Afgørelse af 25. august 2021

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Indkomståret 2016

     

Maskeret udlodning

249.669 kr.

12.544 kr.

124.03 2kr.

Indkomståret 2017

     

Maskeret udlodning

415.064 kr.

83.349 kr.

222.843 kr.

Personlig indkomst

49.700 kr.

0 kr.

49.700 kr.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af oplysningerne fra det Centrale Virksomhedsregister, CVR, at klageren den 26. maj 2016 stiftede selskabet [virksomhed1] ApS (i det følgende benævnt ”selskabet”) med CVR.nr. […1]. Videre fremgår, at klageren var administrerende direktør og hovedanpartshaver i selskabet indtil selskabet blev taget under konkurs.

Ifølge oplysningerne fra CVR blev selskabet endeligt opløst den 21. januar 2020. Selskabets aktivitet bestod i at drive et autoreparationsværksted og dermed beslægtet virksomhed og var registeret under branchekoden 452010 Autoreparationsværksteder m.v.

Skattestyrelsen har anmodet klageren om oplysninger vedrørende konkrete bankindsætninger, som fremgår af de indhentede bankkontoudskrifter for klagerens bankkonti. Klageren har ikke overfor Skattestyrelsen redegjort eller fremlagt oplysninger omkring disse.

Skattestyrelsen har endvidere foretaget en uanmeldt kontrol ved selskabet, [virksomhed1] ApS, hvor der på selskabets adresse ikke har kunnet findes regnskabsmateriale. Regnskabsmaterialet er efterfølgende blevet sendt.

Skattestyrelsen har ved afgørelse af 25. juni 2019 forhøjet selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2016 og 2017, da selskabets regnskab er blevet tilsidesat. Det fremgår af afgørelsen, at Skattestyrelsen har tilsidesat regnskabet og fundet, at der er udeholdt omsætning fra det selvangivne resultat af virksomhed, idet den oplyste omsætning er for lav i forhold til den gennemsnitlige bruttoavance for branchen sammenholdt med det konstaterede varekøb, som anses som forbrugt i indkomstårene. Endvidere fremgår det af afgørelsen, at Det fremgår heraf, at ikke alle de bogførte varekøb, der er bogført som videresolgte i det fremlagte regnskab.

Det er oplyst i afgørelsen, at det ved skønnet af omsætningen er lagt til grund, at den gennemsnitlige bruttoavance for autoreparationer, ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik, var 36 % i indkomstårene. Det er under klagesagen konstateret, at den gennemsnitlige bruttoavance for autoreparationer var henholdsvis 38 % og 38,3 % for indkomstårene 2016 og 2017.

Der er dermed ved beregningen af selskabets samlede omsætning lagt vægt på det samlede bogførte varekøb i det fremlagte regnskab og den gennemsnitlige bruttoavance for autoreparationer. Skattestyrelsen har beregnet den skønnede omsætning således:

Derudover er selskabets momstilsvar forhøjet for afgiftsperioderne 2016 og 2017 med 49.934 kr. og 83.013 kr. ved afgørelsen.

Skattestyrelsen har i afgørelse af samme dato, som følge af forhøjelsen af selskabets omsætning og momstilsvar, forhøjet klagerens aktieindkomst med den udeholdte omsætning som maskeret udlodning. Den samlede udeholdte omsætning er opgjort således:

 

2016

2017

Udeholdt omsætning

199.735 kr.

332.051 kr.

Moms 25 %

49.934 kr.

83.013 kr.

Samlet

249.669 kr.

415.064 kr.

Derudover har Skattestyrelsen forhøjet klagerens personlige indkomst med 49.700 kr. som følge af konkrete bankindsætninger, som Skattestyrelsen har fundet værende skattepligtige.

I forbindelse med klagesagens behandling har klageren fremlagt driftsbudget for selskabet og opgørelse over selskabets omsætning.

Af det fremlagte driftsbudget fremgår, at der er budgetteret med et underskud i alle måneder i indkomståret 2017, og at der samlet vil være et budgetteret underskud for indkomståret 2017 på 218.678 kr.

Af opgørelsen over selskabets omsætning fremgår 106 posteringer for indkomstårene 2016 og 2017, hvor der fremgår en dato og et registreringsnummer, og der er fremlagt omsætningsbilag for den omsætning, der er udeholdt af regnskabet. Der er ikke fremlagt bilag eller specifikationer til selskabets udarbejdede regnskab.

Kurator for selskabet har fremsendt håndskrevne omsætningsbilag for indkomstårene 2016 og 2017. Der er fremlagt omsætningsbilag med bilagsnumrene, som refererer til opgørelsen over omsætning, og disse er påført tekster som ”Filter”, ”Bremser + diverse”, ”udstødning” med angivelsen af et beløb herfor og et beløb for arbejdsydelse på de fleste bilag samt registreringsnummer på bilerne. Der er enkelte huller i bilagsnummerordenen eksempelvis bilag 41 og 97.

Skattestyrelsens afgørelse vedrørende forhøjelsen af selskabets skatte- og momsansættelse har været påklaget til Skatteankestyrelsen, men sagerne er henlagt, da selskabet er endeligt opløst.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens aktieindkomst vedrørende udlodning fra selskabet [virksomhed1] ApS med 249.669 kr. for indkomståret 2016 og med 415.064 kr. for indkomståret 2017. Derudover har Skattestyrelsen forhøjet klagerens personlige indkomst med 49.700 kr. for indkomståret 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(…)

1.  Maskeret udlodning

(…)

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Den 25. juni 2019 har vi sendt et brev til selskabet [virksomhed1] ApS, hvori selskabets skattepligtige indkomst er forhøjet med 199.735 kr. for 2016 og 332.051 kr. for 2017, som følge af at selskabet har udeholdt omsætning i deres regnskab. Begge beløb er ekskl. moms.

Det er vores opfattelse, at den udeholdte omsætning inkl. moms er tilgå et dig som hovedanpartshaver.

Det fremgår af ligningslovens § 16 A at en hovedaktionær, der modtager maskeret udlodning skal beskattes heraf.

Da du ikke har selvangivet den udeholdte omsætning på dine selvangivelser, vil vi forhøje din aktie indkomst for 2016 med 249.699 kr. og for 2017 med 415.064 kr. Forhøjelsen sker efter ligningslovens § 16 A. Beløbene beskattes som aktieindkomst efter personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1.

 

2016

2017

Maskeret udlodning

249.669 kr.

415.064 kr.

2. Anden personlig indkomst

(…)

2.4. SkattestyreIsens bemærkninger og begrundelse

Vi har bedt dig om, at redegøre for en række indsætninger for i alt 49.700 kr. i indkomståret 2017. Du har ikke sendt dine bemærkninger til os.

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig efter reglerne til statsskattelovens § 4, stk. 1, og du skal hvert år selvangivet din indkomst, hvilket fremgår af skattekontrollovens § 1.

Det er vores opfattelse, at der er tale om skattepligtige indtægter, da du ikke har redegjort for, hvor fra indsætningerne stammer fra. Beløbet er skattepligtig som personlig indkomst efter personskattelovens § 3, stk. 1.

(…)”

Skattestyrelsen har i et sagsnotat vedrørende klageren anført følgende:

”(…)

Sky er anpartshaver i selskabet, [virksomhed1] ApS. Vi har sendt brev til selskabet om udeholdt omsætningen for 2016 og 2017, da vi kan se, at der sker en del køb af reservedele til biler, hvor faktura er anført et registreringsnummer på en bil eller en bil model type. Ved sammenligning med selskabets meget få salgsfaktura kunne vi konstatere, at selskabet ikke har viderefaktureret beløbene. Selskabet har endvidere ingen bankkonto, hvorfor indtægterne må være tilført anpartshaverens privatøkonomi.

(…)”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af klagerens aktieindkomst for indkomståret 2016 skal nedsættes til 12.544 kr. og for indkomståret 2017 til 83.349 kr. samt at forhøjelsen af klagerens personlige indkomst skal nedsættes til 0 kr. for indkomståret 2017.

Klageren har til støtte for sin påstand anført følgende:

”(…)

Jeg har den 25. juni 2019 modtaget en afgørelse for selskabets moms og skattepligtige indkomst for mig og mit selskab.

Sagen er den, at skat mener, at jeg har haft en omsætning på kr. 199.735 ekskl. Moms i 2016 og kr. 332.051 ekskl. Moms i 2017. Dette er jeg uenig i.

Jeg havde i maj 2016 åbnet mit værksted, som jeg ville kører professionelt og på fuldtid. Desværre mødte jeg i større udfordringer, idet jeg havde spurgt samtlige banker angående erhvervskonto. Alle banker afviste mig blankt, idet de ikke ville have mig som kunde. Jeg havde sammen med min ven [person1], som er udannet revisor lavet et budget. Bankerne mente, at de ikke kunne samarbejde.

Dette gjorde, at min drøm om at kører det på fuldtid faldt gevaldigt. Jeg besluttede mig derfor, at mit værksted blot skulle være et deltidssted for mig. I 2016 omsatte jeg for kr. 15.681 inkl. moms. Opgørelsen er vedlagt.

Da jeg åbnede mit selskab, aftalte jeg med [person1], at han skulle hjælpe med bogføring. Vi købte derfor adgang til E‐conomic, hvor jeg fik et kursus af [person1]. Han lærte mig, hvordan jeg skulle lave faktura i systemet. Da dette blev lidt indviklet for mig, besluttede vi, at jeg skulle skrive omsætning ned i et omsætningsblad, som jeg købte i [virksomhed2]. Jeg skulle så aflevere disse omsætningsblade til [person1], når han kom og hjalp med bogføring. Når [person1] kom til bogføring pr. kvartal hjalp han med at bogfører udgifter, og jeg havde nogle gange lavet mine faktura i E‐conomic. Men jeg havde ved fejl ikke afleveret ham omsætningsmappen, som jeg havde skrevet i hånden. Sådan blev det ved, indtil at skat ville se mine papirer. Jeg opdagede så, da [person1] Spurgte om omsætningsbladene. Der fandt vi ud af, at vi ikke havde indregnet dette i Economic. VI kontaktede derfor skat, for at oplyse, at disse var fejlagtigt ude holdt. [person1] fik så mappen, og han lavede en opgørelse i Excel.

For 2016 havde jeg en omsætning på kr. 15.681,75 inkl. moms

For 2017 havde jeg en omsætning på kr.104.187,07 inkl. Moms

Skat mener, at jeg for 2016 havde en omsætning på kr. 199.735 ekskl. Moms

Skat mener, at jeg for 2017 havde en omsætning på kr. 332.051 ekskl. Moms.

Jeg føler, at ovenstående er meget urimeligt. Jeg er i gang med at opspare nogle penge, til at kunne betale min gæld til det offentlige. [person1] og jeg vi havde sammen lavet et privat budget, hvorpå jeg ville lukke min gæld til det offentlige, som kommer fra blandt andet min fortid. Bøder, fængselsstraffe m.v.

Jeg er begyndt på arbejde siden marts 2019, hvor jeg har en rigtig god følelse, at jeg nu er i arbejde og kan bidrage og betale min gæld. Jeg vil gerne bidrage som alle gør. Men efter jeg har modtaget brevet med afgørelse, er jeg begyndt med at ikke kunne sove, og jeg har fået nogle angstsymptomer. Jeg her i kontakt med gældsstyrelsen, og jeg er i gang med at afdrage på min gæld. Men efter dette brev fra Skat, føler jeg at det nu kan være lige meget, idet jeg aldrig nogle sinde vil kunne betale, de krav skat kommer med. Og når jeg slet ikke har tjent de penge som skat kommer frem til, er det fuldstændig urimeligt. Mit værksted var åbent for alle, som kunne komme forbi og selv lave deres bil, hvis de ønskede det. For mig var det ikke en forretning, men mere et hobbysted.

Hvis skat ikke acceptere min klage, synes jeg at skat skal konkursbegær mig, idet jeg aldrig kan have mulighed for at kunne betale min gæld. Jeg har allerede svært ved at finde mig et job hos virksomheder, hvorfor jeg sammen med min kammeret har åbnet et indisk restaurant, som jeg arbejder i. Jeg har siden marts måned fået løn, og jeg er i gang med at spare op til at kunne betale min gæld.

Jeg vil også gerne holde et møde med skat, hvis der er behov for dette. Jeg har haft det rigtig dårlig de seneste måneder, da skat har en anden opfattelse. Jeg kan umuligt have tjent så mange penge som skat skriver.

Jeg vil gerne ud af alt det her på en rigtig måde. Jeg vil ikke falde tilbage til min fortid, hvor jeg har siddet i fængsel og haft et liv, som har været svært på alle punkter. Nu har jeg besluttet mig for at tage mig sammen. Arbejde som alle andre gør, leve et normalt liv, og jeg vil på sigt stifte familie og holder mig langt væk fra min fortid. For at kunne gøre det, vil jeg betale min gæld til skat som det første. Og det er jeg i gang med ved at spare op og arbejde. Men hvis skat holder fast i det krav som skat kommer med, kan jeg lige så godt lade være. Jeg kommer aldrig ud af en sådan stor gæld.

(…)”

Klageren har på møde af 18. februar 2021 med Skatteankestyrelsens sagsbehandler gentaget sine anbringender til støtte for påstanden.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4.

Alt, hvad der af selskaber udloddes til aktionærer og anpartshavere medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst. Dette følger af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 (LBK 2011-10-28 nr. 1017). Beløbet skal medregnes som aktieindkomst jf. personskattelovens § 4a, stk. 1.

Det fremgår af SKM2008.905HR, at såfremt der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, over en længere periode, som ikke ses at være selvangivet, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning.


Forhøjelse på baggrund af konkrete bankindsætninger

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 49.700 kr. som personlig indkomst for indkomståret 2016 på baggrund af konkrete bankindsætninger.

Klageren har haft fuld dispositionsret over bankindsætningerne på sin bankkonto, hvilket medfører, at beløbene som udgangspunkt er skattepligtige for klageren, jf. bl.a. praksis i SKM2018.589.BR. Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at de konkrete bankindsætninger vedrører allerede beskattede eller ikke skattepligtige midler, som ikke skal henføres til hans indkomstopgørelse.

Landsskatteretten finder således, at Skattestyrelsen med rette har fundet, at de konkrete bankindsætninger er skattepligtige.

Landsskatteretten stadfæster dermed Skattestyrelsens afgørelse for så vidt angår forhøjelsen af den personlige indkomst på baggrund af konkrete indsætninger i indkomståret 2016.


Forhøjelse på baggrund af maskeret udlodning

Derudover har Skattestyrelsen på baggrund af den opgjorte udeholdte omsætning i selskabet forhøjet klagerens aktieindkomst som maskeret udlodning med 249.669 kr. for indkomståret 2016 og med 415.064 kr. for indkomståret 2017.

Der er ikke fremlagt materiale, der kan godtgøre, at skønnet over selskabets omsætning skulle være foretaget på et andet grundlag eller at der ikke var grundlag for af foretage et skøn. Skattestyrelsen har dermed været berettiget til at foretage et skøn over selskabets omsætning på baggrund af den gennemsnitlige bruttoavance ifølge Danmarks Statistik og det bogførte varekøb i det fremlagte regnskab.

Der er ikke fremlagt behørige underbilag for selskabets omsætning i de påklagede indkomstår og den fremlagte opgørelse samt udarbejdede regnskab kan derved ikke lægges til grund for opgørelsen af indkomsten. Der er huller i bilagsrækkefølgen i de under klagesagen fremlagte omsætningsbilag og de er således ikke tilstrækkelige til, at det kan anses for godtgjort, at selskabets omsætning er korrekt opgjort af klageren i opgørelsen og regnskabet. Desuden er ikke alle de bogførte varekøb bogført som videresolgt i regnskabet.

Klagerens bemærkninger om, at den udøvede virksomhed var af hobbypræget karakter, ændrer på det foreliggende grundlag ikke, at Skattestyrelsen har været berettiget til at foretage et skøn, idet der er drevet virksomhed i selskabsform, og der ved skønnet er taget udgangspunkt i selskabets eget bogførte varekøb.

Der er i øvrigt ikke fremlagt andre oplysninger, der godtgør, at skønnet skulle være udøvet på et andet grundlag.

Skønsmæssige ansættelser skal som udgangspunkt være underbyggede af konkrete opgørelser, eksempelvis bruttoavancen, se eksempelvis Østre Landsrets dom af 15. juni 2011, offentliggjort i SKM2011.459.ØLR.

Ansættelsen af selskabets omsætning er underbygget af konkrete beregninger med udgangspunkt i virksomhedens eget regnskabsmateriale og det bogførte varekøb. Ved den skønsmæssige ansættelse er der taget udgangspunkt i de beregnede bruttoavancer fra Danmarks Statistik.

Retten finder dog, at opgørelsen af omsætningen på baggrund af den gennemsnitlige bruttoavance for branchen autoreparationer fra Danmarks statistik på 36 % og det bogførte varekøb for indkomstårene skulle være foretaget under hensyn til, at bruttoavancen skal afspejle omsætningen reduceret med variable omkostninger, herunder varekøb. Landsskatteretten ændrer derfor Skattestyrelsens talmæssige opgørelse.

Den gennemsnitlige bruttoavance for autoreparationer var henholdsvis 38 % og 38,3 % for indkomstårene 2016 og 2017, men retten lægger ved opgørelsen af omsætningen til grund, at bruttoavanceprocenten er fastsat til 36 af Skattestyrelsen, hvilket ligeledes anvendes ved opgørelsen.

Selskabets omsætning og samlede udeholdte omsætning opgøres dermed for indkomstårene 2016 og 2017 således:

 

2016

2017

Skønsmæssigt beregnet omsætning

ud fra varekøb

129.226 kr.

197.712 kr.

Varekøb jf. bogføring

82.705 kr.

126.536 kr.

Bruttoavance, 36 pct.

46.521 kr.

71.176 kr.

     

Beregnet omsætning

129.226 kr.

197.712 kr.

Bogført omsætning

-30.000 kr.

-19.437 kr.

Udeholdt omsætning

99.226 kr.

178.275 kr.

Moms 25 % af udeholdt omsætning

24.806 kr.

44.568 kr.

Udeholdt omsætning inkl. moms

124.032 kr.

222.843 kr.

     

Forhøjelse af aktieindkomst ifølge Skattestyrelsen

249.669 kr.

415.064 kr.

Forhøjelse jf. ovenstående

-124.032 kr.

-222.843 kr.

Forhøjelsen nedsættes med

125.637 kr.

192.221 kr.

Landsskatteretten nedsætter på baggrund af ovenstående opgørelse klagerens aktieindkomst som maskeret udlodning til 124.032 kr. for indkomståret 2016 og til 222.843 kr. for indkomståret 2017.