Afgørelse af 25. juli 2019

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012

Beskatning af yderligere værdi af fri bil

41.610 kr.

0 kr.

Ugyldig

Indkomståret 2013

Beskatning af yderligere værdi af fri bil

43.665 kr.

0 kr.

43.665 kr.

Indkomståret 2014

Beskatning af yderligere værdi af fri bil

43.665 kr.

0 kr.

43.665 kr.

Indkomståret 2015

Beskatning af yderligere værdi af fri bil

63.665 kr.

0 kr.

63.665 kr.

Indkomståret 2016

Beskatning af yderligere værdi af fri bil

64.115 kr.

0 kr.

64.115 kr.

Indkomståret 2017

Beskatning af yderligere værdi af fri bil

64.115 kr.

0 kr.

64.115 kr.

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2016

Ikke godkendt fradrag for købsmoms

8.425 kr.

0 kr.

8.425 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS. Selskabet har samme adresse som klageren.

Skattestyrelsen sendte forslag til afgørelse den 24. oktober 2018. Skattestyrelsen traf afgørelse den 11. december 2018.

Vedrørende bil

Klageren har selvangivet værdi af fri bil i perioden 2009-2014 til 40.000 kr. pr. år og i perioden 2015-2017 til 20.000 kr. pr. år.

Bilen er en Porsche Cayenne Van (registreringsnr. [reg.nr.1]), som er indregistreret første gang den 24. november 2005 og anskaffet af selskabet den 4. december 2009. Bilen er på papegøjeplader, og selskabet betaler privatbenyttelsesafgift på bilen.

Selskabet har ikke foretaget indberetning af den frie bil (A-indkomst) til Skattestyrelsen.

Klagerens revisor har oplyst, at der ikke findes dokumentation for bilens anskaffelsessum i form af faktura eller lignende. Det fremgår dog af selskabets regnskab, at bilen er anskaffet for 312.500 kr.

Bilens vægtafgift udgør 4.410 kr. årligt. Beløbet er uden privatbenyttelsesafgift, som udgør 2.960 kr. årligt.

Vedrørende moms

Klageren har, i virksomhedens købsmoms for 2016, fratrukket nedenstående revisorregninger, som er dateret i 2014 og 2015.

Faktura dato Faktura nr. Beløb uden moms Momsbeløb Beløb med moms

01.07.2014 * 7954 [virksomhed2] 18.000 4.500 22.500

02.09.2014 ** 8019 [virksomhed2] 1.200 300 1.500

07.07.2015 ***8317 [virksomhed2] 14.500 3.625 18.125

8.425

*Faktura nr. 7954

Teksten på fakturaen er:

Sluthonorar for året 2013.

Regnskabsmæssig assistance, herunder kontering, afstemninger m.v. 4.000 kr.

Udarbejdelse af årsregnskab 9.000 kr.

Skattemæssig assistance 500 kr.

Skrivestueassistance og tekstbehandling 2.500 kr.

EDB-mæssig assistance 500 kr.

Anden økonomisk rådgivning og assistance 1.500 kr.

18.000 kr.

Moms 25 % 4.500 kr.

22.500 kr.

**Faktura nr. 8019

Teksten på fakturaen er:

Honorar for 1. halvår 2014 vedrørende

Regnskabsmæssig assistance, herunder kontering, afstemninger m.v. 1.000 kr.

Skrivestueassistance og tekstbehandling 200 kr.

1.2000 kr.

Moms 25 % 300 kr.

1.500 kr.

***Faktura nr. 8317

Teksten på fakturaen er:

Sluthonorar for året 2014.

Regnskabsmæssig assistance, herunder kontering, afstemninger m.v. 2.000 kr.

Udarbejdelse af årsregnskab 9.000 kr.

Skattemæssig assistance 600 kr.

Skrivestueassistance og tekstbehandling 1.400 kr.

EDB-mæssig assistance 1.000 kr.

Anden økonomisk rådgivning og assistance 500 kr.

15.500 kr.

Moms 25 % 3.625 kr.

18.125 kr.

Virksomheden har nedenstående aktivitetsområder:

1.  Udlejning af forretningsejendommen [adresse1], [by1].

Årlig momsfri lejeindtægt 748.338 kr. i 2016. Der foreligger særskilt regnskab.

2.  Udlejning af jord fra landbrugsejendommen [adresse2], [ø1].

Årlig momsfri forpagtningsindtægt 46.330 kr. i 2016. Det indgår i regnskabet for 2016.

3.  Skov på landbrugsejendommen [adresse2], [ø1].

Der er ingen indtægter i 2015 eller 2016. Det indgår i regnskabet for 2016.

Klagerens revisor har overfor Skattestyrelsen oplyst, at virksomhedens momsregistrering primært vedrører skovdrift, hvor omsætningen kommer meget uregelmæssigt. Det er oplyst, at der ikke har været salg fra skovdriften siden 2014.

Udlejning af forretningsejendommen [adresse1] og udlejning af landbrugsjorden er momsfri udlejning.

Skttestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har afgjort, at klageren skal beskattes af yderligere værdi af fri bil, og at der skal ske nedsættelse af virksomhedens momstilsvar, som følge af ikke godkendt købsmoms.

Som begrundelse anføres:

”(…)

1. Fri bil til rådighed

(…)

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at den selvangivne værdi af fri bil er for lav, og vi har til hensigt at korrigere værdien af fri bil til rådighed for årene 2012 – 2017, som ligger inden for den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.

For biler, der af arbejdsgiveren er anskaffet mere end 36 måneder efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens anskaffelsespris med tillæg af eventuelle istandsættelsesudgifter, jævnfør ligningslovens § 16, stk. 4.

Endvidere skal Skattestyrelsen gøre opmærksom på, at beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4 er en rådighedsbeskatning, og værdien heraf opgøres uanset hvor mange kilometer man kører i bilen.

Bilen er på papegøjeplader og selskabet betaler privatbenyttelsesafgift på bilen. Ifølge FDMs bilbase, var nyvognsprisen på Porsche Cayenne Van i 2005 kr. 609.380 kr. for billigste model. Ifølge [virksomhed1] ApS regnskab for 2008, side 10, er bilen købt og bogført under driftsmateriel til 312.500 kr. Dette er i overensstemmelse med din revisors oplysninger.

Ifølge bilens synsrapporter har bilen den 23/1 2018 kørt 286.000 km. Bilens kilometerstand ifølge synsrapporterne viser, at bilen i gennemsnit har kørt 24.000 km årligt.

Skattestyrelsen har opgjort værdien af fri bil til rådighed på grundlag af bilens faktiske anskaffelsessum 312.500 kr. således. Hertil skal lægges miljøafgift svarende til 1,5 gange ejerafgiften/vægtafgiften.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Beskatningsgrundlag: 300.000 x 25 %

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Beskatningsgrundlag: 12.500 x 20 %

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Tillæg af vægtafgift/ejerafgift:

2012: 100 %. Efter 2012: 150 %

4.110

6.165

6.165

6.165

6.615

6.615

Beskatning af fri bil i alt

81.610

83.665

83.665

83.665

84.115

84.115

Selvangivet

40.000

40.000

40.000

20.000

20.000

20.000

For lidt medregnet beskatning af fri bil

41.610

43.665

43.665

63.665

64.115

64.115

(…)

3. Ikke godkendt købsmoms

(…)

3.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Du har i virksomhedens købsmoms for året 2016, har fratrukket revisorregninger dateret i 2014 og 2015. Beløbet er opgjort til 8.425 kr., jævnfør punkt 3.1 ovenfor.

Der er 2 grunde til, at der ikke er fradrag for købsmomsen. Den ene er, at en udgift skal henføres til det år den vedrører. Her er fakturaerne udstedt i 2014 og 2015, og købsmomsen skal derfor henføres til disse år, jævnfør momslovens § 56, stk. 3. Købsmomsen kan derfor ikke fratrækkes i 2016.
Den anden grund til der ikke er fradrag for købsmomsen er momslovens § 38, stk. 1. Ifølge den bestemmelse kan virksomheder, hvis omsætning dels er momspligtig og dels momsfri efter momslovens § 13, kun fradrage en forholdsmæssig del af den indgående afgift (købsmoms).
Der indgår i din virksomhed såvel momsfritaget omsætning, efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 8 (udlejning af fast ejendom og bortforpagtning af jord), som momspligtig omsætning fra skovdrift. Derfor vil der ikke være fuldt momsfradrag på alle virksomhedens omkostninger, jf. momslovens § 38, stk. 1 (pro rate). På udgiftssiden skal udgifter henføres til den aktivitet de vedrører, således at der på udgifter der kan henføres til den momspligtige omsætning (f.eks. udgifter til skovens drift), gives fuld momsfradrag, og der på udgifter der kan henføres til den momsfrie omsætning (f.eks. udlejningsvirksomheden), ikke gives noget momsfradrag.
På udgifter der vedrører såvel den momspligtige aktivitet, som den momsfrie aktivitet (fællesomkostninger, som f.eks. revisorudgifter), gives der delvis fradragsret i forholdet imellem den momspligtige omsætning og den momsfri omsætning jf. momslovens § 38 stk. 1.
Da den momspligtige omsætning fra skoven, i såvel 2015 og 2016, har været 0 kr., bliver momsfradrags procenten 0. Der kan som følge heraf ikke fratrækkes nogen momsandel af revisorregningerne.
Der bliver som følge heraf følgende korrektioner.

Moms

Skattestyrelsen kan ikke godkende momsfradraget på udgifterne til revisor, alene af den grund at udgifterne ikke hører hjemme i regnskabet for 2016, jævnfør momslovens § 56, men vi kan heller ikke godkende fradrag for købsmomsen efter momslovens § 38, stk. 1, da den ingen momspligtige omsætning er i virksomheden i 2015 eller 2016.
Virksomhedens købsmoms nedsættes i 2016 med 8.425 kr.

Skat

Den ikke godkendte fradragsberettigede købsmoms, medfører en større driftsøkonomisk omkostning til revisor. Skattestyrelsen kan derfor godkende et skattemæssigt fradrag på 8.425 kr., jævnfør statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a, vedrørende det ikke godkendte momsfradrag. Virksomhedens resultat for 2016 nedsætte med 8.425 kr.”

Skattestyrelsen har den 9. april 2019 fremsendt udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling, hvoraf følgende fremgår:

”Skattestyrelsens begrundelse/vurdering

I nærværende sag har Skattestyrelsen i afgørelse af 11. december 2018 forhøjet klagers skattepligtige indkomst med yderligere værdi af fri bil for perioden 2012-2017, jf. ligningslovens § 16, stk. 1. Derudover har Skattestyrelsen også nægtet klagers selvangivne fradrag for købsmoms for 2016, jf. momslovens § 56, stk. 3 og § 38, stk. 1.

Skatteankestyrelsen har indstillet Skattestyrelsens afgørelse stadfæstet. Skattestyrelsen kan tiltræde indstillingen med nedenstående bemærkninger.

Indledningsvist bemærker Skattestyrelsen, at klager er hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS.

Formelt

Af sagens faktiske oplysninger fremgår, at Skattestyrelsen den 24. oktober 2018 varslede ændringer vedrørende værdi af fri bil for indkomstårene 2012-2017.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 om ligningsfrister vedrørende kontrollerede transaktioner, skal ændringer senest varsles den 1. maj 2018. Allerede af den årsag at Skattestyrelsens forslag ikke er fremsendt i overensstemmelse med bestemmelsen, anses afgørelsen vedrørende 2012 for ugyldig.

Materielt

1. Fri bil

Af sagen fremgår, at klager for perioden 2009-2017 har selvangivet værdi af fri bil. Af klagen ses der alene at være strid om værdiansættelsen, og ikke hvorvidt klager har haft privat rådighed over selskabets Porche Cayenne Van (reg. nr. [reg.nr.1]).

Ifølge det oplyste er bilen anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, hvorfor værdiansættelsen af bilen bør foretages i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4. Hertil bemærker Skattestyrelsen, at den i regnskabet anførte købspris på 312.500 kr. bør lægges til grund for den skattepligtige værdi af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt.

2. Momstilsvar

Selskabet har for året 2016 fratrukket udgifter til revisor i 2013 og 2014.

Endvidere er det oplyst, at selskabet udøver forskellige aktiviteter, henholdsvis udlejning af forretningsejendom (momsfri), udlejning af landbrugsjord (momsfri) og skovdrift (momspligtig).

Skattestyrelsen fastholder afgørelsen vedrørende nægtelse af fradrag for købsmoms, da (1) udgifterne tilknyttet revisorydelserne ikke er periodiseret i overensstemmelse med momslovens § 56 og (2) at afgiften i henhold til momslovens § 38, stk. 1 ikke anses for at vedrøre selskabets momspligtige aktiviteter, da skovdriftens omsætning er 0 kr.

Det bemærkes i øvrigt, at Skattestyrelsen som konsekvens af det manglende fradrag for købsmomsen, har godkendt et tilsvarende højere skattemæssigt fradrag, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af yderligere værdi af fri bil, og at der ikke skal ske nedsættelse af virksomhedens momstilsvar, som følge af ikke godkendt købsmoms.

Som begrundelse anføres:

”På vegne af min ovennævnte klient, skal jeg hermed påklage den af skattestyrelsen forhøjelse af indkomsten for årene 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.

Klagen vedrører beskatningen af fri bil. Bilen er anskaffet i 2009, for kr. 312.500. Bilen var på det tidspunkt 4 år gammel, og ifølge almindelige afskrivningsprincipper, er bilen i 2012 og årene herefter, højest kr. 160.000 værd.

Det anerkendes, at beskatningen af fri bil er en rådighedsbeskatning, men det bør også indgå i betragtningerne, at min klient i en lang periode, har haft endnu en bil. Herudover kan det oplyses, at min klient er bosat på [ø1], hvor afstandende ikke er store, så kørselsbehovet er rimelig begrænset.

Med henvisning til ovenstående, så fastholder vi de selvangivne beløb.

2012:

——

Skattestyrelsens afgørelse ………… 81.610

Selvangivet beløb …………… 40.000

Nedsættelse af indkomst ………….. -41.610

2013:

——

Skattestyrelsens afgørelse ………… 83.665

Selvangivet beløb …………… 40.000

Nedsættelse af indkomst ………….. -43.665

2014:

——

Skattestyrelsens afgørelse ………… 83.665

Selvangivet beløb …………… 40.000

Nedsættelse af indkomst ………….. -43.665

2015:

——

Skattestyrelsens afgørelse ………… 83.665

Selvangivet beløb …………… 20.000

Nedsættelse af indkomst ………….. -63.665

De øvrige poster accepteres.

2016:

——

Skattestyrelsens afgørelse ………… 84.115

Selvangivet beløb …………… 20.000

Nedsættelse af indkomst ………….. -64.115

Posterne omkring opsparet overskud og kapitalafkast accepteres.

Derimod påklages det ikke accepterede momsfradrag. I min klients tilfælde, kan man ikke bruge omsætningen til at beregne fradragsprocenten, da indtægter på skovdrift m.v. kun kommer hver 10 – 20 år. Udgifter til revisor, vedrører for størsteparten den momspligtige del, hvorfor vi fastholder, at momsbeløbet, kr. 8.425 skal medregnes i momsregnskabet.

2017:

——

Skattestyrelsens afgørelse ………… 84.115

Selvangivet beløb …………… 20.000

Nedsættelse af indkomst ………….. -64.115

Posten omkring opsparet overskud accepteres.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Ligningsfrister

Told- og skatteforvaltningen kan ikke afsende varsel som nævnt i § 20, stk. 1, om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Fristerne efter stk. 1 og 2 udløber først i det sjette år efter indkomstårets udløb for skattepligtige omfattet af § 3 B i skattekontrolloven eller § 13 i tonnageskatteloven, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.
Forholdet vedrørende fri bil er en kontrolleret transaktion mellem [virksomhed1] ApS og klageren, som er hovedanpartshaver i selskabet, jf. Højesteretsdom i SKM2014.504. Fristerne for genoptagelse af skatteansættelsen er herefter overholdt for indkomstårene 2013-2017, men ikke for indkomståret 2012, som herefter er ugyldig, da afgørelsen først er truffet den 11. december i det sjette år efter indkomstårets udløb.

Skattestyrelsens afgørelse ændres herefter for værdi af fri bil for indkomståret 2012 til ugyldig.

Beskatning af yderligere værdi af fri bil

Stiller et selskab en bil til rådighed for privat anvendelse for en hovedanpartshaver, skal denne beskattes af værdien heraf, uanset om han er ansat i selskabet. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, og § 16A, stk. 5. Værdien ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, jf. ligningslovens § 16A, stk. 5, 2. pkt.

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Til den skattepligtige værdi medregnes et miljøtillæg.

Indtil den 1. januar 2013 var miljøtillægget den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven. Efterfølgende er miljøtillægget den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven, med tillæg af 50 pct.

For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 4.

Det er rådigheden, der beskattes. Omfanget af den faktiske private kørsel i bilen er således uden betydning. Det bemærkes hertil, at klagerens repræsentant ikke har bestridt, at klageren har haft fri bil til rådighed i de relevante indkomstår, men han gør gældende, at bilens værdi, herunder beregningsgrundlaget, er for højt.

Bilen er anskaffet af selskabet mere end tre år efter første indregistrering, hvorfor værdien af fri bil til rådighed opgøres på baggrund af bilens anskaffelsessum på 312.500 kr. og et miljøtillæg.

Landsskatteretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte Skattestyrelsens opgørelse over værdi af fri bil.

Det kan ikke føre til en anden opgørelse, at klagerens repræsentant har oplyst, at klageren har ejet en anden bil og har et begrænset kørselsbehov.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes herefter for værdi af fri bil for indkomstårene 2013-2017.

Nedsættelse af virksomhedens momstilsvar

For varer og ydelser, som en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a anvender både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden. Det fremgår af momslovens § 38, stk. 1.

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Hvis den indgående afgift for en afgiftsperiode overstiger den udgående afgift for samme periode, får virksomheden forskellen godtgjort efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Det fremgår af momslovens § 56, stk. 1.

Den indgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov på virksomhedens fradragsberettigede indkøb m.v. efter kapitel 9 i perioden. Det fremgår af momslovens § 56, stk. 3.

Fradragsretten indtræder herefter på det tidspunkt, hvor momspligten indtræder.

Købsmomsen, i henhold til revisorregningerne fra henholdsvis 2014 og 2015, findes herefter ikke at være fradragsberettigede i 2016. Det følger af, at der skal ske fradrag for købsmomsen i den afgiftsperiode, som det vedrører, hvilket i dette tilfælde er henholdsvis 2014 og 2015.

Det bemærkes desuden, at virksomhedens omsætning er opdelt i henholdsvis en momspligtig og momsfri del. Det gælder, at udgifter skal henføres til den aktivitet i virksomheden, som udgiften vedrører, herunder den momspligtige eller momsfri del i virksomheden.

Udgiften, i forbindelse med revisor, findes at være en udgift, som både vedrører den momspligtige og momsfri del i virksomheden, hvorfor der er forholdsmæssig fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1.

Også af den grund, at virksomhedens momspligtige omsætningen har været 0 kr., hvor revisorregningerne er trukket fra, kan der ikke ske fradrag.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes herefter for nedsættelse af virksomhedens momstilsvar.