ApS.

Nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at der ikke skal ske nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i indkomstårene 2013 og 2014, idet de i retspraksis opstillede betingelser for nulstilling ikke er opfyldte, jf. UfR 1981.473 H.

Der skal særligt henvises til, at [virksomhed1] ApS på tidspunktet for udbetaling af løn til [person3] fra juni 2013 til november 2014 ikke var nødlidende, hvorfor betingelse nr. 2 ikke er opfyldt. Selskabets aktivitet stoppede således først i andet halvår 2014.

Herudover forholder det sig således, at [person3] ikke var hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS, idet han som angivet ovenfor den 1. juni 2012 solgte alle anparterne i selskabet til [person2]. Efterfølgende var [person3] almindelig lønansat i selskabet. Betingelse nr. 4 for nulstilling er således heller ikke opfyldt.

Endvidere forholder det sig således, at betingelse nr. 5 ikke er opfyldt, idet [person3] som almindelig lønansat ikke vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med udbetalingen af hans løn.

(…)”

Repræsentanten forklarede på møde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler den 26. marts 2019 nærmere om sagens baggrund. Klageren stiftede selskabet i 2012, da klageren havde lyst til, at der skulle ske noget nyt. Klageren kunne dog ikke leve med risikoen og papirarbejdet. Klageren solgte derfor anparterne til en bekendt og fortsatte som ansat håndværker i selskabet. Repræsentanten forklarede, at de omhandlede biler udelukkende blev brugt til at køre de ansatte fra selskabets adresse til byggepladserne i Sverige. Klageren kørte dog normalt med sin far, der også var ansat i selskabet.

Repræsentanten gjorde på mødet gældende, at der er tale om biler af en type, der normalt anvendes som arbejdsbiler.

Retsmøde

På retsmødet fremsatte klagerens repræsentant påstande og anførte anbringender i overensstemmelse med de tidligere indlæg i sagen. Repræsentanten fremlagde på retsmødet ny dokumentation i form af en aftale om overdragelse af anparterne i selskabet fra klageren til [person2] pr. 1. juni 2012 samt en anpartshaverfortegnelse, hvoraf fremgår, at [person2] pr. 1. juni 2012 er registreret som ejer af anparterne. Repræsentanten oplyste endvidere, at der ikke forelå dokumentation for betalingen af købesummen af anparterne, idet betalingen af købesummen skete ved, at [person2] betalte købesummen til klagerens fader, som klageren havde optaget et tilsvarende lån af ved stiftelsen af selskabet. Betalingen skete ikke ved bankoverførsler og kan derfor ikke dokumenteres ved udskrifter af bankkonti.

Repræsentanten anførte, at der nu var fremlagt dokumentation for, at klageren ikke var ejer af selskabet på tidspunktet for selskabets ejerskab af de omhandlede biler og på tidspunktet for den manglende betaling af den indeholdte A-skat og AM-bidrag, og at der derfor ikke er grundlag for beskatning af fri bil og nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet A-skat og AM-bidrag.

Skattestyrelsen fastholdt på retsmødet, at der skulle ske beskatning af fri bil og nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet A-skat og AM-bidrag. Skattestyrelsen anførte herved, at den nye dokumentation i forhold til klagerens overdragelse af anparterne i selskabet ikke kunne føre til et andet resultat.

Landsskatterettens afgørelse

Klagerens ejerskab af anparterne i selskabet og rolle som direktør i selskabet

Klagerens repræsentant har gjort gældende, at klageren ikke er hovedanpartshaver i selskabet, men alene almindelig lønansat, idet klageren overdrog anparterne i selskabet til [person2] pr. 1. juni 2012.

Landsskatteretten lægger ved sagens afgørelse til grund, at klageren ikke overdrog anparterne i selskabet til [person2] pr. 1. juni 2012, og at klageren dermed var ejer af selskabet i de påklagede indkomstår.

Der er herved henset til, at aftalen om overdragelse af anparterne i selskabet og anpartshaverfortegnelsen først er fremlagt på retsmødet, at betalingen af købesummen ikke på nogen måde er dokumenteret, selvom det havde været muligt selv med den angivne forklaring om betalingen af købesummen, og at klageren ikke tidligere har oplyst til SKAT, at han havde overdraget anparterne i selskabet, selvom det i indkomstårene 2012 – 2015 fremgik af de registrerede oplysninger i SKAT, at klageren var hovedaktionær i selskabet.

Landsskatteretten lægger ved sagens afgørelse endvidere til grund, at klageren i de omhandlede indkomstår fungerede som den reelle direktør i selskabet. Der er herved henset til, at den registrerede direktør i selskabet, [person2], i hele den tid, han har været registreret som direktør i selskabet, har haft ophold i udlandet, herunder blandt andet været fængslet i Tyskland, hvorfor han ikke har kunnet varetage den daglige ledelse i selskabet. Der er endvidere henset til, at [person2] ikke fik løn fra selskabet.

Beskatning af værdi af fri bil

Når en person som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde får stillet en bil til rådighed, er værdien heraf skattepligtig. Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1. Værdien ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4.

Stiller et selskab en bil til rådighed for privat anvendelse for en hovedaktionær, skal denne beskattes af værdien heraf, uanset om han er ansat i selskabet. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, og § 16A, stk. 5. Værdien ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, jf. ligningslovens § 16A, stk. 5, 2. pkt.

Det er rådigheden, der beskattes. Omfanget af den faktiske private kørsel i bilen er således uden betydning.

Bevisbyrden for, at en firmabil er til rådighed for privat benyttelse, påhviler som udgangspunkt SKAT. Bevisbyrden vendes dog, hvis de faktiske forhold taler for, at bilen har været til rådighed for privat anvendelse.

Ved retten i […] dom af 3. februar 2017, offentliggjort i SKM2017.204 BR, fandt retten, at det forhold, at bilen var registreret til både erhvervsmæssig og privat benyttelse, og at der var betalt privat benyttelsesafgift på bilen, skabte en stærk formodning for, at bilen havde stået til privat rådighed for skatteyderen, som var både direktør og hovedanpartshaver. Dette var tilfældet, selvom det ikke var godtgjort, at bilen havde været parkeret ved den ansattes bopæl. Hverken skatteyderens oplysninger om, at han havde benyttet en anden bil til privat kørsel, eller en frasigelseserklæring udarbejdet af skatteyderen kunne afkræfte formodningen.

Da bilerne i nærværende sag har været registreret til både erhvervsmæssig og privat benyttelse, og da der er betalt privat benyttelsesafgift for alle bilerne, er der skabt en stærk formodning for, at bilerne har stået til klagerens private rådighed. Herefter påhviler det klageren at godtgøre, at bilerne ikke har været til rådighed for hans private benyttelse.

Repræsentanten har gjort gældende, at bilerne ikke har været parkeret på klagerens private bopæl, at klageren aldrig har anvendt selskabets biler privat, samt at klageren medio 2012 erhvervede en privat bil, som han har brugt til privat befordring. Dette kan ikke i sig selv afkræfte formodningen.

På denne baggrund finder Landsskatteretten, at det ikke er godtgjort af klageren, at bilerne ikke har stået til rådighed til hans private benyttelse.

Nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet A-skat og AM-bidrag

Af kildeskattelovens § 69, stk. 1 og stk. 2, fremgår følgende:

”Den som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb, er over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Den, som har indeholdt skat efter denne lov, hæfter over for det offentlige for betaling af det indeholdte beløb. ”

Efter kildeskatteloven er det således alene arbejdsgiveren, der hæfter for betalingen af A-skat, der er indeholdt i den ansattes løn.

I praksis er det imidlertid anerkendt, at personer under visse betingelser kan pålægges nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat m.v.

Praksis vedrørende nulstilling af A-skat er dannet på grundlag af Højesterets dom af 26. maj 1981, refereret i UfR 1981.473.

Praksis er gengivet i SKATs juridiske vejledning 2017-1 om Inddrivelse, afsnit G.A.3.3.8, og omfatter følgende betingelser for nulstilling:

”(…)

a.  Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.
b.  Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.
c.  Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat m.v. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb m.v. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende.
d.  Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.
e.  Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter m.v. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

(…)”

Betingelserne i pkt. a – c

Selskabet er et anpartsselskab og er opløst efter konkurs den 25. februar 2016. Selskabet har fra august 2013 til december 2014 udbetalt løn til klageren uden at betale den indberettede A-skat og AM-bidrag.

Betingelsen i pkt. d

Klageren anses, som anført ovenfor, for hovedanpartshaver i selskabet. Klageren må derfor anses for at have haft en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden.

Klageren anses, som ligeledes anført ovenfor, for at have fungeret som reel direktør i selskabet. Klageren må på denne baggrund også anses for at have kunnet disponere enerådende i selskabets anliggender.

Klageren var derfor omfattet af den personkreds, for hvem der kan ske nulstilling af indeholdt A-skat og AM-bidrag.

Betingelsen i pkt. e

Det anses for godtgjort, at klageren burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser. Der er herved henset til, at selskabet gennemgik en betydelig tilbagegang i regnskabsåret 2013/2014, og at egenkapitalen anses som tabt i dette år, samt at klageren som hovedanpartshaver og den reelle direktør i selskabet må have været bekendt med selskabets forhold.

Betingelserne for nulstilling anses på den baggrund for opfyldt.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.