Afgørelse af 31. oktober 2019

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2017

     

Fradrag for købsmoms af udgifter til telefon

1.325 kr.

3.170 kr.

2.650 kr.

Fradrag for købsmoms af udgifter til arbejdsværelse (el og vand)

0 kr.

3.470 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] med cvr-nr. […1] blev startet den 1. maj 1989 og beskæftiger sig med bogføring og udarbejdelse af årsregnskaber for erhvervsdrivende. Virksomheden drives af indehaveren og hendes ægtefælle.

For indkomståret 2017 er virksomhedens skattepligtige resultat fordelt med en andel på 68 % til indehaveren og 32 % til ægtefællen.

Virksomheden drives fra ægtefællernes private bopæl.

Telefon

I virksomhedens regnskab for indkomståret 2017 er der fratrukket udgifter til bredbånd, TV og telefoner med 15.373 kr. ekskl. moms. Moms er fratrukket med 3.843 kr.

Udgifterne vedrører [virksomhed2] abonnement, fastnet og to mobiltelefoner. [virksomhed2] abonnementet dækker bredbånd, TV og mobiltelefon.

Ægtefællerne har i forbindelse med Skattestyrelsens sagsbehandling forklaret, at de har to erhvervstelefoner – en på hvert kontor – med telefonnummer […1] og […2]. Der er tegnet abonnement på erhvervstelefonerne hos [virksomhed3].

Udover erhvervstelefonerne har ægtefællerne to private telefoner med telefonnummer […3] og […4]. Telefonabonnement på de private telefoner er tegnet hos [virksomhed4] og [virksomhed5].

Ægtefællerne har overfor Skattestyrelsen tilkendegivet, at de er enige i, at der skal reguleres med 30 % vedrørende TV, som af Skattestyrelsen er anset som en privat udgift. Skattestyrelsen har skønsmæssigt ansat udgiften til TV til 2.678 kr. ekskl. moms.

I de fratrukne udgifter er der medtaget følgende, som af Skattestyrelsen er anset at vedrøre de private telefoner:

   

Beløb ekskl. moms

Moms

B 1056

[virksomhed6] – tankning

240 kr.

60 kr.

B 3007

[virksomhed5] – tlf. […4]

48 kr.

12 kr.

B 5048

[virksomhed5] – tlf. […4]

42 kr.

10 kr.

B 8048

[virksomhed5] – tlf. […4]

85 kr.

21 kr.

B 11051

[virksomhed5] – tlf. […4]

93 kr.

23 kr.

I alt

 

508 kr.

126 kr.

Skattestyrelsen har oplyst, at udgiften til fastnettelefon udgør 1.574 kr. ekskl. moms. Moms udgør 394 kr.

Arbejdsværelse (el og vand)

I virksomhedens regnskab er der fratrukket udgifter til el med 8.165 kr. ekskl. moms og udgifter til vand med 1.026 kr. ekskl. moms. Klageren har fratrukket moms af udgifterne med i alt 2.298 kr.

I forbindelse med Skattestyrelsens sagsbehandling har ægtefællerne indsendt dokumentation for udgifter til el i form af elregninger fra [virksomhed7]. Udgiften kan ifølge regningerne opgøres til 23.922 kr. inkl. moms. De samlede udgifter til vand udgjorde 8.555 kr. inkl. moms.

Ægtefællerne har oplyst, at udgiften til el dækker el til belysning m.v. samt opvarmning, da dette sker via en elektrisk varmepumpe.

Ægtefællerne har den 6. november 2018 telefonisk oplyst til Skattestyrelsen, at de hver anvender et kontor i huset på henholdsvis 10 m2 og 15 m2.

Der er fremlagt en plantegning, hvor det fremgår, at der fra opholdsstuen er adgang til en separat afdeling bestående af to kontorer, entré/gang, badeværelse samt et værelse.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms på 2.518 kr. vedrørende udgifter til telefon samt fradrag for købsmoms på 2.298 kr. vedrørende udgifter til arbejdsværelse.

”(…)

3. Telefon

(…)

[virksomhed2]:

Andel af abonnement der dækker TV anses ikke for en fradragsberettiget udgift i skatte- og momsmæssigt forstand, der kan derfor ikke godkendes fradrag for denne del. Udgiften hertil anses at vedrøre den private husholdning, jf. statsskattelovens § 6, sidste del og momslovens § 37.

Abonnementet er ikke specificeret, hvorfor den del der vedrører TV må bero på et skøn, hvilket ansættes til 1 /3 af abonnementsudgiften.

Abonenement udgør 588 kr., heraf anses 1/3 at dække TV, eller

196 kr.

   

Plus abon. […]

108 kr.

   

I alt inkl. moms

304 kr.

   

Heraf moms

61 kr.

   

Skattemæssigt fratrukket

243 kr.

   

10 mdr. a 243 kr. og moms 61 kr.

24.30 kr.

 

610 kr.

Bilag 12034 heraf TV

248 kr.

 

63 kr.

Privat ej fradragsberettiget udgift til TV

2.678 kr.

 

673 kr.

Fastnet telefon:

Ifølge ligningslovens § 16, stk. 1 kan udgifter til telefonabonnement uden for arbejdsstedet (i den private bolig) ikke fratrækkes.

Abonnementsudgiften udgør 4 x 492 kr.

1.968 kr.

 

Heraf udgør moms

394 kr.

(af i alt 665 kr.)

Skattemæssigt fratrukket

1.574 kr.

 

Der godkendes ikke fradrag for abonnement på fastnet telefon med 1.574 kr. og købsmoms 394 kr.

Moms af udgifter:

Da dig og din ægtefælle anses at have bredbånd og telefoner til rådighed for privat anvendelse, kan der ikke foretages fuldt fradrag for momsen af udgifterne, jf. momslovens § 38, stk. 2.

Der er ikke foretaget regulering for privat andel af moms, hvorfor den private del må ansættes skønsmæssigt. Ved skønnet er der henset til virksomhedens omfang, hvorfor vi finder, at den private andel kan ansættes til 50 %.

Bogført moms udgør

 

3.843 kr.

Heraf fragår:

   

Abonnement fastnet

394 kr.

 

TV

673 kr.

1.067 kr.

Godkendt

 

2.776 kr.

Erhvervsmæssig brug ansættes til 50 %

 

1.388 kr.

Privat ikke fradragsberettiget moms

 

1.388 kr.

Den ikke godkendte moms, godkendes i stedet fratrukket skattemæssigt med 1.388 kr., jf. statsskattelovens § 6, stk. 1a.

Udgifter til telefon reguleres med

Skat

Moms

Ikke godkendt TV andel

2.678 kr.

673 kr.

Ikke godkendt abonnement fastnet

1.574 kr.

394 kr.

Regulering for privat andel af moms

-1.388 kr.

1.388 kr.

Samlet ændring

2.864 kr.

2.455 kr.

(…)

Det er anført, at privattelefoner er hos [virksomhed4] og [virksomhed5]. Da der ved opgørelsen af udgiften til erhvervsmæssige anvendte telefoner, ikke kan indgå udgifter på udelukkende privat anvendte telefoner, anses udgiften hertil ikke for en fradragsberettiget driftsudgift, jf. statsskattelovens § 6, stk. la.

Private udgifter er fratrukket med:

   

Skat

 

Moms

B 1056 [virksomhed6] – tankning

300 kr.

 

240 kr.

 

60 kr.

B 3007 [virksomhed5] – tlf. […4]

60 kr.

 

48 kr.

 

12 kr.

B 5048 [virksomhed5] – tlf. […4]

52 kr.

 

42 kr.

 

10 kr.

B 8048 [virksomhed5] – tlf. […4]

106 kr.

 

85 kr.

 

21 kr.

B 11051 [virksomhed5] – tlf. […4]

116 kr.

 

93 kr.

 

23 kr.

Privat udgift i alt

634 kr.

 

508 kr.

 

126 kr.

Henset til, at virksomheden drives fra bopælen, fastholdes det at fastnet telefon, bredbånd og mobiltelefon hos [virksomhed3] anses til rådighed for privat anvendelse, hvorfor der ikke kan foretages fuldt fradrag for momsen af udgiften hertil, jf. momslovens § 38, stk. 2.

Da momsen skal reguleres for de private udgifter til [virksomhed6] og [virksomhed5] med 126 kr., vil dette påvirke den private del af momsen på de godkendte udgifter.

Bogført moms udgør

 

3.843 kr.

Heraf fragår

   

Ej fradrag for moms af private telefoner

126 kr.

 

Abonnement fastnet

394 kr.

 

TV

673 kr.

1.193 kr.

Godkendt

 

2.650 kr.

Erhvervsmæssig brug ansættes til 50 %

 

1.325 kr.

Privat ikke fradragsberettiget moms

 

1.325 kr.

(…)

Den private andel af moms, godkendes i stedet fratrukket skattemæssigt med 1.325 kr., jf. statsskattelovens § 6, stk. 1 a.

Udgifter til telefon reguleres med:

Skat

 

Moms

Ikke godkendt fradrag for private telefoner

508 kr.

 

126 kr.

Ikke godkendt TV andel

2.678 kr.

 

673 kr.

Ikke godkendt abonnement fastnet

1.574 kr.

 

394 kr.

Regulering for privat andel moms

-1.325 kr.

 

1.325 kr.

Samlet ændring

3.435 kr.

 

2.518 kr.

Din andel af ændringen udgør 68 % af 3.435 kr., eller 2.336 kr.

Indkomsten er ændret med 2.336 kr.

Købsmoms er nedsat med 2.518 kr.

(…)

6. Arbejdsværelse

(…)

Det følger af momslovens § 42, stk. 1, nr. 2, at der ikke kan fratrækkes afgiften af bl.a. drift af boligen for virksomhedens indehaver. Der er fratrukket moms af det beregnede erhvervsmæssige forbrug af el og vand med i alt 2.298 kr.

Da der ikke er fradrag ved opgørelsen af momstilsvaret, vil dette bliver ændret med 2.298 kr.

(…)

Samlet er virksomhedens resultat ændret med:

Skat

Moms

Ikke godkendt andel af vand

1.026 kr.

257 kr.

Ændring i fradrag for el

4.816 kr.

2.041 kr.

Ikke godkendt

5.842 kr.

2.298 kr.

(…)”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for købsmoms af udgifter til telefon på 3.170 kr. (3.843 kr. – 673 kr.) og arbejdsværelse (el og vand) på 3.470 kr. (3.213 kr. + 257 kr.) i afgiftsperioden 2017.

Virksomheden har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(…)

El fra energi Fyn.

Det drejer sig om el til varme og belysning m.m. opvarmning sker via en varmepumpe på elbasis.

Bilagene er mærket med D 1 til D 6.

Skattestyrelsen har næsten halveret fradraget i forhold til årsregnskabet. Det er helt hen i skoven.

Det anførte beløb i årsregnskaber er forsigtigt anslået. Jeg har nu ladet en bekendt, der arbejder med edb-prosesstyring udregne de faktiske forhold, som er kommet til et beløb på kr. 12.850 inkl. moms. Jeg foreslået nu, at fradraget for el skal være kr. 12.850. Det årlige elforbrug ifgl. Fotokopier af regninger fra [virksomhed7] er på total kr. 30.683,08 vedlægges Bilag D-2 til D-6.

Telefon:

De faktiske forhold er, at der i hvert kontor er installeret et telefon apparet. Telefonnummer […1] er anført på firmaets brevpapir og fakturaer. Til telefonen […2] er der tilknyttet fastnet telefon, internet og tv service. Alle fakturaer og de fleste breve sendes ud via internet. Tv service er privat. En mobil telefon […] i firmaets navn.

Der er 2 private mobil telefoner, nemlig […3] og […4]

Jeg mener, at vi ikke skal beskattes af fri telefon.

Fastnettelefonerne anvendes kun firmamæssigt. Tv service skal ikke med i firmaregnskabet.Kopi af telefonregninge vedlægge.Telefonregninger minus tv = kr. 15.773,58 som ønskes fratrukket i regnskabet Bilag E 1 – til E-19.

Vand & Vandafledning.

Til kontorafdelingen er der et tilhørende toilet, som kunderne kan benytte. Dette toilet rengøres løbende. Jeg fastholder at vi skal have et fradrag på kr.1.026,60. Vi bruger selv et andet toilet i ejendommen.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår af momslovens § 37, stk. 1, at virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, kan fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momsloven § 37 påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldte.

Telefon

I virksomhedens regnskab for afgiftsperioden 2017 er der fratrukket moms af udgifter til bredbånd, TV, fastnettelefon og mobiltelefoner med 3.843 kr.

I det fratrukne beløb er der medtaget købsmoms på 126 kr., som vedrører udgifter, der kan henføres til de private telefoner samt købsmoms på 394 kr. vedrørende abonnement til fastnettelefon, som ægtefællerne ikke har godtgjort er afholdt som led i virksomhedens momspligtige aktiviteter. Der er henset til, at ægtefællerne har oplyst, at der blev anvendt to andre mobiltelefoner i virksomheden. Der kan således ikke godkendes fradrag for købsmoms vedrørende disse udgifter.

Reguleringen vedrørende nægtelse af momsfradrag for udgifter til TV med 673 kr. er accepteret af ægtefællerne som en privat udgift, hvoraf momsen ikke kan fratrækkes.

Skattestyrelsen har i deres afgørelse nægtet fradrag for en andel af købsmomsen på erhvervstelefonerne med 1.325 kr.

Af momslovens § 38, stk. 2, fremgår at for varer og ydelser, som af en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a benyttes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed.

Ægtefællerne har oplyst, at de udover erhvervstelefonerne har to andre mobiltelefoner samt en fastnettelefon. Landsskatteretten lægger således til grund, at erhvervstelefonerne udelukkende har været anvendt i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Der skal således ikke foretages en skønsmæssig fordeling af afgiften jf. momslovens § 38, stk. 2, idet der kan godkendes fradrag for den fulde købsmoms på 2.650 kr.

Skattestyrelsens afgørelse ændres på dette punkt, således at der godkendes fradrag for købsmoms med yderligere 1.325 kr. svarende til 2.650 kr. i alt.

Arbejdsværelse (el og vand)

I virksomhedens regnskab er der for afgiftsperioden 2017 fratrukket moms af udgifter til el og vand med 2.298 kr.

Det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 2, at virksomheder ikke kan fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale.

Virksomheden drives fra ægtefællernes private bopæl, og det er oplyst, at hver ægtefælle har et kontor i boligen. Landsskatteretten finder, at ægtefællerne ikke har dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de anvendte lokaler har haft en så speciel indretning, at privat anvendelse ikke har været mulig. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at der er direkte adgang til lokalerne fra opholdsstuen samt at lokalerne ifølge det oplyste har været indrettet som almindelige kontorer.

Da det således ikke er godtgjort, at lokalerne udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt, kan der ikke fratrækkes moms af udgifterne til vand og el.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes på dette punkt.