Afgørelse af 19. august 2020

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Selskabets

Opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2014

     

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ rejseudgifter

24.002 kr.

0 kr.

24.002kr.

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ repræsentationsudgifter, klinik

3.313 kr.

0 kr.

3.313 kr.

Indkomståret 2015

     

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ repræsentationsudgifter, klinik

6.113 kr.

0 kr.

6.113 kr.

Indkomståret 2016

     

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ pensionsudgifter til klagerens søn, [person1]

56.956 kr.

0 kr.

56.956 kr.

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ repræsentationsudgifter, klinik

41.051 kr.

0 kr.

41.051kr.

Indkomståret 2017

     

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ pensionsudgifter til klagerens 3 børn

174.456 kr.

0 kr.

174.456 kr.

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ repræsentationsudgifter, klinik

25.053 kr.

0 kr.

25.053 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i datterselskabet [virksomhed1] ApS med cvr-nr. […1].

Datterselskabet blev stiftet den 1. juni 2011 og beskæftiger sig med at drive lægevirksomhed med ansatte i en lægeklinik og er beliggende på adressen [adresse1][by1].

Ifølge Virk.dk er selskabet beliggende på adressen [adresse1][by1] og klageren er også selskabets direktør.

Af foreliggende oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår det, at hovedaktionærens ægtefælle, [person2] har været ansat som sekretær i lægeklinikken i perioden 2014-2017. [person3] og [person2]s 3 børn, [person4], [person5] og [person1], har ligeledes været ansat i perioden, i deres fritid. I løbet af perioden har der været ansat op til 2 øvrige personer i selskabet.

Videre fremgår det af oplysninger fra Skattestyrelsen, at de i forbindelse med kontrol af selskabets skatteforhold, har indkaldt regnskabsmateriale hos selskabet i form af blandt andet, bankkontoudskrifter, skatteregnskaber, bogføring og senere bilagsmateriale for 2014-2016 og efterfølgende tillige materiale for indkomståret 2017.

I forbindelse med Skattestyrelsens gennemgang af materialet blev det konstateret, at selskabet på diverse udgiftskonti har fratrukket udgifter til blandt andet dagligvarer, husholdningsartikler, rejser, tøj, restaurantbesøg, receptpligtig medicin til hovedaktionæren og dennes familie, møbler og andet indbo med mere.

Af en opdateret klage fremgår det, at der er tale om erhvervsrelateret omkostninger for 330.944 kr. som bør fratrækkes i den af de 1.277.185 kr., som er den forhøjet skattepligtige indkomst for årene 2014-2017 vedrørende [virksomhed1] ApS., idet der til klagen var henvist til et bilag, med de oplistede områder.

Der er herudover ikke fremlagt yderligere materiale / dokumentation eller oplysninger i øvrigt overfor Skatteankestyrelsen, hvorfor Skatteankestyrelsen alene har haft det materiale, som Skattestyrelsen har videresendt og som har dannet grundlag for Skattestyrelsens afgørelse, herunder bilag 1.

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ udgifter til rejser i 2014

Selskabet har i 2014 i alt fratrukket rejseudgifter med 41.030 kr., hvoraf der mangler bilagsdokumentation for udgifter på 17.028 kr., ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen.

Klageren anmoder om, at maskerede udlodningerne på i alt 24.002 kr. nedsættes til 0 kr. Selskabet har herfor fremlagt nedenstående bilag 533, 770 og 1152.

Bilag 533 er en e-Ticket, hvoraf fremgår flyafgange fra […] og retur i perioden 22. – 31. maj 2014 for [person3].

Bilag 770 fremgår intet andet end ’Business trip to Pakistan’ for [person3].

Bilag 1152 består af flere kvitteringer fra […], […] samt en fra […], [adresse2], [England] – 29.06.20214.

Derudover har Skattestyrelsen modtaget diverse mails fra [person3] vedrørende hans medlemskab i lægeforeningen [forening1] og diverse foldere/beskrivende materiale vedrørende klinikker i USA.

Skattestyrelsen har anmodet om, men ikke modtaget beskrivelse af rejserne, herunder formål med rejserne eller rejseprogrammer.

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ udgifter til repræsentation, klinik i perioden 2014 – 2017

Selskabet har i perioden 2014-2017 i alt fratrukket repræsentation, klinik med 25 % af henholdsvis 6.067 kr., 6.786 kr., 52.559 kr. og 76.190 kr. hvoraf der mangler bilagsdokumentation for udgifter på henholdsvis 2.754 kr., 673 kr., 11.507 kr. og 51.136 kr., jf. oplysninger fra Skattestyrelsen.

Klageren anmoder om, at maskerede udlodninger på i alt 75.530 kr. nedsættes til 0 kr., fordelt med 3.313 kr., 6.113 kr., 41.051 kr. og 25.053 kr. i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017.

Skattestyrelsen har som dokumentation modtaget diverse kvitteringer og har i forbindelse med gennemgangen af disse oplistet bilagene i et regneark med bemærkninger.

Af bemærkningerne til regnearket fremgår det, at udgifterne vedrører indkøb af blandt andet tøj, opladere, høretelefoner, læsebriller, postkasse, stander, sofabord, byggematerialer, vaskemiddel, barberskrabere, nonfoodvarer m.v.

Derudover fremgår ikke yderligere oplysninger af de fremlagte kvitteringer om hvem, der har deltaget i arrangementerne eller i hvilken anledning.

Videre fremgår det af oplysninger fra Skattestyrelsen, at en stor del af bilagene ikke opfylder dokumentationskravene samt, at der er en del køb, hvor bilag ikke findes.

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ udgifter til Pension, Børn i 2016 og 2017

Selskabet har i 2016 fratrukket pension til børn med 56.956 kr. og i 2017 med 174.456 kr., og har herfor fremlagt nedenstående bilag 1311, 531, 532 og 653

Af bilag 1311 fremgår det, at der i [finans1] er indgået aftale om ratepension for [person1]. Aftalen er dateret 28. november 2016, og der er indskudt 56.956, 52 kr. i 2016.

Det fremgår af bilag 531, 532 og 653, at der 21. april 2017 i [finans1] er indgået ratepension pr. 1. maj 2017 for alle 3 børn ([person5], [person4] og [person1]) med et månedligt beløb på 7.269 kr. for hver, svarende til 58.182 kr. for 2017 for hver af dem.

Af alle aftaler fremgår det, at der kun indskydes så længe kontohaveren er ansat i virksomheden. Videre fremgår det, at [person5], [person4] og [person1] er født i henholdsvis 1999, 1998 og 1994.

Det foreligger oplyst, at der kun er tegnet pensionsaftaler for hovedanpartshaverens 3 børn og ægtefællen samt, at pensionsordningen for ægtefællen størrelsesmæssigt er den samme som for børnene.

Af ansættelseskontrakterne for de 3 børn fremgår det, at de ansættes til ca. 20-80 timer pr. måned, og skal være til rådighed efter behov samt, at der ydes overarbejdstillæg ved arbejde udenfor almindelig arbejdstid.

Derudover foreligger det oplyst, hvilke arbejdsopgaver hovedanpartshaverens 3 børn har udført, herunder kan bl.a. nævnes laboratorieundersøgelser, måle blodtryk, blodsukker og temperatur, administrative opgaver, telefonbetjening, patientvisitation, oplæg til receptfornyelse, rengøring.

Ægtefællen har i 2016 haft en lønindtægt fra lægeklinikken på 318.959 kr. og i 2017 på 233.792 kr.

Børnene, [person5], [person4] og [person1], har haft en samlet lønindtægt fra lægeklinikken i 2016 på henholdsvis 28.254 kr., 44.437 kr. og 38.000 kr. og i 2017 på henholdsvis 33.864 kr., 131.590 kr. og 42.000 kr.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har anset [virksomhed1] ApS´ rejseudgifter på 24.002 kr. i indkomståret 2014 for at være maskerede udlodninger til klageren.

Skattestyrelsen har yderligere anset [virksomhed1] ApS´ repræsentationsudgifter, klinik i perioden 2014-2017 med samlet 75.530 kr., fordelt med 3.313 kr. i 2014, 6.113 kr. i 2015, 41.051 kr. i 2016 og 25.053 kr. i 2017. for at være maskerede udlodninger til klageren.

Skattestyrelsen har herudover anset [virksomhed1] ApS´ udgifter til pension, børn med 56.956 kr. i 2016 og 174.456 kr. i 2017 for at være maskerede udlodninger til klageren.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(…)

2.3. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Det er vores opfattelse, at dine selskaber, [virksomhed2] ApS og [virksomhed1] ApS i et stort omfang har fratrukket udgifter, der alene synes afholdt i din private interesse. Det henses desuden til, at flere fakturaer er stilet til dig eller et andet familiemedlem fra din husstand.

Vi vurderer, at der er fratrukket udgifter af privat karakter på hovedparten af alle udgiftskonti i selskaberne. Kontiene vil her blive gennemgået med henvisning til kontonummer og navn. I øvrigt henvises til bilag 1, hvor beløbene er specificeret i tabelform. Bilag 1 er fremsendt som tillæg til forslaget af den 25. november 2019.

Konti vedrørende selskabet [virksomhed1] ApS

(…)

Konto 4120/4155 Pension

Ifølge bilagene og bogføringen vedrørende denne konto er der oprettet pensionsordninger til dine 3 børn, [person4], [person1] og [person5]. For 2016 er der indgået en aftale vedrørende indbetaling af 56.956,52 kr. til din søn, [person1]s pensionsordning. For 2017 er der indgået yderligere aftaler, således at der er faste ordninger til [person1], [person5] og [person4]. For 2017 er beløbet 58.152 kr. til hver ordning. Vi mener ikke, at beløbene modsvarer deres arbejdsindsats samt den løn, dine børn har fået udbetalt fra klinikken i 2016 og 2017. Vi vurderer ikke, at dine børn ville have modtaget et tilsvarende beløb på pensionsordninger, hvis de havde arbejdet for et andet selskab, som du ikke kontrollerer. Vi vurderer derfor, at indbetalingerne på disse ordninger er foretaget i din personlige interesse, hvorfor vi anser indbetalingerne som maskerede udlodninger til dig. For disse konti forhøjer vi derfor din aktieindkomst med 56.956 kr. for 2016 og 174.456 kr. for 2017. I alt 231.412 kr.

(…)

Konto 4640Uddannelsesudgifter/4840 Rejseudgifter

(…) I forbindelse med mødet fortalte du, at den ene af dine børn læser til læge og en anden til tandlæge. (…).

Udgifter til studierejser kan fradrages, når der er tale om en koncentreret studierejse med et fagligt indhold af direkte betydning for virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Ifølge bilagene er det ofte hele din husstand som rejser. Blandt andet observerer vi, at der i løbet af perioden er foretaget flere rejser til [USA] af 14 dages varighed for dig, din ægtefælle og jeres 3 børn. Derudover fremgår det, at dig og din ægtefælle ofte har rejst til Sydeuropa. I øvrigt henses det til, at der på intet tidspunkt er købt rejser til ansatte i klinikken, som ikke er en del af din husstand. Der er i øvrigt ikke påført formål eller vedlagt programmer eller lignende vedrørende rejserne.

Vi har i løbet af sagens forløb anmodet om dokumentation for den erhvervsmæssige relation i forbindelse med rejser og kurser, men har ikke modtaget noget af brugbar karakter. Vi anser det derfor ikke for dokumenteret, at rejserne har en konkret og direkte sammenhæng med selskabernes indkomstskabende aktiviteter. Det er vores opfattelse, at rejserne primært har været af generel karakter med et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt og at det faglige indhold har været begrænset. Vi vurderer, at udgifterne hertil er foretaget i din og din families personlige interesse. Derudover anses udgifter, hvor det tilhørende bilag ikke er fysisk tilstede som værende udgifter af privat karakter. Udgifterne anses for udlodninger til dig og udgør 42.931 kr. for indkomståret 2014, 16.993 kr. for indkomståret 2015, 171.835 kr. for indkomståret 2016 og 173.693 kr. for indkomståret 2017. Samlet beregnes dette til 405.452 kr. for indkomstårene 2014-2017.

Konto 4910/4920/4930 Repræsentation- restaurant, klinik, gaver og blomster

På disse konti er der bogført udgifter til eksempelvis køb af dagligvarer, restaurantbesøg, take-away og lignende på hverdage og i weekender. (…) Vi vurderer, at en stor del af disse køb er private og anser derfor købene som udlodning til dig. Køb hvor bilaget ikke findes betragtes som private. Vi har opgjort beløbene til 8.567 kr. for 2014, 16.953 kr. for 2015, 60.184 kr. for 2016 og 91.525 kr. for 2017. Samlet beregnes dette til 177.229 kr. for indkomstårene 2014-2017.

(…)

Øvrige punkter

(…)

Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som er gældende til og med indkomståret 2017. Kontrollerede transaktioner er forhold om fastsættelse af priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner mellem skattepligtige, der er indbyrdes afhængige. De omhandlede transaktioner er omfattet af skattekontrollovens § 3 B. Der er mellem selskabet og hovedaktionæren indbyrdes afhængighed, da hovedaktionæren ejer selskabet. Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 finder derfor anvendelse i denne sag.

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS´ rejseudgifter på 24.002 kr. nedsættes til 0 kr. for indkomståret 2014.

Yderligere har klageren fremsat påstand om, at maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS´ repræsentationsudgifter, klinik i perioden 2014-2017 med samlet 75.530 kr., fordelt med 3.313 kr. i 2014, 6.113 kr. i 2015, 41.051 kr. i 2016 og 25.053 kr. i 2017. nedsættes til

0 kr. for indkomstårene 2014, 2015, 2016 og 2017.

Herudover har klageren fremsat påstand om, at maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS´ udgifter til pension, børn med 56.956 kr. i 2016 og 174.456 kr. i 2017 nedsættes til 0 kr. for indkomstårene 2016 og 2017.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(…)

Vores bemærkninger:

(…)

Vi har i bilag 1 oplistet de punkter og beløb, hvor vi mener at der tale om omkostninger der skal fradrages i den skattepligtige indkomst jf. SL § 6, stk. 1, litra a.6.

Der er tale om Driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten.

Punkterne hvor vi er uenige med Skattestyrelsen:

(…)

Konto 4120/4155 Pension

Der er oprettet pensionsordninger til 3 medarbejdere, som også er børn til hovedanpartshaveren.

Alle børnene har de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer til at varetage arbejdsopgaverne i klinikken.

”Beløb, som et selskab udbetaler som løn til hovedaktionærers børn, skal stå i rimeligt forhold til den præstation, børnene kan forventes at yde for selskabet, jf. LV Selskaber og aktionærer afsnit S.F.2.1.2 Løn til børn om maskeret udbytte.”

Der er tale om reelt arbejde i lægeklinikken og vi vedlægger bilag 2 med de ansattes arbejdsopgaver i klinikken.

Total beløb for 2016 og 2017 på i alt 231.412 k. skal medregnes som udgift i selskabet.

Vi henviser endvidere til LSRM 1974,74 LSR. Og LSRM 1957,84 LSR.

Konto 4640/4840 Uddannelsesudgifter og rejseudgifter

Min klient har haft en del rejser til udlandet og det er en helt normal kutyme indenfor lægeverdenen.

”Rejseudgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Rejseudgifterne skal have en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter.” Jf. Se UfR 1983.213 ØLD.

Der har været tale om en koncentreret studierejse med et fagligt indhold af direkte betydning for virksomhedens indkomstskabende aktiviteter.

Der er tale om netværk, erfaringsudveksling og for at bevare det høje faglige niveau, som er en forudsætning for driften af min klients private praksis. Under disse udlandsrejser er der altid også en lille del turistmæssigt islæt til gavn for de sociale kompetencer lægerne imellem.

(…)

Vi vedhæfter bilag 3 med dokumentation på rejser m.v.

Samlet beregnes dette til 405.452 kr. for indkomstårene 2014-2017, som der skal gives fradrag for.

Konto 4930

Min klient har på mødet den 27. februar 2019 med Skattestyrelsen, tilkendegivet, at der har været perioder med overarbejde på grund af akkreditering og at der derfor er blevet givet mad til medarbejderne under udførelsen af overarbejde.

I forhold til sine sammenlignelige lægekollegaer har min klient dobbelt så mange patienter tilknyttet klinikken, som en normal lægepraksis. Derfor forekommer der en del overtidsarbejde.

Desuden har min klient rigtige mange forretningsforbindelser, hvormed de mange omkostninger til restauration forekommer.

Total beløbet på 141.602vedr. konto 4930 skal fradrages i den skattepligtige indkomst.

Afslutning

Det er vores opfattelse, at [person3] ikke skal beskattes af de ovenstående punkter og derved skal have fradrag for disse udgifter i klinikken. I alt er der tale om erhvervsrelateret omkostninger for 814.093 kr. som bør fratrækkes i den af de 1.757.932 kr. som maskeret udlodning.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Følgende fremgår af statsskattelovens § 4, stk. 1:

“Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og

begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet

eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi (…)”

Det følger af ligningslovens § 16, at vederlag i form af sparet privatforbrug medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold.

Det følger af ligningslovens § 16A, som offentliggjort ved lovbekendtgørelse nr. 1017 af den 28. oktober 2011 med senere ændringer, at et selskabs anpartshavere som udgangspunkt er skattepligtige af enhver udlodning fra selskabet, uanset hvordan den er betegnet.

Har en anpartshaver en bestemmende indflydelse på et selskabs dispositioner, og skønnes dette at have medført, at vilkårene ifølge en aftale afviger fra, hvad uafhængige parter ville have aftalt, kan skattemyndighederne korrigere selskabets og anpartshaverens indkomstansættelse i det omfang, ydelsen til anpartshaveren må antages reelt at være en udlodning.

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ udgifter til rejser i 2014

Selskabet, hvor klageren er hovedanpartshaver, har i indkomståret 2014 i alt afholdt udgifter til rejser med 41.030 kr., hvoraf der mangler bilagsdokumentation for udgifter på 17.028 kr., ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgiften til rejser, men har anset denne for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren.

Klageren har gjort gældende, at der har været en del rejser til udlandet, og det er en normal kutyme inden for lægeverdenen. Videre, at der har været tale om en koncentreret studierejse med et fagligt indhold af direkte betydning for virksomhedens indkomstskabende aktivitet. Derudover, at der er tale om netværk, erfaringsudveksling og for at bevare det høje faglige niveau, som er en forudsætning for driften af den private praksis. Under disse udlandsrejser er der altid også en lille del turistmæssigt islæt til gavn for de sociale kompetencer lægerne imellem.

Til støtte herfor har selskabet overfor Skattestyrelsen fremlagt bilag 533, 770 og bilag 1152 samt diverse foldere/beskrivende materiale vedrørende klinikker i USA. Selskabet har ikke overfor Skatteankestyrelsen fremlagt yderligere materiale vedrørende rejseudgifterne, herunder oplysninger om formål med rejserne eller rejseprogrammer.

Skatteankestyrelsen har således alene haft det materiale, som Skattestyrelsen har videresendt, og som har dannet grundlag for Skattestyrelsens afgørelse.

Landsskatteretten bemærker, at udgifter til studierejser kan fradrages, når der er tale om en koncentreret studierejse med et fagligt indhold af direkte betydning for virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. En studierejse af generel karakter med et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt, vil derfor ikke kunne fratrækkes efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det fremgår af Vestre Landsrets dom af 18. oktober 2002, offentliggjort i SKM.2002.534.VLR.

Videre bemærker retten, at der i sagens forløb ikke er modtaget dokumentation for den erhvervsmæssige relation i forbindelse med rejserne, herunder formål med rejserne eller programmer af anvendelig karakter. Retten finder således, at hovedformålet med selve rejsernes indhold må anses for at have et turistmæssigt islæt af privat karakter.

Idet klageren ikke har løftet bevisbyrden for / dokumenteret, at formålet med rejserne er sket i selskabets interesse, finder retten, at udgifterne ikke kan anses for afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst. Retten finder derfor, at udgifterne må anses for afholdt i klagerens interesse. Udgifterne anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ udgifter til repræsentation, klinik i perioden 2014 – 2017

Selskabet, hvor klageren er hovedanpartshaver, har i perioden 2014-2017 i alt fratrukket repræsentation, klinik med 25 % af henholdsvis 6.067 kr., 6.786 kr., 52.559 kr. og 76.190 kr., hvoraf der mangler bilagsdokumentation for udgifter på henholdsvis 2.754 kr., 673 kr., 11.507 kr. og 51.136 kr., jf. oplysninger fra Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter til repræsentation, klinik med de fratrukne 25 % af udgifterne for perioden 2014-2017, men har anset selskabets udgifter for maskerede udlodninger til klageren.

Klageren har gjort gældende, at der har været perioder med overarbejde på grund af akkreditering og, at der derfor er blevet givet mad til medarbejderne under udførelsen af overarbejde. Videre, at der i forhold til sammenlignelige lægekollegaer er dobbelt så mange patienter tilknyttet klinikken, som i en normal lægepraksis, hvorfor der forekommer en del overarbejde. Derudover, at der er rigtig mange forretningsforbindelser, hvormed de mange omkostninger til restauration forekommer.

Til støtte herfor har selskabet overfor Skattestyrelsen fremlagt diverse kvitteringer for eksempelvis køb af dagligvarer, morgenbrød, restaurantbesøg, take-away og lignende på hverdage og i weekender, som Skattestyrelsen i deres gennemgang har oplistet i et regneark, hvor bilagene er specificeret med bilagsnumre, beløb og beskrivelse.

Af foreliggende oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår det, at mange af bilagene ikke opfylder dokumentationskravene samt, at der ikke er yderligere oplysninger om hvem, der har deltaget i arrangementerne eller i hvilken anledning.

Selskabet har ikke overfor Skatteankestyrelsen fremlagt yderligere oplysninger vedrørende repræsentationsudgifterne, hvorfor Skatteankestyrelsen alene har haft det materiale, som Skattestyrelsen har videresendt og, som har dannet grundlag for Skattestyrelsens afgørelse.

Landsskatteretten bemærker, at der på de fremlagte kvitteringer fremgår udgifter til indkøb af blandt andet tøj, opladere, høretelefoner, læsebriller, postkasse, stander, sofabord, byggematerialer, vaskemiddel, barberskrabere, nonfoodvarer m.v., hvilket ikke vil kunne fratrækkes som repræsentationsudgifter.

Retten finder ikke oplysninger om overarbejde på grund af akkreditering tilstrækkelig for at godtgøre, hvorledes selve bespisningen har været forretningsrelateret, henset til den har været afholdt overfor medarbejdere, som i øvrigt er familiemedlemmer. Videre anses det ikke for godtgjort med den fremlagte dokumentation, at udgiften ikke er privat.

Idet klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at formålet med afholdelsen af repræsentationsudgifter, klinik er sket i selskabets interesse, finder retten, at udgifterne ikke kan anses for afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst. Retten finder derfor, at udgifterne må anses for afholdt i klagerens interesse. Udgifterne anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Maskerede udlodninger vedrørende [virksomhed1] ApS’ udgifter til Pension, Børn i 2016 og 2017

Selskabet, hvor klageren er hovedanpartshaver, har i 2016 fratrukket pension til hovedanpartshaverens barn, [person1], med 56.956 kr., og i 2017 med 174.456 kr. fordelt til hovedanpartshaverens 3 børn, [person5], [person4] og [person1]. Børnene er født henholdsvis 1999, 1998 og 1994. Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter til pension, børn, men har anset disse for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren.

Selskabet har overfor Skattestyrelsen fremlagt de i [finans1] indgåede aftaler om ratepension for hovedanpartshaverens 3 børn, bestående af bilag 1311 for 2016, og bilag 531, 532 og 653 for 2017.

Af foreliggende oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår det, at hovedaktionærens ægtefælle, [person2] har været ansat som sekretær i lægeklinikken i perioden 2014-2017. [person3] og [person2]s 3 børn, [person4], [person5] og [person1], har ligeledes været ansat i perioden i deres fritid. Af ansættelseskontrakterne for de 3 børn fremgår det, at de ansættes til ca. 20-80 timer pr. måned og skal være til rådighed efter behov samt, at der ydes overarbejdstillæg ved arbejde udenfor almindelig arbejdstid. I løbet af perioden har der været ansat op til 2 øvrige personer i selskabet.

Ægtefællen har i 2016 haft en lønindtægt fra lægeklinikken på 318.959 kr. og i 2017 på 233.792 kr.

Børnene, [person5], [person4] og [person1], har haft en samlet lønindtægt fra lægeklinikken i 2016 på henholdsvis 28.254 kr., 44.437 kr. og 38.000 kr. og i 2017 på henholdsvis 33.864 kr., 131.590 kr. og 42.000 kr.

Kun ægtefællen og de 3 børn har været ansat hele 2016 og 2017, og det er ligeledes også kun for dem, der er tegnet pensionsaftaler. For ægtefællen er der tegnet størrelsesmæssigt samme pensionsordning som for børnene. Derudover foreligger det oplyst, hvilke arbejdsopgaver hovedanpartshaverens 3 børn har udført i lægeklinikken, herunder kan bl.a. nævnes laboratorieundersøgelser, måle blodtryk, blodsukker og temperatur, administrative opgaver, telefonbetjening, patientvisitation, oplæg til receptfornyelse og rengøring.

Landsskatteretten bemærker, at der kun har været tegnet pensionsordninger for familiemedlemmer, ægtefælle og hovedanpartshaverens 3 børn, at størrelsen af pensionsindbetalingen er den samme uanset arbejdsindsats. Videre konstaterer retten, at pensionsindbetalingen langt overstiger hovedanpartshaverens 3 børns lønindtægter.

Retten finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at beløbene modsvarer hovedanpartshaverens 3 børns arbejdsindsats samt den løn, de har fået udbetalt fra selskabet i 2016 og 2017. Samtidig finder retten, at hovedanpartshaverens 3 børn ikke ville have modtaget tilsvarende beløb på pensionsordninger, hvis de havde arbejdet for et selskab, som hovedaktionæren ikke kontrollerer.

Da der er tale om interesseforbundne parter, finder retten, at der ifølge retspraksis må stilles særlige krav til dokumentationen for at anse de afholdte udgifter for at være fradragsberettigede pensioner til børn. Efter en samlet vurdering af den fremlagte dokumentation finder retten, at selskabet ikke har løftet bevisbyrden for, at de afholdte udgifter kan anses for fradragsberettigede udgifter til pension til børn.

Idet klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at udgifterne til pension til børn er sket i selskabets interesse, finder retten, at udgifterne ikke kan anses for afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst. Retten finder derfor, at udgifterne må anses for afholdt i klagerens interesse. Udgifterne anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Retten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.