Afgørelse af 12. august 2020

Klagepunkt

Skattestyrelsens

afgørelse

Virksomhedens

opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Fradrag for omkostninger ved Uber kørsel

0 kr.

16.322 kr.

16.322 kr.

Forhøjelse af indkomst i indkomståret 2016

150.294 kr.

0 kr.

150.294 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren [person1] er indehaver af enkeltmandsvirksomheden, [virksomhed1], cvr-nr. […1], herefter virksomheden, blev registreret den 8. januar 2015 under branchekoden 532000 ”andre post- og kurertjenester”. Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister har virksomheden ikke haft ansatte medarbejdere i afgiftsperioden. Virksomheden er stadig aktiv. Virksomheden leverer transportydelser (aviskørsel) for virksomhedens kunde [virksomhed2] A/S. Virksomheden har udført arbejde for [virksomhed3] ved hjælp af underleverandøren [virksomhed4] IVS.

Virksomheden blev registreret for moms med virkning fra den 8. januar 2015.

Klageren har i indkomståret 2016 haft indtægter ved Uber kørsel på i alt 58.428,17 kr. ekskl. moms.

Klageren har anmodet om fradrag for udokumenterede omkostninger ved Uber kørsel på 30 % af den samlede indtægt fra Uber på 58.428,17 kr. Skattestyrelsen har i udtalelsen af den 10. februar 2020 tiltrådt indehaverens påstand om, at der gives fradrag for udokumenterede omkostninger i forbindelse med Uber kørsel på 30 % af de den samlede indtægt vedrørende Uber kørsel på 58.428,17 kr., svarende til 16.322 kr.

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst fra overskud af virksomhed med 150.294 kr. for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for følgende udgifter:

Underleverandør

Fakturadato

Faktura nr.

Beløb ekskl. moms

Moms

Beløb inkl. moms

Faktura tekst

[virksomhed4] IVS*+**+***

31-05-2016

12

24.000 kr.

6.000 kr.

30.000 kr.

Aftalt kørt ruter

31,05,2016

[virksomhed4] IVS*+**+***

30-06-2016

13

26.744 kr.

6.686 kr.

33.431 kr.

Aftalt kørt ruter

30,06,2016

[virksomhed4] IVS*+**+***

31-07-2016

0020

12.251 kr.

3.062 kr.

15.313 kr.

Aftalt kørsel hos

[virksomhed3]

[virksomhed4] IVS*+**+***

31-08-2016

0021

13.310 kr.

3.327 kr.

16.638 kr.

Aftalt kørsel hos

[virksomhed3]

[virksomhed4] IVS*+**+***

30-09-2016

0022

27.200 kr.

6.800 kr.

34.000 kr.

Aftalt kørsel hos

[virksomhed3]

[virksomhed4] IVS*+**+***+

****

31-10-2016

117

22.812,80 kr.

5.703,20 kr.

28.516 kr.

[virksomhed4] IVS*+**+***+

****

31-12-2016

118

23.976 kr.

5.994 kr.

29.970 kr.

I alt

   

150.294 kr.

37.574 kr.

187.868 kr.

 

*Underleverandørens virksomhedsnavn er ukorrekt angivet

**Fakturaerne indeholder ikke oplysninger om betalingsbetingelserne, bankkontonummer, telefonnummer, mail mm.

***Virksomhedens navn er ukorrekt angivet

****Ulæselig faktura

Klageren har ikke fremlagt timesedler, arbejdssedler eller anden specifikation for de enkelte fakturaer.

Klageren har som dokumentation for betaling af ydelserne fremlagt kontoudtog for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 vedrørende konto nr. […87]. Der fremgår af kontoudtoget, at der er sket betaling for størstedelen af fakturaerne. Klageren har yderligere fremlagt en kvittering fra [finans1] af den 26. juli 2016 vedrørende en overførsel på 30.000 kr. Det fremgår ikke af kvitteringen, hvem beløbet er overført til. Der fremgår alene et kontonummer, som beløbsmodtager.

[virksomhed4] IVS, CVR-nr. […2], herefter [virksomhed4], blev registreret den 30. april 2016 under branchekoden 471110 ”Købmænd og døgnkiosker”. [virksomhed4]´s formål var at beskæftige sig med transport og hermed beslægtet virksomhed. Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister har [virksomhed4] ikke haft ansatte medarbejdere i afgiftsperioden. [virksomhed4] har skiftet virksomhedsnavn til [virksomhed5] IVS. [virksomhed4] er blevet taget under konkurs den 3. oktober 2018 og blev opløst den 23. juli 2019.

Klageren har som dokumentation for samhandlen med [virksomhed4] IVS fremlagt 7 fakturaer fra [virksomhed4] for afgiftsåret 2016. Fakturaerne vedrører ”aftalt kørsel” eller ”aftalt kørsel for [virksomhed3]”. De fremlagte fakturaer er ikke nærmere specificeret med angivelse af det udførte arbejde. Fakturaerne er angivet med ukorrekt underleverandørnavn og virksomhedsnavn. De fremlagte fakturaer indeholder ikke oplysninger om betalingsbetingelser, underleverandørens bankkontooplysninger, tlf. nr. eller e-mail.

Skattestyrelsen har oplyst, at betalingerne er foretaget til forskellige kontonumre som tilhører [virksomhed4], [virksomhed4]´s hovedaktionærs private bankkonto samt ukendte konti. Skattestyrelsen har yderligere oplyst, at det ikke har været muligt at komme i kontakt med [virksomhed4] IVS. Skattestyrelsen har derudover oplyst, at [virksomhed4] ikke har selvangivet selskabets resultat for 2016, og ikke har angivet moms for 2.- 3. kvartal af 2016.

Skattestyrelsen afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter til Uber kørsel samt forhøjet virksomheds indkomst for indkomståret 2016 med 150.294 kr. vedrørende nægtet fradrag for fremmed arbejde.

Som begrundelse for afgørelse har Skattestyrelsen anført følgende (uddrag):

”(…)

2.  Yderligere indtægter.
2.1.  De faktiske forhold

Du har selvangivet et virksomhedsoverskud på 143.880 kr. og ikke yderligere indkomster.

2.2.  Dine bemærkninger

Skattestyrelsen har ikke modtaget bemærkninger til vores forslag af den 23. august 2019.

Skattestyrelsen har dog efter udsendelse af forslag til afgørelse fået oplysninger om, at du har haft indtægter ved Uber-kørsel. Det modtagne bruttobeløb udgør 73.035,21 kr. Efter fradrag af provision til Uber på 20 % udgør din nettoindtægt fra Uber 58.428,17 kr.

2.3.  Retsregler og praksis Statsskatteloven § 4. Personskatteloven § 3.
2.4.  Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Ved gennemgang af din bankkonto i [finans1] med konto nr. […87] er der fundet følgende indsætninger, som ikke er medtaget i virksomhedens bogføring.

Dato

Tekst

Beløb

19. maj 2016

65723041

5.147,49 kr.

26. maj 2016

65723041

I.384,85 kr.

1. juni 2016

67623471

1.583,13 kr.

8. juni 2016

71046295

6.357,19 kr.

15. juni 2016

72875531

4.345,29 kr.

22. juni 2016

74815279

6.804,79 kr.

30. juni 2016

76827783

5.901,63 kr.

6. juli 2016

78781567

6.127,66 kr.

13. juli 2016

80903763

4.805,93 kr.

17. august 2016

92487915

2.210,41 kr.

10. november 2016

12977143

2.232,39 kr.

16. november 2016

13316793

4.664,70 kr.

23. november 2016

137037769

1.193,64 kr.

7. december 2016

144623285

1.650,44 kr.

I alt

 

54.409.54 kr.

Det påhviler i henhold til praksis, jf. bl.a. SKM 2016.425.ØLR og LSR2018.16-1349137 den skattepligtige at påvise, at bankindsætninger udgøres af skattefri eller allerede beskattede midler.

På grund af beløbenes størrelse og omfang samt det faktum, at du driver personlig virksomhed er det Skattestyrelsens antagelse, at der er tale om skattepligtige indtægter efter statsskattelovens § 4, der ikke tidligere er beskattet. Beløbene vil i henhold til personskattelovens § 3 blive medregnet som personlig indkomst i din skatteansættelse for 2016. Da Skattestyrelsen ikke har noget fakturagrundlag er der ikke anset at være moms indeholdt i beløbene.

Såfremt du ikke er enig i Skattestyrelsens antagelse bedes du venligst fremsende en grundig redegørelse for indsætningerne sammen med dokumentation der underbygger din redegørelse.

2.5. Skattestyrelsens afgørelse

Da Skattestyrelsen ikke har modtaget bemærkninger til vores forslag af den 23. august 2019 fastholdes dette i sin helhed.

Skattestyrelsen har vurderet de tilgåede oplysninger fra Uber. Det er ikke her specificeret i hvilke enkeltbeløb Uber-betalingerne er foretaget, hvorfor vi ikke kan fastslå med sikkerhed at oven­ nævnte indsætninger er fra Uber. Det har dog formodningen for sig.

Beskatningen fastholdes derfor med en formodning om, at der er tale om indsætninger fra Uber som ikke er momspligtige, idet der er tale om persontransport.

Det er samtidigt Skattestyrelsens opfattelse, at eventuelle udgifter i denne forbindelse allerede anses for fratrukket i dit virksomhedsregnskab. Den foreslåede ændring i forslag af den 23. august 2019 fastholdes herefter i sin helhed.

3.  Ej godkendt fradrag for udgifter til [virksomhed4] IVS.
3.1.  De faktiske forhold

Du har i din virksomhed fratrukket udgifter til fremmed arbejde med i alt 291.154 kr. inkl. moms. Heraf udgør de 150.294 kr. ekskl. moms udgifter til [virksomhed4] IVS, cvr.nr. […3].

3.2.  Dine bemærkninger

Skattestyrelsen har ikke modtaget nogen bemærkninger til vores forslag af den 23. august 2019.

3.3.  Retsregler og praksis

Statsskatteloven § 6, stk. l, litra a.

Østre Landsrets dom af den 28. april 2009 (SKM2009.325ØLR).

3.4.  Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Til belysning og dokumentation for de foretagne fradrag på konto 2900 “Fremmed arbejde” har Skattestyrelsen indkaldt diverse dokumentation i form af fakturaer og for underleverandørers vedkommende, time- og arbejdssedler, kontrakter samt oplysninger om kontaktpersoner.

Du og din revisor har som svar herpå afleveret/indsendt fakturaer. I har ikke indsendt time- og arbejdssedler, kontrakter samt oplysning om kontaktpersoner.

Skattestyrelsen har gennemgået de indsendte fakturaer og der kan, for så vidt angår fakturaer fra [virksomhed4], CVR-nr. […3], sås tvivl om fakturaernes realitet.

Skattestyrelsen bygger vores opfattelse på følgende forhold:

1.  Fakturaerne opfylder ikke de formelle krav (se punkt 5.4).
2.  I har ikke fremlagt time- og arbejdssedler, kontrakter samt oplysning om kontaktpersoner.
3.  Der fremgår ikke betalingsoplysninger af fakturaerne 12, 13, 20, 21 og 22.
4.  Ingen fakturaer har påført betalingsfrister.
5.  Faktura 12 og faktura 0022 er udskrevet med usædvanligt lige beløb på 30.000 kr. og 34.000 kr.
6.  Flere fakturanr. er anført med 00 foran tallet og andre er anført uden.
7.  Flere fakturaer er stilet til [virksomhed1] og andre er stilet til [virksomhed2].
8.  Fakturaudsteder kalder sig på flere fakturaer sig bare for [virksomhed4] og på andre [virksomhed4] Leve­ ring IVS.
9.  Betalinger er foretaget til forskellige kontonumre som tilhører [virksomhed4] IVS, [virksomhed4] IVS’ hovedaktionærs private bankkonto samt ukendte konti.
10.  [virksomhed4] IVS har ingen registrerede ansatte i 2016.
11.  [virksomhed4] IVS er erklæret konkurs.
12.  [virksomhed4] IVS har ikke svaret på Skattestyrelsens henvendelse.
13.  [virksomhed4] IVS har ikke selvangive! selskabets resultat for 2016.
14.  [virksomhed4] IVS har ikke angivet moms for 2. -3. kvartal 2016.

Østre Landsret har i dom af 28. april 2009 (SKM2009.325.ØLR) stadfæstet Byrettens dom af 27. august 2008 (SKM2008.721.BR), hvori det fastslås, at hvis der kan rejses væsentlig tvivl om fakturaernes realitet, påhviler det køberen af arbejdsydelserne en skærpet bevisbyrde for, at fakturaerne kunne danne grundlag for fradrag.

Da Skattestyrelsen på grundlag af ovennævnte 14 forhold har sået tvivl om fakturaernes realitet, på­ hviler der dig en skærpet bevisbyrde for, at ydelserne er købt, betalt og leveret, som anført på fakturaerne, hvis du ønsker at opretholde retten til fradrag skatte- og momsmæssigt.

Skattestyrelsen har uden held givet dig mulighed for eventuelt, at opfylde denne skærpede bevis­ byrde ved fremlæggelse af bilagsmateriale i form af time- og arbejdssedler, kontrakter samt oplysning om kontaktpersoner.

Da du herefter ikke har godtgjort, at der er realiteter bag fakturaerne og at du har faet leveret de fakturerede ydelser, kan der ikke godkendes fradrag for de fakturerede udgifter ekskl. moms der fremgår af fakturaer fra [virksomhed4] IVS.

Beløbet fremkommer således:

Dato

Bilag

Faktura

Fakturabeløb ekskl. moms

31-05-2016

33

12

24.000,00 kr.

30-06-2016

40

13

26.744,80 kr.

31-07-2016

60

20

12.250,00 kr.

31-08-2016

66

21

13.310,40 kr.

30-09-2016

72

22

27.200,00 kr.

31-10-2016

117

37

22.812,80 kr.

31-12-2016

118

37

23.976,00 kr.

I alt

   

150.294.00 kr.

3.5. Skattestyrelsens afgørelse

Da Skattestyrelsen ikke har modtaget bemærkninger til vores forslag af den 23. august 20I 9 fastholdes dette i sin helhed.

(…)”

Skattestyrelsen er i forbindelse med klagesagens behandling den 10. februar 2020 fremkommet med følgende supplerende bemærkninger:

”(…)

Uber indtægter

Det kan fra Skattestyrelsen side tiltrædes, at der gives fradrag på 30 % af de beskattede 54.409,54 kr.

Ej godkendt fradrag for udgifter, herunder indgående moms på faktura fra [virksomhed4] IVS. Der ses ikke for dette punkt, at være tilgået nye oplysninger. Der skal derfor i sin helhed henvises til afgørelsen af den 21. oktober 2019 med tilhørende sagsfremstilling. Der kan tilføjes, at i forbindelse med klagen stadig væk ikke er fremsendt nogen som helst dokumentation der underbygger de mangelfulde fakturaer udstedt af [virksomhed4] IVS. ”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at forhøjelse af klagerens indkomst for indkomståret 2016 skal nedsættes med 150.294 kr. samt at der skal godkendes fradrag for udgifter til Uber kørsel med 16.322 kr.

Repræsentanten har som begrundelse for påstandene anført følgende (uddrag):

”(…)

Virksomhedens kunde er [virksomhed2] NS, for hvem der er udført godstransport.

[virksomhed2] NS har selv ført dagligt kontrol med deres ruter. [virksomhed2] NS har haft de daglige timesedler og kontrol med hvem og hvornår deres ruter køres.

Det er samtidigt karakteristisk for branchen, at underleverandørerne ofte er små selskaber og indehaverne har ofte liden uddannelse ud i regnskabsføring og lign. Ifølge SKAT har tendensen været at vores underleverandører [virksomhed4] IVS, ikke har afregnet korrekt moms og A-SKAT og har samtidige ikke haft de fornødne registreringer hos SKAT. Ovenstående er beklageligt, men min klient har ikke haft den fornødne viden eller ressourcer til at lave de kontroller, som SKAT efterfølgende har krævet.

Min klient er desuden uforstående overfor, hvorfor SKAT ikke tidligere har grebet ind overfor de ovenstående selskab, hvis der var så meget svindel og problemer. Endvidere har min klient deltaget i flere møder med SKAT, hvor han har forklaret sin forretningsmodel. [virksomhed4] IVS har udført et stykke tilfredsstillende arbejde for vores klient, og alle betalinger er sket digitalt. SKAT har desuden også godkendt nogle af vores fakturaer fra underleverandører.

Hvordan [virksomhed4] IVS har aflønnet deres medarbejdere eller har ageret overfor myndighederne har vores klient ikke haft en reel mulighed for at undersøge nærmere.

(…)

2. Uber indtægter/indkomst på 54.409 kr.

Vores klient er ikke uenig med SKAT, om at indkomst ved Uber-kørsel skal angives og beskattes i Danmark. Vores klient vil dog gerne have fradrag for de omkostninger, der har været forbundet med at køre Uber i Danmark.

Vores klient har talt med en del af sine kollegaer der har kørt Uber i Danmark og som via dialog med SKATTESTYRELSEN fået fradrag for udokumenteret omkostninger på 30 % af den samlet indkomst fra Uber.

Desuden har min klient haft en del kørsel til og fra selve området {hvorfra der køres Uber­ kørsel), men som desværre ikke kan dokumenteres og derved vil vi ikke fradrage det i skatteopgørelsen for 2016 og 2017. jf. Ligningslovens § 9C.

Virksomhedens repræsentant har principalt fremsat påstand om, at forhøjelsen af indtægt via UBER skal sættes ned med 30 % til 38.086,67 kr. for 2016.

3. Ej godkendte fradrag for udgifter til [virksomhed4] IVS.

Alle udgifterne vedrørende underleverandører bør godkendes.

(…)”

Klagerens repræsentant har på et møde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler den 7. maj 2020 oplyst, at klageren kom til Danmark i 2013 og åbnede i 2015 sin enkeltmandvirksomhed – [virksomhed1]. Repræsentanten oplyste yderligere, at klageren har gjort alt for at overholde loven, og sørge for at der var transaktionsspor. Repræsentanten oplyste endvidere, at klageren kørte avisruter for [virksomhed2] A/S, og blev i perioden tilbudt at køre for [virksomhed3]. Repræsentanten oplyste, at klageren havde meget travlt, hvorfor han fik hjælp af virksomhedens underleverandør [virksomhed4] IVS. Repræsentanten oplyste i denne forbindelse, at klageren kendte [virksomhed4] IVS indehaver personligt, hvorfor der ikke var behov for at udarbejde timesedler eller samarbejdskontrakt. Repræsentanten oplyste, at betalingen af fakturaerne skete via bankoverførsel.

Klageren har i forbindelse med sagsbehandlingen fremlagt en skriftlig erklæring, hvor han bekræfter, at han i 2016 har anvendt [virksomhed4] IVS som underleverandør, og at arbejdsopgaverne primært har været kørsel for [virksomhed3]. Erklæringen er underskrevet af klageren den 14. maj 2020.

Landsskatterettens afgørelse

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke i henhold til Statsskattelovens § 4, stk. 1.

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Den, der anser sig berettiget til fradrag for udgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, må således i fornødent omfang kunne dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, at betingelserne for fradrag er opfyldt. Beviskravet vil efter retspraksis typisk blive skærpet i tilfælde, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, der kan tale imod, at der er tale om fradragsberettigede udgifter.

Skattestyrelsen har i udtalelse af den 10. februar 2020 tiltrådt klagerens påstand om, at der skal godkendes fradrag for udgifter, der har været forbundet med Uber kørsel på 30 % af de beskattede indtægter 54.409,54 kr. svarende til 16.322 kr.

Retten godkender herefter fradrag for udokumenterede udgifter, som klageren har haft i forbindelse med Uber kørsel på 16.322 kr.

Der skal herefter tages stilling til, hvorvidt det er med rette, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde med 150.294 kr. for underleverandøren [virksomhed4] for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Klageren har fremlagt dokumentation for udgifterne forbundet med virksomhedens drift i form af de udstedte fakturaer. Under normale omstændigheder ville denne dokumentation som udgangspunkt være tilstrækkelig til at dokumentere, at der er tale om fradragsberettigede udgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

I denne sag, hvor underleverandøren [virksomhed4] ikke har haft ansatte medarbejdere i afgiftsperioden, hvor [virksomhed4] ikke har selvangivet selskabets resultat for 2016, hvor det ikke har været muligt for Skattestyrelsen at komme i kontakt med [virksomhed4], hvor [virksomhed4] er gået konkurs, hvor betalingerne er foretaget til forskellige kontonumre som tilhører [virksomhed4], [virksomhed4]´s hovedaktionærs private bankkonto samt ukendte konti, og hvor samarbejdskontrakten ikke indeholder oplysninger om ydelsen, leveringssted eller leveringsdato, finder Landsskatteretten, at der er tale om så usædvanlige omstændigheder vedrørende den fremlagte dokumentation, i form af udstedte fakturaer og betaling af disse, at der under disse omstændigheder ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at der er tale om fradragsberettigede udgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det er herefter rettens opfattelse, at der ikke foreligger realiteter bag de fremlagte fakturaer fra [virksomhed4], idet der henvises til praksis herom, jf. Retten i [by1] dom af 10. februar 2017, offentliggjort i SKM 2017.210.BR, og Retten i [by2] dom af 16. november af 16. november 2015, offentliggjort i SKM 2016.9.BR. Der henvises endvidere til Landsskatterettens afgørelser af henholdsvis 27. september 2018, offentliggjort som SKM 2018.539.LSR, og 15. november 2018, offentliggjort som SKM 2018.613.LSR. Det forhold, at det er dokumenteret, at der er betalt for nogle af ydelserne, ændrer ikke herpå.

Retten finder derfor, at det er med rette, at Skattestyrelsen har nægtet virksomheden skattemæssigt fradrag for udgifter til underleverandørydelser i perioden i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Retten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse vedrørende nægtelse af fradrag for udgifter til fremmed arbejde på 150.294 kr.