Afgørelse af 17. august 2021

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Forhøjelse af salgsmoms i afgiftsperioden 3. kvartal 2014

3.574 kr.

0 kr.

3.574 kr.

Nægtet fradrag for købsmoms i afgiftsperioden 2. kvartal 2015

6.550 kr.

0 kr.

6.550 kr.

Faktiske oplysninger

[person1], herefter benævnt indehaveren, oprettede den 1. januar 2011 [virksomhed1]/v. [person1] med branchekoden 412000 Opførelse af bygninger. Virksomheden [virksomhed1] ophørte den 11. februar 2014.

Indehaveren oprettede den 16. juli 2014 virksomheden Byens Kebab med samme CVR-nummer og med branchekode 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer m.v., som ophørte den 30. august 2015.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at indehaveren for virksomheden Byens Kebab for indkomståret 2014 selvangav et resultat før renter på 8.914 kr., og at renter var opgjort til 521 kr.

For indkomståret 2015 blev der selvangivet et resultat på 7.520 kr. før renter, og renteudgifter var selvangivet med 6 kr.

Indehaverens skattesag er behandlet af Landsskatteretten under sagsnummer […].

Afgiftsperioden 3. kvartal 2014

Der fremgik følgende kreditering på 15100 Debitorsamlerkonto, med følgende indestående:

Dato

Bilagsnr.

Tekst

Debet

Kredit

Saldo

1. januar 2014

 

Primosaldo

31.725,06 kr.

 

31.725,06 kr.

2. januar 2014

3

K.nota F2013/286

 

3.856,25 kr.

27.868,81 kr.

 

16. juli 2014

27

K.nota F.281 [virksomhed2]

 

17.868,81 kr.

0,00 kr.

31. december 2014

 

Ultimosaldo

   

0,00 kr.

Det fremgår af bogføringen, at de to kreditnotaer på henholdsvis 3.856,25 kr. og 17.868,81 kr. var debiteret fra 1100 Varesalgskonto. SKAT fremhævede, at indestående på varesalget således var formindsket. Indehaverens revisor forklarede i mail af 24. juli 2017, at de 31.725,06 kr. var en balancepost, som ikke påvirkede resultatet.

Det fremgår af den fremlagte kontospecifikation konto 23100
Udgående moms, at der den 2. januar 2014 blev debiteret K.nota F2013/286 med 771, 25 kr. med bilagsnummer 3, og den 10. juli 2014 blev der debiteret K.nota F.281 [virksomhed2] med 3.573,76 kr. med bilag 27.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at SKAT den 6. september 2017 anmodede om at få bilag 3 og 27 tilsendt samt årsregnskabet med noter og kontospecifikationen vedrørende debitorer for 2013. SKAT fik ikke udleveret materialet.

Da indehaveren ikke fremlagde bilag 3 og 27, afgjorde SKAT, at primosaldoen på 31.725, 06 kr. fortsat skulle indgå i virksomhedens resultat for indkomståret 2014.

Der er ikke fremlagt yderligere materiale til dette forhold under klagesagens behandling ved Skatteankestyrelsen.

Afgiftsperioden 2. kvartal 2015

Af den fremlagte opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for 2015 fremgår, at den skattemæssige afskrivningssaldo for driftsmidler blev opgjort således:

Saldo primo 52.500 kr.

Tilgang
26.200 kr.

Afskrivningsgrundlag 78.700 kr.

Årets afskrivninger, 25 % 19.675 kr.

Saldo ultimo 59.025 kr.

Det fremgår af fremlagte kontospecifikationer for 2015, at tilgangen blev bogført på konto 12300
Tilgang den 15. juni 2015 som bilag 301 med teksten ”Rep tog [virksomhed3] ApS” med 26.200 kr. ekskl. moms. Momsbeløbet på 6.550 kr. blev bogført som bilag 301 på konto 23200 Indgående moms.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at SKAT den 26. april 2017 anmodede om dokumentation for tilgangen på 26.200 kr. oplyst i årsrapporten for 2015.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at der ikke blev indsendt bemærkninger eller materiale.

Der er ikke fremlagt yderligere materiale til dette forhold under klagesagens behandling ved Skatteankestyrelsen.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens salgsmoms med 3.574 kr. for perioden 3. kvartal 2014 og nægtet fradrag for købsmoms med 6.550 kr. for perioden 2. kvartal 2015.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”…

3.4 SKATs bemærkninger og begrundelse

(…)

Vedrørende de indtægtsførte 31.725 kr., som ifølge årsregnskabet er debitorer primo, mener SKAT, at de 31.725 kr. fortsat skal medregnes ved opgørelsen af virksomhedens resultat. Dette begrundes med, at der ikke er indsendt dokumentation for dels de beløb, som formindsker varesalget og forsikringssummen på 10.000 kr., samt dels dokumentation for, hvorledes de 31.725 kr. er bogført i indkomståret 2013.

Som følge heraf mener SKAT fortsat, at de 31.725 kr. er skattepligtige i indkomståret 2014 i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Som følge heraf godkender SKAT ikke, at salgsmomsen i 1. kvartal 2014 er nedsat med 4.345 kr., jf. momslovens § 4, stk. 1 modsætningsvis. Momstilsvaret forhøjes derfor med 4.345 kr.

(…)

3.5. SKATs endelige afgørelse

Da der ikke er fremkommet bemærkninger træffes der afgørelse i overensstemmelse med forslaget, dog forhøjes momstilsvaret kun med 3.574 kr. i 3. kvartal 2014, og ikke med 4.345 kr. i 1. kvartal 2014, som nævnt i forslaget. Dette skyldes, at 771 kr. af de 4.345 kr. vedrører 1. kvartal 2014, og de resterende 3.574 kr. vedrører 3. kvartal 2014. Da fristen for at ændre momstilsvaret for 1. kvartal 2014 er overskredet, kan SKAT ikke foretage forhøjelsen på de 771 kr., jf. skatteforvaltningslovens

§ 31, stk. 1, 1. punktum.

Som følge heraf forhøjes momstilsvaret kun i 3. kvartal 2014 med de 3.574 kr.

(…)

4.4 SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT skal først bemærke, at udgifter til ombygning og indretning af lejede lokaler afskrives særskilt

efter reglerne i afskrivningslovens § 39. Derfor skal de 10.000 kr., som er aktiveret på afskrivningssaldoen for driftsmidler, fjernes fra denne konto, og aktiveres og afskrives særskilt.

SKAT kan ikke godkende tilgangen på indretning af lejede lokaler på 26.200 kr., idet det ikke er dokumenteret, at der er tale om et afskrivningsberettiget aktiv, jf. afskrivningslovens § 39, stk. 1 modsætningsvis. Samtidig godkender SKAT ikke fradrag for købsmomsen på 6.550 kr. ved opgørelsen af virksomhedens momstilsvar for 2. kvartal 2015, idet det ikke er dokumenteret, at der er tale om et aktiv, der udelukkende anvendes i virksomheden, jf. momslovens § 37, stk. 1 modsætningsvis samt momsbekendtgørelsens § 82.

(…)

4.5. SKATs endelige afgørelse

Da der ikke er fremkommet bemærkninger træffes der afgørelse i overensstemmelse med forslaget, dog forhøjes det skattemæssige resultat kun med 37.510 kr., svarende til differencen på det ansatte resultat på 45.030 kr. og det selvangivet resultat på 7.520 kr.

…”

Skattestyrelsen har den 9. november 2020 udtalt følgende:

”…

Punkt 4 i afgørelsen – Opgørelse af det skattemæssige resultat for Byens Kebab for indkomståret 2015

Der er ikke kommet nye oplysninger, men Skattestyrelsen skal oplyse, at der under de faktiske for­ hold – punkt 4.1 er anført, at tilgangen på 26.200 kr. er bogført på konto 12300, som er tilgang på indretning af lejede lokaler. Dette er ikke korrekt. Konto 12300 er tilgang på lastbiler.

Men det fremgår af årsrapporten for 2015, at tilgangen på 26.200 kr. er anset for en tilgang vedr. indretning af lejede lokaler. Der henvises til årsrapportens note 7 på side 12.

…”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at den yderligere salgsmoms for 3. kvartal 2014 skal nedsættes til 0 kr., og at fradraget i købsmomsen skal opretholdes til 6.550 kr.

Indehaveren har ikke i klagen udtalt sig særskilt om det ændrede momstilsvar, som følger af SKATs afgørelse, eller om forhøjelserne på baggrund af regnskabet og regnskabets underliggende bilag. Det fremgår alene af klagen, at der henvises til de tidligere kommentarer fra repræsentanten.

Repræsentanten har den 24. juli 2017 udtalt til SKAT:

”…

Regulering af debitorer og kreditorer

Under ekstraordinære indtægter og udgifter i regnskabets note 10 og 11 er der indregnet indtægt samt udgift for hhv. debitorer og kreditorer samt erstatning.

Vi ser ingen af disse burde påvirke virksomhedens skattemæssige resultat, da debitorer og kreditorer alene er balanceposter og burde ikke påvirke driften ved ind‐ eller udbetaling af disse poster.

Virksomhedens skattemæssige resultat skal derfor reguleres med – 36.503 kr. således:

‐ Erstatning ‐ 25.000 kr.

‐ Debitorer primo ‐ 31.725 kr.

‐ Kreditorer, primo + 20.222 kr.

I alt = ‐ 36.503 kr.

Da erstatning udbetales som kompensation for et aktiv, skal denne ej påvirke virksomhedens drift.

Debitorer pr. 31.12.2014 iht. regnskab udarbejdet af […] udgør 1.208, og som er en periodeafgrænsning, da virksomheden ikke sælger produkter eller ydelser på kredit. (Kebab forretning)

Kreditorer pr. 31.12.2014 iht. regnskab udarbejdet af […] udgør 8.653, er en skyldig post for indkøb af bl.a. varer.

Som det kan ses i regnskabets note 8, udgør momsen – 37.852 kr. som virksomheden har til gode. Forskellen på den indregnet skyldig moms under passiver stammer derfor fra en primopostering på 173.887 kr.

…”

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, og der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. (loven kan findes på www.retsinformation.dk).

Af momslovens § 37, stk. 1, fremgår følgende:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6”

Opgørelsen af virksomhedens afgiftsgrundlag foretages efter momslovens § 27.

Det fremgår af momslovens § 52 a, stk. 5, at en afgiftspligtig virksomhed skal udstede kreditnota, hvis varer bliver returneret efter fakturaens udstedelse, og hvis leverandøren efter fakturaens udstedelse giver afslag i prisen.

Virksomheder, der skal registreres efter bestemmelsen i § 47, stk. 1, skal føre et momsregnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen med afgiftens berigtigelse, jf. momslovens § 55.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven og årsregnskabsloven.

For så vidt angår de formelle betingelser for fradragsretten, fremgår det af momssystemdirektivets artikel 178, litra a), at udøvelsen heraf er undergivet et krav om besiddelse af en faktura, der er udfærdiget i overensstemmelse med direktivets artikel 226, jf. for eksempel C-518/14 (Senatex), præmis 29.

Afgiftsperioden 3. kvartal 2014

Virksomheden har ikke fremlagt dokumentation for berettigelsen af debiteringen af bilag 27 med 3.856,25 kr. på virksomhedens konto 23100 udgående moms, jf. momslovens § 27 og § 52a, stk. 5.

Landsskatteretten finder, at virksomhedens afregnede salgsmoms således ikke er korrekt opgjort.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Afgiftsperioden 2. kvartal 2015

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at SKAT har været berettiget til at forhøje indehaverens skattepligtige indkomst med 26.200 kr. på baggrund af manglende dokumentation for udgiften til et aktiv, som virksomheden afskrev på.

Da der ikke er fremlagt dokumentation for afholdelse af udgiften, er Landsskatteretten enig med SKAT i, at virksomheden ikke kan fratrække købsmomsen på 6.550 kr. for denne udgift for afgiftsperioden 2. kvartal 2015. Der henvises her til momslovens § 37, jf. C-518/14 (Senatex), præmis 29.

Landsskatteretten stadfæster således SKATs afgørelse.