Afgørelse af 21. august 2020

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Virksomhedsindehaverens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag for 2014

1.098.750 kr.

Nedsættelse

1.098.750 kr.

Skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag for 2015

896.580 kr.

Nedsættelse

896.580 kr.

Faktiske oplysninger

Denne klagesag vedrører SKATs fastsættelse af indeholdelse af A-skat og AM-bidrag for indkomstårene 2014 og 2015, mens klagesagen vedrørende skatteansættelse, behandles under sagsnr.: [sag1] og vedrørende momstilsvar behandles under sagsnr.: [sag2].

[person1], herefter benævnt virksomhedsindehaveren, har ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), siden 9. maj 2011 drevet enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1], med CVR-nr. […1]. Virksomheden har to tilhørende SE-nr.: […1] og […2]. Førstnævnte har branchekode 855100 – Undervisning inden for sport og fritid og har virksomhedsstart pr. 1. juli 2006, mens sidstnævnte har branchekode 931100 – Drift af sportsanlæg, med virksomhedsstart den 9. maj 2011.

Klageren har angivet udgående moms med 172.469 kr. for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, hvilket svarer til en beregnet omsætning på 689.876 kr. For perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 er der angivet udgående moms med 105.854 kr., hvilket svarer til en beregnet omsætning på 423.416 kr.

Klager har angivet salgs- og købsmoms for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015 således:

Periode

Købsmoms

Salgsmoms

1. kvartal 2014

20.876 kr.

8.034 kr.

2. kvartal 2014

19.772 kr.

72.861 kr.

3. kvartal 2014

68.114 kr.

36.499 kr.

4. kvartal 2014

43.865 kr.

55.075 kr.

     

1. kvartal 2015

9.582 kr.

3.265 kr.

2. kvartal 2015

48.932 kr.

51.733 kr.

3. kvartal 2015

0 kr.

14.933 kr.

4. kvartal 2015

9.134 kr.

32.217 kr.

Ifølge SKATs oplysninger har virksomheden haft 1 ansat i indkomståret 2014, hvor virksomheden har indberettet 33.886 kr. i løn via e-indkomst. Der er indeholdt A-skat og AM-bidrag af lønnen. Virksomheden havde ifølge oplysninger fra e-indkomst ingen ansatte i indkomståret 2015.

SKAT har fra politiet modtaget kontroloplysninger, hvilket har givet anledning til kontrol af den skattepligtige indkomst og momstilsvar for indkomstårene 2014 og 2015.

SKAT har den 16. januar 2017, 2. marts 2017 og 27. marts 2017 anmodet virksomhedsindehaveren om oplysninger vedrørende de pågældende indsætninger, momstilsvar og A-skat og AM-bidrag i form af regnskaber, bilag, kontokort og bankkontoudtog. Virksomhedsindehaveren er ikke fremkommet med dokumentation eller forklaring på indsætningerne og SKAT har derfor den 8. maj 2017 indhentet bankkontoudtog hos virksomhedsindehaverens bank, [finans1], fra dennes 3 konti 5365 939 081, 5368 420 133 og 0723 485 975.

Ved gennemgang af virksomhedsindehaverens kontoudtog har SKAT konstateret indsætninger på dennes bankkonti på i alt 3.906.406 kr. for indkomståret 2014 og 3.707.353 kr. for indkomståret 2015. Disse indsætninger anser SKAT for skattepligtig indkomst og har ved afgørelse af 17. oktober 2017 forhøjet virksomhedsindehaverens skattepligtige indkomst med 480.557 kr. for indkomståret 2014 og med 747.592 kr. for indkomståret 2015.

Der har været mellem 33 og 47 indsætninger på klagerens bankkonti i 1.-4. kvartal 2014, med beløb mellem 225 kr. og 250.750 kr. Af posteringsteksten på bankudskrifterne fremgår flere virksomhedsnavne, herunder [virksomhed2] AB, [virksomhed3] A/S, [virksomhed4] ApS og [virksomhed5]. En del af indsætningerne har desuden påtegnelsen ”faktura”.

For hvert kvartal i 2015 har der været mellem 28 og 46 indsætninger på klagerens bankkonti, med beløb mellem 420 kr. og 207.530 kr. Af posteringsteksten på bankudskrifterne fremgår flere virksomhedsnavne, hvoraf en del ligeledes har påtegnelsen faktura. Der er desuden adskillige posteringer alene med et fakturanummer eller teksten ”overførsel”, samt enkelte posteringer med navngivne privatpersoner.

Det fremgår yderligere af kontoudtogene, at virksomhedsindehaveren i indkomståret 2014 har foretaget 125 hævninger a 15.000 kr., svarende til 1.875.000 kr., og i indkomståret 2015 har foretaget 102 hævninger af dette beløb, svarende til 1.530.000 kr. Hævningerne fordeler sig ud over indkomstårene og er tekstet ”pengeautomat” på kontoudtogene.

Det er SKATs opfattelse, at indehaveren ikke har kunne generere en omsætning af den pågældende størrelse alene, og at virksomhedsindehaveren har haft lønansatte i virksomheden. SKAT har anset hævningerne a 15.000 kr. fra virksomhedens bankkonti for at udgøre udbetaling af løn. SKAT har herefter skønnet, at virksomheden har haft lønudgifter for 1.875.000 kr. i indkomståret 2014 og 1.530.000 kr. i indkomståret 2015. På baggrund heraf har SKAT beregnet den skønsmæssige opgørelse af efterbetaling af A-skat og AM-bidrag for indkomståret 2014 til 1.098.750 kr. og til 896.580 kr. for indkomståret 2015.

SKAT har på baggrund af ovenstående oplysninger opgjort indehaverens omsætning og overskud af virksomhed som følger:

Yderligere overskud og moms 2014:

   
   

Indsætninger

Moms

Omsætning

 
1.  kvartal

868.111 kr.

173.622 kr.

694.489 kr.

 
2.  kvartal

1.201.544 kr.

240.309 kr.

961.235 kr.

 
3.  kvartal

1.082.788 kr.

216.558 kr.

866.230 kr.

 
4.  kvartal

753.963 kr.

150.792 kr.

603.171 kr.

 

Total

3.906.406 kr.

781.281 kr.

3.125.125 kr.

Udgående moms/omsætning

-172.469 kr.

-689.876 kr.

Skønnet omsætning

   

2.435.249 kr.

Skønnet lønudgifter

   

-1.875.000 kr.

Resultat for indkomståret 2014

 

560.249 kr.

Selvangivet overskud

   

-79.692 kr.

Yderligere overskud

   

480.557 kr.

Momseftergivelse

 

608.812 kr.

 

Yderligere overskud og moms 2015:

   
   

Indsætninger

Moms

Omsætning

 
1.  kvartal

702.013 kr.

140.402 kr.

561.611 kr.

 
2.  kvartal

1.042.453 kr.

208.491 kr.

833.962 kr.

 
3.  kvartal

786.208 kr.

157.242 kr.

628.966 kr.

 
4.  kvartal

1.176.679 kr.

235.336 kr.

941.343 kr.

 

Total

3.707.353 kr.

741.471 kr.

2.965.882 kr.

Udgående moms/omsætning

-105.854 kr.

-423.416 kr.

Skønnet omsætning

   

2.542.466 kr.

Skønnet lønudgifter

   

-1.530.000 kr.

Resultat for indkomståret 2015

 

1.012.466 kr.

Selvangivet overskud

   

-264.874 kr.

Yderligere overskud

   

747.592 kr.

Momseftergivelse

 

635.617 kr.

 

Indehaveren har ikke fremlagt nyt materiale i forbindelse med klagesagen eller sagens behandling ved Skatteankestyrelsen.

SKATs afgørelse

SKAT har skønsmæssigt ansat manglende indeholdelse af virksomhedens AM-bidrag for indkomståret 2014 til 150.000 kr., samt virksomhedens A-skat til 948.750 kr. ligeledes for indkomståret 2014.

For indkomståret 2015 har SKAT skønsmæssigt ansat manglende indeholdelse af virksomhedens AM-bidrag til 122.400 kr. og manglende A-skat til 774.180 kr.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(…)

3.4 SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at du har haft lønansatte i din virksomhed. SKAT har herefter skønsmæssigt ansat dine lønudgifter til 1.875.000 kr. (125 x 15.000 kr.) i 2014 og 1.530.000 kr. (102 x 15.000 kr.) i 2015.

Indeholdelse af A-skat og am-bidrag skal ske i forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst.

Hovedkriteriet for om der er tale om A-indkomst er, at indkomsten er givet i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Med henvisning til kildeskattelovens § 46 og arbejdsmarkedsbidragslovens § 1 og 7, har du som arbejdsgiver pligt til at indeholde foreløbig skat og am-bidrag i det udbetalte beløb.

Det er SKA Ts opfattelse, at du har udbetalt løn til medarbejdere i virksomheden uden indeholdelse og indberetning af A-skat og am-bidrag.

Da du har undladt, at opfylde dine pligter, til at indeholde skat og am-bidrag i forbindelse med udbetaling af løn til virksomhedens ansatte, er du overfor SKAT ansvarlig for betalingen med det manglende beløb, se kildeskattelovens § 69 og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

SKAT anser, at du har udvist forsømmelig adfærd ved udbetaling af løn uden, der er sket indeholdelse af A-skat og am-bidrag.

Da SKAT ikke kan identificerer de personer, som SKAT anser der har været ansat i virksomheden, bliver den indeholdt A-skat sat til 55 % af den udbetalte A-indkomst uden fradrag, med henvisning til kildeskattelovens § 48, stk. 7.

(…)”

SKAT har opgjort AM-bidrag og A-skat således:

År 2014:

AM-bidrag 8 % af 1.875.000 kr. 150.000 kr.

Grundlaget for beregning af A-skat: 1.875.000 kr. – 150.000 kr. = 1.725.000 kr.

A-skat 55 % af 1.725.000 kr. 948.750 kr.

I alt for 2014 150.000 kr. + 948.750 kr. 1.098.750 kr.

År 2015:

AM-bidrag 8 % af 1.530.000 kr. 122.400 kr.

Grundlaget for beregning af A-skat: 1.530.000 kr. – 122.400 kr. = 1.407.600 kr.

A-skat 55 % af 1.407.600 kr. 774.180 kr.

I alt for 2015 122.400 kr. + 774.180 kr. 896.580 kr.

I forbindelse med klagesagens behandling er SKAT kommet med følgende bemærkninger:

”(…)

1.  [virksomhed4] og [virksomhed5]: Disse tekster fremgår på de kontoudtog SKAT har modtaget fra [finans1]. Det har ikke været muligt at konstaterer, hvem afsenderne på de indsatte beløb er. SKAT har ikke modtaget dokumentation for, at disse indsætninger ikke er skattepligtige.
2.  Udbetaling til travtrænere: SKAT har ikke modtaget ansættelseskontrakter på de ansatte og virksomhedens regnskaberne, hvorfor det ikke har været muligt, at se hvilke der er indregnet i virksomhedens regnskab. Der er kun indberettet løn på 33.886 kr. i indkomståret 2014 og der er ingen lønindberetning i indkomståret 2015.
3.  Spilleklub: Det har ikke været muligt på baggrund af teksterne på kontoudtogene, at identificerer, hvem afsenderen af de indsatte beløb på kontoen er.

(…)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentanten har nedlagt påstand om, at A-skat og AM-bidrag nedsættes. Repræsentanten har til støtte herfor anført følgende:

”(…)

Vi skal hermed påklage skatteansættelsen for 2014 og 2015, samt ændringerne i momsangivelserne for 2014 og 2015.

Vi er af den opfattelse, at ikke alle de anførte fakturaer, som Skat har med i deres afgørelse vedrører vores kunde. Vi har dog endnu ikke kunnet fremskaffe de nødvendige kontoudskrifter fra vor kundes bank for 2014 og 2015, således at vi kan dokumentere vores påstand.

Blandt andet er det vores kundes opfattelse, at han aldrig har skrevet fakturaer til [virksomhed4] og [virksomhed5], som er en væsentlig del af indbetalinger på en af vor kundes konti.

Vor kunde har oplyst til os, at han har haft en person fra [virksomhed4] til blandt andet at assistere med skrivning af fakturaer. En del af fakturanumrene ser ud til at gå igen, men med forskellige beløb og til forskelige kunder.

Udbetalinger af en del af beløbene er blandt andet til travtrænere, hvilket ER indregnet i virksomhedens regnskab.

Endvidere deltager [person1] i en spilleklub, hvor der blandt andet spilles på travheste. Gevinster her fra fordeles til de øvrige medlemmer af spilleklubben. Nogle gevinster har [person1] fordelt og andre gevinster har andre fordelt, hvor [person1] så får sin del af gevinsten overført/indsat.

(…)”

I forbindelse med klagesagens behandling er repræsentanten kommet med følgende bemærkninger:

”(…)

… hævningerne som SKAT i deres afgørelse anser for lønninger, er hævninger foretaget af klager med henblik på kontantbetaling af en faktura fra nogle svenskere. Klageren har ikke fået fakturaen og vedkommende som lå inde med denne er ifølge klageren afgået ved døden.

(…)

… repræsentanten fremhævede at man foruden skatteansættelsen og momsangivelsen ligeledes har ønsker at klage over A-skat og AM-bidrag.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler personer, der erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i, og om retten til indkomsten eller vederlaget er erhvervet efter ophør af arbejdet her i landet. Dette fremgår af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold. Dette følger af kildeskattelovens § 43, stk. 1.

I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomsten påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Der henvises til kildeskattelovens § 46, stk. 1.

Har den indeholdelsespligtige hverken modtaget skattekort, bikort eller frikort, skal der indeholdes 55 pct. i de påklagede indkomstår af den udbetalte eller godskrevne A-indkomst uden fradrag efter stk. 2 og 3. Det fremgår af kildeskattelovens § 48, stk. 7.

Personer, der er skattepligtige her til landet, svarer skat i form af arbejdsmarkedsbidrag til staten efter arbejdsmarkedsbidragsloven. Bidraget udgør 8 pct. af grundlaget, jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 1, lovbekendtgørelse 2009-06-12 nr. 471.

Grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere m.v. er ethvert vederlag i penge eller naturalier, der kan henføres til personligt arbejde i ansættelsesforhold, herunder løn i opsigelsesperiode, løn under sygdom og barsel m.v., efterbetalinger, fratrædelsesgodtgørelser, efterløns- og pensionslignende ydelser m.v., når sådanne ydelser har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold eller hverv. Det fremgår af arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Den, der undlader at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag eller indeholder det med et for lavt beløb, er over for told- og skatteforvaltningen umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, med mindre den pågældende godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed. Det fremgår af kildeskattelovens § 69, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

Af opkrævningslovens § 5, stk. 2, fremgår det, at kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt.

Det fremgår af sagen, at SKAT, på virksomhedsindehaverens kontoudtog, har konstateret et betydeligt antal hævninger på 15.000 kr. (125 hævninger i 2014 og 102 hævninger i 2015). SKAT har anset disse hævninger for lønninger i virksomheden, idet det efter SKATs opfattelse anses for usandsynligt, at det har været mulig at drive virksomheden uden hjælp.

For indkomståret 2014 har SKAT således skønsmæssigt ansat udgifter til lønninger til i alt 1.875.000 kr. og til i alt 1.530.000 kr. for indkomståret 2015.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato i en sammenholdt sag med journal nr. [sag1], stadfæstet SKATs skønsmæssige ansættelse af virksomhedsindkomsten for indkomstårene 2014-2015. Retten har herved vurderet, at de opgjorte hævninger a 15.000 kr. i indkomstårene 2014-2015 rettelig skal anses for anvendt til lønning af uregistreret arbejdskraft. Der er ved afgørelsen lagt vægt på størrelsen af den konstaterede yderligere omsætning samt til beløbsstørrelsen og antallet af hævninger.

Idet Landsskatteretten er enig med SKAT i, at virksomheden må anses for at have udbetalt løn som angivet ovenfor, kan Landsskatteretten tillige tiltræde, at virksomheden er at anse som indeholdelsespligtig af A-skat og AM-bidrag. Virksomheden hæfter for den manglende indeholdelse, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1. Landsskatteretten finder ikke, at det er godtgjort, at der ikke er udvist forsømmelighed i forhold til den manglende indeholdelse. Endvidere finder retten ikke, at der har foreligget en sådan uklarhed om virksomhedens indeholdelsespligt, at virksomheden kan fritages for hæftelsesansvar. Der er særligt henset til, at klageren som følge af hans indberetning af løn via e-indkomst i 2014 må anses for at være bekendt med arbejdsgiverforpligtelsen til at indeholde og betale A-skat og AM-bidrag.

På denne baggrund stadfæstes SKATs afgørelse.