Afgørelse af 23. september 2020

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens s opfattelse

Landsskatteretten afgørelse

Afgiftsperioden 1. januar 2015 – 31. december 2015

Yderligere udgående afgift (salgsmoms)

53.000 kr.

0 kr.

57.000 kr.

Faktiske oplysninger

Indehaveren har været hovedaktionær i selskabet [virksomhed1] ApS, CVR-nr. […1], som klageren startede den 19. august 2014. Selskabet er registreret med branchekode 711210 ”Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder” og med bibranche 479119 ”Detailhandel med andre varer via internet”. Den 1. maj 2016 fik selskabet registreret binavnet [virksomhed2] ApS.

Selskabet blev taget under tvangsopløsning den 18. august 2016. Konkursdekret blev afsagt den 11. november 2016.

Den 1. maj 2016 har indehaveren registreret enkeltmandsvirksomheden [virksomhed3] med CVR-nr. […2].

SKAT har undersøgt indehaverens indkomstforhold for året 2015 nærmere, da indehaveren havde et negativt privatforbrug. Indehaveren har i en mail af 26. oktober 2016 til SKAT oplyst, at han er pensionist, og at han har modtaget 234.056 kr. i pension. Herudover har indehaveren haft lejeindtægter af sommerhus på [ø1] på 20.000 kr. og haft salg af indbo af møbler og andre antikviteter for 145.000 kr. i 2015.

Indehaveren har oplyst, at han ligeledes havde salg af privat indbo for 130.000 kr. i 2014. Indehaveren har oplyst til SKAT, at han er enkemand efter ægtefællens død i 2013, og at de gennem 40 år har samlet på antikviteter og loppefund, som blev sat op på loftet. Fra begyndelsen af 2014 begyndte indehaveren at istandsætte antikviteterne og sælge dem igennem annoncer i […] (forkortet som […]) og på kræmmermarkeder. I 2015 begyndte han som en hobby at købe og sælge antikviteter.

Det fremgår af udskrift fra [virksomhed4] database, at indehaveren pr. 4. februar 2015 er registreret med domænenavnet […dk].

Det fremgår af […dk], at indehaveren har solgt antikviteter under selskabets CVR-nr., men at indbetalingerne foretages til indehaverens privatkonto i [virksomhed5], konto nr. […90].

Ifølge kontoudtog for indehaverens konto i [virksomhed5] i indkomståret 2015 er der ingen indsætninger på kontoen hidrørende fra salg af antikviteter. Der fremgår derimod interne overførsler til og fra indehaverens konto i [finans1], og at indehaveren har afholdt udgifter til køb af antikviteter hos […com] og annonceudgifter i forbindelse med salg af antikviteter. SKAT har opgjort indehaverens udgifter i forbindelse med salget på kontoudtoget i 2015 således:

[…com] kr. 123.646

[…] kr. 819

[virksomhed6] kr. 2.400

Øvrige udgifter I alt kr. 8.566

I alt kr. 135.431

Der er ikke fremlagt kontoudskrifter for indehaverens konto i [finans1].

Der er ikke aflagt regnskab for [virksomhed1] ApS for 1. regnskabsår for perioden 19. august 2014 – 31. december 2015.

SKAT har på baggrund af de foreliggende oplysninger om indehaverens indkomstopgørelse og formue på R-75 beregnet indehaverens privatforbrug til 561 kr., jf. opgørelsen nedenfor:

Privatforbrugsopgørelsen:

Debet

Kredit

Formue primo

868.105

 

Skattepligtig indkomst

 

110.790

Overskydende skat

 

12.956

 

47.068

 

Indeholdt a-skat

 

8.442

Ikke skattepligtige indkomster

   

Ikke fradragsberettigede udgifter (ejendomsskat, repræsentation bøder m.v.)

21.826

 

Formue ultimo

 

805.372

I alt

936.999

937.560

   

936.999

Privatforbrug i alt

 

561

Specifikation af formue primo og ultimo:

Primo Ultimo

Ejendomsværdi

2.307.333

 

2.304.000

 

Private bankindestående

0

 

400

 

Prioritetsgæld i ejendomme

 

2.955.083

 

2.897.834

Gæld til Pengeinstitut m.v.

 

220.355

 

211.938

         

I alt

2.307.000

3.175.438

2.304.400

3.109.772

 

3.175.437

 

3.109.772

 
 

-868.105

 

-805.372

 

SKAT har ansat indehaverens overskud af virksomhed således:

Privatforbrug jf. opgørelse kr. 561

+ lejeindtægt sommerhus jf. punkt 4 kr. 20.000

– Udgifter på [finans2] Konto Privatforbrugkr. 135.431

herefter (negativt) kr. 114.870

Privatforbrug jf. Danmarks statistik enlig og over 60 år kr. 150.000

Skønsmæssigt privatforbrug i alt kr. 264.870

Beskatning af overskud af virksomhed ansættes skønsmæssigt, jf. ovenstående beregning, samt statsskatteloven § 4 a og skattekontrolloven § 5, stk. 3:

Kr. 265.000/125 X 100 kr. 212.000

Udgående moms af ovenstående omsætning udgør 53.000 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet indehaverens salgsmoms for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 med 53.000 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT foreslår, at du beskattes af overskud af virksomhed, som er fastsat efter et skøn. Beløbet er fastsat ud fra, at der er plads til et passende privatforbrug.

Du har oplyst, at du ikke har drevet personlig virksomhed i 2015, men at du har solgt private aktiver for kr. 145.000 i […] og på kræmmermarkeder, hvor der i gennemsnit er solgt for kr. 2-3000 pr. uge.

Da du ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort for disse indtægter kr. 145.000, kan vi ikke lægge dette til grund for opgørelsen af dit privatforbrug.

Det lyder ikke sandsynligt at så stort et salg udelukkende er “private aktiver” også sammenholdt med udgifter til annoncer og til […com], samt der er en hjemmeside med salg, (hjemmesiden er oprettet den 4/2-2015, og ifølge den er virksomheden grundlagt i 2014).

Ved gennemgangen af de fremsendte kontoudtog fra [finans2] for perioden 1/1 – 31/12 2015 kan vi konstatere følgende:

Der har været 114 udgiftsposteringer til […com] på i alt

 

kr. 123.646

Der har været 31 udgiftsposteringer til […] på i alt

 

kr. 819

Der har været 7 udgiftsposteringer til [virksomhed6] på i alt

 

kr. 2.400

Diverse udgifter

 

kr. 8.566

I alt kr. 135.431

Der er tale om erhvervsannoncer i […].

Man kan også konstatere, at der ikke har været nogen kunder, der har indbetalt på kontoen.

Når vi ser på din formue og dine indtægter, kan vi se, at dit privatforbrug ifølge de foreliggende oplysninger har været negativt. Det vil sige, at du har brugt flere penge end du har tjent, hvilket ikke er realistisk.

Ved skønnet har vi lagt vægt på følgende:

–  negativt privatforbrug
–  du bor alene er over 60 år
–  Danmarks Statistik vedr. privatforbrug

SKAT foreslår, at overskud af virksomhed ansættes skønsmæssigt. Privatforbruget ansættes skønsmæssigt til ca. kr. 150.000, idet vi har henset til Danmarks Statistik.

Privatforbrug jf. opgørelse kr. 561

+ lejeindtægt sommerhus jf. punkt 4 kr. 20.000

– Udgifter på [finans2] Konto Privatforbrug herefter (negativt) kr. 135.431

Privatforbrug herefter (negativt) kr. 114.870

Privatforbrug jf. Danmarks statistik enlig og over 60 år kr. 150.000

Skønsmæssigt privatforbrug i alt kr. 264.870

Beskatning af overskud af virksomhed ansættes skønsmæssigt jf. ovenstående beregning, samt statsskatteloven § 4 a, og skattekontrolloven §5, stk. 3:

Kr. 265.000/125 X 100 kr. 212.000”

SKAT foreslår, at der skal betales moms af ovenstående overskud af virksomhed jf. momslovens § 4 og opkrævningsloven § 5, stk. 2:

Momsen udgør kr. 212.000 x 25 % kr. 53.000

Klagerens opfattelse

Indehaveren har fremsat påstand om, at han ikke er momspligtig af salgsmoms på 53.000 kr. Subsidiært, hvis Landsskatteretten måtte finde, at indehaveren har drevet erhvervsmæssig virksomhed med salg af antikviteter, at der godkendes fradrag for moms efter momslovens §§ 69 og 70.

Indehaveren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”Med henvisning til afgørelse af 31. maj 2017 i ovennævnte sag skal undertegnede hermed på vegne af [person1] klage over afgørelsen vedrørende indkomståret 2015.

(…)

Skat har i deres afgørelse valgt at beskatte [person1] i 2015 af et beregnet overskud på kr. 212.000 og en moms på kr. 53.000. Vi mener denne afgørelse er forkert på følgende punkter:

(…)

I beregningen af momsen på de kr. 53.000 er der ikke fratrukket udgifter til køb af møbler hos […com] på kr. 123.646, jf. ML § 69-70 samt almindelig indgående moms på udgifter til annoncering på […], fragt med [virksomhed6] og øvrige udgifter (hjemmeside, edb, telefon og småanskaffelser) i alt opgjort til kr. 11.785.

Det er vores primære påstand, at [person1] i 2015 som hobby købte, renoverede og solgte brugte møbler sideløbende med hans salg af et betydeligt privat indbo, hvilket finansierede hans privatforbrug.

Såfremt Skatteankestyrelsen ikke vil anerkende, at det var en hobby men en virksomhed, er det vores subsidiære påstand:

(…)

At moms opgøres efter reglerne i ML § 69-70.

(…)”

Klageren har den 8. juli 2020 fremsendt følgende supplerende oplysninger til Skatteankestyrelsen, hvoraf fremgår:

”(…)

Den fiktive ansættelse i 2015 på 205.000 kr.er urimelig høj, der ikke tager højde for:

•  fradrag af udgifter i hobbyvirksomhed i forbindelse af opstart af hobby virksomhed
•  opbygning af salgbar varelager for senere salg i årene efter 2016
•  der har kun været et mindre hobby salg af møbler under 100. 000 kr.og salg af gamle aktiver.
•  Der har ikke været registreret og drevet virksomhed i 2015 med momsangivelse.
•  For at betale udgifterne optager jeg et lån i ejendommen på 200.000 kr.

Momsansættelse for 2015 på 53000 kr.tager ikke hensyn til:

1.  der skal kun beregnes moms af fortjenesten (kræmmermoms ved køb og salg af gamle møbler)

. 2. Set i forhold til 2016, 2017, 2018, 2019 er den fiktive ansatte moms en vanvittig høj størrelse

Hvis Skat kan sætte en borger i skattebetaling på et ikke eksisterende indtægtsgrundlag, så vil konsekvensen være at virksomheden, der nu er begyndt at have voksende indtjening, må lukke ved konkurs, da iværksætter ikke har skjulte reserver som pensionist. Det medfører at [virksomhed2] der i 2020 har 5 ansatte kan blive arbejdsløse.

I løbet af 2015 finder jeg ud af, at der er en forretningside i min hobby virksomhed, og derfor registrerer jeg i 2016 [virksomhed2] og investerer i opbygning af hjemmeside, og målet er nu at udvikle en virksomhed med en betydelig årlig vækst ved at istandsætte og restaurere gamle designer møbler. Dette kræver at der ansættes personale, og på 4 år har vi fordoblet væksten årlig og har i dag 5 ansatte medarbejdere.

Hvordan er det så gået siden 2015:

1.  Virksomhedens overskud i 2016 er 11.308 kr., hvilket er langt under Skats krav i 2015 = 205.000kr

Virksomhedens moms i 2016 er under 20.000 kr., hvilket er langt under Skats krav i 2015 = 53.000kr

2.  Virksomhedens overskud i 2017 er på -6.181kr. hvilket er langt under Skats krav i 2015 = 205.000kr

Virksomhedens moms i 2017 er under 30.000 kr., hvilket er langt under Skats krav i 2015 = 53.000kr

3.  Virksomhedens overskud i 2018 er på 9.932 kr., hvilket er langt under Skats krav i 2015 = 205.000kr

Virksomhedens moms i 2018 er under 40.000 kr., hvilket er langt under Skats krav i 2015 = 53.000kr

4.  Virksomhedens overskud i 2019 er på 4.715 kr., hvilket er langt under Skats krav i 2015 = 205.000kr

Virksomhedens moms i 2019 er under 50.000 kr., hvilket er langt under Skats krav i 2015 = 53.000kr

Jeg anmoder om at Skat opgiver kravet for 2015 på et fiktivt overskud 205.000 kr. og moms krav på 53.000 kr.”

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af momslovens § 3, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet jf. momslovens § 4.

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne baggrund for opgørelse af og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55. Regnskaber skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Kravene til regnskaber fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og mindstekravbekendtgørelsen for mindre virksomheder (lovbekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006). Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten finder, at indehaveren er en afgiftspligtige person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momsloven § 3. Ved vurderingen er der henset til, at klageren har ladet sig registrere som selvstændig erhvervsdrivende med salg af antikviteter i 2016, at klageren har afholdt udgifter til blandt andet […com] på i alt 123.646 kr. i indkomståret 2015, med henblik på videresalg, og at der har været en betydelig omsætning i virksomheden.

Virksomheden har ikke angivet og afregnet moms for indkomståret 2015. Idet der ikke er udarbejdet regnskab for indkomståret 2015, der kan danne grundlag for afgiftstilsvaret, har SKAT været berettiget til at gennemføre et skøn over afgiften for indkomståret 2015.

Landsskatteretten har i den sammenholdte sag med sagsnr. […] skønsmæssigt ansat indehaverens manglende omsætning af virksomhed til 285.000 kr., inkl. moms, som forskellen mellem et beregnet privatforbrug og et rimeligt privatforbrug i indkomståret 2015. Som konsekvens heraf skal der afregnes udgående moms på 57.000 kr., jf. momslovens § 4. Det udøvede skøn over indehaverens indkomst og salgsmoms er foretaget på baggrund af en vurdering af de foreliggende oplysninger om indehaverens indkomstgrundlag og formue, som ligger til grund for privatforbrugsopgørelsen for 2015.

Der skal tages stilling til, om indehaveren kan anvende brugtmomsordningen i momslovens §§ 69 og 70 i henhold til den subsidiære påstand.

Landsskatteretten bemærker indledningsvist, at brugtmomsordningen er en frivillig ordning. Indehaverens aktivitet med køb og salg af antikviteter falder inden for reglerne om brugtmomsordningen, jf. momslovens § 69, og berettiger til anvendelse af ordningen, hvis betingelserne i øvrigt i momslovens 70 og momsbekendtgørelsens kapitel 17 (§§ 116 og 117) er opfyldt.

Landsskatteretten finder, at indehaveren ikke opfylder betingelserne for anvendelse af brugtmomsordningen for afgiftsperioden 1. januar 2015 – 31. december 2015. Der er herved lagt vægt på, at virksomheden ikke opfylder regnskabskravet i den dagældende momslovs § 70, stk. 3, og momsbekendtgørelses § 117, stk. 1 og 6, om at føre et særskilt regnskab og bogføring heraf. Endvidere skal indehaveren dokumentere, at han opfylder fakturakravet i den dagældende momsbekendtgørelses § 116, stk. 3, nr. 1, hvor det af fakturaerne skal fremgå, at der er tale om brugte genstande, hvor køberne ikke har fradrag for momsen. Dette er ikke opfyldt.

Der er ikke momsfradrag for køb af brugte varer fra privatpersoner og fra virksomheder, der er fritaget for afgift, hvorfor virksomheden ikke kan få fradrag for indgående moms vedrørende køb af brugte varer opgjort af SKAT til i alt 123.646 kr.

Der er generelt ikke fremlagt dokumentation i form af bilag eller anden dokumentation for, at der er betalt moms vedrørende udgifter i virksomheden.

De afholdte udgifter på i alt 135.431 kr., som SKAT har opgjort ud fra kontoudtog, indgår i skønnet for det skattemæssige resultat i den sammenhængende klage.

Landsskatteretten forhøjer herefter den af SKAT skønsmæssig opgjorte udgående afgift med 4.000 kr. til i alt 57.000 kr.