Afgørelse af 19. maj 2021

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

1. halvår 2015

     

Yderligere momstilsvar

18.239 kr.

809 kr.

18.268 kr.

2. halvår 2015

     

Yderligere momstilsvar

63.101 kr.

3.487 kr.

63.101 kr.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af det Centrale Virksomhedsregister, at virksomheden blev etableret i 1991 og stadig er aktiv. I forbindelse med sagens behandling har SKAT indhentet virksomhedens regnskabsoplysninger.

Ifølge virksomhedens regnskab har virksomheden afregnet moms på halvårsbasis. Det fremgår endvidere, at virksomheden har opgjort salgsmoms til 137.020 kr. og købsmoms til 134.028 kr. for første halvår 2015. Det fremgår endvidere, at virksomheden har opgjort salgsmoms til 88.132 kr. og købsmoms til 82.964 kr. for andet halvår 2015.

Det fremgår af specifikation til årsregnskabet for 2015, at der i virksomheden har været udgifter til ”Fremmed arbejde” på 154.240 kr. Tilsvarende beløb fremgår af kontospecifikationen for konto 2500 – ”Fremmed arbejde”. Som bilag til kontospecifikationen er der fremlagt to fakturaer fra [virksomhed1] ApS til virksomheden, som lyder på henholdsvis 90.240 kr. og 64.000 kr. og købsmoms på henholdsvis 22.560 kr. og 16.000 kr. Det fremgår af fakturaerne, at de er løbende a/conto betalt. Mængden og arten eller omfanget af den leverede ydelse fremgår ikke. Der er anført en enhedspris på det samlede fakturabeløb ekskl. moms. Virksomhedens indehaver har i sine bemærkninger til SKATs forslag til afgørelse anført, at udgifterne blev afholdt, men ikke elektronisk.

SKAT har ikke anerkendt fradrag for fremmed arbejde og har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 38.560 kr.

Det fremgår endvidere af specifikation til årsregnskabet for 2015, at der i virksomheden har været udgifter til autodrift på samlet 200.104 kr. (afrundet). Udgifterne er opgjort således:

Brændstof. ……..

45.940,24

11.485,04

Vægtafgift og forsikring …..

25.196,84

0,00

Rep. og vedligeholdelse …..

42.801,48

10.700,38

Leasing Automobil Audi …..

82.659,20

20.664,79

Leasing audi a3 ……

0,00

0,00

Parkeringsafgifter ……

1.054,00

0,00

Redningskorps …….

2.452,17

613,04

Autodrift varevogn I alt …

200.103,93

43.463,25

Købsmoms er i regnskabet opgjort til 43.463 kr. (afrundet) Af underbilagene til brændstof fremgår der udgifter til både benzin og diesel.

SKAT har ikke anerkendt fradrag for købsmoms til brændstof, vedligeholdelse og redningskorps. SKAT har endvidere konstateret, at der var fratrukket for meget købsmoms i forhold til leasing og opgjort en difference på 1.460 kr., som er tiltrådt af virksomheden. SKAT har samlet forhøjet virksomhedens momstilsvar med 24.258 kr.

Virksomhedens indehaver var i indkomståret 2015 registreret som ejer og bruger af følgende køretøjer:

Reg.nr

Mærke, anvendelse m.v.

 

[reg.nr.1]

Harley Davidson

Primær ejer og bruger

[reg.nr.2]

Harley Davidson

Primær bruger, ej ejer

[reg.nr.3]

Audi A3 Sportback

Sekunder bruger, ej ejer

[reg.nr.4]

Volkswagen Beetle

Primær ejer og bruger

[reg.nr.5]

Mercedes-Benz E

Primær ejer, ej bruger

Der er fremlagt leasingaftale mellem virksomheden og [finans1] vedrørende en Audi A5. Det fremgår af leasingaftalen, at bilen overtages fabriksny, og at indregistrering sker den 22. august 2014. Bilen er registreret med virksomheden v/indehaveren som primær bruger og har registreringsnummer [reg.nr.6]. Der er ikke udarbejdet og fremlagt kilometerregnskab. Den 15. december 2015 havde bilen kørt 28.102 km.

Af specifikationen til virksomhedens årsregnskab for indkomståret 2015 fremgår der udgifter på 36.907,21 kr. til ”Biltelefon”. Udgifterne fremgår af konto 4641 – ”Biltelefon”, og der er fremlagt underliggende fakturaer. Det fremgår endvidere af konto 4641, at moms udgjorde 9.226,81 kr.

Fakturaerne er ikke sendt til virksomheden, men til virksomhedens indehaver og dennes ægtefælle. Virksomhedens indehaver har oplyst, at der i udgiften på 36.907,21 kr. er indeholdt udgifter til tre medhjælpende børns telefoner.

Af de underliggende bilag fremgår, at regningerne bl.a. indeholder afbetaling af telefoner, abonnementsudgifter samt samtale- og dataudgifter.

En del af de fremlagte fakturaer er fremsendt til virksomhedens indehavers ægtefælle. På baggrund af disse fakturaer har SKAT opgjort 5.066 kr. i for meget angivet købsmoms.

SKAT har endvidere ikke givet fradrag for 843 kr., da de underliggende fakturaer ikke var fremlagt.

I forhold til ovenstående og momsbeløbene på de underliggende fakturaer fremsendt til virksomhedens indehaver har SKAT opgjort en difference på 1.428 kr. i for meget angivet købsmoms.

Af de fremlagte fakturaer, der er fremsendt til virksomhedens indehaver, fremgår, at købsmoms udgjorde 1.889 kr.

På baggrund af regnskabet og de fremlagte fakturaer har SKAT skønnet et fradrag for udgifter til mobiltelefoni på 10.000 kr. og forhøjet virksomhedens momstilsvar med 9.227 kr.

Endelig fremgår det af specifikationen til virksomhedens årsregnskab for indkomståret 2015, at der har været udgifter til småanskaffelser for 69.083,99 kr., som er bogført på konto 4630 – ”Småanskaffelser”. Af udgifterne på 69.083,99 kr. har SKAT ikke godkendt fradrag for følgende:

Bilag

Dato

Beløb


Moms

Total


Bemærkning

586

30-11-2015

160,00

40,00

200,00

dobbelt

628

21-12-2015

319,96

79,99

399,95

dobbelt

661

21-12-2015

890,00

222,50

1.112,50

mangler

           

118

30-03-2015

61,95

15,49

77,44

muredåse elartikel

201

31-05-2015

327,88

81,97

409,85

myrerlokkedåser

202

31-05-2015

1.108,24

277,06

1.385,30

plante to buketter

268

30-06-2015

95,96

23,99

119,95

skruetvinge

280

30-06-2015

199,96

49,99

249,95

rygsprøjte

305

30-06-2015

787,08

196,77

983,85

planter udplantning

568

30-11-2015

71,96

17,99

89,95

 
           

56

27-02-2015

319,96

79,99

399,95

Gryde

67

27-02-2015

9.148,00

2.287,00

11.435,00

beolab 4000 MK

70

27-02-2015

8.428,00

2.107,00

10.535,00

beosound essence

116

30-03-2015

479,20

119,80

599,00

vandglas

117

30-03-2015

324,00

81,00

405,00

[…]

383

31-08-2015

9.656,80

2.414,20

12.071,00

fodskammel ox

570

30-11-2015

639,20

159,80

799,00

Ipad mini glas

574

30-11-2015

4.160,00

1.040,00

5.200,00

højtaleranlæg bil

Virksomhedens indehaver har anerkendt ændringerne vedrørende bilag nr. 586, 628, 661, 56 og 383 for et momsbeløb på i alt 2.836,68 kr.

Der er fremlagt underbilag til kontospecifikationen. Af underbilag 55 fremgår, at der den 8. februar 2015 blev købt for 149 kr. i [virksomhed2], hvoraf moms udgjorde 29,80 kr. På kvitteringen fremgår kundenavnet [virksomhed3] ApS, som er indehaverens selskab, og kundens e-mail er angivet til […@…dk].

SKAT har samlet forhøjet virksomhedens momstilsvar med 81.340 kr. på baggrund af ovenstående ikke godkendte fradrag.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med i alt 81.340 kr. fordelt med 18.239 kr. for første halvår 2015 og 63.101 kr. for andet halvår 2015.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”2. Bilag fra [virksomhed1] ApS – moms.

(…)

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

[virksomhed1] ApS anmodede den 1. marts 2015 om registrering for moms gældende fra den 1. oktober 2014 – anmodningen er indsendt af [person1] (se bilag 1). SKAT nægtede selskabet momsregistrering ved afgørelse af den 9. april 2015. Afgørelsen blev fremsendt anbefalet til adressen [adresse1], [by1], og er ikke kommet retur til SKAT.

SKAT anerkender ikke fradrag for moms for fakturaerne jf. momslovens § 37, da SKAT ikke anser,

at der er sket levering. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 vedr. regler og afgørelser. Ved vurderingen af fradragsretten er blandt andet henset til:

•  Du er bekendt med, at [virksomhed1] ApS ikke er momsregistreret, og derved klar over, at momsen ikke vil blive afregnet.
•  Transaktionssporet (pengestrømmen), kan ikke følges, da beløbene ikke ses indbetalt på [virksomhed1] ApS bankkonto, og kontospecifikationen i dit regnskab vedrørende bankkontoen (konto 6710) ikke viser betaling.
•  Fakturaerne ikke opfylder betingelserne i momsbekendtgørelsen, da specifikation af det leverede ikke fremgår. Der er f.eks. ikke angivet forbrugt timetal, enhedspris, eller tidspunkt for det leverede. Alene dette faktum gør, at fradragsret kan nægtes.
•  På det foreliggende grundlag anses levering ikke at være sket, og såfremt levering skulle være sket, ville fradrag ikke kunne godkendes jf. ovenstående punkter.

Ikke godkendt momsfradrag udgør kr. 38.560 (22.560+16.000).

Dine bemærkninger (bilag 6-3 og 6-4) har ikke givet anledning til ændring af ovenstående. Vi skal særligt fremføre, at fakturaerne ikke er specificeret vedrørende ydelserne, og det udstedende selskab ikke er momsregistreret. At selskabet ikke er momsregistret, anses du som vidende om, hvilket du også skriver i dine bemærkninger (bilag 6-3), hvor du har skrevet følgende:

Vi var bekendt med, at ved opstarten af virksomheden [virksomhed1] ApS blev vi bedt om at søge om momsregistrering og dette blev benægtet, derefter har vi ikke foretaget os noget.

Supplerende bemærker SKAT, at din momsindberetning for [virksomhed4] ApS er indberettet den 19. februar 2016. I denne indberetning indgår købsmomsen vedrørende de to fakturaer.

I forbindelse med den omtalte kontrol af [virksomhed1] ApS, se pkt. 1.1, udsendte SKAT indkaldelse af materiale den 4. februar 2016 til adressen [adresse1], [by1]. Det må antages, at du har fået kendskab til, at selskabet forsat ikke er momsregistreret.

Endvidere har SKAT i forbindelse med kontrol af håndværkerfradrag den 22. august 2017 modtaget kopi af mailkorrespondance mellem dig og [person2] – se bilag 7. Det fremgår af denne korrespondance, at [person2] ikke kan indberette sit håndværkerfradrag til SKAT, da selskabet ikke er momsregistreret. Selskabet henviser til sin revisor – dig. Du oplyser herefter et andet CVR-nr. til [person2]. Dette CVR-nr. tilhører [virksomhed5] ApS, som ikke har udstedt den faktura, som [person2] er i besiddelse af. Mailen til [person2] er afsendt den 18. februar 2016.

Ud fra ovenstående kan konkluderes, at du opfattes som revisor for selskabet, og dermed anses som vidende om forholdene i selskabet, herunder den manglende momsregistrering. Det må antages, at du har undersøgt forholdene den 18. februar 2016 idet, at du henviser [person2] til at anvende et andet selskabs CVR-nr.

(…)

4. Autodrift – moms.

(…)

4.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Vedrørende dine biler, er alle bilerne indregistreret som personbiler til privat benyttelse, og omfattes derfor af momslovens § 42, stk. 1, nr. 6. Der er ikke tale om varevogn.

Når mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det lejede køretøj anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, kan der foretages fradrag for afgiften af lejen jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 4.

Momsen vedrørende følgende konti godkendes derfor ikke jf. § 42, stk. 1, nr. 6.

Konto

Navn


Ex moms


Moms

4200

Brændstof

45.940,24

11.485,04

4202

Vedligeholdelse

42.801,48

10.700,38

4221

Redningskorps

2.452,17

613,04

 

I alt

 

22.798,46

Ændringen udgør kr. 22.798.

SKAT har endvidere konstateret, at momsen vedr. leasing ikke er korrekt fratrukket, da der indgår beløb på fakturaerne som ikke er momspligtige, men der jf. kontospecifikationerne er foretaget momsfradrag af det fulde beløb. Fra kontospecifikation 4210 m/tilhørende bilag har SKAT opgjort differencen.

Dato

Bilag


Moms fratrukket


Moms jf. bilag

Difference

31-01-2015

11

1.738,90

1.618,45

120,45

27-02-2015

46

1.740,79

1.619,00

121,79

30-03-2015

104

1.704,23

1.582,44

121,79

30-04-2015

154

1.717,49

1.595,70

121,79

31-05-2015

197

1.719,94

1.598,14

121,80

30-06-2015

264

1.720,60

1.598,80

121,80

Dato

Bilag


Moms fratrukket


Moms jf. bilag

Difference

30-06-2015

275

1.719,29

1.597,50

121,79

31-08-2015

372

1.718,11

1.596,32

121,79

29-09-2015

431

1.722,88

1.601,08

121,80

11-10-2015

513

1.722,67

1.600,87

121,80

30-11-2015

563

1.720,81

1.599,01

121,80

21-12-2015

616

1.719,08

1.597,28

121,80

I alt

 

20.664,79

19.204,59

1.460,20

For meget fratrukket moms jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 4 udgør kr. 1.460.

Den samlede momsmæssige ændring jf. ovenstående udgør kr. 24.258 (22.798 + 1.460).

Bemærk, at der er sammenhæng med sagsfremstillingens pkt. 5, som vedrører udgifterne til autodrift skattemæssigt herunder kørsel.

Af dine bemærkninger, bilag 6-4, fremgår det, at der er enighed om differencen 1.460 kr. på leasing, og en momsændring på 342,49 kr. (342 kr. vedrører pkt. 8). Dine bemærkninger giver ikke anledning til ændringer, da der ikke jf. ovenstående, kan tages momsfradrag for driften af personbiler.

(…)

6. Telefon – moms.

(…)

6.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

For konto 4640 (telefon og telefax) kan konstateres, at udgifterne relaterer til telefon […1], som er en fastnet forbindelse gennem TDC. Regningerne er udstedt til [virksomhed4]. Der er begrænset forbrug relateret til dette abonnement. Ud fra momslovens § 40, stk. 2, sammenholdt med de faktiske dokumenterede oplysninger, godkendes det foretagne momsfradrag.

For konto 4641 (biltelefon) udgøres udgifterne jf. regnskabet af følgende:

Bilag


Moms

Beløb

I alt


Modtager


Bemærkning

4

277,13

1.108,50

1.385,63

 

Bilag mgl.

4

388,61

1.554,42

1.943,03

[person1]

 

48

261,45

1.045,80

1.307,25

 

Bilag mgl.

48

255,65

1.022,60

1.278,25

[person1]

 

108

270,65

1.082,60

1.353,25

   

109

382,51

1.530,02

1.912,53

[person1]

 

153

297,95

1.191,78

1.489,73

   

153

385,45

1.541,80

1.927,25

[person1]

 

200

388,08

1.552,34

1.940,42

   

200

354,81

1.419,25

1.774,06

[person1]

 

267

332,23

1.328,93

1.661,16

   

267

444,58

1.778,30

2.222,88

[person1]

 

348

304,19

1.216,76

1.520,95

 

Bilag mgl.

348

331,65

1.326,60

1.658,25

[person1]

 

371

514,21

2.056,82

2.571,03

   

371

617,10

2.468,39

3.085,49

[person1]

 

426

721,23

2.884,93

3.606,16

   

426

649,84

2.599,35

3.249,19

[person1]

 

499

279,45

1.117,80

1.397,25

   

499

359,05

1.436,20

1.795,25

[person1]

 

560

292,10

1.168,40

1.460,50

   

560

555,19

2.220,78

2.775,97

[person1]

 

624

221,93

887,74

1.109,67

   

624

341,77

1.367,10

1.708,87

[person1]

 

I alt

9.226,81

36.907,21

46.134,02

   

Det ses, at flere bilag har samme bilagsnummer. F.eks. består bilag 624 af to posteringer, hvortil der er to regninger, og regningerne er udstedt til dels [person1] (navn angivet i kolonnen modtager) og [person3] (blank i kolonnen modtager). Af regningerne fremgår det, at disse dækker over flere telefonnumre samt afbetaling på flere forskellige telefoner herunder også Ipad. Ud fra bilagene har SKAT konstateret, at der afholdes udgifter vedrørende 9 telefoner udover fastnettelefon. Følgende numre er betalt:

Telefoner

Regning

Telefoner

Regning

[…2]

[person3]

[…3]

[person1]

[…4]

[person3]

[…5]

[person1]

[…6]

[person3]

[…7]

[person1]

[…8]

[person3]

   

[…9]

[person3]

   

[…10]

[person3]

   

Der er foretaget afbetalinger på følgende, hvor bilag referer til hvorfra oplysningen kommer, og udløb angiver tidspunkt for afbetaling slut.

Regninger [person1]

Bilag


Betegnelse

Type

Udløb

624

Iphone 5S

32 GB Silver

nov-15

624

Iphone 6S

64 GB Spgr

sep-16

624

Iphone 6S

64 GB Spgr

jul-17

560

Iphone 5S

32 GB Pink

okt-15

560

Ipad mini

32 GB black

okt-15

Regninger [person3]:

Bilag


Betegnelse

Type

Udløb

624

Iphone 6 Plus

64 GB

sep-16

108

iphone 5S

32 GB green

okt-15

108

iphone 5S

16 GB spgr

okt-15

108

Ipad mini

64 GB black

okt-15

Det kan endvidere konstateres, at de angivne momsbeløb i ovenstående ikke er korrekte. I forbindelse med opgørelsen af momsen, er der tilsyneladende anvendt det fulde fakturabeløb, og ikke den oplyste moms. Der er, jf. regningerne, beløb som er undtaget fra moms. Som eksempel herpå kan bilag 624 vedr. [person1] anvendes. Regningen lyder på 1.708,87 kr., men af første side fremgår det at momsen udgør 199,78 kr., og beløb ex. moms udgør 1.509,09 kr. Som følge heraf har SKAT opstillet de korrekte momstal, dog undtaget de manglende bilag:


Biltelefon


Moms

Beløb

I alt

Bilag


Jf. regning

Difference

4

277,13

1.108,50

1.385,63

mgl

   

4

388,61

1.554,42

1.943,03

 

132,00

256,61

48

261,45

1.045,80

1.307,25

mgl

   

48

255,65

1.022,60

1.278,25

 

89,05

166,60

108

270,65

1.082,60

1.353,25

 

91,05

179,60

109

382,51

1.530,02

1.912,53

 

1.210,71

-828,20

153

297,95

1.191,78

1.489,73

 

119,75

178,20

153

385,45

1.541,80

1.927,25

 

109,25

276,20

200

388,08

1.552,34

1.940,42

 

203,69

184,39

200

354,81

1.419,25

1.774,06

 

124,01

230,80

267

332,23

1.328,93

1.661,16

 

167,83

164,40

267

444,58

1.778,30

2.222,88

 

218,58

226,00

348

304,19

1.216,76

1.520,95

mgl

   

348

331,65

1.326,60

1.658,25

 

129,05

202,60

371

514,21

2.056,82

2.571,03

 

335,41

178,80

371

617,10

2.468,39

3.085,49

 

353,70

263,40

426

721,23

2.884,93

3.606,16

 

555,84

165,39

426

649,84

2.599,35

3.249,19

 

447,83

202,01

499

279,45

1.117,80

1.397,25

 

115,05

164,40

499

359,05

1.436,20

1.795,25

 

109,05

250,00

560

292,10

1.168,40

1.460,50

 

127,69

164,41

560

555,19

2.220,78

2.775,97

 

353,18

202,01

624

221,93

887,74

1.109,67

 

172,93

49,00

624

341,77

1.367,10

1.708,87

 

199,78

141,99

I alt

9.226,81

36.907,21

46.134,02

 

5.365,43

3.018,61

Som det fremgår af ovenstående, opstår der differencer, når der ikke foretages angivelse jf. fakturaerne. Opgørelsen viser, at der er fradraget 3.019 kr. for meget i moms.

SKAT har ikke modtaget redegørelse for omfanget og brug af de mange telefoner.

Med udgangspunkt i momsbekendtgørelsen § 82 og momslovens § 37, anses momsen på telefonudgifterne på fakturaerne udstedt til [person1] ikke for fradragsberettiget, da fakturaerne ikke er udstedt til virksomheden. Der henses endvidere til, at [person1] ikke er registreret med virksomhed. Ifølge de foreliggende bilag omfatter det disse bilag og beløb:

Bilag


Moms

Beløb

I alt

4

388,61

1.554,42

1.943,03

48

255,65

1.022,60

1.278,25

109

382,51

1.530,02

1.912,53

153

385,45

1.541,80

1.927,25

200

354,81

1.419,25

1.774,06

267

444,58

1.778,30

2.222,88

348

331,65

1.326,60

1.658,25

371

617,10

2.468,39

3.085,49

426

649,84

2.599,35

3.249,19

499

359,05

1.436,20

1.795,25

560

555,19

2.220,78

2.775,97

624

341,77

1.367,10

1.708,87

I alt

5.066,21

20.264,81

25.331,02

Momsen udgør kr. 5.066 (bemærk, at momsen i regnskabet er fejlagtig opgjort).

Udgifterne som ikke er dokumenteret udgør:

Bilag


Moms

Beløb

I alt

4

277,13

1.108,50

1.385,63

48

261,45

1.045,80

1.307,25

348

304,19

1.216,76

1.520,95

I alt

842,77

3.371,06

4.213,83

Der godkendes ikke fradrag jf. momslovens § 37 for momsen 843 kr., da dokumentationen for udgiften ikke er fremlagt. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger om fejl i momsen samt tvivlen om rette omkostningsbærer.

Udgifterne fremlagt med bilag, hvoraf det fremgår, at disse er udstedt til [person3] består af følgende nedenstående poster. SKAT har i kolonnen ”Moms dif.” anført den moms, som er for meget fratrukket i regnskabet i forhold til den faktiske moms på regningerne (se ovenstående om difference).

Bilag


Moms

Beløb

I alt


Moms dif.

108

270,65

1.082,60

1.353,25

179,60

153

297,95

1.191,78

1.489,73

178,20

200

388,08

1.552,34

1.940,42

184,39

267

332,23

1.328,93

1.661,16

164,40

371

514,21

2.056,82

2.571,03

178,80

426

721,23

2.884,93

3.606,16

165,39

499

279,45

1.117,80

1.397,25

164,40

560

292,10

1.168,40

1.460,50

164,41

624

221,93

887,74

1.109,67

49,00

I alt

3.317,83

13.271,34

16.589,17

1.428,59

Den korrekte moms i forhold til regningerne udgør 3.317,83 – 1.428,59 = 1.889,24 kr.

SKAT godkender ikke fradrag for moms kr. 1.889 jf. momslovens § 37 ud fra følgende:

•  Ingen regninger er udstedt til virksomheden, alene fastnet telefonen er anført i virksomhedens navn, og SKAT har godkendt momsen 100 % vedrørende denne telefon.
•  Der er ikke modtaget redegørelse eller forklaringer på de mange telefoner i forhold til virksomhedens type samt omfang af ansatte – alene [person3] arbejder i virksomheden sammen med sin ægtefælle [person1].
•  Det er ikke muligt, på det foreliggende grundlag, at fastslå omfanget af den erhvervsmæssige anvendelse og hvilken telefon der i givet fald anvendes.
•  Husstanden omfatter flere personer, og det kan ikke udelukkes, at disse personer anvender de købte telefoner. Anvendelsen heraf er ikke erhvervsmæssig.
•  [person3] er involveret i flere virksomheder, og telefonerne kan have relation til disse. Såfremt udgifterne vedrører disse virksomheder, er udgifterne enten af privat karakter eller disse virksomheder er rette omkostningsbærer.
•  Der henvises til pkt. 6.3 vedrørende krav til fakturaer og rette omkostningsbærer.
•  Der henvises til pkt. 7, hvor de skattemæssige forhold vedrørende telefon behandles.

Den samlede momsændring jf. ovenstående udgør 9.227 kr.

Dine bemærkninger fremgår af bilag 6-5, men har ikke givet anledning til ændring af momsen. Det skal fremhæves, at regningerne ikke er tilsendt virksomheden, og køb ikke er foretaget af virksomheden – se kravene i pkt. 6.3.

(…)

8.
Småanskaffelser – moms.

(…)

8.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT har gennemgået det indsendte materiale samt med modtagne bemærkninger. På baggrund heraf har SKAT fundet udgifter/bilag, som ikke kan godkendes. Bilagene er opdelt i grupper, og SKAT har anført kort bemærkning om indholdet af bilaget samt anført note, dog ikke ved første gruppe.

(…)

Gruppe 2

Bilag

Dato

Beløb


Moms

Total


Bemærkning

118

30-03-2015

61,95

15,49

77,44

muredåse elartikel

201

31-05-2015

327,88

81,97

409,85

myrerlokkedåser

202

31-05-2015

1.108,24

277,06

1.385,30

plante to buketter

268

30-06-2015

95,96

23,99

119,95

skruetvinge

280

30-06-2015

199,96

49,99

249,95

rygsprøjte

305

30-06-2015

787,08

196,77

983,85

planter udplantning

568

30-11-2015

71,96

17,99

89,95

 

I alt

 

2.653,03

663,26

3.316,29

 

Ovenstående bilag anses for omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 2 sammenholdt med momslovens § 39, stk. 2, nr. 1. Det fremgår heraf, at der ikke fradrag for anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver, uanset om lokalerne tillige anvendes i den pågældendes erhverv.

(…)

Gruppe 3

Bilag

Dato

Beløb


Moms

Total


Bemærkning

Note

56

27-02-2015

319,96

79,99

399,95

Gryde

1

67

27-02-2015

9.148,00

2.287,00

11.435,00

beolab 4000 MK

1

70

27-02-2015

8.428,00

2.107,00

10.535,00

beosound essence

1

116

30-03-2015

479,20

119,80

599,00

vandglas

1

117

30-03-2015

324,00

81,00

405,00

[…]

1

383

31-08-2015

9.656,80

2.414,20

12.071,00

fodskammel ox

1

570

30-11-2015

639,20

159,80

799,00

Ipad mini glas

2

574

30-11-2015

4.160,00

1.040,00

5.200,00

højtaleranlæg bil

3

576

30-11-2015

7.217,70

1.804,43

9.022,13

special order

2

I alt

 

40.372,86

10.093,22

50.466,08

   

Note 1: Indkøbene anses ikke for erhvervsmæssige jf. momslovens § 37, da der ikke ses at være et sammenhæng mellem driften og det indkøbte. Købene har overordnet karakter af privat udgifter, som anses for omfattet af momslovens § 42. SKAT har supplerende bemærkninger til enkelte af bilagene:

For bilag 67 og 70 bemærkes, at dette, jf. dig, vedrører køb af brugte højtalere samt reparation af de gamle. Ifølge regningerne er tale om et B & O musikanlæg med flere højtalere. Anlægget er placeret i dit hjem, og anses derfor at være anskaffet for privat benyttelse. Der er henset til huset størrelse samt antallet af personer i din husstand.

Bilag 383 – fodskammel Ox chair corona 88. Der er tale om læderskammel af Hans Wegner, og beregnet til læderarrangementer/stole i dagligstue. Betingelserne til bilag er i øvrigt ikke opfyldt, da virksomhedens navn ikke er anført som køber, men derimod din ægtefælles.

Note 2: I følge dig udgør bilag 576 køb af to Ipads. Det foreliggende bilag opfylder ikke betingelserne til bilag, da det købte ikke er specificeret, og sælger ikke fremgår med oplysninger jf. såsom

CVR-nr., adresse, og navn. Det kan ikke ses, at der er tale om køb af Ipads. Det bemærkes i øvrigt, at der i forvejen er erhvervet Ipad, se pkt. 6.4, vedrørende telefoni, hvoraf det fremgår, at der foretages afbetaling.

Note 3: Du oplyser, at Bilag 574 dette er music anlæg til Mercedes Benz idet det gamle var i stykker – reklamationssag fra køber. Der henvises til pkt. 4. Udgiften anses ikke for fradragsberettiget jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 6. Bemærk, at udgiften i øvrigt afholdes efter salg af bilen.

For gruppe 3 udgør ikke godkendt momsfradrag 10.093 kr.

Samlet for alle grupper udgør den ikke godkendte moms 342+663+10.093 = 11.099 kr.

Da du har fremsendt specifikation af bilag 576, og dette bilag viser indkøb af Ipad til virksomheden, er udgiften godkendt. Dette betyder, at SKAT i forhold til ovenstående ændrer momsen således:

Gruppe 3: 10.093 – 1.804 (bilag 576) = 8.289 kr.

Samlet for alle grupper udgør den ikke godkendte moms 342+663+8.289 = 9.295 kr.

(…)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens indehaver har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af virksomhedens momstilsvar nedsættes til 809 kr. og 3.487 kr. for afgiftsperioderne i 2015.

Samlet er forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar påstået nedsat til 4.296 kr.

Indehaveren har til støtte for påstanden anført følgende:

”(…)

Jeg klager hermed over alle Skat`s punkter I deres afgørelse af den 01 September 2017.

Jeg vedhæfter tidligere svar skrivelse til skat af den 17.08.2017 hvoraf der kan udledes klagepunkterne.

(…)

Af indehaverens skrivelse til SKAT af 17. august 2017 fremgår følgende:

”(…)

Vi er IKKE enige I Deres forslag til skatteansættelse og har følgende kommentarer og dokumentation.

Ad 1. 1,1 De faktiske forhold er at vi overtager en ejendom på tvangsauktion og på denne ejendom forefindes 2 gravemaskiner, disse 2 gravemaskiner bruger vi til at rydde den tilkøbte grund for træer m.m.. Vi undersøger om de er gældsbehæftet samt og om de er meldt stjålet det er de ikke så efter brug opbevarer vi dem forsvarligt på Vores udlejningsejendom beliggende [adresse2], [by2]. Denne ejendom har en aflåst maskinhal m.m. (så derfor er de IKKE forsikret) Så vi har været utrolig heldige at overtage nogle effekter I form af 2 gravemaskiner som vi så har videre solgt. Disse effekter/maskiner er IKKE skattepligtige.

Som I kan se BILAG 1.Jfr.Justitsministeriets bekendtgørelse vedrørende tvangsauktionsvilkår paragraf 1 stk. A at de effekter der forefindes på ejendommen på tvangsauktionsdagen tilfalder den nye ejer også selvom de ikke er benævnt I auktionsskødet.

Ejendommen m.v. sælges som den er ved auktionen med de rettigheder og forpligtigelser, hvormed den tilhører den nuværende ejer.

Vi har fået ved en anden tvangsauktion ([virksomhed6], [adresse3], [by2])et helt komplet stald inventar (Bokse m.m.) værdi ca. 250.000,00 som heller ikke var benævnt I auktionsskødet. Advokat [person4] kan bekræfte, at han ikke har været til besigtigelse på ejendommen og ikke ved om der har stået nogle gravemaskiner…Han har kun lavet et skøde ud fra auktionsbetingelserne eller købsaftalen så han har aldrig været på matriklerne.

Så vi er på ingen måde skattepligtig af de effekter som vi har overtaget på en tvangsauktion.

(…)

Vi har selvangivet et overskud af Vores personlige virksomhed på kr. 303.576,00

Som vi er beskattet af.

Vi har yderligere dokumenteret at vi har solgt og modtaget penge for 2 gravemaskiner erhvervet på en privat tvangsauktion, at vi ikke har de pågældende stelnumre er selvfølgeligt beklageligt med ikke en grund/hjemmel til, at man kan tilsidesætte handlen mellem 2 parter, hvor der er dokumenteret med en købsaftale.

Salget af disse effekter/maskiner er og bliver IKKE skattepligtige. Jfr. Tvangsauktionsvilkår. Paragraf 1 A.

Selskabet har ved adgang til netbank selv overført penge for maskinerne dette et rigtignok gjort med nogle mærkelige benævnelser med nu har vi med polakker at gøre som bare tager De standard tekster som står I banksystemet så derfor er der en sammenblanding af dansk og engelsk.

Nu er der lavet en “gentleman agreement” købsaftale mellem mig og selskabets ledelse så derfor har jeg ikke sikret mig yderligere i form af pantsikring dette ville være hvis selskabet ville videre sælge maskinerne, også taget I betragtning at maskinerne er overtaget på en tvangsauktion til en favorabel pris… så dermed ville mit tab være begrænset.

2. Bilag fra [virksomhed1] ApS.

Nu er det sådan at jeg tilser byggepladser med hjælp for på daværende tidspunkt en Byggeteknisk ingeniør fra [virksomhed1] ApS, disse fakturaer er betalt med mindre rater a/conto kontant efter medgået tid. Vi har så ved årets udløb bedt om regning for betalingerne, dette er meget brugt ved byggesager a/conto efter som at arbejdet bliver udført.

De Domme som SKAT har vedlagt SKM 2016.27 ØLR er om hvorvidt der var udstedt fakturaer som ikke opfyldte betingelserne for faktureringskrav.

Vores modtagne fakturaer opfylder kravene for fakturering og er betalt a/conto efter udførelse af byggesagerne. Vi kan hermed opstille følgende opgaver der har været deltaget I, som dokumentation for udførelsen af fakturaerne;

•  Leje sager med [virksomhed6] ApS udfaktureret kr.22.500,00. Incl.moms
•  Ombygning [adresse4], [adresse5], [adresse6], [adresse7] alle beliggende i [by3] og [adresse8], [adresse9], [by4] for [virksomhed7] A/S der udfaktureret for kr. 461.630,20 inkl. moms.
•  Disse renoveringer og tilsyn til byggesager er alle fakturerede af os til [virksomhed7] A/S
•  Vi op til flere afhentet og leveret materialer for at kunne afleverer lejlighederne rettidigt til lejer som f.eks maling, lister, døre, mørtel, cement m.m.(derfor Trailer)

Vi var bekendt med, at ved opstarten af virksomheden [virksomhed1] ApS blev vi bedt om at søge om momsregistrering og dette blev benægtet, derefter har vi ikke foretaget os noget.

Selskabet flyttede adresse til [adresse10], [by1] hvor vi var helt sikre på at de havde fået deres registreringer på plads samt afholdte de udgifter de er forpligtet til.

(…)

Vi har videre faktureret timer til [virksomhed7] A/S ved deltagelse I disse byggesager, fakturaer oversigt vedlagt BILAG 2.

SKM 2006.57 ØLR.

Denne dom er vedrørende et revisionsfirma der betalt ydelser som hvor modparten så har opsat ydelserne som et lån, dette er ikke tilfældet hos os vi har betalt for de ydelser der er leveret og faktureret samt kan dokumenterer for videre faktureringen til Vores klienter med uddrag taget fra Vores største klient [virksomhed7] A/S kr. 461.630,20 inkl. moms.

3.4 Betalinger er foretaget men ikke elektronisk.

4. Autodrift

Anskaffelsen af Audi A5 med 3NJ 3-personer bagsæde var en option sælger spurgte om da vi bestilte bilen denne option blev valgt til med henblik på lange genstande såsom lister til byggeopgaver m.m.

Som tidligere nævnt afhenter vi bilag hos vores klienter samt aflevere regnskaber m.m. Vi har tidligere oplyst at vi afhenter bilag også I vores private biler men uden kørebog.

Vi synes at Jeres forslag til ansættelse på 10.000 km til privat kørsel er meget højt sat for de biler som er benyttet I [virksomhed4].

Vi kan bevise, at vi har kørt I Vores privat biler AUDI A1[reg.nr.7] ca. km 10.714 (75000 på 7 år) årligt privat samt km 5.000 årligt I VW Beettle [reg.nr.4] dette må være mere end rigeligt til, at dække et normalt forbrug. Derudover har vi 2 motor cykler som vi har benyttet om sommeren til privatkørsel ca, km. 2.800 om året.

DVS at vi i alt kører ca. km 10.000+ km 5.000+ km 2.800 = km 17.800 I privat befordring.

For at sandsynliggøre dette kan vi sige, at der til Vores sommerhus er km 56 ved en normal benyttelse på 26 uger ville det svare til km. 2.912 for kørsel mellem sommerhus og hjem.

Vi bor I [by1] på [adresse1] der ligger en [virksomhed8] I Vores baghave som vi handler I dagligt men dette foregår gående. Vi har ikke været I udlandet med bilerne på ferie så det privat kørsel der er tale om er kørsel til skole med Vores søn når det har regnet ca.1,2 km fra bopælen og kørsel til [virksomhed9] ca. 1,6 km fra Vores bopæl.

Vi kan selvfølgelig accepterer at der er fratrukket kr.1.460 for meget I moms på leasing aftalen grundet forsikringsopkrævningen på samlede regning.

Vi kan også accepterer at der er dobbelt bogført samt der mangler et bilag i alt kr. 1.369,96 plus 342,49 I moms.

Hvad angår Vores småanskaffelser kan det IKKE accepteres at vi ikke kan få fradrag for de udgifter vi har afholdt til drift af Vores kontor. De ting som er I Vores kontorafdeling er som listet på småanskaffelses kontoen.

Vi har købt 2 nye Ipad I November 2015 idet de andre var slidt op de udløb med afbetalingen bilag 3 I oktober 2015 efter 2 år. Det er sådan med edb småanskaffelser at efter 2-3 år er de slidt op…desværre er kvaliteten ikke som den har været.

Med undtagelse af Gryden denne er selvfølgelig privat kr. 399,95

Hvis ikke vi kan fratrække skamlen grundet køb I min ægtefælles navn er dette beklageligt idet den er blevet brugt på kontoret som fodskammel til min ægtefælde efter en knæskade.kr.12.071.00 incl,moms

Hvad angår Musik anlæg er dette installeret I kontoret og vi fik repareret de 2 gamle højtalerer Beosound essence er et bluetooth anlæg som ikke er synligt.

Hvad angår bil anlægget var det en reklamationssag efter salget af bilen som var en erhvervsmæssig bil derfor en erhvervsmæssig omkostning.

Hvad angår telefoni kan det oplyses at de telefoner der bliver benyttet erhvervsmæssigt er som efterfølgende listet:

Vi har valgt ikke at bruge firma abonnement,da vi så ville være bundet i 2 år og vi har dårlige erfaringer med, at vores telefoner ikke holder mere end et år ad gangen. Så derfor er abonnementerne tegnet i vores private navne.

[person3]

[…9]

[person1]

[…5]

Ipad [person3]

[…2]

Ipad [person1]

[…4]

Wifi sim kort til bredbånd fra arbejdsstation til server

[…6]

Wifi sim kort til bredbånd fra arbejdsstation til server

[…8]

Alle ovennævnte numre er udelukkende brugt I erhvervsmæssig regi.

Vi har fratrukket telefonerne fra Vores medhjælpende børn da de hjælper os med adhoc opgaver på kontoret.

Disse numre er; […7]

[…3]

[…11]

Vi kan accepterer at der ikke kan fradrages med samlet kr. 7.597,90 inkl.moms for benyttelse af disse telefoner privat ud fra de samlede regninger. Dette ville svare til beskatning af fri telefon på ca. 3000 pr. person. plus moms

Vi kan se BILAG 5 af regning bilag 4 for 2015 er fratrukket 2 regninger på 2 mobil telefoner

Kr.1385,63 og en på kr.1943,03 disse vedrører […9] og […5]. Der er fuldt momsfradrag for dette så vi forstår ikke hvad du mener med din opgørelse.

Samlet ville denne forhøjelse af Vores indkomst være som følgende:

Leasing

1.460,00

Gryde

+79,95

Mangler bilag

+342,49

Skammel

+2414,20

   

Ialt

2.851,24

Samlet moms.

(…)

Vi fremsender dette med tilhørende bilag.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013).

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Der kan gives fradrag for købsmoms, som virksomheden har afholdt i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser. Følgende fremgår af dagældende momslovs § 37, stk. 1:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.”

Af dagældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 10, fremgår:

”Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

1)  Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere.

(…)

Moms vedrørende anskaffelse og drift af mobiltelefoner, som anvendes af en virksomheds indehaver eller stilles til rådighed for medarbejderne, kan fradrages efter reglerne i §§ 37-38, jf. Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 13. september 1996, offentliggjort i TfS 1996,926.

Af dagældende momslovs § 38, stk. 2, fremgår følgende:

”For varer og ydelser, som af en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a benyttes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed.”

Det fremgår endvidere af dagældende momslovs § 42, stk. 1, nr. 6, og stk. 4:

”Virksomheder kan ikke fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører

(…)

6) anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer, jf. dog stk. 4, 6 og 7.

(…)

Stk. 4. Virksomheder, der lejer personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, fradrage afgiften af lejen, dog højst med 25 pct. af fradragsgrundlaget efter stk. 5. Det er en betingelse, at mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det lejede køretøj anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.”

For at få fradrag for købsmoms skal udgiften være dokumenteret, jf. momsbekendtgørelsens § 58, jf. momslovens § 55. Følgende fremgår af momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1:

”Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 68, indeholde:

2)  Udstedelsesdato (fakturadato).
3)  Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.
4)  Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.
5)  Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.
6)  Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.
7)  Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.
8)  Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
9)  Gældende afgiftssats.
10)  Det afgiftsbeløb, der skal betales.”

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at Skattestyrelsens forhøjelse af virksomhedens overskud, som er foretaget på baggrund af, at der ikke godkendes fradrag, forhøjes med yderligere 119 kr. Der henvises til Landsskatterettens sagsnr. […].


Moms – fakturaer fra [virksomhed1] ApS.

SKAT har på baggrund af et ikke anerkendt momsfradrag for købsmoms af fakturaer fra [virksomhed1] ApS forhøjet virksomhedens momstilsvar med 38.560 kr.

Det er rettens opfattelse, at de fremlagte fakturaer ikke lever op til de fakturakrav, der er fastsat i momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1.

Retten har lagt vægt på, at det af de fremlagte fakturaer ikke fremgår, hvornår betaling og levering skulle finde sted. Det anvendte timeantal fremgår ikke. Mængden, arten og omfanget af den leverede ydelse fremgår endvidere ikke, idet der alene er anført en enhedspris på det samlede beløb ekskl. moms. Retten har endvidere lagt vægt på, at virksomheden ikke har dokumenteret, at fakturaerne er betalt.

Retten stadfæster på denne baggrund SKATs afgørelse vedrørende denne udgift.


Moms – autodrift

SKAT har på baggrund af et ikke anerkendt momsfradrag for købsmoms i forbindelse med autodrift forhøjet virksomhedens momstilsvar med 24.258 kr., hvoraf virksomhedens indehaver har anerkendt en forhøjelse på 1.460 kr.

Det er rettens opfattelse, at der i henhold til dagældende momslovs § 42, stk. 1, nr. 6, ikke er grundlag for at fratrække købsmoms på 22.798 kr. (afrundet) i forbindelse med autodrift i form af brændstof, vedligeholdelse og redningskorps.

Retten har lagt vægt på, at virksomhedens indehavers biler er indregistreret som personbiler til privat benyttelse.

Retten stadfæster på denne baggrund SKATs afgørelse vedrørende denne udgift.


Moms – mobiltelefon

SKAT har på baggrund af et ikke anerkendt momsfradrag for købsmoms i forbindelse med mobiltelefoni forhøjet virksomhedens momstilsvar med 9.227 kr.

Da virksomhedsindehaveren anses for at have anvendt telefonerne privat, skal der foretages en fordeling af momsen. Indehaveren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at fordelingen skal foretages på en anden måde end opgjort af SKAT, idet der ikke er fremlagt materiale, som underbygger en anden fordeling. Landsskatteretten finder derfor, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn.

Retten stadfæster på denne baggrund SKATs afgørelse vedrørende denne udgift.


Moms – småanskaffelser

SKAT har ikke anerkendt momsfradrag for købsmoms i forbindelse med småanskaffelser og har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 9.295 kr., hvoraf virksomhedens indehaver har anerkendt en forhøjelse på 2.837 kr.

Det er rettens opfattelse, at der ikke er grundlag for at godkende fradrag for købsmoms vedrørende de af Skattestyrelsen fremhævede bilag. Retten finder endvidere, at der ikke er grundlag for at godkende købsmoms på 29 kr. vedrørende bilag 55.

Retten har lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at småanskaffelserne udelukkende er indkøbt til brug i virksomheden, jf. dagældende momslovs § 37. Der er endvidere lagt vægt på, at virksomheden ikke fremgår som køber på bilag 55.

Landsskatteretten forhøjer på denne baggrund Skattestyrelsens afgørelse, således at det ikke godkendte fradrag for købsmomsen af udgifter til småanskaffelser forhøjes til 9.324 kr. Forhøjelsen påvirker momstilsvaret i første halvår 2015.

Samlet forhøjes Skattestyrelsens afgørelse for første halvår 2015 fra 18.239 kr. til 18.268 kr., og Skattestyrelsens afgørelse vedrørende andet halvår 2015 stadfæstes.