Afgørelse af 2. december 2019

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar

Afgiftsperiode 1. januar 2013 –

30. september 2014

Nej

Ja

Nej

Ordinær genoptagelse af momstilsvar

Afgiftsperiode 1. oktober 2014-

31. december 2015

Nej

Ja

Nej

Faktiske oplysninger

Indehaveren [person1] har med startdato 01.01.1995 drevet virksomheden [virksomhed1].

Virksomheden har CVR […1] og branchekode 475910 Møbelforretninger. Den har bibranche 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer m.v.

Efter gennemgang af virksomhedens regnskabsmateriale har SKAT ved afgørelse af 12. januar 2017 ændret momsansættelsen således:

Salgsmoms

Ændres med:

01.07.2013 – 31.12.2013 74.064 kr.

01.01.2014 – 31.12.2014 288.049 kr.

01.01.2015 – 31.12.2015 546.068 kr.

I alt 908.181 kr.

Virksomheden har i årene 2013 – 2014 registreret med kvartårlig angivelse af moms, og i året 2015 med halvårlig angivelse af moms.

Den 21. december 2017 har repræsentanten anmodet om genoptagelse af momsansættelserne

for perioden 1. juli 2013 – 31. december 2015.

Følgende fremgår af anmodningen:

”(…)

Efter at have været i dialog med jer telefonisk i dag skal jeg hermed anmode om, at sagen bliver visiteret til den rette afdeling.

Jeg skal på vegne af min klient anmode om, at SKATs afgørelse af 12. januar 2017 bliver genoptaget, da der foreligger faktiske forhold i sagen, som ikke ses at være vurderet.

(…)”

Den 15. februar 2018 indsender repræsentanten 2 sælgererklæringer til SKAT.

Sælgererklæring nr. 1

”Sælgererklæring i forbindelse med afhentningskøb til EU eksport

Dato: 04.03.2013, (der er rettet i datoen)

Køber- adresse og momsnummer: […2]

Beskrivelse af det solgte:

Fakturanummer: 28100 kr.?, faktura102/1313

Varens bestemmelsessted: [virksomhed2] GmbH ? ??

[adresse1] – [by1]?

Transportmiddel + registeringsnummer

(sign)

Underskrift chauffør

Bilag: […]?

Kørekort: Kopi af kørekort, tilhørende [person2]

Billede af vare og lastbil […]

Evt. billeder af den solgte

(sign)”

17.11.2016, utydelig

Sælgererklæring nr. 2

”Sælgererklæring i forbindelse med afhentningskøb til EU eksport

Dato: 01.02.2013

Køber- adresse og momsnummer:

Beskrivelse af det solgte:

Fakturanummer: […]

Varens bestemmelsessted: [virksomhed3] Gmbh

[adresse2] – [by2]

Transportmiddel + registeringsnummer

(sign)

Underskrift chauffør

Bilag: […]?

Kørekort: Kopi af kørekort, tilhørende [person3]

Billede af vare og lastbil […]

Evt. billeder af den solgte

05.12.2016

(sign)’’

Den 1. marts 2018 sender SKAT et forslag med afslag på genoptagelse af momstilsvaret.

Den 20. marts 2018 giver SKAT afslag på genoptagelse af momstilsvaret.

Klageren indsender den 20. juni 2018 en foreløbelig klage over SKATs afgørelse til Skatteankestyrelsen.

Klageren indsender den 8. august 2018 en endelig klage over SKATs afgørelse til Skatteankestyrelsen. Klagen er vedlagt yderligere én sælgererklæring.

Dokumentets indhold er følgende:

’’(…)

I forbindelse med afhentningskøb til EU eksport

Dato: 04.03.2013 (Utydelig angivelse)

Køber- adresse og momsnummer: […2]

Beskrivelse af det solgte:

Fakturanummer: 28100 kr.?, faktura[…]

Varens bestemmelsessted: [virksomhed2] GmbH ? ??

[adresse1] [by1]?

Transportmiddel + registeringsnummer

(sign)

Underskrift chauffør

Bilag: […]?

Kørekort

Billede af vare og lastbil […]

Evt. billeder af den solgte

(sign)

(…)’’

SKATs afgørelse

” (…)

Vedrørende perioden 1. januar 2013 – 30. september 2014

Vi kan ikke ændre din moms for perioden 1. januar 2013 – 30. september 2014, fordi du har bedt os om at ændre den mere end tre år efter det tidspunkt, hvor du skulle angive den, og fordi du ikke har oplyst os om særlige omstændigheder, der taler for, at vi alligevel ændrer den.

Det forhold, at du har indsendt to sælgererklæringer, udgør, efter vores opfattelse, ikke sådanne særlige omstændigheder, der kan medføre genoptagelse efter udløbet af 3-årsfristen. Det fremgår ikke af vores systemer, at SKAT har modtaget erklæringerne før nu. Sælgererklæringerne vedrører året 2013, hvorfor 3-årsfristen var udløbet, da vi modtog erklæringerne den 15. februar 2018.

Du opfylder derfor ikke betingelserne for at få ændret din moms.

Vedrørende perioden 1. oktober 2014 – 31. december 2015

Vi kan ikke ændre din moms for perioden 1. oktober 2014 – 31. december 2015, da vi for perioden hverken har modtaget nye oplysninger eller anden dokumentation i forhold til SKATs afgørelse af den 12. januar 2017, der kan begrunde ændringen.

Du opfylder derfor ikke betingelserne for at få ændret din moms.

(…) ”

Klagerens opfattelse

Klager har fremsat påstand om, at momsansættelsen for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2015 henvises til fornyet behandling ved SKAT.

Til støtte for påstanden er følgende anført:

(…) ’’Der nedlægges påstand om, at sagen skal hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Denne sag udspringer af SKATs afgørelse af 12. januar 2017, der fremlægges som bilag 2.

Der henvises i det hele til sagsfremstillingen i bilag 2.

Som bilag 3 fremlægges en sælgererklæring.

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at der er grundlag for genoptagelse efter udløbet af 3-årsfristen.

Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2 har følgende ordlyd:

”En afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, skal senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Tilsvarende skal en virksomhed eller en person, der ønsker godtgørelse af afgift, senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften.”

Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4 har følgende ordlyd:

”Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

(…) Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede giver tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.”

Det gøres gældende, at der foreligger faktiske forhold, som SKAT ikke har taget i betragtning i forbindelse med afsigelsen af afgørelsen i bilag 1.

I sagen er der sendt sælgererklæringer, jf. eksemplet i bilag 3, til SKAT. Disse sælgererklæringer er afgørende for opgørelsen af den moms som virksomheden skal afregne.

Der skal endvidere henvises til, at der er tale om ikke ubetydelige beløb, og at sælgererklæringerne dokumenterer, eller som minimum sandsynliggør, at opgørelsen af afgiftstilsvaret kan anses for at være forkert.

Hertil kommer, at der er særlige omstændigheder i sagen, idet virksomheden ikke har kunnet gennem skue forløbet med SKAT. Sagen har hos SKAT været behandlet på forskellige spor og sagen har involveret andre virksomheder, jf. bilag 2. (…) ’’

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, at en afgiftspligtig, der ønsker at få ændret sit afgiftstilsvar, senest 3 år efter angivelsesfristens udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Der er anmodet om genoptagelse af momsangivelserne for perioden 2013 – 2015.

Virksomheden har i perioden 2013 og 2014 være registreret med kvartårlig angivelse af moms og i 2015 med halvårlig angivelse af moms.

Ekstraordinær genoptagelse

Angivelsesfristen for 1. juli 2014 – 30. september 2014 var den 1. december 2014. Fristen for perioden 1. januar 2013 – 30. juni 2014 var inden denne dato.

I medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, skal anmodning om ordinær genoptagelse af afgiftsperioden 1. juli 2014 – 30. september 2014 være sendt til SKAT senest den 1. december 2017.

Virksomhedens anmodning om genoptagelse af momstilsvaret blev modtaget den 21. december 2017 og ligger således udenfor den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2 for perioden 1. januar 2013 til den 30. september 2014.

Spørgsmålet om genoptagelse skal herefter afgøres efter bestemmelsen om ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1 og 2.

Er betingelserne for genoptagelse efter de objektive kriterier i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1-3 ikke opfyldt, kan spørgsmålet om genoptagelse alene afgøres efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Ifølge denne bestemmelse, kan afgiftstilsvaret genoptages ekstraordinært, når der foreligger særlige omstændigheder.

Ingen af betingelserne for genoptagelse efter de objektive kriterier i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1-3 er opfyldt, og det er derfor afgørende, om der foreligger særlige omstændigheder i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Sådanne særlige omstændigheder fastslås ud fra en helt konkret vurdering. Bestemmelsen finder bl.a. anvendelse, hvor en forkert opgørelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den afgiftspligtige, eller hvor skattemyndigheden har foretaget en åbenbart urimelig afgiftsopgørelse.

Der er fremlagt 3 såkaldte ’sælgererklæringer’ dateret i 2013, men ikke vedlagt en specificeret opgørelse over, hvilken eventuel ændring i momstilsvaret disse giver anledning til.

Landsskatteretten finder ikke, at der med fremlæggelse af disse erklæringer er særlige omstændigheder der kan begrunde en ændring.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse vedrørende afslag på ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden 1. januar 2013 – 30. september 2014.

Ordinær genoptagelse

Virksomheden har i perioden 1. oktober 2014 – 31. december 2014 været registreret med kvartårlig angivelse af moms. Angivelsesfristen for denne periode er den 1. marts 2015.

Virksomheden har i 2015 været registreret med halvårlig moms. Angivelsesfristen for 1. januar 2015 – 30. juni 2015 er den 1. september 2015 og angivelsesfristen for perioden 1. juli 2015 til 31. december 2015 er den 1. marts 2016.

Virksomhedens anmodning om genoptagelse af momstilsvaret blev modtaget den 21. december 2017 og ligger således indenfor den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Der er fremlagt 3 såkaldte ’sælgererklæringer’ dateret i 2013, men der er ikke vedlagt en specificeret opgørelse over, hvilken eventuel ændring i momstilsvaret perioden 1. oktober 2014 – 31. december 2015 disse giver anledning til.

Landsskatteretten finder ikke, at klageren ved fremlæggelse af disse erklæringer har fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter der kan begrunde ændringen.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse om afslag på ordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden 1. oktober 2014 – 31. december 2015.