Afgørelse af 1. juli 2021

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2016

     

Yderligere momstilsvar

18.889 kr.

Nedsættelse

18.889 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren drev i indkomståret 2016 virksomheden [virksomhed1] med CVR-nr.: […1].

Det fremgår af cvr.dk, at virksomheden var registreret med branchekode 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri- og anlægsarbejder. Virksomheden havde endvidere registreret følgende bibrancher: 879020 Familiepleje, 471900 Anden detailhandel fra ikke specialiserede forretninger og 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier.

Det fremgår endvidere af cvr.dk, at virksomheden ophørte pr. 20. september 2016.

Der er fremlagt fakturaer for tolkeydelser for perioden 4. februar 2016 til 24. oktober 2016 sendt fra virksomheden til [by1] Kommune. Fakturaerne blev sendt fra [virksomhed2], CVR-nr.: […1].

Det fremgår af virksomhedens regnskab, at virksomheden i 2016 havde et resultat på 181.440 kr. En gennemgang af virksomhedens konto […11] viser at virksomheden havde en omsætning på 266.203 kr., heraf salgsmoms på 53.241 kr. og Skattestyrelsen har godkendt 5.598 kr., heraf moms på 1.120 kr. som værende driftsomkostninger i virksomheden.

Det fremgår af kontoudtoget at der i første kvartal 2016 var udgifter til diesel på 526,26 kr. Der fremgår ikke udgifter til diesel i de øvrige kvartaler.

En gennemgang af fakturaerne for perioden juni-november 2016 viser, at klageren har opkrævet salgsmoms for 18.889 kr. Det fremgår af Skattestyrelsens angivelsesoplysninger, at klageren ikke har indberettet moms for perioden.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens momstilsvar med 18.889 kr. for afgiftsperioden 1. juni 2016 – 31. december 2016

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

2.1. De faktiske forhold

Virksomhed [virksomhed1] er ifølge SkattestyreIsens oplysninger ophørt og afmeldt for alle forpligtelser den 20. september 2016. Virksomheden er i perioden 6. oktober 2014 til 20. september 2016 registreret med månedsmoms, men har udelukkende foretaget 0 indberetninger (bilag 4).

(…)

2.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Ifølge momslovens §§ 1 og 4, er erhvervsmæssig levering af ydelser med leveringssted i Danmark, afgiftspligtig, og der skal betales afgift af ydelser, som leveres mod vederlag her i landet. Ifølge [finans1] konti […11], […88] (bilag 2) og indhentede fakturaer (bilag

I), har virksomheden haft en omsætning i 2016 på 266.203 kr., ved salg af tolkeydelser her i landet jf. momslovens§ 16 stk. 1, til [by1] Kommune. moms heraf 53.241 kr., svarende til 20 % af det samlede fakturerede beløb jf. momslovens § 27, stk. 1. (bilag 5)

Ifølge momslovens § 3 7, stk. I, kan virksomheder fradrage indgående moms af køb af varer og ydelser, der udelukkende benyttes til brug for virksombedens leverancer. Ifølge kontoudtog fra [finans1] konto […11] har der samlet været betalinger med 5.598 kr., som bærer præg af at være fradragsberettige driftsomkostninger, og som ud fra posteringsteksten er udgifter til diesel og diverse kontorhold (bilag 2), moms heraf 1.120 kr. svarende til 20 % af det samlede fakturerede beløb jf. momslovens § 27, stk. 1. (bilag 5)

Den generelle hovedreglen er, at skattekrav forældes efter tre år fra kravets forfaldstidspunkt, og da virksomheden er registret med månedsmoms er månederne januar-maj 2016 forældede. Salgsmoms kan herefter opgøres til 18.889 kr. og købsmoms til 0 kr. for perioden juni – november 2016 (bilag 5).

Virksomheden er ifølge momslovens §§ 46, stk. 1, 1. pkt. og 46, stk. 7 pligtig til at betale afgiften, da betalingen påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af ydelser her i landet, og på en faktura anfører afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift.

I henhold til momslovens § 56, stk. 1, 2 og 3 skal virksomheden for hver afgiftsperiode opgøre salgsmoms og købsmoms. Salgsmomsen er moms af selskabets momspligtige salg af ydelser i perioden, og købsmomsen er moms af virksomhedens fradragsberettigede køb i perioden. Ifølge momslovens § 57, stk. 1 skal virksomheden ved udløbet af hver afgiftsperiode angive virksomhedens samlede momstilsvar til Skattestyrelsen.

Ifølge momslovens § 3 er afgiftspligtige personer, juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, og virksomheden opkræves herefter den skyldige moms til betaling jf. opkrævningslovens § 5 stk. 1.

Momstilsvaret opgøres jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2 som følgende: 18.889 – 0 = 18.889 kr.”

Skattestyrelsen har den 17. november 2020 fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling:

”Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, som stadfæster den påklagede forhøjelse af klagers momstilsvar.

Klager har drevet momspligtig virksomhed i form af tolkebistand i den påklagede periode i enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1], CVR-nr. […1].

For 2016 har klager været registreret til at afregne moms månedligt, og klager har for månederne januar til september angivet 0-angivelser. Klager er afmeldt fra moms pr. 20. september 2016.

Forhøjelsen af klagers momstilsvar for 2016 er foretaget under hensyn til den ordinære 3-årige ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, hvorfor afgørelsen er afgrænset til perioden juni til november 2016.

Ændring af afgiftsperioden for maj måned skulle senest være varslet 27. juni 2019, mens juni kunne varsles indtil 17. august 2019. Første forslag til afgørelse er dateret 26. juli 2019, og det er denne varsling som efter Skattestyrelsens opfattelse skal lægges til grund ift. fristen i § 31, stk. 1. Det fornyede forslag til afgørelse af 4. september 2019 er således blot en fortsættelse/korrektion af første forslag til afgørelse, som ikke ændrer de momsmæssige forhold i første forslag til afgørelse.

I forbindelse med afgørelsen af 4. oktober 2019 nedsættes den varslede forhøjelse dog til gunst for klager, således der ikke opkræves forhøjelser for momsperioder, hvor varslingen er sket senere end 3 år efter angivelsesfristen.

Da klagers regnskab ikke har kunne danne grundlag for opgørelse og kontrol af periodens momstilsvar jf. momslovens § 55, har Skattestyrelsen som redegjort for af Skatteankestyrelsen, været berettiget til at fastsætte momsen skønsmæssigt efter opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Klager har udstedt fakturaer med moms til [by1] Kommune for tolkebistand i den påklagede periode, og således også efter tidspunktet for afmeldelsen af klagers momsregistrering. Forhøjelsen af klagers momstilsvar er sket på baggrund af indhentede fakturaer fra kommunen og den fakturerede salgsmoms på disse. Samlet har klager opkrævet 18.889 kr. i moms i den påklagede periode.

Klager har ikke under klagesagen fremlagt dokumentation for, at der har været afholdt momsbelagte omkostninger forbundet med den udøvede aktivitet, hvorfor der ikke er grundlag for at indrømme momsfradrag efter momslovens § 37, stk. 1.

Skattestyrelsen fastholder forhøjelsen af klagers momstilsvar med 18.889 kr.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at momstilsvaret nedsættes.

Klageren har anført, at der har været yderligere driftsomkostninger, som der skal tages i betragtning ved fastsættelse af virksomhedens overskud.

Landsskatterettens afgørelse

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006). Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at Skattestyrelsens beregning af omsætning i virksomheden, som er foretaget på baggrund af fremlagte fakturaer, stadfæstes. Der henvises til landsskatterettens j. nr. […].

Det fremgår af fakturaerne for perioden juni-november 2016, at klageren har opkrævet 18.889 kr. i salgsmoms.

Der er i sagen med j. nr. […] ikke godkendt yderligere fradrag for dokumenterede driftsomkostninger i perioden juni-september 2016, og der er således ikke grundlag for at fratrække købsmoms.

På baggrund af ovenstående stadfæster Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse vedrørende momstilsvar for juni-september 2016.