Afgørelse af 19. august 2020

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Selskabets

opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2014

     

Fradrag for rejseudgifter

0 kr.

24.002 kr.

0 kr.

Fradrag for repræsentation, klinik

0 kr.

3.313 kr.

0 kr.

Maskerede udlodninger vedrørende de påklagede forhold

27.315 kr.

0 kr.

27.315 kr.

Indkomståret 2015

     

Fradrag for repræsentation, klinik

0 kr.

6.113 kr.

0 kr.

Maskerede udlodninger vedrørende det påklagede forhold

6.113 kr.

0 kr.

6.113 kr.

Indkomståret 2016

     

Fradrag for pension til hovedanpartshaverens søn, [person1]

0 kr.

56.956 kr.

0 kr.

Fradrag for repræsentation, klinik

0 kr.

41.051 kr.

0 kr.

Maskerede udlodninger vedrørende de påklagede forhold

98.007 kr.

0 kr.

98.007 kr.

Indkomståret 2017

     

Fradrag for pension til hovedanpartshaverens 3 børn

0 kr.

174.456 kr.

0 kr.

Fradrag for repræsentation, klinik

0 kr.

25.053 kr.

0 kr.

Maskerede udlodninger vedrørende de påklagede forhold

199.509 kr.

0 kr.

199.509 kr.

Faktiske oplysninger

Selskabet [virksomhed1] ApS, med CVR-nr. […1], er stiftet den 1. juni 2011 og beskæftiger sig med at drive lægevirksomhed med ansatte i en lægeklinik beliggende på adressen [adresse1][by1]

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet [virksomhed2] ApS med CVR-nr. […2].

Ifølge Virk.dk er selskabet ejet af [person2], der også er selskabets direktør samt hovedanpartshaver.

Selskabet anvender kalenderåret som regnskabsår. Skattestyrelsen har oplyst, at selskabets skattepligtige indkomst er selvangivet med henholdsvis 2.452.970 kr., 2.895.290 kr., 2.184.762 kr. og 2.253.824 kr. i indkomstårene 2014, 2015, 2016 og 2017.

Af foreliggende oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår det, at hovedaktionærens ægtefælle, [person3] har været ansat som sekretær i lægeklinikken i perioden 2014-2017. [person2] og [person3]s 3 børn, [person4], [person5] og [person1], har ligeledes været ansat i perioden, i deres fritid. I løbet af perioden har der været ansat op til 2 øvrige personer i selskabet.

Videre fremgår det af oplysninger fra Skattestyrelsen, at de i forbindelse med kontrol af selskabets skatteforhold, har indkaldt regnskabsmateriale hos selskabet i form af blandt andet, bankkontoudskrifter, skatteregnskaber, bogføring og senere bilagsmateriale for 2014-2016 og efterfølgende tillige materiale for indkomståret 2017.

Skattestyrelsen er fortsat i besiddelse af selskabets bilagsmapper.

Derudover har Skattestyrelsen modtaget diverse mails fra [person2] vedrørende hans medlemskab i lægeforeningen [forening1] og diverse foldere/beskrivende materiale vedrørende klinikker i USA. Skattestyrelsen har bl.a. anmodet om, men ikke modtaget beskrivelse af rejserne.

I forbindelse med Skattestyrelsens gennemgang af materialet blev det konstateret, at selskabet på diverse udgiftskonti har fratrukket udgifter til blandt andet dagligvarer, husholdningsartikler, rejser, tøj, restaurantbesøg, receptpligtig medicin til hovedaktionæren og dennes familie, møbler og andet indbo med mere. Skattestyrelsen har gennemgået samtlige konti ud fra modtaget bilagsmateriale og i den forbindelse specificerede bilagene med bilagsnumre, beløb og beskrivelse i et regneark, bilag 1, som var fremsendt som tillæg til Skattestyrelsens forslag af 25. november 2019.

Af klagen fremgår det, at der er tale om erhvervsrelateret omkostninger for 330.944 kr. som bør fratrækkes i den af de 1.277.185 kr., som er den forhøjet skattepligtige indkomst for årene 2014-2017. Samtidig var der henvist til bilag, vedlagt klagen for hovedaktionæren, hvor der var oplistet de områder, som de er uenige med Skattestyrelsen. Disse områder vedrører rejseudgifter i 2014 med 24.002 kr., repræsentation, klinik med i alt 75.530 kr. i perioden 2014-2017 og pension til børn med i alt 231.412 kr. for 2016 og 2017.

Der er herudover ikke fremlagt yderligere materiale / dokumentation eller oplysninger i øvrigt overfor Skatteankestyrelsen, hvorfor Skatteankestyrelsen alene har haft det materiale, som Skattestyrelsen har videresendt og som har dannet grundlag for Skattestyrelsens afgørelse, herunder bilag 1.

Fradrag for konto 4840: Rejseudgifter i 2014

Selskabet har i 2014 i alt fratrukket rejseudgifter med 41.030 kr., hvoraf der mangler bilagsdokumentation for udgifter på 17.028 kr., ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har forhøjet selskabet med de fratrukne 41.030 kr. Selskabet anmoder om erhvervsrelateret omkostninger for 24.002 kr., jf. nedenstående.

Bilag 533

Emirates

4.487 kr.

Tur til [FAE] 22.-31. maj 2014

Bilag 770

Pakistan rejse

18.700 kr.

’Business trip to Pakistan’ ingen yderligere oplysning

Bilag 1152

Ophold England

815 kr.

Bilag vedr. Indkøb / underground England 29.06.14

   

24.002 kr.

 

Bilag 533 er en e-Ticket, hvoraf fremgår flyafgange fra [Danmark]-[FAE]-[Pakistan] og retur i perioden 22. – 31. maj 2014 for [person2].

Bilag 770 fremgår intet andet end ’Business trip to Pakistan’ for [person2].

Bilag 1152 består af flere kvitteringer fra [virksomhed3], […] samt en fra [virksomhed4], [adresse2], [England] – 29.06.20214.

Klageren har ikke fremlagt oplysninger om formål med rejserne eller rejseprogrammer.

Fradrag for konto 4930 / 4910: Repræsentation, klinik i perioden 2014-2017

Selskabet har i perioden 2014-2017 i alt fratrukket repræsentation, klinik med 25 % af henholdsvis 6.067 kr., 6.786 kr., 52.559 kr. og 76.190 kr. hvoraf der mangler bilagsdokumentation for udgifter på henholdsvis 2.754 kr., 673 kr., 11.507 kr. og 51.136 kr., jf. oplysninger fra Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har forhøjet selskabet med de fratrukne 25 % af udgifterne. Selskabet anmoder om erhvervsrelateret omkostninger for perioden 2014-2017 på i alt 75.530 kr. fordelt på årene jf. nedenstående

2014

Samtlige dokumenterede bilag

3.313 kr.

2015

Samtlige dokumenterede bilag

6.113 kr.

2016

Samtlige dokumenterede bilag

41.051 kr.

2017

Samtlige dokumenterede bilag

25.053 kr.

   

75.530 kr.

Skattestyrelsen har som dokumentation modtaget diverse kvitteringer og har i forbindelse med gennemgangen af disse oplistet bilagene i et regneark med bemærkninger.

Af bemærkningerne til regnearket fremgår det, at udgifterne vedrører indkøb af blandt andet tøj, opladere, høretelefoner, læsebriller, postkasse, stander, sofabord, byggematerialer, vaskemiddel, barberskrabere, nonfoodvarer m.v.

Derudover fremgår ikke yderligere oplysninger af de fremlagte kvitteringer om hvem, der har deltaget i arrangementerne eller i hvilken anledning.

Følgende fremgår af Skattestyrelsens afgørelse:

”…

Konto 4910/4920/4930 Repræsentation- restaurant, klinik, gaver og blomster

På disse konti er der bogført udgifter til eksempelvis køb af dagligvarer, restaurantbesøg, take-away og lignende på hverdage og i weekender.

I har på mødet den 27. februar 2019 tilkendegivet, at der har været perioder med overarbejde på grund af akkreditering og at der derfor er blevet givet mad til medarbejderne under udførelsen af overarbejdet.

Køb hvor bilaget ikke findes betragtes som private.

…”

Videre fremgår det af oplysninger fra Skattestyrelsen, at en stor del af bilagene ikke opfylder dokumentationskravene samt, at der er en del køb, hvor bilag ikke findes.

Fradrag for konto 4120 / 4155: Pension, Børn i 2016 og 2017

Selskabet har i 2016 fratrukket pension til børn med 56.956 kr. og i 2017 med 174.456 kr., jf. nedenstående.

2016

Bilag 1311

56.956 kr.

[person1]

2017

Bilag 531 ([person5]) 532 ([person4]) & 653 ([person1])

174.456 kr.

3 børn a 58.152 kr.

   

231.412 kr.

 

Der er fra Skattestyrelsen modtaget dokumentation for ovenstående 4 bilag. Derudover har klageren ikke fremlagt yderligere.

Af bilag 1311 fremgår det, at der i [finans1] er indgået aftale om ratepension for [person1]. Aftalen er dateret 28. november 2016, og der er indskudt 56.956, 52 kr. i 2016.

Det fremgår af bilag 531, 532 og 653, at der 21. april 2017 i [finans1] er indgået ratepension pr. 1. maj 2017 for alle 3 børn ([person5], [person4] og [person1]) med et månedligt beløb på 7.269 kr. for hver, svarende til 58.182 kr. for 2017 for hver af dem.

Af alle aftaler fremgår det, at der kun indskydes så længe kontohaveren er ansat i virksomheden. Videre fremgår det, at [person5], [person4] og [person1] er født i henholdsvis 1999, 1998 og 1994.

Det foreligger oplyst, at der kun er tegnet pensionsaftaler for hovedanpartshaverens 3 børn og ægtefællen samt, at pensionsordningen for ægtefællen størrelsesmæssigt er den samme som for børnene.

Af ansættelseskontrakterne for de 3 børn fremgår det, at de ansættes til ca. 20-80 timer pr. måned, og skal være til rådighed efter behov samt, at der ydes overarbejdstillæg ved arbejde udenfor almindelig arbejdstid.

Derudover foreligger det oplyst, hvilke arbejdsopgaver hovedanpartshaverens 3 børn har udført, herunder kan bl.a. nævnes laboratorieundersøgelser, måle blodtryk, blodsukker og temperatur, administrative opgaver, telefonbetjening, patientvisitation, oplæg til receptfornyelse, rengøring.

Videre er der fra Skattestyrelsen modtaget oplysninger om alle lønninger i lægeklinikken ([Diverse]) for hver måned i 2016 og 2017 samt børnenes indkomst i form af uddrag fra kontroloplysninger (R75) for 2016 og 2017.

Det fremgår således, at der ingen lønangivelser har været i oktober 2016 og januar 2017.

Ægtefællen har i 2016 haft en lønindtægt fra lægeklinikken på 318.959 kr. og i 2017 på 233.792 kr.

[person5] har i 2016 haft en samlet lønindtægt fra lægeklinikken på 28.254 kr. og 33.864 kr. i 2017

[person4] har i 2016 haft en samlet lønindtægt fra lægeklinikken på 44.437 kr. og 131.590 kr. i 2017

[person1] har i 2016 haft en samlet lønindtægt fra lægeklinikken på 38.000 kr. og 42.000 kr. i 2017.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgift til rejser i 2014 med 24.002 kr.

Videre har Skattestyrelsen ikke godkendt fradrag for udgifter til repræsentation, klinik i perioden 2014-2017 med samlet 75.530 kr., fordelt med 3.313 kr. i 2014, 6.113 kr. i 2015, 41.051 kr. i 2016 og 25.053 kr. i 2017.

Derudover har Skattestyrelsen ikke godkendt fradrag for udgifter til pension til børn med 56.956 kr. i 2016 og 174.456 kr. i 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

Det er vores opfattelse, at selskabet i et større omfang har fratrukket udgifter, der alene synes afholdt i hovedaktionærens private interesse. Der henses desuden til, at flere fakturaer er stilet til hovedaktionæren eller dennes familiemedlemmer.

Vi vurderer, at der er fratrukket udgifter af privat karakter på hovedparten af udgiftskontiene i selskabet. Kontiene vil her blive gennemgået med henvisning til kontonummer og navn. I øvrigt henvises til bilag 1, hvor beløbene er specificeret i tabelform. Bilag 1 er fremsendt som tillæg til forslaget af den 25. november 2019.

For de konti, hvor vi ikke anerkender fradrag for udgifter i selskabet og hvor selskabets betaling heraf anses for udlodning til hovedaktionæren, henvises til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a og til ligningslovens § 16 A, stk. 1.

(…)

Konto 4120/4155 Pension

Ifølge bilagene og bogføringen vedrørende denne konto, er der oprettet pensionsordninger til hovedaktionærens 3 børn, [person4], [person1] og [person5], som i perioden har modtaget lønudbetalinger fra selskabet. For 2016 er der indgået en aftale vedrørende indbetaling af 56.956,52 kr. til [person1]s pensionsordning. For 2017 er der indgået yderligere aftaler, således at der er faste ordninger til [person1], [person5] og [person4]. For 2017 er beløbet 58.152 kr. til hver ordning. Vi mener ikke, at beløbene modsvarer deres arbejdsindsats samt den løn, de har fået udbetalt fra selskabet i 2016 og 2017. Vi vurderer ikke, at de ville have modtaget tilsvarende beløb på pensionsordninger, hvis de havde arbejdet for et selskab, som hovedaktionæren ikke kontrollerer. Vi vurderer derfor, at indbetalingerne på disse ordninger er foretaget i hovedaktionærens personlige interesse, hvorfor vi anser indbetalingerne som maskerede udlodninger til ham, samtidig med, at vi ikke godkender fradrag for udgiften i selskabet. For disse konti forhøjer vi derfor selskabets skattepligtige indkomst med 56.956 for 2016 og 174.456 kr. for 2017. I alt 231.412 kr.

(…)

Konto 4640 Uddannelsesudgifter/4840 Rejseudgifter

(…) I forbindelse med mødet fortalte selskabets hovedaktionær, at den ene af hans børn læser til læge og en anden til tandlæge. (…)

Udgifter til studierejser kan fradrages, når der er tale om en koncentreret studierejse med et fagligt indhold af direkte betydning for virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Ifølge bilagene er det ofte hele hovedaktionærens husstand som rejser. Blandt andet observerer vi, at der i løbet af perioden er foretaget flere rejser til [USA] af 14 dages varighed for hovedaktionæren, hans ægtefælle og deres 3 børn. Derudover fremgår det, at hovedaktionæren og hans ægtefælle ofte har rejst til Sydeuropa. I øvrigt henses det til, at der på intet tidspunkt er købt rejser til andre ansatte i klinikken, som ikke er en del af hovedaktionærens husstand.

Vi har i løbet af sagens forløb anmodet om dokumentation for den erhvervsmæssige relation i forbindelse med rejser og kurser, men har ikke modtaget noget af anvendelig karakter. Vi anser det derfor ikke for dokumenteret, at rejserne har en konkret og direkte sammenhæng med selskabets indkomstskabende aktiviteter. Det er vores opfattelse, at rejserne primært har været af generel karakter med et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt og at det faglige indhold har været begrænset. Vi vurderer, at udgifterne hertil er foretaget i hovedaktionærens og hans families private interesse. Derudover anses udgifter, hvor det tilhørende bilag ikke er fysisk tilstede som værende udgifter af privat karakter. Udgifterne anses for udlodninger til hovedaktionæren og udgør 42.931 kr. for indkomståret 2014, 16.993 kr. for indkomståret 2015, 171.835 kr. for indkomståret 2016 og 173.693 kr. for indkomståret 2017. Samlet beregnes dette til 405.452 kr. for indkomstårene 2014-2017. Samtidig anerkender vi ikke selskabets fradrag for ovenstående udgifter, hvorfor selskabets skattepligtige indkomst forhøjes tilsvarende.

Konto 4910/4920/4930 Repræsentation- restaurant, klinik, gaver og blomster

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som en skatteyder afholder for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes over for personer, som ikke er tilknyttet til virksomheden som medarbejdere. Som dokumentation for repræsentationsudgifter kræves det som hovedregel, at bilagene er daterede, angiver udstederen, modtageren, specificerer ydelserne og er stemplet i kasseapparat. Ved restaurantbesøg kræves det yderligere, at det er noteret på bilaget, hvem der har deltaget samt årsagen til dette. Er udgiften tilstrækkeligt specificeret og dokumenteret, kan vi ikke kritisere størrelsen af udgifterne, men kan nægte fradrag, hvis udgifterne ikke anses for en fradragsberettiget driftsudgift på grund af manglende erhvervsmæssig tilknytning.

På disse konti er der bogført udgifter til eksempelvis køb af dagligvarer, restaurantbesøg, take-away og lignende på hverdage og i weekender. (…) I har på mødet den 27. februar 2019 tilkendegivet, at der har været perioder med overarbejde på grund af akkreditering og at der derfor er blevet givet mad til medarbejderne under udførelsen af overarbejdet. Vi vurderer at omfanget af disse indkøb er så stort, at indkøbene ikke kun er et udtryk for, at der bliver givet mad til medarbejdere ved perioder med overarbejde, men at der købes ind til hovedaktionæren og hans families daglige husholdning og lignende behov. Henset til at mange af bilagene ikke opfylder dokumentationskravene, ses det ydermere ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at udgifterne er afholdt over for forretningsforbindelser, hvormed det konstateres, at der er tale om private udgifter, som hovedaktionæren skal beskattes af som maskeret udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Vi vurderer hermed, at en betydelig del af disse køb er private og anser derfor købene som udlodning til hovedaktionæren. Køb hvor bilaget ikke findes betragtes som private. Vi har opgjort beløbene til 8.567 kr. for 2014, 16.953 kr. for 2015, 60.184 kr. for 2016 og 91.525 kr. for 2017. Samlet beregnes dette til 177.229 kr. for indkomstårene 2014-2017. Selskabet har foretaget fradrag med 25 % af de bogførte udgifter efter bestemmelsen i ligningsloven § 8, stk. 4. Vi anerkender ikke selskabets fradrag for udgifterne og forhøjer derfor selskabets indkomst med 25 % af ovenstående opgjorte beløb: 2.141 kr. for 2014, 4.237 kr. for 2015, 15.045 kr. for 2016 og 22.880 kr. for 2017.

(…)

Ved gennemgangen af regnskabsmaterialet for selskabet, er det vores opfattelse, at regnskabsmaterialet generelt bærer præg af, at selskabet har vanskeligt ved at adskille selskabets midler fra hovedaktionærens. Endvidere er bilagsmaterialet mangelfuldt, da der i mange tilfælde ikke foreligger bilag for udgifterne.

[virksomhed1] ApS anses for at have betalt udgifter, som alene er afholdt af selskabet i hovedaktionærens private interesse. Disse udgifter anses for udlodninger til hovedaktionæren efter ligningslovens § 16A, stk. 1 og 2. Samtidig forhøjes selskabets skattepligtige indkomst.

Samlet forhøjes selskabets skattepligtige indkomst således:

Indkomstår

Beløb

2014

152.534 kr.

2015

79.763 kr.

2016

454.604 kr.

2017

590.284 kr.

I alt forhøjes selskabets skattepligtige indkomst

1.277.185 kr.

(…)

Øvrige punkter

(…)

Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som er gældende til og med indkomståret 2017. Kontrollerede transaktioner er forhold om fastsættelse af priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner mellem skattepligtige, der er indbyrdes afhængige. De omhandlede transaktioner er omfattet af skattekontrollovens § 3 B. Der er mellem selskabet og hovedaktionæren indbyrdes afhængighed, da hovedaktionæren ejer selskabet. Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 finder derfor anvendelse i denne sag.

Klagerens opfattelse

Selskabet har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter med i alt 330.944 kr. for indkomstårene 2014 – 2017 fordelt med 24.002 kr. til rejser i indkomståret 2014.

Videre har selskabet fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til repræsentation, klinik i perioden 2014-2017 med samlet 75.530 kr., fordelt med 3.313 kr. i 2014, 6.113 kr. i 2015, 41.051 kr. i 2016 og 25.053 kr. i 2017.

Derudover har selskabet fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til pension til børn med 56.956 kr. i 2016 og 174.456 kr. i 2017.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”Skattestyrelsen har for indkomståret 2014, 2015, 2016 og 2017 forhøjet min klients skattepligtige indkomst med 1.277.185 kr.

(…)

Vores bemærkninger:

(…)

Vi henviser til vores klage til Skatteankestyrelsen af den 4. april 2020 for læge [person2], hvor vi har oplistet de områder, hvor vi er uenige med Skattestyrelsen. Se bilag 1.

Afslutning

Det er vores opfattelse, at [person2] ikke skal beskattes af de ovenstående punkter og derved skal have fradrag for disse udgifter i klinikken. I alt er der tale om erhvervsrelateret omkostninger for 330.944 kr. som bør fratrækkes i den af de 1.277.185 kr. som er den forhøjet skattepligtige indkomst for årene 20l4-2017.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Det følger af ligningslovens § 16A, som offentliggjort ved lovbekendtgørelse nr. 1017 af den 28. oktober 2011 med senere ændringer, at et selskabs anpartshavere som udgangspunkt er skattepligtige af enhver udlodning fra selskabet, uanset hvordan den er betegnet.

Har en anpartshaver en bestemmende indflydelse på et selskabs dispositioner, og skønnes dette at have medført, at vilkårene ifølge en aftale afviger fra, hvad uafhængige parter ville have aftalt, kan skattemyndighederne korrigere selskabets og anpartshaverens indkomstansættelse i det omfang, ydelsen til anpartshaveren må antages reelt at være en udlodning.

Fradrag for konto 4840: Rejseudgifter 2014

Efter ligningslovens § 8, stk. 1, kan udgifter til rejser i forbindelse med den skattepligtiges indkomsterhvervelse fradrages i den skattepligtige indkomst. Skatteyderen har bevisbyrden for, at rejsen har haft den fornødne sammenhæng med indkomsterhvervelsen. Det følger af Højesterets dom af 12. oktober 2002, offentliggjort i SKM2005.409.HR.

Selskabet har i 2014 i alt fratrukket rejseudgifter med 41.030 kr., hvoraf der mangler bilagsdokumentation for udgifter på 17.028 kr. ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen. Selskabet anmoder om fradrag for erhvervsrelateret omkostninger for 24.002 kr.

Selskabet har overfor Skattestyrelsen fremlagt regnskabsmateriale i form af blandt andet bankkontoudskrifter, skatteregnskaber, bogføring og bilagsmateriale for 2014-2017.

Skattestyrelsen er fortsat i besiddelse af selskabets bilagsmapper, hvorfra Skatteankestyrelsen har modtaget bilagsdokumentation for de 3 omhandlede bilag. Bilag 533 er en e-Ticket ’Tur til [FAE] 22-31. maj 2014 – for [person2]’, af bilag 770 fremgår intet andet end ’Business trip to Pakistan – for [person2]’ og for bilag 1152, som består af flere kvitteringer fra [virksomhed3], […] samt en fra [virksomhed4] fremgår ’Bilag vedr. Indkøb / underground England 29.06.14’.

Selskabet har ikke overfor Skatteankestyrelsen fremlagt yderligere materiale vedrørende rejseudgifterne, herunder oplysninger om formål med rejserne eller programmer.

Skatteankestyrelsen har således alene haft det materiale, som Skattestyrelsen har videresendt, og som har dannet grundlag for Skattestyrelsens afgørelse.

Landsskatteretten bemærker, at udgifter til studierejser kan fradrages, når der er tale om en koncentreret studierejse med et fagligt indhold af direkte betydning for virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. En studierejse af generel karakter med et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt vil derfor ikke kunne fratrækkes efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det fremgår af Vestre Landsrets dom af 18. oktober 2002, offentliggjort i SKM.2002.534.VLR.

Videre bemærker retten, at der i sagens forløb ikke er modtaget dokumentation for den erhvervsmæssige relation i forbindelse med rejserne, herunder formål med rejserne eller programmer af anvendelig karakter. Retten finder således, at hovedformålet med selve rejsernes indhold må anses for at have et turistmæssigt islæt af privat karakter.

Retten finder derfor, at selskabet ikke har dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at rejserne har en konkret og direkte sammenhæng med selskabets indkomstskabende aktivitet, og der godkendes derfor ikke fradrag for rejseudgifterne, jf. ligningslovens § 8, stk. 1.

Idet selskabet ikke har godtgjort, at de afholdte rejseudgifter er afholdt i selskabets interesse, finder retten, at udgifterne må anses for afholdt i hovedanpartshaverens interesse. Udgifterne anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Fradrag for konto 4930 / 4910: Repræsentation, klinik i 2014-2017

Ifølge ligningslovens § 8, stk. 4, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til repræsentation med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter.

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes overfor personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere. Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed overfor forretningsforbindelser.

Der stilles betydelige krav til dokumentationen for afholdte repræsentationsudgifter. Det er således normalt et krav, at sådanne udgifter er dokumenteret ved bilag, og at det på bilaget er noteret, hvem der har deltaget, og i hvilken anledning udgiften er afholdt. Det fremgår af Østre Landsrets dom af 27. november 2003, offentliggjort i SKM2003.559.ØLR, der omhandlede udgifter til repræsentation herunder restaurationsbesøg.

Selskabet har i perioden 2014-2017 i alt fratrukket repræsentation, klinik med 25 % af henholdsvis 6.067 kr., 6.786 kr., 52.559 kr. og 76.190 kr., hvoraf der mangler bilagsdokumentation for udgifter på henholdsvis 2.754 kr., 673 kr., 11.507 kr. og 51.136 kr., ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen. Selskabet anmoder om fradrag for erhvervsrelateret omkostninger for perioden 2014-2017 på i alt 75.530 kr. fordelt med 3.313 kr., 6.113 kr., 41.051 kr. og 25.053 kr. for årene 2014, 2015, 2016 og 2017.

Selskabet har overfor Skattestyrelsen fremlagt regnskabsmateriale i form af blandt andet bankkontoudskrifter, skatteregnskaber, bogføring og bilagsmateriale for 2014-2017. Selskabets bilagsmapper er fortsat i Skattestyrelsens besiddelse.

Skattestyrelsen har som dokumentation modtaget diverse kvitteringer for eksempelvis køb af dagligvarer, morgenbrød, restaurantbesøg, take-away og lignende på hverdage og i weekender, som de i deres gennemgang har oplistet i et regneark, hvor bilagene er specificeret med bilagsnumre, beløb og beskrivelse.

Af foreliggende oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår det, at klageren har tilkendegivet, at der har været perioder med overarbejde på grund af akkreditering, og der derfor er blevet givet mad til medarbejderne under udførelsen af overarbejdet. Videre fremgår det, at mange af bilagene ikke opfylder dokumentationskravene samt, at der ikke er yderligere oplysninger om hvem, der har deltaget i arrangementerne eller i hvilken anledning.

Skattestyrelsen har forhøjet selskabet med de fratrukne 25 % af udgifterne.

Selskabet har ikke overfor Skatteankestyrelsen fremlagt yderligere oplysninger vedrørende repræsentationsudgifterne, hvorfor Skatteankestyrelsen alene har haft det materiale, som Skattestyrelsen har videresendt og, som har dannet grundlag for Skattestyrelsens afgørelse.

Landsskatteretten bemærker endvidere, at der på de fremlagte kvitteringer fremgår udgifter til indkøb af blandt andet tøj, opladere, høretelefoner, læsebriller, postkasse, stander, sofabord, byggematerialer, vaskemiddel, barberskrabere, nonfoodvarer m.v., hvilket ikke vil kunne fratrækkes som repræsentationsudgifter.

Retten finder ikke oplysninger om overarbejde på grund af akkreditering tilstrækkelig for at godtgøre, hvorledes selve bespisningen har været forretningsrelateret, henset til den har været afholdt overfor medarbejdere, som i øvrigt er familiemedlemmer. Videre anses det ikke for godtgjort med den fremlagte dokumentation, at udgiften ikke er privat.

Retten finder således, at selskabet ikke har dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de afholdte udgifter har en tilknytning til indkomsterhvervelsen, og der godkendes derfor ikke fradrag for repræsentationsudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 4.

Retten lægger vægt på, at selskabet ikke har godtgjort den forretningsmæssige begrundelse for afholdelse af udgifterne. Da det således ikke er godtgjort, at formålet var at afslutte forretninger eller knytte eller bevare forretningsforbindelser, finder retten intet grundlag for at indrømme et fradrag for repræsentationsudgifter.

Idet selskabet ikke har godtgjort, at de afholdte udgifter er afholdt i selskabets interesse, finder retten, at udgifterne må anses for afholdt i hovedanpartshaverens interesse. Udgifterne anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Fradrag for konto 4120 / 4155: Pension, Børn i 2016 og 2017

Pensionsbeskatningslovens § 23 hjemler fradragsret for indbetalinger foretaget af en arbejdsgiver til en ansats pensionsordning, hvis indbetalingerne kan sidestilles med løn afholdt af arbejdsgiveren som en driftsomkostning. Såfremt indbetalingerne overstiger en rimelig aflønning for den ansattes arbejdsindsats, er denne betingelse ikke opfyldt.

Om der er fradrag afgøres efter det almindelige driftsomkostningsbegreb i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Hvor den ansatte er hovedaktionær/-anpartshaver i eget selskab gælder som udgangspunkt de samme regler om arbejdsgiverens fradrag for indbetaling på den ansattes pensionsordning. På baggrund af interessesammenfaldet mellem den ansatte og arbejdsgiveren har Skattestyrelsen imidlertid mulighed for at korrigere et foretaget fradrag af arbejdsgiveren. Landsskatteretten finder, at tilsvarende forhold gør sig gældende for hovedanpartshaverens 3 ansatte børn som følge af interessesammenfaldet mellem de ansatte børn og hovedanpartshaveren.

Der henvises til Østre Landsrets dom af 27. september 2001, refereret i SKM2001.545.ØLR, hvor et selskab blev nægtet fradrag for indbetalinger på pensionsordning til fordel for selskabets direktør og hovedaktionær blandt andet på grund af, at indbetalingerne oversteg, hvad en uafhængig tredjemand ville have fået udbetalt for samme arbejdsindsats.

Selskabet har i 2016 fratrukket pension til hovedanpartshaverens barn, [person1], med 56.956 kr., og i 2017 med 174.456 kr. fordelt til hovedanpartshaverens 3 børn, [person5], [person4] og [person1]. Børnene er født henholdsvis 1999, 1998 og 1994.

Selskabet har overfor Skattestyrelsen fremlagt de i [finans1] indgåede aftaler om ratepension for hovedanpartshaverens 3 børn, bestående af bilag 1311 for 2016, og bilag 531, 532 og 653 for 2017.

Af bilag 1311 fremgår det, at der i [finans1] er indgået aftale om ratepension for [person1]. Aftalen er dateret 28. november 2016, og der er indskudt 56.956,52 kr. i 2016. Det fremgår af bilag 531, 532 og 653, at der 21. april 2017 i [finans1] er indgået ratepension pr. 1. maj 2017 for alle 3 børn ([person5], [person4] og [person1]) med et månedligt beløb på 7.269 kr. for hver, svarende til 58.182 kr. for 2017 for hver af dem. Af alle aftaler fremgår det, at der kun indskydes, så længe kontohaveren er ansat i virksomheden.

Af foreliggende oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår det, at hovedaktionærens ægtefælle, [person3], har været ansat som sekretær i lægeklinikken i perioden 2014-2017. [person2] og [person3]s 3 børn, [person4], [person5] og [person1], har ligeledes været ansat i perioden i deres fritid. Af ansættelseskontrakterne for de 3 børn fremgår det, at de ansættes til ca. 20-80 timer pr. måned og skal være til rådighed efter behov samt, at der ydes overarbejdstillæg ved arbejde udenfor almindelig arbejdstid. I løbet af perioden har der været ansat op til 2 øvrige personer i selskabet.

Ægtefællen har i 2016 haft en lønindtægt fra lægeklinikken på 318.959 kr. og i 2017 på 233.792 kr.

[person5] har i 2016 haft en samlet lønindtægt fra lægeklinikken på 28.254 kr. og 33.864 kr. i 2017.

[person4] har i 2016 haft en samlet lønindtægt fra lægeklinikken på 44.437 kr. og 131.590 kr. i 2017.

[person1] har i 2016 haft en samlet lønindtægt fra lægeklinikken på 38.000 kr. og 42.000 kr. i 2017.

Kun ægtefællen og de 3 børn har været ansat hele 2016 og 2017, og det er ligeledes også kun for dem, der er tegnet pensionsaftaler. For ægtefællen er der tegnet størrelsesmæssigt samme pensionsordning som for børnene. Derudover foreligger det oplyst, hvilke arbejdsopgaver hovedanpartshaverens 3 børn har udført i lægeklinikken, herunder kan bl.a. nævnes laboratorieundersøgelser, måle blodtryk, blodsukker og temperatur, administrative opgaver, telefonbetjening, patientvisitation, oplæg til receptfornyelse og rengøring.

Da selskabets bilagsmapper fortsat er i Skattestyrelsen besiddelse og selskabet ikke overfor Skatteankestyrelsen har fremlagt yderligere materiale vedrørende pension til hovedanpartshaverens 3 børn, har Skatteankestyrelsen alene haft det materiale, som Skattestyrelsen har videresendt og, som har dannet grundlag for Skattestyrelsens afgørelse.

Skattestyrelsen har forhøjet selskabet med de fratrukne udgifter i både 2016 og 2017.

Landsskatteretten bemærker, at der kun har været tegnet pensionsordninger for familiemedlemmer, ægtefælle og hovedanpartshaverens 3 børn, at størrelsen af pensionsindbetalingen er den samme uanset arbejdsindsats. Videre konstaterer retten, at pensionsindbetalingen langt overstiger hovedanpartshaverens 3 børns lønindtægter.

Retten finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at beløbene modsvarer hovedanpartshaverens 3 børns arbejdsindsats samt den løn, de har fået udbetalt fra selskabet i 2016 og 2017. Samtidig finder retten, at hovedanpartshaverens 3 børn ikke ville have modtaget tilsvarende beløb på pensionsordninger, hvis de havde arbejdet for et selskab, som hovedaktionæren ikke kontrollerer.

Idet selskabet ikke har godtgjort, at de foretagne pensionsindbetalinger til hovedanpartshaverens 3 børn svarer til, hvad selskabet ville have betalt til en uafhængig tredjemand for samme arbejdsindsats, samt ikke har løftet bevisbyrden for, at pensionsindbetalinger er sket i selskabets interesse, finder retten, at udgifterne ikke kan anses for afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, samt pensionsbeskatningslovens § 23. Retten finder, at udgifterne må anses for afholdt i hovedanpartshaverens interesse. Udgifterne anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.