Afgørelse af 27. august 2021

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse


Afgiftsperioden – 1. halvår 2017

     

Forhøjelse af momstilsvar

19.967 kr.

Nedsættelse

19.967 kr.


Afgiftsperioden – 2. halvår 2017

     

Forhøjelse af momstilsvar

23.708 kr.

Nedsættelse

23.708 kr.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af det Centrale Virksomhedsregistrer (CVR), at virksomheden [virksomhed1] med CVR.nr. […1] siden 1. juli 2014 har været registreret under branchen ”Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger” og bibranchen ”Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier”.

Virksomhedens indehaver har angivet et momstilsvar på -9.792 kr. vedrørende 1. halvår 2017 og 15.682 kr. vedrørende 2. halvår 2017.

Skattestyrelsen har efter en gennemgang af de af virksomhedsindehaveren fremlagte regnskabsmateriale opgjort virksomhedens momspligtige omsætning på baggrund af bankindsætninger på virksomhedsindehaverens bankkonti i [finans1].

Virksomhedens momspligtige omsætning er af Skattestyrelsen opgjort til 471.876 kr. for afgiftsperioderne i 2017, heraf udgør salgsmomsen samlet set 94.375 kr. (29.030 kr. + 65.345 kr.). Den oplyste omsætning var 217.124 kr. og den angivne salgsmoms var 53.789 kr. i 2017, hvorfor virksomhedens omsætning blev forhøjet med samlet 200.962 kr. og salgsmomsen samlet blev forhøjet med 40.586 kr. Forhøjelsen af salgsmomsen blev fordelt med 16.878 kr. for 1. halvår 2017 og 23.708 kr. for 2. halvår 2017.

Derudover har Skattestyrelsen på grund af manglende dokumentation ikke godkendt fradrag for købsmoms svarende til 3.089 kr.

Skattestyrelsen har opgjort ændringerne i momstilsvaret således:

 

Antal transaktioner

1. halvår 2017

2. halvår 2017


Erhvervskonto, kt. […84]

     

MobilePay Business

12

19.260 kr.

33.265 kr.

MobilePay […], Dankort-salg og Mddelnr.

41

120 kr.

6.926 kr.

Pengeautomatindsætning

15

4.160 kr.

17.620 kr.

Indbetaling

6

2.490 kr.

1.204 kr.

Indbetaling mønt

7

910 kr.

3.938 kr.

Kontant

1

 

759 kr.


Privat konto, kt. […47]

     

Alm. MobilePay – Ikke ansatte

104

2.090 kr.

1.633 kr.

 

186

   

I alt (afrundet)

 

29.030 kr.

65.345 kr.

Angivet salgsmoms

 

12.152 kr.

41.637 kr.

Yderligere salgsmoms (afrundet)

 

16.878 kr.

23.708 kr.

Nedsættelse af købsmoms

 

3.089 kr.

Ændring af tilsvar

 

19.967 kr.

23.708 kr.

Skattestyrelsen har på baggrund af virksomhedsindehaverens forklaringer om bankindsætningerne set bort fra bankindsætninger vedrørende ”Fremmed valuta”, ”Kaffe”, ”Sverige”, og ”Gavekort”.

Skattestyrelsen har i ovennævnte opgørelse endvidere set bort fra 1.028 bankindsætninger, svarende til samlet set 83.343 kr. fra ansatte i den virksomhed, som virksomhedsindehaveren var ansat i, da denne har oplyst, at han har lagt penge ud for kollegers madindkøb. Skattestyrelsen har til sagen indhentet oplysninger om personer, der var ansat i virksomheden, og har set bort fra alle bankindsætninger via MobilePay fra de pågældende personer.

Virksomhedsindehaveren har i forbindelse med klagesagens behandling hos Skatteankestyrelsen fremlagt Skattestyrelsens oversigter over bankindsætninger, hvor indehaveren har markeret en række bankindsætninger, som ifølge denne ikke udgør skattepligtig indkomst. Virksomhedsindehaveren har i relation hertil oplyst, at ikke alle personer er medtaget i Skattestyrelsens opgørelse over ansatte, da nogle har ændret navn eller ansættelsesforhold. I oversigterne har virksomhedsindehaveren endvidere markeret bankindsætninger vedrørende møntindbetalinger og har i relation hertil oplyst, at de kan henføres til hans udlæg ifm. aktiviteter i en trivselsklub på arbejdspladsen. Slutteligt har virksomhedsindehaveren markeret en række bankindsætninger, som kan henføres til salg af gamle kræmmerting og salg af private genstande på loppemarkeder.

Virksomhedsindehaveren har ikke fremlagt yderligere i relation til de markerede bankindsætninger.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 19.967 kr. for 1. halvår 2017 og med 23.708 kr. for 2. halvår 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(…)

1. Omsætning

(…)

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse i forslag

Det følger af statsskattelovens § 4, stk. 1, lita a, at indkomst ved drift af virksomhed er skattepligtig, og af momslovens § 4, at der svares moms af leverancer foretaget af afgiftspligtige personer her i landet.

Hvis det kan konstateret at en virksomheds har afgivet en urigtig indberetning, og virksomheden derved har betalt for lidt moms. Kan Skattestyrelsen ændre denne indberetninger, i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Ved gennemgang af dine bankkonti, er det konstateret at der er modtaget større betalinger end der er registreret omsætning i din virksomhed. Der er ikke foretaget løbende afstemning af bank, og indestående i bank stemmer ikke med dit regnskab.

Vi mener på denne baggrund ikke, at den registrerede omsætning i regnskabet kan ligges til grund ved opgørelse af din indkomst og salgsmoms. Vi har derfor i stedet opgjort din omsætning på baggrund af indbetalinger på dine bankkonti, som vi vurderer er erhvervsmæssige.

Ifølge momsbekendtgørelsen § 80, så kan momsangivelsen beregnes på betalingstidspunktet, fremfor faktureringstidspunktet.

Det står i momslovens§ 57 at virksomheder, efter udløbet af hver afgiftsperiode skal angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden til Told- og skatteforvaltningen. Beløbene angives i hele kroner, idet der ses bort fra ørebeløb.

Virksomhedens hovedaktivitet anses for at være momspligtige leverancer af vare i henhold til momslovens § 4, stk. I. Virksomheden er endvidere registreret som momspligtig virksomhed pr. I. juli 2014.

Skattestyrelsen har som nævnt under punkt 1.1, gennemgået de modtagne bankkontoudtog fra konto […47] og konto […84] fra [finans1], og gennemgået alle indsætninger.

Vi har sammenlignet indsætningerne fra MobilePay med navnene på dine kollegaer, og fjernet dem som vi vurderer er ansatte fra din arbejdsplads, f.eks. [person1], [person2] og [person3].

(…) For 2017 har vi fjernet 1.028 indbetalinger på i alt 83.343 kr.

Differencen mellem dit regnskab/indberettede momstal og vores opgørelse, på baggrund af dine bankkonti, kan specificeres således:

(…) Tabel udeladt

Vi forhøjer din indkomst (…), og for 2017 med 190.964 kr. i yderligere omsætning.

(…)

1.5. Skattestyrelsens bemærkninger og afgørelse efter indsigelse

Vi har gennemgået dine bemærkninger i din indsigelse, og vi har godkendt, at der ikke medregnes følgende indtægter for 2017:

•  Automat
•  Sverige
•  Fremmed valuta
•  Gavekort
•  Valutaindskud
•  MobilePay- Her har vi fjernet indbetalingerne fra [person4]

Vi har nedenfor, gennemgået dine øvrige punkter i indsigelsen.


MobilePay:

Du har i 2017 haft MobilePay indbetalinger på samlet 129.310 kr.

Du har tidligere nævnt at det er kollegaer, som overfører penge til dig, når I f.eks. køber mad eller i forbindelse med dit virke for personaleforeningen på din arbejdsplads.

Vi havde derfor af forsigtighedsprincip fjernet indbetalinger fra de navne, som vi kunne se, var fra din arbejdsplads. Vi fjernede MobilePay indbetalinger på samlet 83.343 kr., inden vi fremsendte forslaget.

Du har ikke givet yderligere begrundelser hvorfor de øvrige MobilePay indbetalinger, som udfra vores oplysninger ikke kan være kollegaer, ikke er erhvervsmæssige. Du har heller ikke fremsendt nogen form for dokumentation, der kan underbyggede, at det drejer sig om private MobilePay indbetalinger.

Vi har dog, efter din indsigelse og ud fra dine bemærkninger via telefonsamtaler, fjernet indbetalingerne fra [person4], da du nævnte at dette var en veninde, og da der kommer mange betalinger fra dette navn, har vi ud fra et forsigtighedsprincip anset disse indbetalinger for private.

Vi anser derfor fortsat de resterende MobilePay indbetalinger, som en erhvervsmæssigindkomst i din virksomhed.


Kontantindsætninger

Du har tidligere oplyst, at du tager på markeder fra maj til september, og [julemarked] i november/december.

Du skriver i din indsigelse at indsætningerne vedr. din privatøkonomi.

I din indsigelse er du ikke kommet med yderligere forklaringer eller dokumentation, der kan sandsynliggøre at indsætningerne er private.

En del af de indsætninger du har skrevet er privat, er i perioden maj til september, samt november/december.

Vi anser det derfor ikke for begrundet at indsætningerne er private.

Da det ikke er sandsynliggjort at indsætningerne er private, eller stammer fra anden selvangiven indkomst, betragter vi beløbene som erhvervsmæssige indtægter

Vi har efterfølgende indarbejdet de nye beløb i nedenstående opgørelse.

(…) Tabel udeladt

Vi forhøjer din indkomst (…), og for 2017 med

160.376 kr. i yderligere omsætning.

(…)

2.5. Skattestyrelsens bemærkninger og afgørelse efter indsigelse

(…)

Øvrige bemærkninger til indsigelsen

Vores ændring af din indkomster, betyder at dit underskud af virksomhed bliver ændret til et overskud.

(…)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger:

”(…)


Kontantindsætninger

[person5] kommer ikke med nogle nye oplysninger omkring de indsætninger og indbetalinger der er indgået på hans konto.

Det kan dog nævnes at han selv nævner at de indsætninger der er i perioden (januar, februar, marts, april, september, oktober) ikke vedrører aktivitet i virksomheden. Men der er en kontantindsætning den 22. august 2017, som han siger er privat.

(…)


MobilePay

[person5] har i 2016 haft MobilePay 1207 indbetalinger på 109.166 kr. og i 2017 haft 1261 indbetalinger på 129.310 kr.

[person5] har arbejdet ved [virksomhed2] (Se nr. […2]) i 2016 og 2017.

Skattestyrelsen har i denne forbindelse lavet et udtræk af alle, der har modtaget løn eller anden indkomst fra [virksomhed2] (Se nr. […2]) i løbet af 2016 og 2017.

Denne liste har vi gennemgået, og sammenholdt med de indbetalinger af MobilePay der har været på [person5] for 2016 og 2017.

Vi har derfor for 2016 fjernet 591 indbetalinger på i alt 65.418 kr. For 2017 har vi fjernet 1.028 ind­ betalinger på i alt 83.343 kr.

Skattestyrelsen har derfor taget højde for kollegaer i disse MobilePay indbetalinger.

Vi henviser i øvrigt til SKM2020.316.ØLR

Der siger at når vi beskatter indsætninger på kontoudtog, så der det skatteyder der har bevisbyrden for at indsætninger er blevet beskattet eller ikke er skattepligtige.

(…)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedsindehaveren har nedlagt påstand om, at momstilsvaret for 1. og 2. halvår 2017 skal nedsættes.

Indehaveren har til støtte for sin påstand anført følgende:

”(…)

Sagsbehandler [person6] (refereres til som [person6] herefter) skriver, at han for at foretage en vurdering af, hvad der er erhvervs og private indbetalinger har gennemgået ansatte på min private arbejdsplads.

Jeg må desværre erkende, at der i denne vurdering er sket flere fejl:

– Flere af de nævnte personer er stadig ansat og var det i perioden, der undersøges

– Nogle af mine kollegaer har ændret efternavn (hvilket kan gøre det svært at gennemskue)

– Flere har ændret ansættelsesforhold fra fastansat til vikar/timelønnet

Jeg har derfor markeret med farve, hvilke beløb der er hvad på vedlagte bilag.

Ligeledes mener [person6], at alle beløb over 10,- er erhverv da det if. [person6] er mindste pris for køb på min webshop. Jeg må korrigere dette, da mindste pris for køb på webshoppen er 12,- og dertil skal lægges porto.

Det mobilepaynummer der er tilknyttet min netbutik er […]. Ved andre salg i virksomheden bruges dette nummer ligeledes. Det er derfor registreret som et erhvervsnummer og er IKKE mit private nummer som [person6] oplyser.

De forskellige møntindbetalinger er ikke erhverv, men indbetalinger til den lokale forening via vores trivselsklub på min arbejdsplads. Jeg foretager ikke møntindbetalinger fra butikken, da det betyder, at jeg skal bestille nye vekselpenge. Det er meget tidskrævende, da de fleste banker skal bestille dem hjem.

Der er i [person6]’s afgørelse påført indbetalinger som dels er private indbetalinger,

(mærkeret med *) samt indbetalinger til vores forening på arbejdspladsen.

Der er en del kontantindbetalinger som er foretaget i måneder, (januar, februar, marts, april, september, oktober), hvor der ikke er aktivitet i virksomheden.

Der er derfor tale om private indbetalinger og har ikke relation til virksomheden.

[person6] har ligeledes registreret indbetaling af fremmed valuta. Der modtages ikke fremmed valuta i virksomheden af nogen art. Disse indbetalinger overskud fra private ferier mm, hvilket ikke har nogen form for relation til virksomheden.

Posten gavekort er heller ikke erhverv. Det er penge der er sat ind fra foreningskonto til min private konto for at købe gavekort til medlemmer, som jeg har lagt ud.

Ligesom posten ”Sverige” samt ”Automat”, er penge som er overført fra vores forening, som derefter er hævet og brugt til arrangementer i foreningen.

Som det fremgår af retursendte bilag, er der beløb jeg har ikke markeret. Det skyldes, at jeg ikke kan finde dokumentation for disse. Jeg har derfor kontaktet både [finans1] og Mobilepay for at indhente oplysninger om disse beløb (jeg har bedt om at få oplysninger om, hvornår beløbene er betalt samt, hvornår de er bogført.

En del af penge fra de private indbetalinger, samt mobilepay, kommer fra salg af gamle kræmmerting, salg af forskellige private ting som tøj, møbler, CD’ere, etc., hvorfor det ikke er alle jeg kender privat.

(…)”

Landsskatterettens afgørelse

Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Det fremgår af momslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 med efterfølgende ændringer).

Der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013).

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato stadfæstet Skattestyrelsens afgørelse, hvor indehaverens skattepligtige indkomst er blevet forhøjet, dels da en række bankindsætninger på indehaverens bankkonti i [finans1] i 2017, er anset som yderligere omsætning i virksomheden, dels på grund af, at der ikke er godkendt fradrag for flere driftsudgifter i virksomheden. Der henvises til Landsskatterettens j. nr. […]. Det er som følge heraf berettiget, at Skattestyrelsen har anset den yderligere omsætning for at være momspligtig og har beregnet moms heraf.

Landsskatteretten stadfæster således Skattestyrelsens afgørelse vedrørende afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2017.