Afgørelse af 14. august 2020

Klagepunkt

Skattestyrelsens

afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Indkomståret 2015

Forhøjelse vedrørende:

     

Bogførte fradrag i omsætning, konto 1111

136.250 kr.

0 kr.

14.250 kr.

Indkomståret 2016

Forhøjelse vedrørende:

     

Bogførte fradrag i omsætning, konto 1111 og 1245

588.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Selskabet med cvr-nr. […1] blev stiftet den 1. september 1997. Fra 2010 blev selskabet drevet under navnet [virksomhed1] A/S, og den 10. september 2015 skiftede selskabet navn til [virksomhed2] A/S (herefter selskabet). Den 5. april 2018 skiftede selskabet navn til [virksomhed2] ApS.

Fra 2008 til den 9. september 2015 var selskabet registreret med branchekoden 773300 og beskæftigede sig med udlejning af kontormaskiner og – udstyr, computere og it-udstyr. Fra 2010 og til den 9. september 2015 var selskabets formål at drive handel og dermed beslægtet virksomhed.

Siden den 10. september 2015 har selskabet været registreret med branchekoden 649900 og beskæftiget sig med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n., og selskabets formål er formueadministration.

Selskabet havde ifølge regnskabet for 2015 en omsætning på 1,7 mio. kr. og et ordinært resultat på 151.000 kr. I 2016 havde selskabet en omsætning på 175.000 kr. og et ordinært resultat på 11.000 kr.

Selskabet har i regnskabet for indkomståret 2015 fratrukket 136.250 kr. vedrørende konto 1111 ”Omsætning [by1]”. Beløbet dækker fire debiteringer den 5. oktober henholdsvis den 31. december 2015 på henholdsvis 50.000 kr., 46.250 kr., 32.000 kr. og 8.000 kr.

I regnskabet for indkomståret 2016 har selskabet fratrukket 560.000 kr. vedrørende konto 1111 ”Omsætning [by1]” og 28.000 kr. vedrørende konto 1245 ”Miljøomkostninger”.

Da selskabet trods Skattestyrelsens anmodninger herom ikke har fremlagt bilag vedrørende de pågældende fradrag, har Skattestyrelsen den 25. april 2019 truffet afgørelse om forhøjelse af selskabets indkomst med henholdsvis 136.250 kr. og 588.000 kr. i indkomstårene 2015 og 2016.

I forbindelse med klagesagsbehandlingen har selskabet forklaret, at [virksomhed1] A/S beskæftigede sig med alt inden for ind- og udvendig bilpleje. [virksomhed1] A/S havde en samarbejdsaftale med [virksomhed3] A/S om klargøring af nye og brugte biler og havde som en del af aftalen lokaler og garage m.v. hos [virksomhed3]. Selskabet har i forbindelse hermed oplyst, at selskabet boede til leje hos [virksomhed3] til gengæld for klargøring af et vist antal biler for [virksomhed4] uden fakturering, således at selskabet først, når de havde klargjort det aftalte antal biler, begyndte at fakturere klargøringen. Samarbejdsaftalen blev imidlertid ophævet af [virksomhed3] til øjeblikkeligt ophør den 3. juni 2015.

Selskabet har videre forklaret, at de omhandlede posteringer har karakter af tilbageførsler af fejludstedte og/eller fejlposterede fakturaer. For så vidt angår 2015 skete fejlene i forbindelse med, at selskabet i tilknytning til afvikling af bilplejeaktiviteterne solgte to lifte og en højtryksrenser til den tidligere samarbejdspartner [virksomhed3]. Selskabet har i forbindelse hermed oplyst, at man ikke havde mere end de omhandlede to lifte og en højtryksrenser. For så vidt angår 2016 skete fejlene i tilknytning til, at der efter [virksomhed3]s opsigelse af samarbejdsaftalen blev indgået forlig om betaling af et beløb på 140.000 kr. ekskl. moms. Selskabet har i den forbindelse oplyst, at der ved fakturering af det aftalte beløb automatisk blev tillagt et miljøtillæg på 5 %, hvilket dog ikke indgik i den forligsmæssige aftale.

Som dokumentation for de omhandlede fradrag i 2015 har selskabet bl.a. fremlagt fakturaer som følger, idet det er oplyst, at fakturanr. 105674 og 105675 er fejludstedt:

Dato

Fakturanr.

Beløb ekskl. moms

Specifikation jf. faktura

04.08.2015

105674

40.000 kr.

To stk. brugte lifte og et stk. brugt højtryksrenser,

vedr. ordrenr. […]-3, udstedt til [virksomhed3]

04.08.2015

105675

42.000 kr.

To stk. brugte lifte og et stk. brugt højtryksrenser, pris 40.000 kr. + gebyr før moms 2.000 kr., vedr. ordrenr. […]-4, udstedt til [virksomhed3]

04.08.2015

105676

40.000 kr.

To stk. brugte lifte og et stk. brugt højtryksrenser,

vedr. ordrenr. […]-6, udstedt til [virksomhed3]

Den 4. august 2015 har selskabet med henvisning til fakturanr. 105674, 105675 og 105676 krediteret tre salg på hver 40.000 kr. på konto 1130 ”Diverse salg”. Selskabet har samme dag med henvisning til fakturanr. 105675 krediteret 2.000 kr. på konto 1145 ”Miljøomkostninger”.

Selskabet har oplyst, at der den 31. december 2015 med henvisning til fakturanr. 105676 er krediteret 38.417 kr. på konto 5702 ”Avance ved salg af driftsmidler”, idet den regnskabsmæssige værdi af de pågældende driftsmidler er fratrukket.

Som dokumentation for de omhandlede fradrag i 2016 har selskabet bl.a. fremlagt fakturaer som følger, idet det er oplyst, at fakturanr. 105683-105686 er fejludstedt:

Dato

Fakturanr.

Beløb ekskl. moms

Specifikation jf. faktura

11.07.2016

105683

147.000 kr.

Klargøring af biler, varenr. 42,

pris 140.000 kr. + gebyr før moms 7.000 kr.,

vedr. ordrenr. 50004, udstedt til [virksomhed3]

11.07.2016

105684

147.000 kr.

Klarg. biler jf. sam, varenr. 38,

pris 140.000 kr. + gebyr før moms 7.000 kr.,

vedr. ordrenr. 50005, udstedt til [virksomhed3]

11.07.2016

105685

147.000 kr.

Klarg. biler jf. sam, varenr. 99,

pris 140.000 kr. + gebyr før moms 7.000 kr.,

vedr. ordrenr. 50006, udstedt til [virksomhed3]

11.07.2016

105686

147.000 kr.

Klarg. biler jf. sam, varenr. 06,

pris 140.000 kr. + gebyr før moms 7.000 kr.,

vedr. ordrenr. 110716-1, udstedt til [virksomhed3]

11.07.2016

105687

140.000 kr.

Klarg. biler jf. sam, varenr. 06,

vedr. ordrenr. 110716-2, udstedt til [virksomhed3]

Den 11. juli 2016 har selskabet med henvisning til fakturanr. 105683, 105684, 105686 og 105687 krediteret fire salg på hver 140.000 kr. på konto 1111 ”Omsætning [by1]”. Selskabet har samme dag med henvisning til fakturanr. 105683-105686 krediteret fire gange 7.000 kr. på konto 1145 ”Miljøomkostninger”. Ligeledes samme dag er der med henvisning til fakturanr. 105685 krediteret et salg på 140.000 kr. (plus moms 35.000 kr.) på konto 3220 ”Reklametilskud [virksomhed5] A/S A/S”. Den 31. december 2016 har selskabet krediteret 35.000 kr. på samme konto med posteringsteksten ”momsfordeling/afregn”.

Under henvisning til fakturanr. 105685 er der den 11. juli 2016 betalt 175.000 kr.. Ifølge selskabet er det en fejl, at betalingen og bogføringen heraf er sket med henvisning til fakturanr. 105685, idet det rettelig skulle have været med henvisning til fakturanr. 105687.

Af specifikationerne til årsrapport 2016 fremgår, at årets nettoomsætning, der i alt udgør 175.000 kr., hidrører fra erstatning ved fraflytning af lokaler.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag i omsætningen på 136.250 kr. henholdsvis 588.000 kr. vedrørende konto 1111 ”Omsætning [by1]” henholdsvis konto 1111 ”Omsætning [by1]” og konto 1245 ”Miljøomkostninger” i indkomstårene 2015 og 2016.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(…)

1.4.  Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan dokumenterede udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger fradrages.

Der kan henvises til den juridiske vejledning, afsnit C.C.2.2.1.1, hvoraf det blandt andet fremgår, at den skattepligtige må kunne dokumentere, at udgiften er afholdt, og dens størrelse.

Efter bogføringslovens § 9, stk. 1, skal bogføringen ske ved hjælp af bilag. Det fremgår af bestemmelsen, at enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Hvis der er udstedt et eksternt bilag, skal dette så vidt muligt benyttes. Pålideligheden af eksterne bilag anses for større end af bilag, der er udstedt af den bogføringspligtige selv. Der er efter bogføringsloven ikke krav om eksterne bilag, medmindre virksomheden naturligt modtager et sådant i forbindelse med en transaktion, men i tilfælde, hvor virksomheden ikke modtager en købsfaktura, vil dokumentationen bestå af den afregningsmeddelelse, som den bogføringspligtige selv udsteder. Også kontoudtog fra leverandøren vil dokumentere registreringerne.

Hvis den skattepligtige opfylder bogføringslovens krav, vil den skattepligtige også som udgangspunkt opfylde kravene til bogføring og regnskab efter skatte- og afgiftslovgivningen. Det udelukker ikke i sig selv fradragsret efter f.eks. statsskatteloven, at den skattepligtige ikke opfylder kravene i bogføringsloven. I praksis stilles der dog et bevismæssigt krav om dokumentation i form af eksterne købsbilag, afregningsbilag godkendt af leverandøren, kontoudtog fra leverandøren og lignende som betingelse.

Da I ikke har fremsendt de bilag, som ligger til grund for de foretagne fradrag, er det vores vurdering, at der ikke kan godkendes fradrag.

De foretagne fradrag i omsætningen er ikke dokumenterede, hvorfor de foretagne fradrag ikke kan godkendes.

Der henses til at der ikke foreligger eksterne bilag eller øvrig dokumentation for det afholdte beløbs størrelse, eller dokumentation for at den afholdte udgift er fradragsberettiget. Der kan således ikke godkendes fradrag for de bogførte beløb.

Talmæssige opgørelser.

Indkomståret 2015:

 
   

Konto 1111 Omsætning [by1]

136.250 kr.

Konto 3980 Personaleomkostninger

3.500 kr.

Konto 4790 Diverse

4.047 kr.

I alt

143.797 kr.

   

Indkomståret 2016:

 
   

Konto 1111 Omsætning [by1]

560.000 kr.

Konto 1245 Miljøomkostninger

28.000 kr.

I alt

588.000 kr.

Jeres skattepligtige indkomst for 2015 forhøjes med 143.797 kr. vedrørende dette punkt.

Jeres skattepligtige indkomst for 2016 forhøjes med 588.000 kr. vedrørende dette punkt.

Vores vurdering af jeres bemærkninger.

Indledningsvist bemærkes det at I ikke har fremsendt de bilag, som vi har bedt om, og I har ikke afgivet yderligere oplysninger til belysning af forholdene, ligesom I har aflyst aftalt møde.

Vi har oplyst jer om pr. mail den 18. marts 2019, at I senest den 22. marts 2019, skulle fremsende det materiale som I ville have skulle indgå i sagens afgørelse, og at der herefter ville blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag. Vi har ikke modtaget nye oplysninger fra jer, hvorfor vi har fastholdt vores forslag i sin helhed.

(…)”

Skattestyrelsen har i en supplerende udtalelse – på baggrund af klagerens supplerende indlæg af 30. marts 2020 – anført følgende:

”(…)

Det bemærkes indledningsvist, at selskabet ikke under behandlingen af sagen i Skattestyrelsen, har afgivet skriftlige eller mundtlige oplysninger, samt redegørelser omkring deres aktiviteter eller deres bogføring i øvrigt.

På baggrund af de nye oplysninger, dokumentationer og redegørelser som er modtaget afgiver vi følgende supplerende udtalelse:

Indkomståret 2015:

Klagen vedrører en forhøjelse på 136.250 kr. vedrørende konto 1111 omsætning [by1].

Det fastholdes, at de omhandlede fakturaer ikke er bogført som indtægt på konto 1111 med 136.250 kr.

De er i stedet for bogført på konto 1245 med i alt 120.000 kr.

Fakturaerne tilbageføres på konto 1111 med i alt 136.250 kr.

Henset til de nye oplysninger omkring aktiviteten og redegørelsen for bogføringen, er det vores opfattelse at der er tilbage ført 16.250 kr. (136.250 kr. – 120.000 kr.) mere end der er medregnet i indtægt. Denne difference er efter det oplyste ikke dokumenteret.

Det indstilles derfor at forhøjelsen på 136.250 kr. nedsættes til 16.250 kr.

Indkomståret 2016:

Klagen vedrører en forhøjelse på 560.000 kr. vedrørende konto 1111 omsætning [by1] og en forhøjelse på 28.000 kr. vedrørende konto 1245 Miljøtillæg.

Henset til de nye oplysninger omkring aktiviteten, redegørelsen for bogføringen og dokumentationen for de faktiske forhold indstilles det at forhøjelserne i det hele frafaldes.

(…)”

Klagerens opfattelse

Klageren har i et supplerende indlæg af 30. marts 2020 nedlagt påstand om, at de bogførte fradrag på konto 1111 henholdsvis konto 1111 og 1245 på henholdsvis 136.250 kr. og 588.000 kr. i indkomstårene 2015 og 2016 skal godkendes.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(…)

Nærværende vedrører helt overordnet spørgsmålet om, hvorvidt der som hævdet af Skattestyrelsen er grundlag for at nægte [virksomhed2] ApS’ de bogførte fradrag i omsætningen som følge af, at disse fradrag efter Skattestyrelsens opfattelse ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

(…)

PÅSTAND

Der nedlægges påstand om, at der ikke er grundlag for i indkomstårene 2015 og 2016 at nægte [virksomhed2] ApS de bogførte fradrag på konto 1111 og konto 1245, hvorfor de heraf resulterende forhøjelser ved Skattestyrelsens afgørelse af den 25. april 2019 skal bortfalde.

SAGSFREMSTILLING

Selskabet, der har CVR-nr. […1] var oprettet den 1. september 1997 og hed fra den 29. januar 2010 til den 9. september 2015 [virksomhed1] A/S. Det angivne formål for selskabet i denne periode var at drive handel og dermed beslægtet virksomhed.

[virksomhed1] A/S beskæftigede sig med alt inden for indvendig – og udvendig bilpleje. [virksomhed1] A/S havde en samarbejdsaftale med [virksomhed3] A/S om klargøring af nye og brugte biler.

Fra den 10. september 2015 til den 4. april 2018 hed selskabet [virksomhed6] A/S. Fra den 5. april 2018 blev selskabet omdannet til et anpartsselskab ved navn [virksomhed2] ApS. Fra den 16. september 2016 blev formålet ændret til formueadministration.

Selskabet ejes med 50 procent af henholdsvis [person1] og [person2].

Vedrørende 2015
1.1  Den af Skattestyrelsen foretagne forhøjelse med kr. 136.250 vedrørende konto 1111 Omsætning [by1]

Skattestyrelsen har ved afgørelse af den 25. april 2019 beskattet [virksomhed2] ApS kr.136.250 bogført på konto 1111, afgørelsens side 3.

Som det fremgår heraf, er der tale om i alt 4 posteringer debiteret på konto 1111 Omsætning [by1] på henholdsvis kr. 50.000, kr. 46.250, kr. 32.000 og kr. 8.000.

De omhandlede 4 posteringer har helt overordnet karakter af tilbageførsler af fejlposterede fakturaer. Fejlposteringerne skete i forbindelse med at selskabet i tilknytning til afviklingen af bilplejeaktiviteterne solgte 2 lifte og en højtryksrenser til den tidligere samarbejdspartner [virksomhed3].

Som sagens bilag 2 fremlægges udskrift af konto […00], der er kontoen vedrørende samhandlen med [virksomhed3].

Som det fremgår af bogføringen, har selskabet den 4. august 2015 udstedt 3 fakturaer med fakturanr. 105674 på 50.000 inkl. moms, fakturanr. 105675 på 52.500 inkl. moms og fakturanr. 105676 på 50.000 inkl. moms.

Alle 3 fakturaer er som anført bogført på konto […00].

Det er alene én af fakturaerne – fakturanr. 105676 af den 4. august 2015 – der er udstedt korrekt. Ved fakturaen, der fremlægges som bilag 3, solgte DK BP af den 1. september 2015 to brugte lifte og en brugt højtryksrenser til samarbejdspartneren [virksomhed3]. Som det fremgår af fakturaen, var salgsprisen kr. 40.000 med tillæg af moms, i alt kr. 50.000.

Af udskriften af konto […00], jf. bilag 2, fremgår det, at fakturanr. 105676 betaltes af [virksomhed3], hvilket skete den 7. august 2015.

Ved årsafslutningen er salget af højtryksrenseren og liftene omposteret, således at et beløb på kr. 40.000 inkl. moms er tilbageført fra konto 1111 Omsætning [by1] til konto 5702 Avance ved salg af driftsmidler, der fremlægges som bilag 4. Det bemærkes, at avancen på kr. 38.417 ved salget af højtryksrenseren og liftene fremkommer som forskellen mellem salgssummen på kr. 40.000 og den bogførte regnskabsmæssige værdi på kr. 1.583 på konto 6144. Som sagens bilag 5 fremlægges i den forbindelse udskrift af revisors efterposteringsark, hvoraf den nævnte efterpostering også fremgår.

For så vidt angår de øvrige fakturaer – dvs. henholdsvis faktura 105674 af den 4. august 2015 på kr. 50.000 og faktura 105675 af den 4. august 2015 på kr. 52.500 – er disse som anført ovenfor udstedt ved en fejltagelse. Kopi af fakturaerne fremlægges som bilag 6 og bilag 7. Fakturaerne har derfor skullet tilbageføres på konto 1130 Diverse salg og 1245 Miljøomkostninger.

Fakturaen med nr. 105674 blev efterfølgende tilbageført ved postering af den 5. oktober 2015, hvorved konto 1111 Omsætning [by1] debiteres kr. 50.000. Det bemærkes, at denne tilbageførsel skulle have været på kr. 40.000, der skulle have været ført til fradrag på konto 1130, og således at salgsmomsen skulle have været nedsat med kr. 10.000.

Fakturaen med nr. 105675 blev ligeledes tilbageført ved postering af den 5. oktober 2015, hvorved konto 1111 debiteredes med kr. 46.250. Det bemærkes, at denne tilbageførsel skulle have været på kr. 42.000, svarende til omsætningen inklusive miljøtillægget på kr. 2.000, der skulle have været ført til fradrag på konto 1130 og 1245. Endvidere skulle salgsmomsen tilsvarende have været nedsat med momsen heraf, dvs. kr. 10.500.

Vedrørende 2016
1.1  Den af Skattestyrelsen foretagne forhøjelse med kr. 560.000 vedrørende konto 1111 Omsætning [by1].

Som anført ovenfor havde [virksomhed1] A/S en samarbejdsaftale med [virksomhed3] A/S om klargøring af nye og brugte biler.

[virksomhed1] A/S havde adresse hos [virksomhed3] A/S på [adresse1], [by1], hos hvem de lejede lokaler herunder garager m.v.

Med virkning fra den 3. juni 2015 ophævede [virksomhed3] A/S parternes samarbejdsaftale samt aftale om lejemål, jf. bilag 8.

Af brev af 27. juni 2016 fra [virksomhed3] A/S til [virksomhed1] A/S fremgår således følgende, jf. bilag 8:

”(…) Det bemærkes indledningsvist, at det fortsat fastholdes, at [virksomhed3] A/S (herefter ”[virksomhed3]”) var berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen til øjeblikkelig ophør den 3. juni 2015. (…)”

Denne ophævelse mente [virksomhed1] A/S var uberettiget, hvilket medførte, at parterne indgik et forlig om [virksomhed3] A/S´s betaling af beløb på kr. 140.000 til [virksomhed1] A/S, jf. bilag 9.

Af mail af 11. juli 2016 fra advokat [person3] til [virksomhed3] A/S fremgår således følgende, jf. bilag 9:

”Hej [person2]

Jeg har ”grisehandlet” frem og tilbage med [virksomhed3]. 4 bud frem og tilbage, men hun er langt flinkere end den første jurist.

Vi er landet på kr. 140.000. (…)”

Det aftaltes, at [virksomhed1] A/S skulle sende [virksomhed3] A/S en faktura på beløbet, jf. bilag 10, hvoraf følgende fremgår af mail af 11. juli 2016 fra advokat [person3] til [virksomhed3] A/S:

”Hej [person4]

Hermed faktura fra min klient, som aftalt.

Fakturaen kan betales direkte til min klient. (…)”

[virksomhed1] A/S fremsendte derfor faktura af 11. juli 2016, fakturanummer 105687 på kr. 140.000 eksklusive moms til [virksomhed3] A/S, jf. bilag 11.

Faktura på i alt kr. 175.000 inklusive moms blev betalt den 11. juli 2016 til [virksomhed1] A/S´ konto i [finans1] (3224 – […10]), jf. bilag 12.

Fra og med den 1. september 2015 havde [virksomhed1] A/S ingen aktiviteter, hvilket fremgår af selskabets konto i [finans1] (3224 – […10]), jf. bilag 12.

Af [virksomhed1] A/S´s bogføring, jf. bilag 13, fremgår det, at det indbetalt beløb på kr. 140.000 eksklusive moms er blevet indtægtsført i alt fire gange den 11. juli 2016. Fakturaerne fremlægges som bilag 14. Dette er en fejl. Beløbet skulle naturligvis kun have været indtægtsført én gang. Beløb på kr. 560.000 tilbageføres derfor samme dato.

Det fremgår ligeledes af bogføringen bilag 13, at indtægten indtægtsføres korrekt den 11. juli 2016, idet det bemærkes, at man efterfølgende har måttet erkende, at henvisningen rettelig skulle have været til fakturanr. 105687.

Af specifikationer til årsrapport 2016 for indkomståret 2016, jf. bilag 15 fremgår det på side 8 under punkt 1 nettoomsætning for 2016, at kr. 175.000 hidrører fra erstatning ved fraflytning af lokaler.

2.2 Den af Skattestyrelsen foretagne forhøjelse med kr. 28.000 vedrørende konto 1111 Omsætning [by1]

Skattestyrelsen mener, at selskabet skal beskattes af miljøomkostninger med kr. 28.000, jf. konto 1111, jf. afgørelsens side 4.

Beløbet er opkrævet ved en fejl, og er derfor blevet tilbageført.

Da beløbet således ikke er modtaget, skal der således heller ikke ske indtægtsføring af beløbet, hvorfor der selvsagt heller ikke er grundlag for beskatning af beløbet.

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at der ikke som hævdet af Skattestyrelsen er grundlag for at nægte DK BP af den 1. september 2015 ApS de af selskabet bogførte fradrag i omsætningen.

Det gøres således gældende, at selskabet ved den fremlagte dokumentation har dokumenteret, at de bogførte fradrag relaterer sig til omposteringer og tilbageførsler af fejludstedte og -bogførte fakturaer. Der er derfor ikke grundlag for de af Skattestyrelsen gennemførte forhøjelser af selskabets skattepligtige indkomst i indkomstårene 2015 og 2016, og forhøjelserne skal således bortfalde.

Retsgrundlaget

Efter bogføringslovens § 9, stk. 1, skal bogføring ske ved hjælp af bilag. Det fremgår af bestemmelsen, at enhver registrering skal dokumenteres ved bilag.

Der er efter bogføringsloven ikke krav om eksterne bilag, medmindre virksomheden naturligt har modtaget et sådant i forbindelse med en transaktion. Også kontoudtog fra leverandøren vil dokumentere registreringerne.

Bilagsbegrebet er i bogføringslovens § 5 defineret som enhver form for dokumentation, der er nødvendig af hensyn til transaktions – eller kontrolsporet.

Nærværende sag

I nærværende sag gøres det som anført helt overordnet gældende, at der ikke er grundlag for de stedfundne forhøjelser af selskabets skattepligtige indkomst i indkomstårene 2015 og 2016.

Det gøres i den forbindelse gældende, at det således er ved hjælp af bilag i form af bl.a. fakturaer og kontoudtog er dokumenteret, at de bogførte fradrag udgør omposteringer eller tilbageførsler af fejlagtigt bogførte fakturaer.

Der henvises til det i sagsfremstillingen anførte om, at selskabet ved en fejltagelse har udstedt og bogført 2 fakturaer den 4. august 2015 i forbindelse med salg af 2 lifte og en højtryksrenser, og at disse fakturaer efterfølgende den 5. oktober 2015 er tilbageført, ligesom at den korrekt udstedte faktura, fakturanr. 105676, er tilbageført og omposteret til rette konto.

Der henvises endvidere til det i sagsfremstillingen anførte om, at selskabet den 11. juli 2016 har indtægtsført beløbet på kr. 140.000 ex. moms i alt fire gange, jf. bilag 13. Dette til trods for, at det bl.a. af den som bilag 10 fremlagte korrespondance mellem [virksomhed1] A/S og [virksomhed3] A/S fremgår, at der alene er tale om ét beløb a kr. 140.000 eksklusive moms. Det er derfor fuldt korrekt, at selskabet den 11. juli 2016 tilbagefører et beløb på kr. 560.000, og at et beløb på kr. 140.000 indtægtsføres samme dato.

Med henvisning til ovennævnte gøres det således sammenfattende gældende, at der ikke som hævdet af Skattestyrelsen er grundlag for at nægte selskabet de foretagne fradrag i omsætningen, hvorfor de stedfundne forhøjelser af selskabets skattepligtige indkomst skal bortfalde.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Selskabet har i regnskabet for indkomståret 2015 fratrukket 136.250 kr. vedrørende konto 1111 ”Omsætning [by1]”. I regnskabet for indkomståret 2016 har selskabet fratrukket 560.000 kr. vedrørende konto 1111 ”Omsætning [by1]” og 28.000 kr. vedrørende konto 1245 ”Miljøomkostninger”. Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at selskabet trods anmodninger herom ikke over for Skattestyrelsen har fremlagt bilag vedrørende de pågældende fradrag.

I forbindelse med klagesagsbehandlingen har selskabet redegjort og fremlagt dokumentation til støtte for, at de bogførte fradrag relaterer sig til omposteringer og tilbageførsler af fejludstedte og/eller bogførte fakturaer.

Landsskatteretten bemærker herved, at selskabet ikke har udstedt kreditnotaer vedrørende eller berigtigelser af de fakturaer, der ifølge selskabet er fejlagtigt udstedt, og at tilbageførslerne i 2015 ikke er sket med beløb, der er identiske med de tilhørende fakturaer. Retten bemærker videre, at mens selskabet har fremlagt dokumentation vedrørende fejludstedte fakturaer på i alt 122.000 kr. i 2015, er dette ikke tilfældet for så vidt angår de yderligere 14.250 kr., der er fradraget i det pågældende indkomstår.

Ikke desto mindre finder retten det efter en konkret vurdering godtgjort, at selskabet for indkomståret 2015 er berettiget til et fradrag på 122.000 kr. og for indkomståret 2016 til et fradrag på 588.000 kr. Der er lagt vægt på, at selskabet ved sine forklaringer og den fremlagte dokumentation har sandsynliggjort, at disse fradrag er berettiget, idet der er tale om omposteringer og tilbageførsler af fejludstedte og/eller fejlbogførte fakturaer.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabets indkomst for indkomståret 2015 nedsættes med 122.000 kr. og for indkomståret 2016 nedsættes med 588.000 kr.