Afgørelse af 2. juli 2021

Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. april 2017 til den 30. september 2017 med i alt 1.357.501 kr., idet Skattestyrelsen har anset selskabet som en afgiftspligtig person, der i forbindelse med køb og salg af ejendommene [adresse1] og [adresse2], [by1], handlede i egenskab heraf, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS (herefter selskabet) blev stiftet den 21. oktober 2015 af [person1] og [person2], som også blev registreret som direktører i selskabet. Selskabet blev ikke registreret under en branchekode.

Selskabet blev i CVR registreret med følgende formålsangivelse, som også fremgår af selskabets vedtægter af 21. oktober 2015:

”Selskabets formål er investering i fast ejendom, herunder køb, salg, nybygning og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.”

I selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2016 til 2019 er selskabets væsentligste aktiviteter beskrevet som følger:

”Selskabets hovedaktivitet har i året bestået af investering i fast ejendom, herunder køb, salg, ombygning, nybygning og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.”

Ved skøde, tinglyst den 20. april 2016, købte selskabet ejendommen [adresse1], [by1], af [person3] til overtagelse den 1. juni 2016. Der var tale om en flerfamiliesejendom med to beboelseslejligheder. Købesummen udgjorde 4.900.000 kr., som blev finansieret ved optagelse af realkreditlån.

Følgende fremgår af skødet under punktet ”Afgivne oplysninger om bygninger”:

”Handelen omfatter bygning/er der er planlagt nedrevet.”

Skattestyrelsen har oplyst, at ejendommen på købstidspunktet havde et areal på 1.592 m2. Efter overtagelsen udstykkede selskabet ejendommen i to selvstændige matrikler, beliggende [adresse1] på 741 m2 og [adresse2] på 847 m2.

Selskabet har oplyst, at den eksisterende bebyggelse efter udmatrikuleringen var placeret på [adresse2].

Af tilbud af 23. juni 2016 fra [virksomhed2] A/S, stilet til [person2], fremgår bl.a.:

”Tilbuddet vedrører ejendom på [adresse1], [by1]

Tilbuddet omfatter følgende:

•  Nedrivning af hus
• 
Bortkørsel af samtlige nedrivningsmaterialer samt lossepladsafgift
• 
Opgravning af fundamenter samt rydning af grund
• 
Planering af grund
(…)

Samlet pris: kr. 140.000,- ekskl. Moms

Den 6. marts 2017 udstedte [virksomhed2] A/S faktura nummer 53789 til selskabet. Fakturaen angår posten ”Vedr. [adresse1], [virksomhed3] if. tilbud” på 140.000 kr., hvortil kommer 35.000 kr. i moms.

Selskabet har oplyst, at grunden [adresse2] som følge af den tidligere bebyggelse var byggemodnet, hvorimod grunden [adresse1] ikke var byggemodnet.

Selskabet har videre oplyst, at selskabet lod udarbejde tegninger til en funkisvilla med henblik på eventuelt selv at opføre en villa på en af de to grunde. Denne plan blev opgivet, og det blev i stedet i salgsopstillingen for [adresse1] anført, at arkitekttegninger til funkisvillaen eventuelt kunne købes sammen med ejendommen.

Ved købsaftale, underskrevet den 3. april 2017, solgte selskabet den ubebyggede grund [adresse1], [by1], til [person4] og [person5] til overtagelse den 1. maj 2017. Købesummen blev aftalt til 3.550.000 kr.

Ved købsaftale, underskrevet den 1. august 2017, solgte selskabet den ubebyggede grund [adresse2], [by1], til [person6] og [person7] til overtagelse den 1. september 2017. Købesummen blev aftalt til 3.500.000 kr.

Skattestyrelsen har oplyst, at selskabet ikke har afregnet moms af salgene og i 2017 ikke har været momsregistreret.

Skattestyrelsen har under sagens behandling oplyst, at selskabet har ejet følgende ejendomme:

Ejendom


Købsdato


Salgsdato

[adresse1], [by1]

1. juni 2016

1. maj 2017

[adresse2], [by1]

1. juni 2016

15. september 2017

[adresse3], [by2]

10. november 2017

Ukendt dato i 2020

[adresse4], [by3]

1. december 2018

15. maj 2019

[adresse3], [by2]

1. januar 2018

1. juli 2019

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. april 2017 til den 30. september 2017 med i alt 1.357.501 kr., idet Skattestyrelsen har anset selskabet som en afgiftspligtig person, der i forbindelse med køb og salg af grundene [adresse1] og [adresse2], [by1], handlede i egenskab heraf, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Af Skattestyrelsens begrundelse fremgår bl.a. følgende:

”Salg af byggegrunde efter 1. januar 2011, som foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, er momspligtigt, jf. momslovens § 3, § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 9b

Det er vores opfattelse, at I skal betale moms ved salg af grundene [adresse1] og [adresse2], [by1], idet de er omfattet af momspligten efter momslovens § 4, stk. 1, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9b.

Selskabets revisor har anført, at salget af grundene ikke er en normal forretningsmæssig disposition for selskabet, at selskabet i dag besidder et par boligejendomme til udlejning i [by4] området, at der ikke er tale om økonomisk virksomhed i den henseende, hvorfor investeringen ikke var anset som momspligtig.

Skattestyrelsen er ikke enig i, at besiddelsen og salget af grundene kan anses for passiv kapitalanbringelse (ikke økonomisk virksomhed).

Det har siden 2012/13 været fast offentliggjort praksis, at personer (fysiske eller juridiske), der foretager aktive skridt med henblik på en økonomisk udnyttelse af grunde anses for afgiftspligtige personer, dvs. at de driver selvstændig økonomisk virksomhed med grundene.

Dette har siden 2012 også fremgået tydeligt af EU-dommenC-180/10 og C-181/10, Slaby / Kuc, af SKM2012.297.SKAT med daværende SKATs kommentarer hertil, af Skatterådets praksis (se SKM2012.402 og SKM2013.169) og af E-vejledning nr. 191 om Moms ved nye bygninger og byggegrunde, at sådanne aktive skridt omfatter byggemodning og nedrivning med henblik på salg af grundene.

Efter vores opfattelse, er selskabet en afgiftspligtig person, der driver økonomisk virksomhed med de pågældende grunde. Allerede i kraft af, at I har foretaget nedrivning af en gammel ejendom på grundene med henblik på salg, er det udelukket at anse besiddelsen af grundene som passiv kapitalanbringelse. Nedrivning af ejendommen er allerede planlagt i forbindelse med købet, da det positivt er nævnt i skødet, at handlen omfatter bygninger, der er planlagt nedrevet. I har ved disse handlinger ”aktivt påbegyndt at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder.”

Endvidere har I positivt tilkendegivet i årsrapporten, at jeres hovedformål er investering i fast ejendom, herunder køb, salg, ombygning, nybygning og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at salget af grundene [adresse1] og [adresse2], [by1] udgør økonomisk aktivitet og at salgene er momspligtige jf. momslovens § 4 og § 13, stk. 1, nr. 9b.

Der er i 2016 og 2017 afholdt udgifter i forbindelse med klargøring af grundene til salg.

Ifølge momslovens § 37, stk. 1 er der fradrag for moms af de udgifter, der anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer. Det er en forudsætning for at opnå fradraget, at der kan fremlægges dokumentation for udgifterne i form af fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag. Det fremgår af momsbekendtgørelsens § 82.

Der er modtaget dokumentation i form af fakturaer på følgende udgifter:

[virksomhed4] vedr. køb af [adresse1]

12.07.2016

83465

35.000 kr.

[virksomhed5], arbejde vedr. raftehegn

21.09.2016

20160522

39.475 kr.

[virksomhed6] (PBS-oversigt)

01.08.2016

 

4.430 kr.

[virksomhed7], afbrydelse af stikledning

04.04.2017

[…76]9

8.200 kr.

[virksomhed8] el

02.03.2017

100261129

390 kr.

I alt

   

87.495 kr.


Moms heraf

   

17.499 kr.

Bilag fra [virksomhed2] og [virksomhed9] opfylder ikke dokumentationskravene, da der er tale om tilbud. Posteringsoversigten fra [finans1] vedrørende udgifter til [by1] Kommune opfylder heller ikke dokumentationskravene.

Vi har bedt om dokumentation for yderligere udgifter i materialeindkaldelse af 20. december 2018 med frist for indsendelse den 14. januar 2019. Vi har ikke modtaget materialet fra selskabet.


Skattestyrelsens bemærkninger til selskabets anbringender til forslaget

Afgiftspligtig person

Selskabets repræsentant anfører i bemærkningerne, at selskabet ikke har ageret som en afgiftspligtig person i forbindelse med køb og salg af [adresse1] og [adresse2]. Repræsentanten begrunder det blandt andet med, at selskabet på tidspunktet for både købet og salget ikke har haft andre afgiftspligtige aktiviteter, og at selskabet først agerer som en afgiftspligtig person ultimo 2017 i forbindelse med køb af ejendommen [adresse3] i [by4], som anvendes til boligudlejning.

Herudover anfører repræsentanten som begrundelse, at selskabet ikke har været involveret i byggemodning af grundene, men alene hare forestået nedrivning af eksisterende bolig og udstykning fra ejendommen.

Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at selskabet optræder som en afgiftspligtig person i forbindelse med køb af [adresse1], udstykning, nedrivning og klargøring til salg samt efterfølgende salg af [adresse1] og [adresse2].

Det begrunder vi med:

•  At det allerede i selskabets første årsrapport, underskrevet 24. maj 2017, for perioden 21. oktober 2015 – 31. 12.2016 fremgår, at selskabets hovedaktivitet er er investering i fast ejendom, herunder køb, salg, ombygning, nybygning og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. Herudover fremgår det af årsrapporten, at investeringsejendomme er ejendomme der besiddes for at opnå lejeindtægter og kapitalgevinster ved et eventuelt efterfølgende salg.
•  At det fremgår af årsrapporten for 2016, at der er optaget lån i kreditinstitutter for 5.009.153 kr. til finansiering af ejendommen.
•  Der er foretaget nedrivning af eksisterende ejendom med henblik på salg.
•  Der er foretaget udstykning af grund fra eksisterende ejendom.
•  Der er foretaget klargøring til salg i form af opsætning af raftehegn.

Allerede i kraft af, at I har foretaget nedrivning af en gammel ejendom på grundene med henblik på at sælge grunde og foretaget udstykning i 2 grunde, samt foretaget yderligere aktive handlinger i form af opsættelse af raftehegn, er det udelukket at anse besiddelsen af grundene som passiv kapitalanbringelse.

Det fremgår af SKM2012.297.SKAT at ”egentlig kommerciel handelsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom vil herefter være omfattet af momspligten. Det vil sige tilfælde, hvor der ikke blot er tale om forvaltning af den pågældendes eksisterende formue, men tværtimod udøves en egentlig erhvervsmæssig aktivitet af den pågældende i form af regelmæssige køb og salg som led i en kommerciel virksomhed”.

Det fremgår af styresignalet SKM2010.445.SKAT, hvilke finansielle aktiviteter/investeringsaktiviteter, der ikke anses for at udgøre økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

For at aktiviteten kan betragtes som passiv kapitalanbringelse/ikke økonomisk virksomhed, er det en forudsætning, at aktiviteten udøves for midler, der må henregnes til virksomhedens egenkapital. En lignende fortolkning kan anvendes, når det skal afgøres, hvorvidt køb og salg af fast ejendom kan anses for passiv investering og dermed ikke økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

Da købet af ejendommen [adresse1] er finansieret ved optagelse af bankgæld og ikke ved brug af egne midler, der kan henregnes til selskabets egenkapital, er der ikke tale om passiv kapitalanbringelse i form af forvaltning af eksisterende formue.

I har derfor ud fra en samlet vurdering ageret som en afgiftspligtig person der ”aktivt er påbegyndt at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder.”

På den baggrund fastholder vi, at selskabet er en afgiftspligtig person, der driver økonomisk virksomhed med de pågældende grunde.


[adresse1]

Selskabets repræsentant henstiller i bemærkningerne til, at såfremt Skattestyrelsen fastholder, at selskabets køb og salg af ejendom er økonomisk virksomhed, skal salget af [adresse1], som er den udstykkede grund, anerkendes som et salg, der falder uden for momslovens anvendelsesområde. Det begrundes med at der på denne grund hverken er foretaget byggemodning eller nedrivning.

Det er vores opfattelse, at salget af begge grunde er momspligtige.

Det begrunder vi med, at selskabet allerede ved købet af ejendommen [adresse1] er en afgiftspligtig person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Selskabet er stiftet med det formål at investere i fast ejendom, herunder køb, salg, ombygning, nybygning og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. Ejendommen er købt for lånte midler med henblik på at gennemføre handlinger, der kan føre til salg med gevinst.

Salg af byggegrunde er momspligtigt jf. momslovens § 4 og § 13, stk. 1, nr. 9b.

Yderligere udgifter

Skattestyrelsen har modtaget dokumentation for udgift til [by5] vognmandsforretning på 175.000 kr., moms heraf udgør 35.000 kr. Der godkendes fradrag for momsen jf. momslovens § 37. Moms af udgifter til klargøring af byggegrunde til salg udgør i alt (17.499 kr. + 35.000 kr.) 52.499 kr.


Skattestyrelsens afgørelse

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at salget af grundene [adresse1] og [adresse2], [by1] udgør økonomisk aktivitet og at salgene er momspligtige jf. momslovens § 4 og § 13, stk. 1, nr. 9b.

Selskabet skal betale moms med 1.357.501 kr. vedrørende salg af grundene [adresse1] og [adresse2], [by1] reduceret med udgifter direkte henført til byggemodning/klargøring til salg af grundene.

Da selskabet ikke er momsregistreret og ikke på nuværende tidspunkt har momspligtige aktiviteter, vil momstilsvaret blive bogført direkte på Skattekontoen.

Det fremgår af momslovens § 56, at momsregistrerede selskaber for hver afgiftsperiode skal opgøre den udgående og den indgående moms. Ifølge momslovens § 47, stk. 5 bliver virksomheder der anmelder momsregistrering, registreret med kvartalet som afgiftsperiode efter momslovens § 57, stk. 3. På den baggrund vil selskabets moms blive periodiseret til følgende perioder:

2. kvartal 2017

 
   

Udgående moms

710.000 kr.

Indgående moms

43.718 kr.

Tilsvar

666.282 kr.

   

3. kvartal 2017

 
   

Udgående moms

700.000 kr.

Indgående moms

8.781 kr.

Tilsvar

691.219 kr.

Selskabets opfattelse

Selskabet har nedlagt principal påstand om, at selskabet ikke agerede som en afgiftspligtig person ved salgene af de to byggegrunde, hvorfor den foretagne forhøjelse skal bortfalde.

Selskabet har nedlagt subsidiær påstand om, at selskabet ikke agerede som en afgiftspligtig person ved salget af [adresse1], [by1], som er den ubebyggede del af den tidligere ejendom, hvorfor forhøjelsen i relation hertil skal bortfalde.

Til støtte herfor har selskabet anført følgende:


Faktum

[virksomhed1] ApS er stiftet i 2016 af [person8] og [person1] med hver en ejerandel på 50 %. Selskabet blev stiftet i forbindelse med, at man køber ejendommen [adresse1] i [by1] for 4,9 mio. kr.

Efterfølgende bliver [adresse1] udstykket i to selvstændige ejendomme, [adresse1] på 741 kvm. og [adresse2] på 847 kvm.

Efter udstykningen er [adresse1] den ubebyggede del af den tidligere ejendom. [adresse1] sælges for 3,55 mio. kr. med aftalt overtagelsesdato 1. maj 2017. Der er ikke foretaget byggemodning af grunden, ligesom der ikke i øvrigt er afholdt omkostninger med det formål at klargøre grunden til bebyggelse.

[adresse2] rummer en ældre eksisterende bebyggelse, som nedrives. Byggegrunden sælges for 3,5 mio. kr. med aftalt overtagelsesdato 1. september 2017. I kraft af den tidligere bebyggelse er grunden i sagens natur byggemodnet på salgstidspunktet. Selskabet har ikke foretaget yderligere vedrørende grunden efter færdiggørelse af nedrivningsarbejdet.

Frem til dette tidspunkt har selskabet ikke haft andre aktiviteter. Først i december 2017, og dermed efter frasalg af [adressen], køber selskabet et parcelhus, som anvendes til udlejning.


Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen træffer afgørelse om, at selskabet er omfattet af momspligt ved salg af de to byggegrunde. Skattestyrelsen anfører som begrundelse, at selskabet er en afgiftspligtig person, der driver økonomisk virksomhed med de pågældende grunde. Det forhold at selskabet foretager nedrivning af en ældre bebyggelse fører til, at selskabets besiddelse af grundene ikke kan anses som passiv kapitalanbringelse.

Herudover henviser Skattestyrelsen til, at selskabets hovedformål ifølge årsrapporten er investering i fast ejendom, herunder køb, salg, ombygning, nybygning og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Vores vurdering

Momspligt ved salg af byggegrunde eller ved en hvilken som helst anden aktivitet har som generel forudsætning, at sælger driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 2. Økonomisk virksomhed er defineret i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, andet punktum:

Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Det følger heraf, at en person eller et selskab, som udøver enkeltstående transaktioner, ikke kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed. Betragtningen er, at enkeltstående transaktioner ikke bibringer indtægter af en vis varig karakter.

Der henvises i den forbindelse til SKM2012.297.SKAT, som blev udsendt i forlængelse af EU-domstolens dom i sag C-180/10 og 181/10 (Slaby & Kuc). Dette styresignal omhandler hovedsageligt, hvornår man agerer som en afgiftspligtig person og hvornår man agerer som privatperson.

Af styresignalet fremgår følgende af relevans for nærværende sag:

Det følger af dommen i de forenede sager C-180/10 og 181/10, Slaby & Kuc, at det er en betingelse, for at anse sælgeren for at drive økonomisk virksomhed, at sælgeren – uanset antallet og omfanget af salg – med henblik på salget, aktivt påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder. Det kan bl.a. bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder på arealet(-erne) og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler, jf. dommens præmis 40.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at byggemodning, der består i etablering af infrastruktur i form af veje, belysning, kloak-, vand- og elektricitetsforsyning m.v., vil være sådanne aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af byggegrunde ved mobilisering af midler, der anvendes af handlende med byggegrunde, og salget vil derfor under disse omstændigheder ikke blot indgå i sælgers forvaltning af sin private formue.

Antallet og omfanget af salg er ikke afgørende, jf. tidligere. Det er dog en forudsætning, at den økonomiske udnyttelse af den faste ejendom sker over en tilstrækkelig periode, der kan begrunde, at kriteriet om, at der opnås “indtægter af en vis varighed”, kan anses for opfyldt.

Dommene fra EU-domstolen vedrører privatpersoner, og der kan ikke efter dommene og Skattestyrelsens tolkning af disse være berettiget tvivl om, at en privatperson, som køber en ejendom med henblik på udstykning og videresalg kan gøre dette uden at han/hun herved bliver en afgiftspligtig person, når der er tale om en enkeltstående transaktion. At der foretages nedrivning af bygninger på den ene grund vil heller ikke føre til momspligt, da det ikke bibringer indtægter af en vis varig karakter.

Der er intet i retspraksis, der taler for, at et selskab skal vurderes på andre forudsætninger end en

privatperson. [virksomhed1] ApS er oprettet med det formål, at far og søn kunne foretage forskellige fælles investeringsaktiviteter, uden at der på stiftelsestidspunktet var planlagt andre aktiviteter end køb og videresalg af [adressen].

Frem til salget af de to grunde er gennemført har selskabet ikke andre aktiviteter, herunder heller ikke forberedende aktiviteter. Først efter gennemførelse af salget påbegynder selskabet investering i udlejningsejendomme, og dermed en aktivitet, som adskiller sig væsentligt fra transaktionen vedrørende [adressen].

Det er på den baggrund vores opfattelse, at [virksomhed1] ApS ikke har ageret som en afgiftspligtig person da de købte ejendommen [adresse1], og efterfølgende solgte ejendommen som to selvstændige byggegrunde.

Bemærkninger til vores principale påstand

Eftersom [virksomhed1] ApS ikke har ageret som en afgiftspligtig person ved deres køb af en ejendom, udstykning af denne i to ejendomme og nedrivning af bygningerne på den ene af de to ejendomme, er det vores opfattelse, at der ikke er grundlag for at fastlægge momspligt på salget af de to ejendomme. Der er tale om transaktioner, som falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Bemærkninger til vores subsidiære påstand

Hvis det fastholdes, at nedrivning af eksisterende bygninger på den ene byggegrund er tilstrækkeligt til, at denne byggegrund omfattes af momspligt, er det vores opfattelse, at den anden grund kan sælges uden moms. Denne grund er en frastykning som sælges uden byggemodning og uden at der i øvrigt er foretaget fysiske handlinger i tilknytning til grunden.

Det bemærkes, at denne grund sælges 1. maj 2017, og dermed 4 måneder før salget af den anden grund, hvor der er udført nedrivningsarbejder.”


Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Skattestyrelsen har den 8. februar 2021 udtalt, at Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsens indstilling, idet Skattestyrelsen bl.a. har anført følgende:

Afgiftspligtig virksomhed

Skattestyrelsen fastholder efter en konkret vurdering, at klager i forbindelse med køb og salg af byggegrundene beliggende ved [adresse1] og [adresse2], [by1], har handlet i egenskab af momspligtig person jf. momslovens § 3, og at Skattestyrelsen derved har været berettiget til, at forhøje klagers momstilsvar for perioden 1. april 2017 til 30. september 2017.

Skattestyrelsen har lagt vægt på, at klagers formål både ifølge registrering i CVR samt årsrapporter, er investering i fast ejendom, herunder køb, salg, ombygning, nybygning og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

I perioden fra 2016 til 2020 har klager, som fremført af Skatteankestyrelsen, erhvervet og solgt fem ejendomme, herunder ejendommene [adresse1] og [adresse2], [by1].

Klager ses i forbindelse af køb og salg af ejendommene at have taget aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en erhvervsdrivende med fast ejendom.

Der lægges blandt andet vægt på, at:

– købet af ejendommene er finansieret ved lån.

– det tidsmæssige spænd mellem købet, nedrivning, og videresalget af ejendommene er kortvarigt.

– klager forud for salget af ejendommene havde ladet udarbejde arkitekttegninger til funkisvillaer, som blev udbudt til salg sammen med ejendommene.

– ejendommene er klargjort til salg ved opsætning af raftehegn.

– ejendommene er udbudt til salg via en ejendomsmægler.

Der henvises yderligere til retspraksis som gengivet i Skattestyrelsens afgørelse af den 12. marts 2019, s. 7 – 10.

Skattestyrelsen fastholder ud fra ovenstående, at klager har handlet i egenskab af momspligtig person ved købet, opdelingen af og efterfølgende salg af byggegrundene beliggende [adresse1] og [adresse2], [by1], og salgene udgør en del af selskabets erklærede formål og generelle virksomhed. Klagers transaktioner vedrørende ejendommene kan således ikke anses som to enkeltstående transaktioner,

der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Det fastholdes således, at klagers momstilsvar forhøjes med 1.357.501 kr.”

Selskabets bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Selskabet har den 24. februar 2021 fremsendt bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling og Skattestyrelsens udtalelse hertil.

Af bemærkningerne fremgår bl.a. følgende:

”Vi er ikke enige i den foretagne vurdering, som efter vores opfattelse bygger på en fejlagtig tolkning af begrebet en afgiftspligtig person, således som dette er defineret i Momsdirektivets artikel 9.

Ved vurdering af om et selskab udgør en afgiftspligtig person, må dette vurderes konkret i forhold til de aktiviteter, som selskabet rent faktisk udøver.

I nærværende sag er det far og søn, som har etableret et selskab, hvis formål ganske rigtigt er defineret som investering i fast ejendom, herunder køb, salg, ombygning, nybygning om udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

På daværende tidspunkt var der ikke konkrete planer for selskabet, udøver det mulige køb af [adresse1], som denne sag omhandler. Denne grund udstykkes i to selvstændige byggegrunde, som efterfølgende sælges. Begge byggegrunde sælges i 2017.

Denne transaktion gennemføres på et tidspunkt, hvor selskabet ikke har andre aktiviteter, og er den eneste transaktion af denne art.

I slutningen af 2017, og efter frasalg af de to byggegrunde, købes et parcelhus med henblik på udlejning. Først på dette tidspunkt opnås varige indtægter i form af momsfrie lejeindtægter, og vel at mærke fra en aktivitet, som ikke kan sidestilles med den første transaktion. Det bemærkes at selskabet ikke efterfølgende har aktiviteter med køb og salg af byggegrunde.

Vi skal fastholde, at selskabet ikke udgør en afgiftspligtig person, når de køber og udmatrikulerer en byggegrund, hvorefter denne sælges som to selvstændige byggegrunde, når selskabet i samme periode ikke har andre aktiviteter.

Samme vurdering ville med stor sikkerhed blive anlagt, hvis far og søn havde gennemført samme transaktion som privatpersoner, og hvor synspunktet ville være, at der var tale om en enkeltstående transaktion, som ikke tilførte varige indtægter.

Sagen har efter vores opfattelse principiel karakter, idet forslaget til afgørelse lægger op til, at et selskab vurderes anderledes i forhold til begrebet end afgiftspligtig person end tilfældet er med en privatperson. Dette finder vi ikke at momsloven og det bagvedliggende direktiv giver belæg for.”


Retsmøde

Skattestyrelsen indstillede til, at afgørelsen stadfæstes og redegjorde for sine anbringender i henhold til tidligere udtalelser.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. april 2017 til den 30. september 2017 med i alt 1.357.501 kr., idet Skattestyrelsen har anset selskabet som en afgiftspligtig person, der i forbindelse med køb og salg af ejendommene [adresse1] og [adresse2], [by1], handlede i egenskab heraf, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Landsskatteretten lægger til grund, at ejendommene udgjorde byggegrunde, jf. momsbekendtgørelsens § 56, stk. 1. Der er enighed om, at der skal betales moms i overensstemmelse med den påklagede afgørelse, hvis selskabet anses som en afgiftspligtig person, der ved køb og salg af de to ejendomme handlede i denne egenskab.

Følgende fremgår af momslovens § 3, stk. 1:

”Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.”

Af bestemmelsens forarbejder fremgår bl.a. følgende, jf. lovforslag nr. 124 af 8. december 1993 under de specielle bemærkninger til lovforslagets § 3:

”Økonomisk virksomhed omfatter ikke alene varig virksomhedsudøvelse, men også mere lejlighedsvise økonomiske transaktioner.”

Bestemmelsen i momslovens § 3, stk. 1, implementerer momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, som er sålydende:

”Ved ”afgiftspligtig person” forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved ”økonomisk virksomhed” forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter”.

Begrebet afgiftspligtig person i momslovens § 3 er et EU-retligt begreb, der skal fortolkes i overensstemmelse med momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1.

Det fremgår af selskabets vedtægter og registrering i CVR, at selskabets formål siden stiftelsen den 21. oktober 2015 har været ”Investering i fast ejendom, herunder køb, salg, ombygning, nybygning og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed”. Det fremgår af selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2016 til 2019, at selskabets hovedaktivitet i de pågældende år har ”bestået af investering i fast ejendom, herunder køb, salg, ombygning, nybygning og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.” Selskabet har i perioden fra 2016 til 2020 erhvervet og solgt fem ejendomme, herunder ejendommene [adresse1] og [adresse2], [by1].

Selskabet erhvervede den 1. juni 2016 ejendommen [adresse1] med henblik på videresalg. Den eksisterende bebyggelse var på købstidspunktet planlagt nedrevet. Købesummen blev finansieret ved optagelse af realkreditlån. Selskabet foretog udstykning af grunden i to selvstændige matrikler ([adresse1] og [adresse2]), rev den eksisterende bebyggelse på [adresse2] ned, ryddede og planerede grunden og lod udarbejde arkitekttegninger til en funkisvilla. Disse tegninger blev udbudt til salg i forbindelse med det efterfølgende salg af [adresse1]. Begge ejendomme blev udbudt til salg via en ejendomsmægler.

Landsskatteretten finder efter en samlet vurdering af disse omstændigheder, at selskabet i den omhandlede periode var at anse som en afgiftspligtig person, der drev økonomisk virksomhed med køb og salg af ejendomme, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Landsskatteretten finder videre, at selskabet i forbindelse med erhvervelsen og salgene af ejendommene [adresse1] og [adresse2], [by1], handlede i sin egenskab af afgiftspligtig person. Aktiviteten vedrørende ejendommene må på baggrund af selskabets vedtægter, årsrapporter og øvrige aktivitet anses som en del af selskabets erklærede formål og generelle virksomhed og kan derfor ikke anses som to enkeltstående transaktioner, der ikke havde til formål at bibringe indtægter af en vis varig karakter.

Det af selskabet påberåbte styresignal i SKM2012.297.SKAT ændrer ikke herved, allerede fordi det af styresignalet fremgår, at kommerciel handelsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom er omfattet af momspligten.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.