Afgørelse af 10. maj 2021

Motorstyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren ikke længere er fritaget for registreringsafgift.

Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren, der er er kørestolsbruger, er ejer af invalidekøretøjet Ford Transit Kombi 300S med stelnummer […].

Køretøjet var fritaget for registreringsafgift, da der er tale om et invalidekøretøj. Denne vurdering blev foretaget af [by1] kommune.

[by1] kommune oplyste 9. april 2018 via blanket til SKAT, at køretøjets kommunelåneklausul samt tilladelse som invalidekøretøj skulle fjernes fra Det Centrale Motorregister.

Motorstyrelsen traf på den baggrund den 1. oktober 2018 afgørelse om, at køretøjet ikke længere er fritaget for registreringsafgift.

Motorstyrelsens afgørelse

Motorstyrelsen har truffet afgørelse om, at køretøjet ikke længere er fritaget for registreringsafgift med følgende begrundelse:

”Motorstyrelsen har den 14. september 2018 sendt dig et forslag til afgørelse om, at du ikke længere er omfattet af reglerne om at være fritaget for registreringsafgift for køretøjet af mærket Ford Transit Kombi 2,2 TDCI, stelnummer […] og registreringsnummer [reg.nr.1].

Da vi ikke har hørt fra dig, træffer vi nu afgørelse.

Vores afgørelse

Vi træffer afgørelse om, at du ikke længere er omfattet af reglerne om at være fritaget for registreringsafgift.

Begrundelse

Vi har i vores afgørelse lagt vægt på, at [by1] Kommune har afgjort, at du ikke længere er omfattet af reglerne om at være fritaget for vægtafgift eller grøn ejerafgift.

Det er, fordi køretøjet ikke længere opfylder betingelserne om at være fritaget for vægtafgift eller grøn ejerafgift.”

Motorstyrelsen har i en udtalelse i klagesagen oplyst følgende:

”Skatteankestyrelsen anmoder i brev af 19. oktober 2018 om Motorstyrelsen’ s udtalelse i klagesag, joumalnummer 18-0008618, hvor [person1] på vegne af [person2], CPR-nr.. […] påklager Motorstyrelsen’s afgørelse af 1. oktober 2018, journalnummer […].

I den indsendte klage henvises til, at [person2] ikke har BP A-ordning mere. (Borgerstyret Personlig Assistance – serviceloven § 95 og § 96).

Og da kommunen ikke giver [person2] timer med ledsager/pædagogisk støtte, er det kun hendes søn, forældre og farmoren, der kan køre hende.

Endvidere fremgår det, at [person2] har været meget aktiv, gået til træning 3 gang ugentlig, været til selvhjælpsgruppe 1 gang, samt hun går til IT.

[person1] anfører, at hun er af den opfattelse, at der er tale om bondefangeri, når kommunen fratager [person2] først ledsager/pædagogisk støtte og derefter fratage [person2] hendes bil, fordi hun ikke kører mere.

[person1] håber inderligt, at Motorstyrelsen kan se det forkerte i dette forløb.

Det fremgår afregistreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 7, litra b at fritaget for afgift er køretøjer, som omhandlet i § 5 a, stk. 1 der er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 eller omfattet af§ 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, og som eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for kørestolsbrugere.

Da [by1] Kommune har afgjort, at [person2] ikke længere er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 eller omfattet af§ 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, har Motorstyrelsen ikke andre muligheder, end at fjerne fritagelsen for registreringsafgift.

Motorstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til de oplysninger og bemærkninger, der fremgår af klagen.

Der henvises til Motorstyrelsen’s begrundelse m.v. i afgørelsen.

Vedlagt sagens akter 1 – 4.

Motorstyrelsen indstiller, at Motorstyrelsen’s afgørelse af 1. oktober 2018, journalnummer […] om at [person2], CPR-nr.. […] ikke længere er fritaget for registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra b, fastholdes.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at klageren fortsat skal være fritaget for registreringsafgift med følgende begrundelse:

”[person2], har søgt ledsager/pædagogisk støtte siden 1 Januar, da hun ikke har BPA ordning mere.

Men fordi kommunen, henstiller hendes sag hele tiden og ikke giver hende timer med ledsager/pædagogisk støtte – er det kun hendes søn, forældre og farmoren som kan køre med hende.

Men hendes behov for at komme ud, er der stadig og hun sidder i kørestol.

Hun har været meget aktiv, gået til træning 3 gange i ugen, været til selvhjælpsgruppe 1 gang, samt går hun til it.

Hun er 49 år og har brug for at komme ud, på egen hånd.

Personligt mener jeg det er bondefangeri, at fratage hende først ledsager/pædagogisk støtte og så derefter at tage hendes bil fra hende, fordi hun ikke kører mere.

Ja det har kommunen helt og alene ordnet sådan.

Jeg håber inderligt at i kan se det forkerte i dette forløb.”

Landsskatterettens afgørelse

Sagen omhandler, hvorvidt køretøjet Ford Transit Kombi 300S med stelnummer […] fortsat kan fritages for registreringsafgift.

Det følger af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, at der skal svares afgift af motorkøretøjer, som skal registreres i Det centrale Køretøjsregister.

Af § 2, stk. 7, litra b fremgår, at køretøjer som nævnt i § 5 a, stk. 1, der er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 eller omfattet af § 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, og som eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for kørestolsbrugere, kan fritages for registreringsafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017.

De nærmere regler vedrørende fritagelse for vægtafgift fremgår af vægtafgiftslovens § 16. Af bestemmelsens stk. 1, fremgår, at personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Af § 16 stk. 2, fremgår uddybende, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter efter stk. 1, 1. pkt., og Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om ophør af afgiftsfritagelsen efter stk. 1, 2. pkt.

Efter § 16 stk. 3, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 1. pkt., påklages til Ankestyrelsen og Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter stk. 1, 2. pkt., kan påklages til Landsskatteretten, jf. lovbekendtgørelse nr. 1071 af 7. september 2017.

De nærmere regler vedrørende fritagelse for afgift for brændstofforbrug fremgår af brændstofforbrugsafgiftslovens § 7. Af stk. 1 fremgår, at personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindrevet. Er bilen dieseldrevet, betales afgift efter de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende. Efter Stk
. 2. fastsætter socialministeren nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse og -nedsættelse efter stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 818 af 20. juni 2018.

Det fremgår af bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter service lovens § 10, stk. 1, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse angående fritagelse for afgifter, jf. stk. 2 og 3. Af stk. 3 fremgår, at der kan ske fritagelse efter brændstofforbrugsafgiftslovens § 7, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017.

Til ovenstående bemærker Landsskatteretten, at fritagelserne bunder i en vurdering på baggrund af lov om social service. Der ses ikke i ovenstående regelgrundlag at være hjemmel til at behandle denne vurdering hos Landsskatteretten.

I nærværende sag har [by1] kommune den 9. april 2018 vurderet, at klageren ikke længere opfylder kriterierne for at være fritaget for ovenstående afgifter. Klageren er herefter ikke omfattet af fritagelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 7, litra b.

Da klageren ikke længere kan fritages, jf. ovenstående, skal der efter udgangspunktet i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, betales registreringsafgift for køretøjet.

På ovenstående baggrund stadfæster Landsskatteretten Motorstyrelsens afgørelse.