Afgørelse af 30. september 2021

Skattestyrelsen har ved skatteberegningen for indkomståret 2017 ikke anset klageren for berettiget til excemptionslempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 1, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst på 987.245 kr. optjent som kaptajn hos [virksomhed1] Limited Liability Partnership.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Skattestyrelsen har ved skatteberegningen for indkomståret 2017 ikke anset klageren for berettiget til fradrag for rejseudgifter selvangivet med 26.800 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren har i Folkeregisteret været tilmeldt adressen [adresse1], [by1], i perioden fra den 28. februar 2012 til den 30. juni 2019. Klageren er efterfølgende registreret som udrejst til Rusland den 8. januar 2021.

Klageren har i forbindelse med klagen til Skatteankestyrelsen fremlagt sin ansættelseskontrakt, en lønberegning med opgørelse over arbejdsdage, skat m.v., en opgørelse over arbejdsdage til beregning af ”Per Diems” (opgørelsen tæller ikke rejsedage, men alene on duty dage), en kvittering for et bestilt ophold samt sit skattekort fra Kasakhstan. Klageren har samtidig i oversigtsform angivet datoer for andre længerevarende udlandsophold.

Det følger af ansættelseskontrakten, at klageren med ansættelsesstart den 25. januar 2016 blev ansat som kaptajn hos [virksomhed1] LimitedLiability Partnership. I henhold til kontrakten ville klagerens hjemmebase være [Kazakhstan], og tjenestebasen ville være skiftende.

Af kontraktens punkt 3 vedrørende arbejdssted fremgår følgende:

”3. Place of work and jobfunctions.

3.1 The Employer is located is located at: Learning Centre Building of Business terminal, International Airport, [adresse2], [Kazakhstan].

3.2 An Employee performs flights on Gulfstream450, s/n 4306, reg, […], private aircraft as the aircraft commander and performs his/her duties on the location of the aircraft, for wich he/she is appointed as a crew member.”

Det fremgår af ansættelseskontraktens punkt 4, at Duty time and rest time, at duty time, (arbejdsdage), ikke må overstige 60 timer pr. uge og 190 timer pr. måned, samt at klageren arbejder 1 måned og har 1 måned fri.

Klageren har opgjort faktiske antal arbejdsdage pr. måned i perioden januar til december til henholdsvis 17, 28, 16, 25, 19, 30, 29, 26, 24, 31, 18 og 19, i alt 282 dage. Heraf udgør 190 arbejdsdage i henhold til kontrakten og 92 udgør ekstra arbejdsdage.

Klageren har fremlagt reservation af hotelophold udenfor Danmark i perioden fra den 2. maj – 7. maj. Årstal fremgår ikke.

Klageren har oplyst, at han var ansat frem til januar 2018.

[virksomhed1] Limited
Liability Partnership er hjemmehørende i [Kazakhstan], Kasakhstan, hvor ledelsen har hovedsæde.

Klageren har selvangivet udenlandsk lønindkomst på 987.245 kr. med fuld lempelse efter ligningslovens § 33 A.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at klageren ved brev af 31. juli 2019 er blevet anmodet om at fremsende dokumentation for, at han opfylder betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, herunder dokumentation for et udlandsophold af mindst 6 måneders varighed med højst 42 opholdsdage i det danske rige i enhver 6 måneders periode.

Klageren har ikke besvaret denne henvendelse og har dermed ikke gjort gældende, hvornår første udlandsperiode begyndte. Klageren har heller ikke på opfordring fra Skatteankestyrelsen ved brev af 13. juli 2021 redegjort for udlandsopholdets begyndelse. Klageren har heller ikke gjort rede for, hvilke dage han har opholdt sig i henholdsvis Danmark og uden for Danmark, ligesom der til Skatteankestyrelsen ikke er fremlagt dokumentation.

Fradrag for rejseudgifter

Klageren har for indkomståret 2017 selvangivet 26.800 kr. i fradrag for rejseudgifter.

Det følger af ansættelseskontraktens punkt 2, at ansættelsen løber for 1 år ad gangen. Ansættelsen forlænges automatisk ved udløb, medmindre der er modtaget skriftlig indsigelse herimod fra den ansatte eller arbejdsgiveren.

Der følger videre af kontraktens punkt 5.2 og 5.3, at arbejdsgiveren dækker den ansattes udgifter til logi under forretningsrejser og den årlige simulatortræning, samt at den ansatte modtager 110 USD pr. arbejdsdag (per diem), som er skattepligtig.

Skattestyrelsen anmodede den 31. juli 2019 klageren om at fremsende specifikation af løn og modtagne skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, herunder oplysninger om hvilke rejser, der er modtaget godtgørelser for.

Klageren har ikke besvaret denne henvendelse. Klageren har heller ikke på opfordring fra Skatteankestyrelsen ved brev af 13. juli 2021 fremsendt opgørelse over på, hvor mange rejser, han har forladt tjenestebasen i Kasakhstan i mindst 24 timer på, hvor mange af disse rejser og i hvilket omfang, klageren af sin arbejdsgiver har fået stillet fri kost til rådighed samt fremsendt dokumentation herfor.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ikke anset klageren for berettiget til fuld lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst på 987.245 kr. optjent ved arbejde som kaptajn for [virksomhed1] Limitied Liability Partnership.,

Skattestyrelsen har for indkomståret 2017 ikke godkendt fradrag for rejseudgifter på 26.800 kr.

Af Skattestyrelsens afgørelse fremgår bl.a. følgende:

”(…)

Skattestyrelsen har gennemgået grundlaget for din skat for 2017.

Resultatet er, at vi ikke godkender lempelse efter ligningslovens § 33 A for din indkomst i 2017 ikke godkendes. Din selvangivne indkomst overføres derfor til beskatning i Danmark. Vi godkender heller ikke fradrag for rejseudgifter på 26.800 kr.

(…)

3.Indkomstopgørelsen

3.1.De faktiske forhold

Vi har i punkt 4 i vores brev af den 31. juli 2019 bedt dig om at fremsende specifikation af løn og modtagne skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, herunder oplysning om hvilke rejser, der er modtaget godtgørelser for. Vi har ikke modtaget det udbedte materiale.

(…)

3.3.Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Du har ikke indsendt dokumentation for opgørelsen af din løn fra udlandet. Vi har lagt de af dig selvangivne beløb til grund for vores afgørelse. Vi skal dog bemærke, at du har pligt til at selvangive det korrekte beløb, som du har tjent i udlandet. Beløbene, som skal selvangives, er lønnen før eventuelle skatter, sociale bidrag og andre fradrag i din løn (bruttolønnen).

Vi lægger derfor med ovenstående forbehold til grund, at du har tjent 987.245 kr. i 2017 i udlandet.

4.Lempelse

4.1.De faktiske forhold

Du har selvangivet din indkomst med lempelse efter ligningslovens § 33 A (fuld lempelse)

Vi har ved brev af den 31. juli 2019 anmodet dig om at fremsende dokumentation for, at du overholder betingelserne for lempelse i ligningslovens § 33 A.

Vi har ikke modtaget det udbedte materiale.

4.4.Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Du har ikke fremsendt materiale til dokumentation for overholdelse af betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33 A. Da du således ikke har dokumenteret et udlandsophold af mindst 6 måneders varighed med højst 42 opholdsdage i det danske rige i enhver 6 måneders periode, kan vi ikke godkende lempelse efter ligningslovens § 33 A i 2017. Vi overfører derfor hele din selvangivne indkomst for 2017 til beskatning i Danmark.

5.Rejsefradrag

5.1  De faktiske forhold

Du har selvangivet ligningsmæssigt fradrag for rejseudgifter på i alt 26.800 kr.

Vi har den 31. juli 2019 bedt dig om at indsende materiale til brug for opgørelsen af rejsefradrag. Vi har ikke modtaget din besvarelse.

(…)

5.4.Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Du kan få fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A. Fradrag for rejseudgifter kan dog ikke ske i det omfang udgifterne er godtgjort af arbejdsgiveren, eller overstiger 26.800 kr. i 2017.

Det er en betingelse for fradrag for rejseudgifter, at rejsen varer mindst 24 timer, og at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. Dette fremgår af ligningslovens § 9 A, stk. 1 og stk. 5.

For at du kan anses for at være på rejse kræver det, at du på grund af afstanden mellem din sædvanlige bopæl og dit midlertidige arbejdssted, ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. For piloter anses rejsen efter praksis for at være begyndt, når piloten forlader sin baselufthavn, og rejsen anses for at være afsluttet, når piloten vender tilbage til sin baselufthavn. Du kan også anses for at være på rejse, hvis din arbejdsgiver midlertidigt udsender dig til et andet arbejdssted end dit sædvanlige arbejdssted, og dette medfører at du ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl.

Et arbejdssted kan højst anses for at være midlertidigt i de første 12 måneder.

Efter ligningslovens § 9 A, stk. 2, nr. 1 kan du anvende standardsatsen for kost og småfornødenheder. Standardsatsen er 487 kr. pr. døgn for 2017. Ifølge ligningslovens § 9 A, stk. 2, nr. 4 kan du ikke anvende standardsatsen for logi. Du kan i stedet få fradrag for de dokumenterede faktiske udgifter til logi.

Du har ikke indsendt dokumentation for rejser, som efter ligningslovens § 9 A berettiger til fradrag for rejseudgifter.

Vi kan derfor ikke godkende det af dig selvangivne beløb for fradrag for rejseudgifter for 2017 på 26.800 kr.

(…)


Skattestyrelsens høringssvar

Skattestyrelsen har bl.a. anført følgende i anledning af klagen:

”(…)

Der er ikke nye oplysninger i sagen, som ikke står i sagsfremstillingen. Det materiale der nu er fremsendt til Skatteankestyrelsen dokumenterer ikke ophold i udlandet, således at lempelse efter bestemmelserne i ligningslovens§ 33 A kan godkendes.

(…)

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at han opfylder betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33 A.

Klageren har til støtte for påstanden bl.a. anført følgende:

”(…)

Vedr. Årsopgørelse 2017.

Sagen kort.

Jeg blev ret sent klar over at der var sendt breve til min folkeregisteradresse i Danmark ifm anmodning om oplysninger til understøttelse af årsopgørelsen for 2017. (Ikke eboks)

Siden da har jeg været i dialog med (…) som har anmodet om oplysningerne, men det lykkedes mig aldrig at få fat på dokumenterne indenfor deadline pga forpligtelser på mit arbejde samt rejserestriktioner.

Derfor anmoder jeg hermed om at genåbne sagen så jeg kan fremvise dokumentationen.

Det drejer sig om at vise at jeg ikke har været i Danmark udover de ’tilladte’ 42 dage indenfor 6 måneder for at overholde betingelserne i § 33a i 2017.

(…) har gjort mig opmærksom på at flyvning over Dansk territorium tæller som en dag i Danmark. I 2017 fløj jeg en tur fra [USA] til [Kazakhstan] i Kazakhstan over [Island] (fuel stop). I den forbindelse har jeg overfløjet sydspidsen af Grønland. Flyvningen foregik d 23/4/2017.

Ifm flyvninger til/fra Kongeriget Danmark derudover: Jeg har ikke siden jeg blev uddannet i [by2] i 2005 fløjet til og fra Kongeriget Danmark.

Siden 2017 er er jeg overgået til elektronisk logbog. Den gamle logbog ligger i et skur i Danmark, og jeg har ikke mulighed for at komme til den indenfor deadline. Jeg kan evt følge op på den senere.

Jeg har vedhæftet følgende:

1) Arbejdskontrakt med [virksomhed1] i Kazakhstan. Jeg var ansat der i perioden Jan 2016 – Jan 2018.

2) Lønberegning for 2017. Antal arbejdsdage, skat m.v.

3) Ansættelsesordre. Fra Jan 2016.

4) Mit ‘skattekort’ fra Kazakhstan.

5) Arbejdsdage for beregning af ‘Per Diems’.

Tæller ikke rejsedage. ‘On duty’ dagene består af ‘hot standby’ i [Kazakhstan] og [by3] (Kazakhstan) samt flyvninger imellem disse, og enkelte længere ture til Europa, Kina og USA.

6) Andre længere udlandsophold udover dem på ‘rosteren’. Ubrudte dage.

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 januar: Simulator i [England]. (program vedhæftet). D 29 blev tilføjet fordi simulatoren gik ned d 27.

(…)

6,7,8 April: Privat rejse til [Italien]. Min kone bookede hotellet men kan ikke finde kvitteringen. Her er en kvittering fra perioden (billet til […]). Det er lige hvad det kan blive til indtil videre. Jeg kan muligvis finde flere.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maj: Ophold i [Østrig] med min kone. Hotel booking vedhæftet.

(…)

Landsskatterettens afgørelse

Lempelse

Klageren var i indkomståret 2017 fuld skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Det følger af lempelsesreglen i ligningslovens § 33 A, stk. 1, at for en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1,og som under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage har erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske lønindkomst.

I overensstemmelse med Højesterets dom, offentliggjort i SKM2003.209.HR, må et udlandsophold anses for afbrudt, såfremt klageren på en given dato har opholdt sig her i landet i mere end 42 dage inden for enhver afsluttet 6-måneders periode.

Retten bemærker, at der kun kan gives lempelse, såfremt den, der anser sig berettiget til lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, i fornødent omfang kan dokumentere, at vedkommende ikke har opholdt sig i Danmark i mere end 42 dage inden for enhver afsluttet 6-måneders periode.

Klagerens opgørelse over antal arbejdsdage i 2017, arbejdspladsens beliggenhed i Kasakhstan, samt oplysningerne om, at klageren ikke har arbejdet indenfor dansk territorium, synes at umuliggøre ophold i Danmark udover de 42 dage indenfor enhver afsluttet 6-måneders periode. Der er imidlertid ikke fremlagt de underliggende bilag i form af lønsedler eller logbog, som kan dokumentere oplysningerne.

Retten bemærker endvidere, at det ikke af de foreliggende oplysninger fremgår, hvornår første ud-landsperiode efter klagerens opfattelse begyndte.

Retten finder derfor, at klageren ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at kunne tilsidesætte Skattestyrelsens afgørelse om, at klageren i det påklagede indkomstår ikke er berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A for lønindkomst optjent som kaptajn hos [virksomhed1] LimitedLiability Partnership.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.


Rejsefradrag

Rejseudgifter, der påføres lønmodtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl, kan fratrækkes efter bestemmelserne i ligningslovens § 9 A, stk. 7, jf. stk. 1

I henhold til ligningslovens § 9 A, stk. 3, 2. pkt., skal standardsatsen i ligningslovens § 9 A, stk. 2, nr. 1, reduceres med henholdsvis 15, 30 og 30 pct. for morgenmad, frokost og aftensmad, såfremt lønmodtageren har modtaget fri kost i forbindelse med rejsen, jf. SKM2018.11.LSR.

Det er en betingelse for fradrag for rejseudgifter, at rejsen varer mindst 24 timer, jf. ligningslovens § 9 A, stk. 5.

En lønmodtager anses for at være på rejse, når lønmodtageren på grund af afstanden mellem sin sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på bopælen, eller når arbejdsgiveren midlertidigt udsender lønmodtageren til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Landsskatteretten har i SKM2018.11.LSR fastslået, at såfremt lønmodtageren har et fast mødested i en luftfavn, anses dette for at være det faste arbejdssted. Når lufthavnen forlades, er der tale om, at en rejse begynder, og der opstår et midlertidigt arbejdssted, såfremt arbejdet afsluttes i en anden lufthavn end det faste arbejdssted.

Landsskatteretten lægger til grund, at klagerens faste arbejdssted er lufthavnen i [Kazakhstan], Kasakhstan, idet der ikke er tale om en midlertidig ansættelse. Landsskatteretten lægger endvidere til grund, at arbejdsgiveren dækker klagerens udgifter til logi under rejse, men ikke kost. Klageren vil derfor være berettiget til fradrag for kost efter Skatterådets satser for de dage, hvor han har forladt lufthavnen i [Kazakhstan] i forbindelse med sit arbejde og først returneret 24 timer senere eller mere.

Retten finder, at klageren ikke har redegjort for, hvilke og hvor mange rejser, han mener at være berettiget til fradrag efter ligningslovens § 9 A.

Retten finder derfor ikke grundlag for at anse klageren for berettiget til fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A, stk. 5, jf. stk. 1 og 5.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.