Afgørelse af 21. august 2020

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for 2014

608.812 kr.

Nedsættelse

608.812 kr.

Forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for 2015

635.617 kr.

Nedsættelse

635.617 kr.

Faktiske oplysninger

Denne klagesag vedrører SKATs fastsættelse af momstilsvar for 1.-4. kvartal 2014 og 2015, mens klagesagen vedrørende skatteansættelse, behandles under sagsnr.: […] og vedrørende A-skat og am-bidrag behandles under sagsnr.: […].

[person1], herefter benævnt virksomhedsindehaveren, har ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), siden 9. maj 2011 drevet enkeltmandsvirksomheden [person1], med CVR-nr. […1]. Virksomheden har to tilhørende SE-nr.: […1] og […2]. Førstnævnte har branchekode 855100 – Undervisning inden for sport og fritid og har virksomhedsstart pr. 1. juli 2006, mens sidstnævnte har branchekode 931100 – Drift af sportsanlæg, med virksomhedsstart den 9. maj 2011.

Klageren har angivet udgående moms med 172.469 kr. for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, hvilket svarer til en beregnet omsætning på 689.876 kr. For perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 er der angivet udgående moms med 105.854 kr., hvilket svarer til en beregnet omsætning på 423.416 kr.

Klager har angivet salgs- og købsmoms for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015 således:

Periode

Købsmoms

Salgsmoms

1. kvartal 2014

20.876 kr.

8.034 kr.

2. kvartal 2014

19.772 kr.

72.861 kr.

3. kvartal 2014

68.114 kr.

36.499 kr.

4. kvartal 2014

43.865 kr.

55.075 kr.

     

1. kvartal 2015

9.582 kr.

3.265 kr.

2. kvartal 2015

48.932 kr.

51.733 kr.

3. kvartal 2015

0 kr.

14.933 kr.

4. kvartal 2015

9.134 kr.

32.217 kr.

Ifølge SKATs oplysninger har virksomheden haft 1 ansat i indkomståret 2014, hvor virksomheden har indberettet 33.886 kr. i løn via e-indkomst. Der er indeholdt A-skat og AM-bidrag af lønnen. Virksomheden havde ifølge oplysninger fra e-indkomst ingen ansatte i indkomståret 2015.

SKAT har fra politiet modtaget kontroloplysninger, hvilket har givet anledning til kontrol af den skattepligtige indkomst og momstilsvar for indkomstårene 2014 og 2015.

SKAT har den 16. januar 2017, 2. marts 2017 og 27. marts 2017 anmodet virksomhedsindehaveren om oplysninger vedrørende de pågældende indsætninger og momstilsvar i form af regnskaber, bilag, kontokort og bankkontoudtog. Virksomhedsindehaveren er ikke fremkommet med dokumentation eller forklaring på indsætningerne og SKAT har derfor den 8. maj 2017 indhentet bankkontoudtog hos virksomhedsindehaverens bank, [finans1], fra dennes 3 konti 5365 939 081, 5368 420 133 og 0723 485 975. SKAT har anmodet om oplysningerne hos [finans1] den 8. maj 2017 og har modtaget og indscannet bankkontoudtogene den 13. juni 2017.

Ved gennemgang af virksomhedsindehaverens kontoudtog har SKAT konstateret indsætninger på dennes bankkonti på i alt 3.906.406 kr. for indkomståret 2014 og 3.707.353 kr. for indkomståret 2015. Disse indsætninger anser SKAT for skattepligtig indkomst, hvoraf der skal tilsvares moms og har ved afgørelse af 17. oktober 2017 forhøjet virksomhedens momstilsvar med 608.812 kr. for indkomståret 2014 og 635.617 for indkomståret 2015.

Der har været mellem 33 og 47 indsætninger på klagerens bankkonti i 1.-4. kvartal 2014, med beløb mellem 225 kr. og 250.750 kr. Af posteringsteksten på bankudskrifterne fremgår flere virksomhedsnavne, herunder [virksomhed1] AB, [virksomhed2] A/S, [virksomhed3] ApS og [virksomhed4]. En del af indsætningerne har desuden påtegnelsen ”faktura”.

For hvert kvartal i 2015 har der været mellem 28 og 46 indsætninger på klagerens bankkonti, med beløb mellem 420 kr. og 207.530 kr. Af posteringsteksten på bankudskrifterne fremgår flere virksomhedsnavne, hvoraf en del ligeledes har påtegnelsen faktura. Der er desuden adskillige posteringer alene med et fakturanummer eller teksten ”overførsel”, samt enkelte posteringer med navngivne privatpersoner.

Det fremgår yderligere af kontoudtogene, at virksomhedsindehaveren i indkomståret 2014 har foretaget 125 hævninger a 15.000 kr., svarende til 1.875.000 kr., og i indkomståret 2015 har foretaget 102 hævninger af dette beløb, svarende til 1.530.000 kr. Hævningerne fordeler sig ud over indkomstårene og er tekstet ”pengeautomat” på kontoudtogene.

SKAT har på baggrund af ovenstående oplysninger opgjort indehaverens overskud og moms i virksomheden som følger:

Yderligere overskud og moms 2014:

   
   

Indsætninger

Moms

Omsætning

 
1.  kvartal

868.111 kr.

173.622 kr.

694.489 kr.

 
2.  kvartal

1.201.544 kr.

240.309 kr.

961.235 kr.

 
3.  kvartal

1.082.788 kr.

216.558 kr.

866.230 kr.

 
4.  kvartal

753.963 kr.

150.792 kr.

603.171 kr.

 

Total

3.906.406 kr.

781.281 kr.

3.125.125 kr.

Udgående moms/omsætning

-172.469 kr.

-689.876 kr.

Skønnet omsætning

   

2.435.249 kr.

Skønnet lønudgifter

   

-1.875.000 kr.

Resultat for indkomståret 2014

 

560.249 kr.

Selvangivet overskud

   

-79.692 kr.

Yderligere overskud

   

480.557 kr.

Momseftergivelse

 

608.812 kr.

 

Yderligere overskud og moms 2015:

   
   

Indsætninger

Moms

Omsætning

 
1.  kvartal

702.013 kr.

140.402 kr.

561.611 kr.

 
2.  kvartal

1.042.453 kr.

208.491 kr.

833.962 kr.

 
3.  kvartal

786.208 kr.

157.242 kr.

628.966 kr.

 
4.  kvartal

1.176.679 kr.

235.336 kr.

941.343 kr.

 

Total

3.707.353 kr.

741.471 kr.

2.965.882 kr.

Udgående moms/omsætning

-105.854 kr.

-423.416 kr.

Skønnet omsætning

   

2.542.466 kr.

Skønnet lønudgifter

   

-1.530.000 kr.

Resultat for indkomståret 2015

 

1.012.466 kr.

Selvangivet overskud

   

-264.874 kr.

Yderligere overskud

   

747.592 kr.

Momseftergivelse

 

635.617 kr.

 

SKAT har yderligere specificeret forhøjelserne af momstilsvaret således:

Moms 2014

 

Angivet udgående moms

172.469 kr.

Opgjort udgående moms

781.281 kr.

Reguleret udgående moms

608.812 kr.

   

Moms 2015

 

Angivet udgående moms

105.854 kr.

Opgjort udgående moms

741.471 kr.

Reguleret udgående moms

635.617 kr.

SKAT har fremsendt forslag til afgørelse den 13. september 2017 og modtog ingen bemærkninger hertil. SKAT sendte herefter afgørelse af 17. oktober 2017.

Indehaveren har ikke fremlagt nyt materiale i forbindelse med klagesagen eller sagens behandling ved Skatteankestyrelsen.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

SKATs afgørelse

SKAT har for indkomstårene 2014 og 2015 forhøjet virksomhedens momstilsvar med henholdsvis 608.812 kr. og 635.617 kr.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(…)

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Modtagelse af kontroloplysninger fra politiet har givet anledning til kontrol af virksomhedens moms for perioden 01. januar 2014 til 31. december 2015.

SKAT har anmodet dig om regnskabsmaterialet, kontokort, bilag og bankkontoudtog, men vi har ikke modtaget materialet.

Med udgangspunkt i bankkontoudtogene fra [finans1], har SKAT opgjort en skønsmæssig omsætning, der anses for at være skattepligtig efter statsskatteloven § 4. Virksomhedens salgsmoms er herefter opgjort skønsmæssigt med henvisning til opkrævningsloven § 5, stk. 2.

Der henvises til bilag 1 og 2.

Salgsmoms

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Total

Indberettet 2014

8.034

72.861

36.499

55.075

172.469

Skønnet 2014

173.622

240.309

216.558

150.792

781.282

Yderligere

165.588

167.488

180.059

95.717

608.812

           

Indberettet 2015

3.265

51.733

14.933

35.923

105.854

Skønnet 2015

140.402

208.491

157.242

235.336

741.471

Yderligere

137.137

156.758

142.309

199.413

635.617

SKAT har skønnet at alle virksomhedens aktiviteter er momspligtige.

Det er en generel betingelse for at kunne opnå fradrag for købsmoms, at der som dokumentation kan fremlægges forskriftsmæssig faktura, med henvisning til momsloven § 37 og momsbekendtgørelsen § 61. Du har angivet købsmoms for perioden 01. januar 2014 til 31. december 2015, hvilket

SKAT ikke har gennemgået. Disse angivelser ændres ikke.

2. 4.1 Ændring af momstilsvar for 01. januar 2014 til 30. juni 2014 efter angivelsesfristens udløb

Den ordinære frist for fastsættelse eller ændring af momstilsvar for 01. januar 2014 til 30. juni 2014 er forældet efter skatteforvaltningslovens § 31 stk. 1.

Det er SKATs opfattelse, at sagen er omfattet af de ekstraordinære frister, som fremgår af skatteforvaltningslovens § 32. Med henvisning til skatteforvaltningsloven § 32 stk. 1 nr. 3 kan et momstilsvar fastsættes eller ændres, hvis den afgiftspligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at momstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Det er SKATs opfattelse, at der i dette tilfælde er tale om minimum grov uagtsomhed i forbindelse med angivelse af moms for virksomheden.

Ifølge skatteforvaltningsloven § 32 stk. 2 kan en ansættelse i henhold til de i stk. 1 nævnte tilfælde kun foretages, hvis betingelserne om 6 måneders reaktionsfristen i skatteforvaltningsloven § 32 stk.

2 er overholdt.

6- måneders fristen regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT har erhvervet et tilstrækkeligt grundlag for at kunne varsle en korrekt afgørelse. SKAT anser kundskabstidspunktet for at være den 08. maj

2017, hvor SKAT modtog de sidste bankudskrifter vedrørende konto […75], […33] og […81] fra din bank.

Der henvises til SKAT-meddelelse SKM2012.168.ØLR.

Ændring af momstilsvar for peroden 1. juli 2014 til 31. december 2015 er foretaget inden for den ordinære frist for fastsættelse eller ændring af momstilsvar i skatteforvaltningslovens § 31.

(…)”

I forbindelse med klagesagens behandling er SKAT kommet med følgende bemærkninger:

”(…)

1.  [virksomhed3] og [virksomhed4]: Disse tekster fremgår på de kontoudtog SKAT har modtaget fra [finans1]. Det har ikke været muligt at konstaterer, hvem afsenderne på de indsatte beløb er. SKAT har ikke modtaget dokumentation for, at disse indsætninger ikke er skattepligtige.
2.  Udbetaling til travtrænere: SKAT har ikke modtaget ansættelseskontrakter på de ansatte og virksomhedens regnskaberne, hvorfor det ikke har været muligt, at se hvilke der er indregnet i virksomhedens regnskab. Der er kun indberettet løn på 33.886 kr. i indkomståret 2014 og der er ingen lønindberetning i indkomståret 2015.
3.  Spilleklub: Det har ikke været muligt på baggrund af teksterne på kontoudtogene, at identificerer, hvem afsenderen af de indsatte beløb på kontoen er.

(…)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at momstilsvaret nedsættes. Repræsentanten har til støtte herfor anført følgende:

”(…)

Vi skal hermed påklage skatteansættelsen for 2014 og 2015, samt ændringerne i momsangivelserne for 2014 og 2015.

Vi er af den opfattelse, at ikke alle de anførte fakturaer, som Skat har med i deres afgørelse vedrører vores kunde. Vi har dog endnu ikke kunnet fremskaffe de nødvendige kontoudskrifter fra vor kundes bank for 2014 og 2015, således at vi kan dokumentere vores påstand.

Blandt andet er det vores kundes opfattelse, at han aldrig har skrevet fakturaer til [virksomhed3] og [virksomhed4], som er en væsentlig del af indbetalinger på en af vor kundes konti.

Vor kunde har oplyst til os, at han har haft en person fra [virksomhed3] til blandt andet at assistere med skrivning af fakturaer. En del af fakturanumrene ser ud til at gå igen, men med forskellige beløb og til forskelige kunder.

Udbetalinger af en del af beløbene er blandt andet til travtrænere, hvilket ER indregnet i virksomh dens regnskab.

Endvidere deltager [person1] i en spilleklub, hvor der blandt andet spilles på travheste. Gevinster her fra fordeles til de øvrige medlemmer af spilleklubben. Nogle gevinster har [person1] fordelt og andre gevinster har andre fordelt, hvor [person1] så får sin del af gevinsten overført/indsat.

(…)”

I forbindelse med klagesagens behandling er repræsentanten kommet med følgende bemærkninger:

”(…)

… hævningerne som SKAT i deres afgørelse anser for lønninger, er hævninger foretaget af klager med henblik på kontantbetaling af en faktura fra nogle svenskere. Klageren har ikke fået fakturaen og vedkommende som lå inde med denne er ifølge klageren afgået ved døden.

(…)

… repræsentanten fremhævede at man foruden skatteansættelsen og momsangivelsen ligeledes har ønsker at klage over A-skat og AM-bidrag.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Ekstraordinær genoptagelse

Ifølge skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, kan der i henhold til den ordinære frist ikke fremsendes varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb.

SKAT har fremsendt forslag til afgørelse den 13. september 2017. Fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, er dermed overskredet for så vidt angår momstilsvaret for 1. og 2. kvartal 2014 (1. januar 2014 til 30. juni 2014).

Ifølge skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, kan der dog foretages en ekstraordinær ansættelse, hvis den afgiftspligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Landsskatteretten finder, at virksomhedsindehaveren for de to første kvartaler af indkomståret 2014 har handlet mindst groft uagtsomt. Ved vurderingen heraf er der lagt vægt på, at virksomhedsindehaveren ubestridt i henhold til skattekontrollovens § 1, stk. 1, havde pligt til at selvangive det fulde beløb af indtægterne samt at dette er en generel retsregel.

Der er desuden lagt vægt på, at omfanget af virksomheden må medføre, at der er tale om grov uagtsomhed, når indtægterne ikke er selvangivet, samt at de er realiseret kontinuerligt hen over flere indkomstår. Ydermere har virksomheden eksisteret siden 2009 og har ikke leveret et fyldestgørende regnskab for de omhandlende indkomstår.

Det er derfor med rette, at SKAT har genoptaget virksomhedens afgiftstilsvar for 1. og 2. kvartal af indkomståret 2014 ekstraordinært i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Ifølge Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 2, 1. pkt. kan en ændring i henhold til stk. 1 kun foretages, hvis SKAT udsender forslag til afgørelse senest 6 måneder efter, at de er kommet til kundskab om de forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne for ordinær genoptagelse i § 31.

Højesteret har i dom af 30. august 2018 – gengivet i U.2018.3603H – fastslået, at kundskabstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der foreligger grundlag for ekstraordinær genoptagelse.

Retten finder, at SKAT den 13. juni 2017, da de modtog bankkontoudtogene fra [finans1], fik kundskab om, at der forelå grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter § 32, stk. 1, nr. 3.

Retten finder derfor, at varslingsfristen i § 32, stk. 2, 1. pkt., er overholdt, da SKAT sendte forslag til afgørelse den 13. september 2017.

Fristen i § 32, stk. 2, 2. pkt., hvorefter ændringen skal være foretaget senest 3 måneder efter den dag, hvor varslingen er afsendt, ses ligeledes at være overholdt, idet SKATs afgørelse er sendt til virksomheden den 17. oktober 2017.

Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar i perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 er således opfyldte.

Beregning af momstilsvar

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55 føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af merværdiafgiften. Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Det fremgår af sagen, at der er konstateret betydelige indsætninger på klagerens bankkonto, som ikke kan afstemmes med den indtægtsførte omsætning i klagerens virksomhed.

SKAT har ved en gennemgang af klagerens bankkonti konstateret samlede indsætninger på i alt 3.906.406 kr. for indkomståret 2014 og 3.707.353 kr. for indkomståret 2015, som ikke kan afstemmes med den indberettede omsætning i klagerens virksomhed.

Det fremgår af de indhentede kontoudtog, at der ud for de konkrete indsætninger enten er anført navne på en række forskellige virksomheder, navne på privatpersoner, henvisninger til fakturaer eller blot anført ”overførsel”. Flere af de anførte virksomhedsnavne på kontoudtogene går igen adskillige gange. Henset hertil, samt til omfanget af de konkrete indsætninger, finder Landsskatteretten, at indsætningerne rettelig skal anses for yderligere omsætning i klagerens virksomhed.

Repræsentanten har gjort gældende, at klageren ikke har udstedt fakturaer til flere af de virksomheder, der fremgår af kontoudtogene. Det er tillige gjort gældende, at en del af indsætningerne stammer fra gevinster i en spilleklub vedrørende travheste. Forklaringerne er imidlertid ikke understøttet ved objektive konstaterbare forhold, og Landsskatteretten finder ikke, at klageren har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at beløbene ikke rettelig udgør skattepligtig omsætning i virksomheden.

Landsskatteretten finder derfor, at SKAT med rette har anset bankindsætningerne på i alt 3.906.406 kr. for indkomståret 2014 og 3.707.353 kr. for indkomståret 2015 som omsætning vedrørende virksomheden og dermed som erhvervsmæssig indkomst for virksomhedsindehaveren, hvoraf der skal afregnes salgsmoms, jf. momslovens § 4.

Ved afgørelsen har retten lagt vægt på, at virksomhedsindehaveren ikke har fremlagt dokumentation for pengestrømmene, herunder et fyldestgørende regnskab, således at det er muligt at konstatere, hvor eller fra hvem pengene stammer eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at beløbene stammer fra midler, der allerede er beskattede, eller som ikke skal beskattes hos virksomhedsindehaveren.

På denne baggrund stadfæstes SKATs afgørelse.