Afgørelse af 19. august 2020

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2015

Forhøjelse af skattepligtig indkomst

1.020.394 kr.

453.465 kr.

884.421 kr.

2016

Forhøjelse af skattepligtig indkomst

851.898 kr.

687.366 kr.

688.512 kr.

Faktiske oplysninger

I forbindelse med Money Transfer projekt har Skattestyrelsen modtaget oplysninger om pengeoverførsler fra udlandet til klagerens konto.

Skattestyrelsen bad den 27. marts 2019 klageren om en nærmere redegørelse for de modtagne beløb, herunder om fremsendelse af kontoudskrifter for hans konto i [finans1] med kontonummer […31].

Klageren reagerede ikke på Skattestyrelsens henvendelse, hvorfor Skattestyrelsen bad [finans1] om fremsendelse af kontoudskrifterne.

Ved gennemgangen af klagerens kontoudskrifter konstaterede Skattestyrelsen følgende indsætninger:

Beløb modtaget i 2015

Dato

Tekst

Beløb

07.01

[virksomhed1]

68.402 kr.

08.01

[virksomhed1]

70.797 kr.

18.02

[virksomhed2]

6.636 kr.

02.03

[virksomhed1]

74.964 kr.

16.03

[virksomhed1]

79.475 kr.

21.04

[virksomhed1]

78.415 kr.

30.04

Deludbetaling

125.400 kr.

13.05

[virksomhed2]

6.437 kr.

22.05

[virksomhed1]

74.967 kr.

29.05

[virksomhed3] LIMIT.

113.227 kr.

17.06

15250

287.500 kr.

10.09

15260

4.408 kr.

05.10

15265

13.699 kr.

08.12

[virksomhed2]

12.918 kr.

08.12

Overførsel

1.128 kr.

16.12

[virksomhed4] LLC

2.021 kr.

I alt

 

1.020.394 kr.

Beløb modtaget i 2016

Dato

Tekst

Beløb

10.02

[virksomhed2]

6.613 kr.

10.02

[virksomhed2]

1.146 kr.

19.02

[virksomhed5].

15.221 kr.

23.02

[virksomhed6]

23.685 kr.

08.04

[virksomhed6]

23.617 kr.

27.04

[virksomhed4] LLC

135.627 kr.

03.05

[virksomhed6]

23.623 kr.

14.06

[virksomhed4] LLC

88.745 kr.

15.07

[virksomhed4] LLC

89.556 kr.

05.08

[virksomhed4] LLC

86.679 kr.

16.09

[virksomhed4] LLC

74.198 kr.

11.10

[virksomhed4] LLC

104.419 kr.

14.11

[virksomhed4] LLC

106.154 kr.

14.12

[virksomhed4] LLC

102.615 kr.

I alt

 

881.898 kr.

Skattestyrelsen fremsendte den 21. maj 2019 forslag til afgørelse til klageren om forhøjelse af hans skattepligtige indkomst med 1.020.394 kr. i indkomståret 2015 og med 851.898 kr. i indkomståret 2016. Klageren reagerede ikke herpå.

Af [virksomhed4] LLCs hjemmeside fremgår det, at klageren er administrerende direktør for selskabet i Europa.

Ifølge klagerens skatteoplysninger hævede han en pensionsordning, som blev udbetalt den 30. april 2015. Værdien af den ophævede pension udgjorde 250.000 kr. og der blev indeholdt et afgiftsbeløb på 124.600 kr. Beløbet til udbetaling udgjorde dermed 125.400 kr.

Klagerens repræsentant har til Skatteankestyrelsen fremsendt et regneark over klagerens kassekredit for indkomståret 2015, hvor der er opgjort indtægter på i alt 1.010.287,23 kr. og udgifter på i alt 556.821,85 kr., hvilket giver et overskud på 453.465,38 kr.

Efterfølgende har klagerens repræsentant vedrørende indkomståret 2015 fremsendt en oversigt, hvortil det er anført, at klageren har haft udlæg for i alt 44.747,27 kr. Hertil er der fremsendt syv af klagerens lønsedler, hvoraf seks er fra [virksomhed1] og én er fra [virksomhed3] Ltd. Af de fremsendte lønsedler fremgår der udlæg på 210 $ eller 1.436,92 kr. vedrørende lønudbetalingen den 21. april 2015 og på 877,73 £ eller 9.136,35 kr. vedrørende lønudbetalingen den 29. maj 2015.

Vedrørende indkomståret 2016 har klagerens repræsentant fremsendt en oversigt, hvortil det er anført, at klageren har haft udlæg for i alt 194.531,72 kr. Der er hertil fremsendt ti lønsedler/udgiftsbilag for 193.386,72 kr. Indsætningen den 10. februar 2016 på 1.146 kr. fra [virksomhed2] er der ikke fremsendt bilag på.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 1.020.394 kr. i indkomståret 2015 og med 851.898 kr. i indkomståret 2016.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen anført:

”1. 4. SkattestyreIsens afgørelse og begrundelse

Den danske indkomstbeskatning bygger på globalindkomstprincippet, og fuldt skattepligtige personer er derfor skattepligtig hertil af deres samlede indkomst, hvad enten den hidrører her fra landet eller fra udlandet, jf. statsskattelovens § 4.

Ifølge modtagne kontoudskrifter fra [finans1] samt Skattestyrelsens Money Transfer oplysninger fremgår det, at du i 2015 og 2016 har modtaget overførsler fra såvel Danmark som fra udlandet.

Skattestyrelsens har anset de modtagne beløb i 2015 og 2016 for, at være løn eller honorarindtægter der skal medregnes i indkomsten, jf. statsskattelovens § 4.

Skattestyrelsen foreslår derfor at ændre din indkomst således:

2015

I forbindelse med gennemgang af dine kontoudskrifter for indkomståret 2015 fremgår det, at du har modtaget beløb fra såvel Danmark som fra udlandet. Beløbene ses ikke at være selvangivet. Skattestyrelsen har anset de modtagne beløb for at være løn eller honorarindtægter, der skal medregnes i indkomsten, jf. statsskattelovens § 4. Beløbene for indkomståret 2015(bilag 1) kan opgøres til kr.1.020.394 som tillægges din indkomst.

Felt 207: Anden personlig indkomst herefter ansat til …… 1.020.394 kr.

2016

I forbindelse med gennemgang af dine kontoudskrifter for indkomståret 2016 fremgår det, at du har modtaget beløb fra såvel Danmark som fra udlandet. Beløbene ses ikke at være selvangivet. Skattestyrelsen har anset de modtagne beløb for at være løn eller honorarindtægter, der skal medregnes i indkomsten, jf. statsskattelovens§ 4. Beløbene for indkomståret 2016(bilag 2) kan opgøres til kr. 851.898 som tillægges din indkomst.

Felt 207: Anden personlig indkomst herefter ansat til ……. 851.898 kr. ”

Skattestyrelsen har i udtalelse af 3. oktober 2019 anført:

”Ifølge klagen har skatteyder ikke forud for afgørelsen, modtaget skrivelser fra Skattestyrelsen. Ifølge det vedlagte materiale fremgår det, at Skattestyrelsen ved skrivelse dateret den 26. april 2019 har anmodet skatteyder om fremsendelse af materiale vedr. indkomstårene 2015 og 2016. Ved skrivelse dateret den 21. maj 2019 er der fremsendt forslag til skatteyder. Da skatteyder ikke reagerer på Skattestyrelsens forslag, er der ved skrivelse dateret den 19. juni 2019 fremsendt afgørelse.

Skattestyrelsen anser det for meget usandsynlig, at skatteyder ikke skulle have modtaget Skattestyrelsens materialeindkaldelse, og forslag til ændring af skatteansættelsen, men alene har modtaget Skattestyrelsens afgørelse.

Vedr. indkomstårene 2015 og 2016 fremgår det af den fremsendte klage, at der for indkomstårene 2015 og 2016 har været selvstændig virksomhed, hvor Skattestyrelsen har anset de modtagne beløb for indkomstårene 2015 og 2016 for “Anden personlig indkomst”.

Ifølge klagen udgør de skattemæssige resultater af virksomhed følgende beløb for indkomstårene

2015 og 2016:

2015: 453.465 kr.

2016: 689.887 kr.

Resultatet for 2015 er opgjort ud fra skatteyders kassekredit som er opstillet i et regneark, med henholdsvis indtægter og omkostninger. For indkomståret 2016 fremgår det, at overskud af virksomhed fremkommer som sammenligningstal fra regnskabet for indkomståret 2017.

I forbindelse med klagen er der ikke fremsendt underliggende bilag, der viser henholdsvis indtægter og udgifter for indkomstårene 2015 og 2016. Skattestyrelsen kan således ikke, på det foreliggende grundlag, tage stilling til om indtægter og udgifter er rigtig opgjort.

Skatteyder er for indkomstårene 2015 og 2016 ikke registreret med CVR.nr. vedr. virksomheden, hvorfor der for disse indkomstår har været drevet uregistreret virksomhed.

Det foreliggende materiale for indkomstårene 2015 og 2016, anser Skattestyrelsen ikke kan ligge til grund for opgørelsen af overskud af virksomhed.

I forbindelse med opgørelse af indtægterne for indkomståret 2015 er ved Skattestyrelsens opgørelse medregnet et beløb på kr. 125.400 som er oplyst at vedrøre deludbetaling. I klagen fremføres det, at dette beløb vedrører deludbetaling af en kapitalpension, hvorfor dette beløb ikke skal medregnes i opgørelsen af indtægter. Ifølge R75 fremgår det, at der med udbetalingsdato den 30/4 2015 er sket ophævelse af kapitalpension, hvor beløbet til udbetaling udgør kr. 125.400. Skattestyrelsen er således enig med klager i, at beløbet på kr. 125.400 for indkomståret 2015 ikke skal medregnes i opgørelsen af indtægter.

I klagen gøres det opmærksom på, at resultat for indkomståret 2016 ikke var muligt at indberette, da Skattestyrelsen havde lukket for indberetninger via tast selv-systemet. Skattestyrelsen skal bemærke, at indberetning til tast selv-systemet for 2016, først er lukket i forbindelse med, at Skattestyrelsen anmoder om materiale fra skatteyder i skrivelse dateret den 26. april 2019.”

I supplerende udtalelse af 16. december 2019 har Skattestyrelsen anført:

”Indkomståret 2015

Revisor fremfører, at der i indkomståret 2015 har været mange omkostninger forbundet med indkomsterhvervelsen, hvorfor det skattemæssige resultat oplyst i klagen på 453.465 kr., bør lægges til grund for indkomståret 2015. Subsidiært fremfører revisor, at indkomsten for 2015 sættes til kr. 850.247.

Vedrørende revisors primære påstand er det som tidligere anført i Skattestyrelsens udtalelse den 3. oktober 2019, ikke fremsendt underliggende bilag, der viser udgifterne for indkomståret 2015. I forbindelse med revisors fremsendelse af yderligere materiale er der ikke fremsendt udgiftsbilag for 2015. Efter gennemgangen af det indsendte materiale er det Skattestyrelsens opfattelse, at revisors primære påstand ikke kan følges.

I den subsidiære påstand fremfører revisor, at der bør tages højde for, at udlæg på i alt kr. 44.747 bør fratrækkes, således at indkomsten reduceres til 850.247 kr. Revisor har i den forbindelse fremsendt en opgørelse af indkomsten for 2015, og der er endvidere fremsendt 7 lønsedler, hvoraf de 6 er fra [virksomhed1], mens der er en enkelt lønseddel fra [virksomhed3] Ltd.

I de fremsendte lønsedler fremgår der alene udlæg den 21/4-2015 på 210 $ eller kr. 1.436,92 og udlæg den 29/5-2015 på 877,73 £ eller kr. 9.136,35. Der er således fremsendt lønsedler der viser udlæg på i alt kr. 10.573,27. Ifølge revisors opgørelse for 2015 er der udlæg for i alt kr. 44.747,27.

Skattestyrelsen mener ud fra det fremsendte, at indkomsten for 2015 kan opgøres således:

Beløb modtaget i alt i 2015 ……………. 1.020.394 kr.

Deludbetaling fra kapitalpension der ikke skal medregnes, hvilket også

fremgår af Skattestyrelsens tidligere udtalelse den 3. oktober 2019 … – 125.400 kr.

Dokumenterede udlæg ifølge lønsedler…………… – 10.573 kr.

Indkomst for 2015 herefter beregnet til ………… 884.421 kr.

Skattestyrelsen indstiller, at indkomsten for 2015 ansættes til kr. 884.421.

Indkomståret 2016

For indkomståret 2016 har revisor fremsendt opgørelse samt dokumentation der viser, at der i 2016 er udlæg for i alt kr. 194.531, således at indkomsten til beskatning udgør kr. 687.366.

Efter gennemgang af det fremsendte materiale, er det Skattestyrelsens opfattelse, at [person1] for indkomståret 2016 har fået refunderet sine udlæg således, at indkomsten for 2016 kan opgøres til kr. 687.366.

Skattestyrelsen indstiller, at indkomsten for 2016 ansættes til kr. 687.366. ”

Skattestyrelsen har den 1. april 2020 fremsendt følgende redegørelse vedrørende forsendelse af materialeindkaldelse og agterskrivelse:

”I skrivelse dateret den 27. marts 2020, har Skatteankestyrelsen bedt om svar på følgende:

1. Er materialeindkaldelsen og agterskrivelsen sendt som almindelig B-post?

2. Er der nogen log eller lignende supplerende dokumentation, der kan belyse forsendelsestidspunkt og forsendelsesmåde?

3. Er der registreret driftsforstyrrelser i postekspeditionen den 27. marts 2019 og/eller den 21. maj 2019?

4. Kan du i øvrigt nærmere redegøre for den sædvanlige postgang, som den var på tidspunktet for udsendelse af materialeindkaldelsen og agterskrivelsen?

Pkt. 1. Materialeindkaldelsen og agterskrivelsen er sendt som almindelig B-post.

Pkt. 2. Der findes ikke nogen log eller lignende dokumentation, der kan belyse forsendelsestidspunkt og forsendelsesmåde. Når Skattestyrelsen fremsender skrivelser til borgerne bliver brevet dateret, og fremsendt på den dato det er udskrevet i Skatligning. Når brevet til borgeren er udskrevet og låst i Skatligning, kan der ikke redigeres eller skrives mere i brevet. Der kan alene i disse tilfælde udskrives kopier af skrivelserne.

Pkt 3. Skattestyrelsens servicemedarbejder har oplyst, at der ikke på noget tidspunkt har været registreret driftsforstyrrelser i postekspeditionen.

Pkt. 4. Materialeindkaldelsen er er låst og udskrevet af sagsbehandler, hvorefter sagsbehandler underskriver brevet og lægger det ned i Skattecentrets postrum. Dagens post bliver efterfølgende afhentet samme dag af [posten].

Vedrørende agterskrivelsen er denne inden udskrivning og låsning af dokument gennemlæst og godkendt af min gruppeleder, i det der er tale om en ændring på mere end 1.000.000 kr. Når agterskrivelsen er godkendt af gruppelederen låses og udskrives dokumentet, og underskrives af sagsbehandler og gruppeleder, hvorefter det lægges ned i Skattecentrets postrum. Dagens post bliver efterfølgende afhentet samme dag af [posten].”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens skattepligtige indkomst alene skal forhøjes med 453.465 kr. i indkomståret 2015 og med 687.366 kr. i indkomståret 2016.

Subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at klagerens skattepligtige indkomst alene skal forhøjes med 850.247 kr. i indkomståret 2015.

Til støtte herfor har repræsentanten anført:

”Vores klient har overfor os oplyst, at han ikke har modtaget tidligere skrivelser fra SKAT forud for afgørelsen af den 19. juni 2019. Derfor har min klient heller ikke kunnet gøre indsigelser overfor SKAT, ligesom vores klient ikke har haft mulighed for at fremsende en redegørelse og de ønskede kontospecifikationer.

Vedrørende indkomståret 2015 har vi vedlagt kontoudtog fra vores klients bankkonto […31] i [finans1], hvor vores klient har sammentalt samlede erhvervsmæssige indtægter på i alt DKK 1.010.287 og samlede erhvervsmæssige omkostninger på i alt DKK 556.822, hvilket giver et skattemæssigt resultat for virksomheden i 2015 på DKK 453.465.

I SKAT’s afgørelse af den 19. juni 2019 fremgår der i bilag 1 et beløb den 30/4 på DKK 125.400, hvilket vores klient har oplyst er en deludbetaling af en kapitalpension, hvorfor denne ikke skal medtages i opgørelsen over indtægter.

Vedrørende indkomståret 2016 har vi vedlagt årsrapport for 2017, hvor regnskabstal for 2016 ligeledes er medtaget. Virksomhedsindkomsten bør opgøres til DKK 689.887 i stedet for de i afgørelsen anførte DKK 851.898. Som det fremgår af årsrapporten, så har nettoomsætningen i 2016 udgjort i alt DKK 868.166, og de samlede driftsomkostninger har udgjort DKK 178.279. Vi gør opmærksom på, at vores klient ikke havde mulighed for at indberette resultatet, da det var endelig opgjort, da SKAT havde lukket for indberetninger via tast selv-systemet. ”

Klagerens repræsentant har til Skattestyrelsens udtalelse af 3. oktober 2019 anført:

”Vedrørende indkomståret 2015:

I forhold til indkomståret 2015 fremsendes kopi af honoraropkrævninger, som understøtter beløb i opgørelsen fra Skattestyrelsen. Der er enkelte bilag, som vi ikke har kunnet fremsende.

Det gøres primært gældende, at der har været mange omkostninger forbundet med indkomsterhvervelsen i 2015, hvorfor det skattemæssige resultat oplyst i klagen af den 20. september 2019 på DKK 453.465 bør lægges til grund for indkomståret 2015.

Det gøres sekundært gældende, at såfremt dette ikke kan imødegås, så bør der tages højde for, at udlæg fremhævet på de fremsendte honoraropkrævninger samt de udlægsbeløb, som er nævnt på den vedhæftede oversigt over honoraropkrævninger på i alt DKK 44.747 bør fratrækkes i den af Skattestyrelsen foreslåede indkomstændring, således indkomsten reduceres til DKK 850.247.

Vedrørende indkomståret 2016

For indkomståret 2016 er der hovedsageligt kun tale om honoraropkrævninger fra [virksomhed4]. Der har været indgået aftale om, at [virksomhed4] betaler udlæg efter regning Der har således været anført honorar og udlæg på hver udarbejdet opkrævning. Vi fremsender oversigt over samtlige honoraropkrævninger samt kopi af samtlige opkrævninger. Derudover fremsendes i 4 separate

filer (grundet størrelsen) opkrævninger med underliggende kopi af mange udlægsbilag.

Det gøres gældende, at [person1] ikke skal beskattes af samtlige udlæg, der betales af [virksomhed4]. Disse udlæg efter regning skal fratrækkes den af Skattestyrelsen foreslåede indkomstændring, således at der skal fratrækkes i alt DKK 194.531. Den samlede indkomst for indkomståret 2016 bør derfor reduceres til DKK 687.366.”

Landsskatterettens afgørelse

Agter told- og skatteforvaltningen at træffe en afgørelse om ansættelse af indkomstskat på et andet grundlag end det, der er oplyst til told- og skatteforvaltningen, skal den skattepligtige og eventuelt andre parter underrettes om den påtænkte afgørelse. Underretningen skal opfylde de krav til begrundelsen af en forvaltningsafgørelse, der følger af forvaltningsloven. Det følger af skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1.

Klagerens repræsentant har gjort gældende, at klageren ikke har modtaget Skattestyrelsens materialeindkaldelse af 27. marts 2019 eller Skattestyrelsens forslag til afgørelse (agterskrivelse) af 21. maj 2019.

For breve og afgørelser, afsendt fra en offentlig myndighed, påhviler bortkomstrisikoen den afsendende myndighed. Den offentlige myndighed kan løfte bevisbyrden for et brevs fremkomst ved at redegøre for, at forsendelsen er sket efter sædvanlig betryggende former. Der kan hertil henvises til SKM2011.596.BR.

Skattestyrelsen har oplyst, at begge breve er sendt som almindelig B-post. Dertil har Skattestyrelsen oplyst, at brevene bliver lagt i skattecentrets postrum, og at posten hver dag afhentes af [posten]. Der foreligger ikke oplysninger om, at der på tidspunktet for afsendelserne skulle have været problemer med postomdelingen, ligesom afgørelsen af 19. juni 2019 også er kommet frem til klageren.

På baggrund heraf finder Landsskatteretten, at Skattestyrelsen har redegjort fyldestgørende for postgangen ligesom der ikke er sandsynliggjort en uregelmæssig postekspedition på forsendelsestidspunktet. Landsskatteretten ligger således til grund, at Skattestyrelsen har afsendt materialeindkaldelsen af 27. marts 2019 og agterskrivelsen af 21. maj 2019, og at disse er modtaget af klageren.

Det påhviler herefter klageren, at sandsynliggøre, at brevene er bortkommet efter afsendelsen, hvilket Landsskatteretten ikke finder, at klageren har gjort.

Skattestyrelsens afgørelse om ændring af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2015 og 2016 er dermed ikke ugyldig.

Indsætninger på konto

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke. Det følger af statsskattelovens § 4.

Lønindtægter skal medregnes i den personlige indkomst. Det følger af personskattelovens § 3, stk. 1.

Den skattepligtige har pligt til årligt at selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, jf. skattekontrollovens § 1 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med efterfølgende ændringer).

Der er på klagerens konto indsat i alt 1.020.394 kr. i indkomståret 2015 og 881.898 kr. i indkomståret 2016.

Det er klageren, der har bevisbyrden for, at overførslerne stammer fra allerede beskattede midler eller i øvrigt ikke er skattepligtige. Der lægges i denne forbindelse vægt på om klagerens forklaringer kan underbygges af objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af byrettens dom af 28. februar 2017 offentliggjort i SKM2017.233.BR.

Indkomståret 2015

Klagerens repræsentant har oplyst, at indsætningen på klagerens konto den 30. april 2015 på 125.400 kr. med posteringsteksten ”Deludbetaling” er udbetaling af en kapitalpension, hvorfor denne ikke skal medtages i opgørelsen over indtægter.

Ifølge klagerens skatteoplysninger fremgår det, at der med udbetalingsdato den 30. april 2015 skete ophævelse af en kapitalpension, hvor beløbet til udbetaling udgjorde 125.400 kr.

Landsskatteretten finder derfor, at beløbet på 125.400 kr. ikke skal medregnes i klagerens skattepligtige indkomst i indkomståret 2015.

Klageren repræsentant har desuden gjort gældende, at der har været mange omkostninger forbundet med indkomsterhvervelsen i indkomståret 2015, hvorfor klagerens skattepligtige indkomst bør sættes til 453.465 kr. Subsidiært, at klagerens skattepligtige indkomst bør sættes til 850.247 kr., idet der har været udlæg for 44.747 kr.

Der er hertil fremsendt regneark over klagerens kassekredit samt syv af klagerens lønsedler. Af de fremsendte lønsedler fremgår der alene udlæg på 210 $ eller 1.436,92 kr. vedrørende lønudbetalingen den 21. april 2015 og på 877,73 £ eller 9.136,35 kr. vedrørende lønudbetalingen den 29. maj 2015.

Da der ikke er fremsendt andre bilag til dokumentation af, at der har været yderligere udgifter/udlæg i indkomståret 2015 finder Landsskatteretten, at der alene kan fratrækkes et beløb på 10.573 kr.

Landsskatteretten finder herefter, at klageren har godtgjort, at der i indkomståret 2015 ikke skal ske beskatning af udbetalingen af kapitalpensionen på 125.400 kr. og af udlæg for i alt 10.573 kr.

Landsskatteretten ændrer således Skattestyrelsens afgørelse vedrørende indkomståret 2015 og nedsætter forhøjelsen af klagerens skattepligtige indkomst til 884.421 kr.

Indkomståret 2016

Klagerens repræsentant har gjort gældende, at klageren har haft udlæg for i alt 194.531 kr. i indkomståret 2016, hvorfor klagerens skattepligtige indkomst bør sættes til 687.366 kr.

Der er hertil fremlagt lønsedler/udgiftsbilag for ti af de anførte udlæg. Der ses ikke at være fremlagt dokumentation for, at indsætningen den 10. februar 2016 på 1.146 kr. er udlæg.

Landsskatteretten finder herefter, at klageren har godtgjort, at han i indkomståret 2016 har haft udlæg for i alt 193.386 kr.

Landsskatteretten ændrer således Skattestyrelsens afgørelse vedrørende indkomståret 2015 og nedsætter forhøjelsen af klagerens skattepligtige indkomst til 688.512 kr.