Afgørelse af 25. maj 2020

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2014

Genoptagelse af skatteansættelsen

Nej

Ja

Nej

Faktiske oplysninger

Klageren har i hele 2013 ejet 6 ejendomme alene samt 4 ejendomme i lige sameje med sin ægtefælle [person1].

Pr. 1. januar 2014 sælges ejendommen [adresse1], [by1] for 1.250.000 kr.

Pr. 1. december 2015 sælges ejendommen [adresse2], [by2] for 1.060.000 kr.

De solgte ejendomme ejede klageren i lige sameje med sin ægtefælle [person1].

Klageren har siden den 1. oktober 2000 drevet en tømrer- og bygningsvirksomhed med bibranche vvs- og blikkenslagervirksomhed.

Klagerens ægtefælle [person1] har i indkomstårene 2014 og 2015 været ansat i virksomheden.

Indkomståret 2014

Klageren har ikke indsendt selvangivelse for indkomståret 2014.

SKAT har derfor, den 10. februar 2016, foreslået at fastsætte overskud af klagerens virksomhed/udlejningsejendom til 365.000 kr.

SKAT har skønnet overskuddet af virksomhed ud fra klagerens personlige skatteoplysninger. SKAT har især lagt vægt på, at resultatet giver plads til et passende privatforbrug på 367.000 kr. for husstanden.

SKAT har ikke i forslaget specificeret det opgjorte privatforbrug, men har efterfølgende i forbindelse med en materialeindkaldelse fremsendt en opgørelse til klageren.

Opgørelsen viser, at ægtefællernes samlede privatforbrug er opgjort til –443.706 kr. I opgørelsen er det ikke medtaget, at ejendommen [adresse1] pr. 1. januar 2014 er solgt for 1.250.000 kr.

SKAT har ikke modtaget indsigelser til forslaget, og årsopgørelse for indkomståret 2014 i overensstemmelse med forslaget vedrørende overskud af virksomhed var tilgængelig i klagerens skattemappe den 9. marts 2016.

Klageren har oprindeligt den 29. april 2017 anmodet SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014. SKAT har den 7. november 2017 givet afslag på genoptagelse grundet manglende dokumentation.

Klageren har den 30. april 2018 på ny anmodet SKAT om at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2014.

Følgende fremgår af anmodningen:

’’(…)Vedhæftet fremsendes selvangivelse med bilag for året 2014 med anmodning om at den tidligere ansættelse ændres i overensstemmelse med det nu selvangivne.

Skatteyderen driver en tømrervirksomhed samt udlejning af nogle ejendomme i lokalområdet.(…)’’

Med anmodningen har klageren fremsendt følgende materiale:

Selvangivelse 2014

Felt 218, Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning

+ 13.020 kr.

Felt 221, Overskud af virksomhed 379.948 kr.

Det er ikke indsendt underliggende regnskaber.

SKAT har den 17. maj 2018 anmodet klageren om at indsende oplysninger:

’’Vi har brug for flere oplysninger, før vi kan behandle opgørelsen af din skat, og derfor vil vi bede dig sende følgende:

Årsregnskab for år 2014 og 2015 med sammenligningstal for året før for samtlige virksomheder, herunder udlejningsejendomme (såfremt der ikke fremgår sammenligningstal bedes regnskaber for året før ligeledes indsendes).

2014: Opgørelse af skattepligtig ejendomsavance ifm. salg af udlejningsejendommen [adresse1]. Dokumentation for den opgjorte ejendomsavance, herunder købs- og salgsbilag.

2015: Opgørelse af skattepligtig ejendomsavance ifm. salg af udlejningssommerhus [adresse2]. Dokumentation for den opgjorte ejendomsavance, herunder købs- og salgsbilag.

Vedrørende regnskab / regnskabsmaterialet 2014 og 2015:

•  Oplysning om din virksomheds egenkapital primo og ultimo (med specifikation af virksomhedens tilgodehavender og gæld f.eks. varedebitorer, varekreditorer m.v.)
•  Kassekladder
•  Rå- / saldobalance
•  Kontospecifikation for samtlige regnskabskonti i resultatopgørelsen, aktiver og passiver (f.eks. konto for omsætning / varekøb / gæld til kreditorer / tilgodehavende hos debitorer).
•  Regnskabsmateriale (samtlige indtægts- og udgiftsbilag påført bilagsnumre).

Vedrørende privatforbruget 2014 og 2015 bedes du indsende følgende:

•  Redegørelse og dokumentation for de forhold, der bør tages i betragtning ved bedømmelsen af privatforbruget, herunder salg af formuegoder, eftergivelse af gæld, ophævelse af pensionsordninger, modtaget arv, gaver m.m.

Såfremt der er tilmeldt andre personer på din adresse som bidrager til husstandens privatforbrug bedes dette oplyst

Såfremt du har lån hos private långivere, bedes følgende materiale indsendt:

– Dokumentation for pengeoverførelserne til din bank konto/konti.

– Lånedokumenter med angivelse af rente- og afdragsvilkår.

Dit privatforbrug giver udtryk for hvad du har haft til at leve af / til forbrug, og er beregnet ved at sammenholde din formue, gæld, indtægter og udgifter – primo og ultimo for det pågældende indkomstår.

For en enlig skønnes et passende privatforbrug til 201.000 kr. Vi har støttet os til gennemsnitligt årligt forbrug ifølge Danmarks Statistiks beregninger. De viser, at gennemsnitligt forbrug for 2010 prisfremskrevet til 2012 er på 201.070 kr. for en person. Du kan se Danmarks Statistiks beregninger på statistikbanken.dk/fu10. For et gift par skønnes et passende privatforbrug til 372.000 kr. Vi har støttet os til gennemsnitligt årligt forbrug ifølge Danmarks Statistiks beregninger. De viser, at gennemsnitligt forbrug for 2010 prisfremskrevet til 2012 er på 372.637 kr. Du kan se Danmarks Statistiks beregninger på statistikbanken.dk/fu10,Efter SKATs opfattelse er dit beregnede privatforbrug ikke realistisk (se vedlagte privatforbrugsberegninger for 2014 og 2015), hvorfor du bedes dokumentere dit privatforbrug ved at indsende ovenstående oplysninger.’’

Klageren har ikke indsendt de anmodede oplysninger.

SKAT har den 20. juni 2018 fremsendt et forslag til afslag på genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2014 og 2015.

SKAT har ved den påklagede afgørelse af 20. august 2018 sendt afslag på genoptagelse af skatteansættelserne.

Klageren har den 21. august 2018 sendt følgende mail til SKAT:

’’I fortsættelse af tidligere kommunikation omkring ovennævnte skatteyders skatteansættelse for året 2014 og 2015 fremsendes vedhæftet nedenfor anførte udbedte materiale til din videre behandling.

Årsregnskaber for ejendomsudlejningen.

Jeg er ikke bekendt med regnskabstal for 2013, idet jeg først er tiltrådt sagen med virkning fra 2014. Så vidt jeg er orienteret er den kollega der assisterede [person1] på daværende tidspunkt lukket. Årsopgørelsen for 2013 indicerer en skatteansættelse uden indrapporteret regnskab.

Avanceopgørelse for ejendommen [adresse2] er for mig at se ikke relevant, idet nævnte ejendom har været benyttet af ejer i den del af ejertiden hvor den ikke har været udlejet, at lejeindtægt er beskattet efter den skematiske opgørelse og at der har været betalt ejendomsværdiskat af ejendommen. Jeg vedhæfter salgsdokumentation til orientering.

De beregnede privatforbrug må forventes forøget tilfredsstillende når salgsprisen for ejendommene [adresse1] og [adresse2] tillægges, se også skrivelse vedr. ægtefælle.

Det øvrige udbedte regnskabsmateriale herunder kontospecifikationer og bilag er for omfangsrigt til fremsendelse pr. mail.

Jeg har anmodet skatteyder om at aftale indlevering af materialet i fysisk form.

Tak for tålmodigheden, det har af flere årsager været lidt omstændeligt at få diverse materiale fremskaffet.’’

Klagerens mail af 21. august 2018 til SKAT var vedlagt følgende:

•  Årsregnskab for tømrervirksomheden, der udviser et regnskabsmæssigt resultat på 156.335 kr.
•  Regnskaber for udlejningsejendomme, der udviser et regnskabsmæssig resultat på 221.078 kr.
•  Avanceopgørelse for solgt i 2014 – tab 69.250 kr.
•  Tingbogsattest for [adresse1], salgssum i 2014 1.250.000 kr.

SKAT har videresendt denne mail samt vedlagte bilag til Skatteankestyrelsen.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har givet afslag på at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2014.

Som begrundelse har Skattestyrelsen anført:

”Begrundelsen er, at vi tidligere har sendt dig et brev af 17.05.18, hvor vi bad dig om at sende os oplysninger, som vi kunne bruge til at behandle din sag. Vi har ikke modtaget noget materiale fra dig.

Vi mener derfor, at det ikke er dokumenteret, at din skat er sat for højt.

SKAT har på baggrund af dit selvangivne resultat af virksomhed, sammenholdt med de indberetninger SKAT har modtaget fra arbejdsgivere og banker m, beregnet din husstands samlede privatforbrug til at være negativt kr. 443.706 for 2014 og 206.362 for 2015 (tidligere fremsendt).

Dit privatforbrug giver udtryk for hvad du har haft til at leve af/till forbrug, og er beregnet ved at sammenholde din formue, gæld, indtægter og udgifter- primo og ultimo for det pågældende indkomstår. For en enlig skønnes et passende privatforbrug til 201. 000 kr. Vi har støttet os til gennemsnitligt årligt forbrug ifølge Danmarks Statistiks beregninger. De viser, at gennemsnitligt forbrug for 2010 prisfremskrevet til 2012 er på 201.070 kr. for en person. Du kan se Danmarks Statistiks beregninger på statistikbanken.dk/fu10. For et gift par skønnes et passende privatforbrug til

3 72. 000 kr. Vi har støttet os til gennemsnitligt årligt forbrug ifølge Danmarks Statistiks beregninger.

De viser, at gennemsnitligt forbrug for 2010 prisfremskrevet til 2012 er på 372.637 kr. Du kan se Danmarks Statistiks beregninger på statistikbanken.dk/ful10,

Efter SKA Ts opfattelse er din husstands beregnede privatforbrug ikke realistisk, og da du ikke har indsendt dokumentation der kan begrunde en ændring, kan din anmodning om ændring af skatteansættelsen ikke godkendes.

Den skønsmæssige ansættelse af overskud af virksomhed fastholdes derfor. (..) ”

Skattestyrelsen har fremsendt følgende udtalelse til klagen:

’’Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen

Nye oplysninger hustru:

Regnskaber for udlejningsejendomme – 2014 (resultat kr. 95.980) og 2015 (resultat kr. 12.477).

Skøde [adresse2] – salgssum i 2015 kr. 1.060.000.

Nye oplysninger mand:

Årsregnskab for tømrervirksomhed 2014- resultat kr. 158.870.

Regnskaber for udlejningsejendomme 2014- resultat kr. 221.078.

Avanceopgørelse for solgt i 2014-tab kr. 69.250.

Tingbogsattest for [adresse1]- salgssum i 2014 kr. 1.250.000.

Salgsprovenuberegning for [adresse1]- ejendomsmægleromkostninger kr. 81.250

Baggrund:

Afgørelserne af 20.08.18 som der klages over, vedrører 2014 og 2015 for både hop og bip. Hop har ikke selv anmodet om genoptagelse for 2015, men da parret ejer flere udlejningsejendomme sammen og har fælles privatforbrug, indkaldte undertegnede også dok. for 2015 vedrørende hop.

Ifølge borgernes henvendelser til SANST af 20.11.18 klages der over 2014 vedrørende begge ægtefæller, og over 2015 vedrørende bip.

Revisor har tidligere oplyst at der var genoptagelsesanmodning 2015 på vej vedrørende hop men den er aldrig modtaget.

2014 Udlejningsejendomme Lolland-Falster:

Parret ejer tilsammen 15 udlejningsejendomme, og disse gennemsnitlige vurdering kan beregnes til ca. 700.000 kr. (se sagsnotater).

Huslejenævnet Lolland-Falster er kontaktet og kan ikke oplyse gennemsnitlig markedsleje. Bips regnskab for udlejningsejendomme viser resultat kr. 95.980 før renter.

Hops regnskab for udlejningsejendomme viser resultat kr. 221.078 før renter. Udgifterne i udlejningsejendommene er ikke specificeret eller dokumenteret.

2014 Ejendomsavance [adresse1] opgør revisor til tab kr. 69.250 – hvilket er ok. 2014 Regnskab for tømrervirksomhed:

Omsætning i regnskab er kr. 2.288.157. Omsætning kan ud fra momstal beregnes til kr. 2.314.276.

Der er i regnskabet fratrukket tab på debitorer med kr. 57.022. Da der ikke er modtaget kontospecifikationer samt underliggende bilag kan regnskabet ikke afstemmes.

2014 Privatforbrug:

Salgssum for [adresse1] er ikke medtaget i privatforbrugsberegningen. Salgssummen er kr.1.250.000.

Såfremt denne salgssum medtages ser privatforbruget umiddelbart positivt ud. Men da ikke alle udbedte oplysninger er modtaget, og derfor ikke medtaget i det beregnede privatforbrug, er dette derfor ikke fyldestgørende – se nedenfor vedrørende tømrervirksomheden.

Revisor har indsendt regnskab 2014 for tømrervirksomheden, men da der ikke er indsendt regnskab 2013 / sammenligningstal 2013 kan oplysninger om tømrervirksomhedens aktiver og gæld ikke medtages i privatforbrugsberegningen, hvorfor dette ikke er fyldestgørende. Det vil være misvisende at anse det beregnede privatforbrug inkl. salgssum for positivt, idet aktiver og gæld vedrørende tømrervirksomheden mangler primo og ultimo i beregningen.

2014 Konklusion:

Der mangler stadig at blive indsendt følgende oplysninger:

Regnskabsmateriale i form af kontospecifikationer – for tømrervirksomhed og begge ægtefællers udlejningsejendomme.

Dokumentation i form af bilag for alle udlejningsejendommenes indtægter og udgifter. Og der er ikke oplysning om en gennemsnitlig markedsleje der kan henses til.

Dokumentation i form af bilag for tømrervirksomhedens indtægter og udgifter. Samt primo tal ved­ rørende tømrervirksomhedens aktiver og gæld til brug for privatforbruget, samt afstemning.

Der mangler endvidere at kunne opgøres et fyldestgørende privatbrug, idet tømrervirksomhedens aktiver og gæld ikke er medtaget jf. ovenfor. Det vil være misvisende at anse privatforbruget for at være positivt udelukkende fordi salgssum [adresse1] medtages, da privatforbrugsberegningen mangler væsentlige beløb jf. ovenfor.

I mangel af det udbedte dokumentation må den skønsmæssige ansættelse 2014 derfor fastholdes vedrørende resultat af virksomhed, bl.a. da det ikke på det foreliggende grundlag er muligt at opgøre det faktiske privatforbrug.

Den negative ejendomsavance vedrørende [adresse1] kan dog godkendes.

2015 Udlejningsejendomme Lolland-Falster:

Parret ejer tilsammen 15 udlejningsejendomme, og disse gennemsnitlige vurdering kan beregnes til ca. 700.000 kr. (se sagsnotater).

Huslejenævnet Lolland-Falster er kontaktet og kan ikke oplyse gennemsnitlig markedsleje. Bips regnskab for udlejningsejendomme viser resultat kr. 12.477 før renter.

Udgifterne i udlejningsejendommene er ikke specificeret eller dokumenteret. Hop har ikke indsendt regnskab for udlejningsejendomme for 2015.

2015 Udlejning/ ejendomsavance [adresse2]:

Revisor oplyser at udlejningssommerhus [adresse2] også har været benyttet privat. Dette er dog ikke sandsynliggjort f.eks. i form af kontrakt med udlejningsbureau [virksomhed1] (se i vilkår om ejer har fraskrevet sig retten til at benytte huset) hvorfor dette ikke umiddelbart kan godkendes.

Det er ikke muligt at finde købssum (køb i 2003) vedrørende [adresse2] på system SV SALG. Og ægteparret har ikke indsendt dok. for købssum som udbedt i indkaldelsesbreve af 17.05.18.

For 2014 har [virksomhed1] for ejendommene [adresse2] og [adresse3] indberettet oplysning om leje i felt 218 med kr. 13.020 pr. ægtefælle.

For 2015 har [virksomhed1] for ejendommen [adresse3] indberettet oplysning om leje i felt 218 med kr.

13.211 pr. ægtefælle. Der er ikke indberettet leje i felt 218 for [adresse2] for 2015. Ejendommen er først solgt d. 01.12.15 hvorfor der bør være optjent lejeindtægt i løbet af de 11 mdr.

2015 Regnskab for tømrervirksomhed er ikke indsendt.

2015 Privatforbrug:

Revisor begrunder bl.a. klagen med at når salgssum vedrørende [adresse2] medtages vil privatforbrugsberegningerne udvise at parret har et tilstrækkeligt privatforbrug. Men salgssum for [adresse2] er allerede medtaget i det beregnede privatforbrug for 2015. Beregningen udviser et privatforbrug på kr. 206.362 for husstanden. Det beregnede privatforbrug er dog ikke fyldestgørende idet beregningen mangler oplysning om resultat af hops tømrervirksomhed, samt oplysning om tømrervirksomhedens aktiver og gæld ultimo. Det vil derfor være misvisende at anse privatforbruget for positivt, da ikke alle udbedte oplysninger er modtaget, og derfor ikke kan medtages.

2015 Konklusion:

Hop har ikke anmodet om genoptagelse for 2015 – er taxet i kr. 365.000.

Hustrus anmodning om genoptagelse kan ikke godkendes på det foreliggende grundlag. Der mangler stadig at bliver indsendt følgende oplysninger:

Kontrakt med [virksomhed1] vedrørende [adresse2]. Oplysning om købssum i 2003 vedrørende [adresse2].

Regnskab for tømrervirksomheden og hops udlejningsejendomme.

Regnskabsmateriale, herunder kontospecifikationer samt bilag for både hop og bip vedrørende alle virksomhederne

Der mangler endvidere at kunne opgøres et fyldestgørende privatbrug, idet resultat, aktiver og gæld vedrørende tømrervirksomheden for 2015 ikke er indsendt og derfor ikke kan medtages. Det vil være misvisende at anse privatforbruget for positivt, da dette mangler væsentlige beløb jf. ovenfor. I mangel af det udbedte dokumentation må den skønsmæssige ansættelse 2015 derfor fastholdes, og anses for at være inkl. ejendomsavance for [adresse2], bl.a. da det ikke på det foreliggende grundlag er muligt at opgøre den faktiske ejendomsavance eller det faktiske privatforbrug’’

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at indkomstansættelsen for indkomståret 2014 genoptages.

Klageren har anført følgende til støtte for påstanden:

”Hermed indbringes Skats ovennævnte afgørelse for Skatteankestyrelsen.

Baggrunden for påklagen er at Skat har fået besvaret og dokumenteret alle spørgsmål i sagen udvisende korrektheden af de selvangivne indkomster, hvorfor en afgørelse i modstrid med det selvangivne vil være i modstrid med de faktiske indkomstforhold, som altid bør lægges til grund for skatteansættelser.

Der er i Skats begrundelse for afgørelsen, ikke tilstrækkelige privatforbrug, ikke medtaget ægtefællernes salg af ejendommen. Når disse salg medtages i privatforbrugsberegningerne har ægtefællerne et fuldt ud tilstrækkeligt privatforbrug, også efter Skats almindelige satser for samme.

Der vedhæftes diverse relevant kommunikation og dokumentation til styrelsen behandling.

Vi skal således anmode om at skatteansættelserne fastsættes i overensstemmelse med det selvangivne. ”

Landsskatterettens afgørelse

En skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomstskat, skal senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Det følger af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

I medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, skal en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014 på den skattepligtiges initiativ således være sendt til SKAT senest den 1. maj 2018.

Klageren har indsendt anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen til SKAT den 30. april 2018. Anmodningen var vedlagt en udfyldt selvangivelse for indkomståret 2014.

Genoptagelsesanmodningen for indkomståret 2014 ligger derfor inden for den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

På baggrund af anmodningen om genoptagelse har SKAT den 17. maj 2018 bedt klagerens repræsentant om at indsende regnskabsmateriale m.v. for indkomstårene 2014 og 2015.

SKAT har ikke modtaget det materiale, der er anmodet om i brev af 17. maj 2018.

Klageren har efter SKATs afgørelse om afslag på genoptagelse fremsendt regnskaber m.v., men har fortsat ikke indsendt det bilagsmateriale, der ligger til grund for de udarbejdede regnskaber.

Retten bemærker, at SKAT har ansat det skønsmæssige overskud af virksomhed og udlejningsejendomme til i alt 365.000 kr., og at klageren har anmodet om, at overskud af virksomhed og udlejningsejendomme ansættes til i alt 379.948 kr.

Klageren har i selvangivelsen anmodet om, at virksomhedsordningen anvendes. Det er ifølge virksomhedsskattelovens § 2 en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav.

Retten finder, at der ikke er fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2014.

For 2014 har SKAT udarbejdet en privatforbrugsopgørelse, hvor privatforbruget er negativt med 443.706 kr.

Retten bemærker, at det af SKAT anvendte privatforbrug på 367.000 kr. for indkomståret 2014 er udarbejdet på baggrund af det foreliggende materiale og Danmarks Statistiks beregninger.

Repræsentanten har anført, at SKAT ikke ved beregningen af det kontante privatforbrug for indkomståret 2014 har taget hensyn til, at ejendommen [adresse1] er solgt for 1.250.000 kr.

Retten er enig i, at dette salg ikke er medregnet ved opgørelsen af privatforbruget, men bemærker samtidig, at hverken regnskabsmaterialet for begge ægtefællers virksomheder eller dokumentation for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i øvrigt er indsendt.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens (tidligere SKATs) afgørelse vedrørende afslag på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014.