Afgørelse af 27. august 2021

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2017

     

Overskud af uregistreret virksomhed

653.157 kr.

0 kr.

653.157 kr.

Indkomståret 2018

     

Forhøjelse af anden personlig indkomst

40.400 kr.

0 kr.

40.400 kr.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af klagerens personlige skatteoplysninger – R75 – at klageren i indkomstårene 2017 og 2018 har modtaget 219.888 kr. og 220.488 kr. i folke- og førtidspension.

Skattestyrelsen har i forbindelse med en gennemgang af klagerens kontoudtog konstateret indsætninger på klagerens bankkonto, som efter Skattestyrelsens opfattelse ikke har kunnet afstemmes med klagerens bilagsmateriale. De konkrete bankindsætninger udgjorde henholdsvis 2.156.328 kr. i indkomståret 2017 og 40.400 kr. i indkomståret 2018.

Det fremgår at flere af bankindsætningerne vedrører fakturaer ligesom følgende posteringstekster blandt andet fremgår af overførslerne: ”faktura 2020”, ”faktura 2031”, ”faktura 2034”, ”overførsel”, ”[virksomhed1]”, ”[virksomhed2]”, ”Fælge”, ”[…]”, ”motor”, ”[person1]” med videre.

På baggrund af bankindsætningerne har Skattestyrelsen anset klageren for at have drevet uregistreret virksomhed i indkomståret 2017 og har ansat et overskud af virksomhed til 653.157 kr. Overskuddet er ansat således:

Omsætning ekskl. moms

1.725.063 kr.

-Fradrag løn

1.000.000 kr.

-Fradrag brændstof

71.906 kr.

Skattepligtigt overskud

653.357 kr.

For indkomståret 2018 har Skattestyrelsen anset de konkrete bankindsætninger på 40.400 kr. som værende anden personlig indkomst.

Klageren har ikke i forbindelse med klagesagen fremlagt nærmere dokumentation for, hvor de konkrete bankindsætninger stammer fra.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har for indkomståret 2017 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med et overskud fra uregistreret virksomhed på 653.157 kr.

For indkomståret 2018 har Skattestyrelsen forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 40.400 kr. i form af anden personlig indkomst.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(…)

1.  Overskud af virksomhed 2017

(…)

1.3. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Som anført under punkt 1.1 har vi opgjort indsætninger på dine konti ud over din pensionsindtægt til i alt 2.156.328,63 kr. Ud fra posteringsteksten anser vi indsætningerne for at være momspligtig omsætning. Posteringsteksterne er som tidligere anført med fakturanumre og navne på andre virksomheder. Tekster som indikerer selvstændig virksomhed, og indikerer at du driver virksomhed inden for transportbranchen og/eller autobranchen. Det begrunder vi med, at der er posteringstekster som ”[virksomhed2]”, ”[…]”, ”motor” og ”fælge” med videre. Du har ikke været registreret med selvstændig erhvervsvirksomhed, og har ikke selvangivet overskud herved.

Det er vores opfattelse, at du har overtrådt skattekontrollovens bestemmelser ved ikke at selvangive din fulde indtægt senest den 1. juli i indkomståret efter indkomstårets udløb.

Det følger helt overordnet af statsskattelovens § 4, at som skattepligtig indkomst skal henregnes med undtagelse af særlig fastsatte begrænsninger – alt hvad den skattepligtige har af samlede årsindtægter, hvad enten de er her fra landet eller ikke.

Du har ikke opfyldt betingelserne ved at føre et regnskab efter bestemmelserne i mindstekravsbekendtgørelsen og bogføringsloven, som kan lægges til grund for den selvangivne indkomst.

Vi har flere gange forsøgt at få udleveret oplysninger, herunder dokumentation, for at indsætninger på din konto er undtaget fra beskatning, eller allerede er beskattet efter skattekontrollovens bestemmelser. Vi har ikke modtaget det relevante dokumentation, hvorfor det er vores opfattelse, at du ikke har selvangivet fyldestgørende.

Vi kan derfor ændre din skattepligtige indkomst på baggrund af disse indsætninger. Der kan henvises til SKM2007.214.ØLR, SKM2008.905.HR, SKM2018.46.VLR og SKM2018.405.BR, hvor det fastslås, at såfremt skattemyndighederne ikke modtager den fornødne dokumentation, kan vi ændre din skattepligtige indkomst på baggrund af indsætninger på dine konto.

Vi tilsidesætter dit regnskabsgrundlag, og kan på den baggrund ændre din indkomst for 2017 skønsmæssigt efter skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Omsætning

Vi har som tidligere nævnt opgjort indsætninger på din konto med i alt 2.156.328 kr.

Vi anser indsætningerne for at være omsætning i din virksomhed, da posteringsteksten mange steder er fakturaindsætninger. Idet vi ikke kan følge fakturanumrene fortløbende på indsætningerne, og da der hæves mange kontanter, kan det ikke udelukkes, at der også er en kontant omsætning i virksomheden. Vi medregner dog ikke en yderligere kontant omsætning, idet vi medregner samtlige indsætninger på din konto til omsætningen, uanset posteringsteksten. Også posteringstekster med angivelse af navne på personer, har vi medregnet, idet vi ved stikprøve har konstateret, at nogle af disse personer også har drevet eller driver virksomhed.

Indsætninger på konto

2.156.328 kr.

– Moms
20 % af 2.156.328 kr.

431.265 kr.

Omsætning ekskl. moms

1.725.063 kr.


Lønninger

Det fremgår af de modtagne kontoudtog, at du hæver mange kontanter, se vores opgørelse i vedlagte bilag 3. Henset til omsætningens størrelse, anses det for sandsynligt, at der har været flere end dig, til at generere omsætningen. Du hæver 1.159.800 i kontanter i indkomståret 2017 (hævninger på 5.000 kr. eller derover).

Det er vores opfattelse, at disse hævninger kan være anvendt til udbetaling af lønninger.

Du har ikke været arbejdsgiver registreret, hvorfor den udbetalte løn ikke er indberettet, ligesom vi ikke kan identificere den/de ansatte.

Vi skønner, at 1.000.000 kr. ud af de samlede kontante hævninger kan være anvendt til lønninger. Ved skønnet har vi henset til, at der er hævet mere end 1.159.800 kr. kontant. Vi har som tidligere anført, ikke medregnet hævninger på under 5.000 kr., hvorfor der reelt er hævet flere kontanter. En gennemsnitlig årsløn i Danmark er ifølge Danmarks statistik 326.048 kr. i 2017, hvorfor en skønnet løn på 1.000.000 kr. svarer til cirka 3 fuldtidsansatte.

Det anses for sandsynligt, at der som minimum har været 3 fuldtidsansatte til at genere en omsætning på over 2 millioner. Vi har ved skønnet lagt vægt på, at det ikke af bankkontoudtogene fremgår, at du har anvendt underleverandører.

(…)

Der godkendes skattemæssigt fradrag for lønudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

(…)

Øvrige driftsudgifter

Der fremgår af dine kontoudtog, at du har haft udgifter til brændstof på 71.906 kr., se vedlagte bilag 4. Vi har ved opgørelsen heraf, kun medregnet de betalingsservice betalinger, du har omkring den 1. i måneden til [virksomhed3], [virksomhed4], [virksomhed5] og [virksomhed6]. De udgifter, du har løbende i måneden til tankstationer, anser vi for at være en del af dine private udgifter.

Idet vi ud fra dine posteringstekster anser, at du driver virksomhed inden for transportbranchen godkendes der skattemæssigt fradrag med 71.906 kr. efter reglerne i statsskattelovens § 6.

Hvis du ønsker yderligere fradrag for driftsudgifter bedes du indsende dokumentation herfor.

Såfremt du har anvendt nogle af dine kontante hævninger til driftsudgifter, skal du være opmærksom på, at reglerne i ligningslovens § 8Y, ikke giver fradragsret ved kontante varekøb på over 10.000 kr. medmindre der er sket indberetning.

Overskud af virksomhed

Du har ikke indsendt dokumentation for, at indsætningerne er undtaget fra beskatning eller er skattefrie, som du skal i henhold til SKM2007.214.ØLR, SKM2008.905.HR, SKM2018.46.VLR og

SKM2018.405.BR. Du har ikke indsendt et fyldestgørende regnskab, som kan danne grundlag for en korrekt opgørelse af virksomhedens resultat. Vi kan derfor opgøre dit skattepligtige resultat efter et skøn i henhold til skattekontrollovens § 5, stk. 3 og jævnfør § 6 i samme lov.

Dit skattepligtige overskud af virksomhed kan herefter opgøres således:

(…)

Da du ikke tidligere har selvangivet resultat af virksomhed i 2017 forhøjes din skattepligtig indkomst herved med 653.357 kr. Det beregnede overskud af virksomhed anses for realistisk for en enkeltmandsvirksomhed.

Det skattemæssige resultat er opgjort efter reglerne i statsskattelovens § 4 og § 6, samt skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Resultatet beskattes som personlig indkomst efter reglerne i personskattelovens § 3. Det fremgår af arbejdsmarkedsbidragslovens § 4, at selvstændige erhvervsdrivende er omfattet af denne lov, og der skal afregnes 8 % i am-bidrag efter reglerne i arbejdsmarkedsbidragslovens § 1.

Der er ved skønnet af dit overskud af virksomhed for 2017 ikke lavet privatforbrugsberegning, idet vi på det foreliggende ikke anses at kunne beregne dit privatforbrug på betryggende vis.

At der ikke er lavet en privatforbrugsberegning betyder ikke, at skønnet er foretaget på et urigtigt grundlag. Det fremgår af SKM2018.405.BR.

(…)

1.5 Skattestyrelsens endelige bemærkninger og begrundelse

Da du eller din repræsentant ikke har indsendt bemærkninger til forslag af den 12. maj 2020, fremsendes denne afgørelse i overensstemmelse med den tidligere fremsendte forslag.

(…)

3.  Anden personlig indkomst 2018

(…)

3.4 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Det påhviler dig at dokumentere og redegøre for, hvorfra de omhandlende beløb stammer, herunder at dokumentere, hvis der er tale om allerede beskattede eller ikke skattepligtige midler, der er tilgået din bankkonto. Der kan henvises til Højesterets dom SKM.2008.905.HR og Vestre Landsrets dom SKM.2018.46.VLR.

Vi har ikke modtaget nogen form for redegørelse eller dokumentation fra dig. Da alle indtægter er skattepligtige efter reglerne i statsskattelovens § 4, er det derfor vores opfattelse, at du er skattepligtig af de omhandlende beløb, og beløbene udgør personlig indkomst for dig efter reglerne i personskattelovens § 3.

Vi foreslår således, at din personlige indkomst for 2018 forhøjes med 40.400 kr.

(…)

3.5 Skattestyrelsens endelige bemærkninger og begrundelse

Da du eller din repræsentant ikke har indsendt bemærkninger til forslag af den 12. maj 2020, fremsendes denne afgørelse i overensstemmelse med den tidligere fremsendte forslag.

(…)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen den 29. september 2020 kommet med følgende bemærkninger:

”(…)

Ad skattepligtig indkomst

Skatteyder har som tidligere nævnt ikke reageret på vores henvendelser, hvilket har opsættende skadesvirkning for ham. Han har ikke dokumenteret, at der tale om skattefrie midler, eller midler

som er undtaget fra beskatning.

Ad anden personlig indkomst

Det ser ud til at bilagene med opgjort anden personlig indkomst ikke er med klagen, og muligvis har repræsentant og skatteyder ikke fået dem. Det er beklageligt, men de er vedlagt denne udtalelse, benævnt med bilag 5 og 6. I afgørelse står de benævnt med bilag 3 og 4 – dette er en fejl.

Skatteyder har som tidligere nævnt ikke reageret på vores henvendelser, hvilket har opsættende skadesvirkning for ham. Skatteyder har ikke overfor skattestyrelsen dokumenteret eller anført at

indsætningerne som beskattes som anden personlig indkomst, er undtaget fra beskatning eller allerede beskattet tidligere.

Slutteligt kan det anføres, at skatteyders repræsentant, vælger at bede om en afgørelse uden at indsende tilsvarende bemærkninger (som er sendt til jer) til skattestyrelsen, efter at han har anmodet om aktindsigt. Såfremt afgørelsen var truffet på et forkert grundlag, og såfremt skatteyder ligger inde med dokumentation for at indsætningerne ikke skal beskattes, virker det underligt, at disse oplysninger ikke er blevet fremlagt skattestyrelsen inden der blev truffet afgørelse.

(…)”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har for indkomståret 2017 og 2018 nedlagt påstand om, at Skattestyrelsens fastsættelse af overskud af uregistreret virksomhed på 653.127 kr. og forhøjelse af anden personlig indkomst på 40.400 kr. skal bortfalde.

Til støtte for påstandene har repræsentanten anført følgende:

”(…)

Ad. Skattepligtig indkomst

Det bestrides, at min klients skattepligtige indkomst for 2017 skal forhøjes i det omfang, Skattestyrelsen har anført, jf. herved statsskattelovens § 4.

Skattestyrelsen anfører, at der er tale om overskud af virksomhed, hvilket medfører en skattepligt for et beløb på i alt 653.357 kr. for 2017. Som anført ovenfor bestrides det, at min klient har drevet virksomhed, og derfor bestrides denne forhøjelse af skattepligten også.

Ad. Anden personlig indkomst i 2018

Skattestyrelsen forhøjer min klients skattepligtige indkomst som følge af ”anden personlig indkomst” i 2018. Dette skyldes overførsler til min klients bankkonto. Der er tale om en forhøjelse på i alt 40.400 kr.

Det bestrides, at der er tale om skattepligtig indkomst i et omfang, der ikke i forvejen er medtaget i min klients selvangivelse. Der er tale om dagligdagsoverførsler over Mobilepay, hvilket ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at medføre en skattepligt.

Jeg anmoder derfor Skatteankestyrelsen om at fastlægge min klients moms- og skattepligt i det omfang, som min klient har selvangivet disse.

(…)”

I forbindelse med mødet med Skatteankestyrelsen har klagerens repræsentant gentaget, at klageren ikke har drevet uregistreret virksomhed. Repræsentanten forklarede, at bankindsætningerne på klagerens konto var sket som en del af klagerens dagligdag, hvilket havde involveret mange overførelser frem og tilbage.

Repræsentanten anførte endvidere, at klagerens skatteansættelse skulle nedsættes til det selvangivne.

Afslutningsvist satte repræsentanten spørgsmålstegn ved Skattestyrelsens opgørelse af lønudgifter. Repræsentanten anså ikke Skattestyrelsens afgørelse vedrørende opgørelse af lønudgifter som værende tilstrækkeligt begrundet.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. Det følger af dagældende skattekontrollovs § 1, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol) for så vidt angår indkomståret 2017 og den gældende skattekontrollovs § 2, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1535 af 19. december 2017 om skattekontrol) for så vidt angår indkomståret 2018.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. dagældende skattekontrollovs § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 4, for indkomståret 2017 og gældende skattekontrollovs § 74, jf. § 6, stk. 3, for indkomståret 2018.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM2008.905H. Der lægges i denne forbindelse vægt på, om klagerens forklaringer kan underbygges af objektive kendsgerninger. Dette fremgår af Højesterets dom af 7. marts 2011, offentliggjort i SKM2011.208.HR.

Overskud af uregistreret erhvervsmæssig virksomhed – indkomståret 2017

Skattestyrelsen har anset klageren for at have drevet uregistreret virksomhed i indkomståret 2017.

Begrebet selvstændig virksomhed er ikke defineret i skattelovgivningen, men indholdet af begrebet fastlægges gennem praksis. Efter praksis fortolkes begrebet ens i alle skattemæssige relationer.

Selvstændig virksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå overskud. Virksomheden skal udøves nogenlunde regelmæssigt, og den må ikke være af helt underordnet karakter.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at bankindsætningerne har en sådan hyppighed og omfang, at det er klageren, der har bevisbyrden for, at beløbene ikke skal beskattes hos klageren, jf. SKM2013.537.ØLR.

Ud fra karakteren af bankindsætningerne samt størrelsen heraf anses det for berettiget, at Skattestyrelsen har anset bankindsætningerne for at udgøre omsætning i uregistreret virksomhed for indkomståret 2017. Landsskatteretten har lagt vægt på, at Skattestyrelsen i forbindelse med gennemgang af klagerens bankkonto har konstateret bankindsætninger af erhvervsmæssig karakter og at klageren derved for egen regning og risiko har drevet virksomhed, hvor klageren systematisk har oparbejdet en fortjeneste, der ikke er af underordnet karakter. Det skal hertil bemærkes, at det blandt andet fremgår af kontoudtoget for indkomståret 2017, at en del af bankindsætningerne vedrører konkrete fakturaer.

Det kan ikke føre til andet resultat, at klageren i perioden har modtaget folke- og førtidspension og derfor ikke skulle have haft mulighed for at deltage i driften af en virksomhed. Repræsentantens forklaringer om, at overførelserne alene var sket som en del af klagerens dagligdag, er ikke underbygget af objektive kendsgerninger og kan derfor ikke føre til et andet resultat.

Der er i øvrigt ikke fremlagt dokumentation for, at de bankindsætninger, hvor der henvises til fakturanumre, ikke udgør betaling for varer eller tjenesteydelser.

Det er endvidere rettens opfattelse, at de bankindsætninger, som ikke henviser til fakturanumre, ligeledes skal henføres til klagerens uregistrerede virksomhed, idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at disse bankindsætninger er af ikke-erhvervsmæssig karakter.

Efter en samlet vurdering finder retten, at klageren ikke har dokumenteret, at beløbene stammer fra midler, der allerede var beskattede, eller som ikke skulle beskattes hos klageren. Derfor er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset beløbene for at være skattepligtig indkomst for klageren efter reglerne i statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten finder således, at bankindsætningerne på samlet 2.156.328 kr. skal henføres til uregistreret virksomhed drevet af klageren, hvorefter omsætningen kan ansættes til 1.725.062 kr. ekskl. moms.

Skattestyrelsen har godkendt et fradrag på 1.071.906 kr. for løn- og brændstofudgifter.

Der er ikke fremlagt dokumentation for yderligere fradragsberettigede udgifter i virksomheden. Ved vurderingen har retten lagt vægt på, at der ikke fremgår udgifter af kontoudskrifterne, som med sikkerhed kan henføres til driften af virksomheden. Hertil bemærkes det, at det er en betingelse, at udgifterne kan dokumenteres.

Retten bemærker, at Skattestyrelsen har fastsat en skønnet udgift til løn på 1.000.000 kr. ud fra konstaterede kontanthævninger på 1.159.800 kr. på klagerens konto. Der er ikke fremlagt en forklaring på eller dokumentation for, hvad disse kontanthævninger skulle bruges til. Retten kan ud fra en konkret vurdering tiltræde Skattestyrelsens afgørelse om, at disse kontante hævninger må anses for kontant aflønning af medarbejdere.

På baggrund af ovenstående stadfæster Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse for så vidt angår overskud i uregistreret virksomhed for indkomståret 2017 på 653.157 kr.

Anden personlig indkomst – indkomståret 2018

Det fremgår af klagerens konto, at der er indsat pengebeløb i indkomståret 2018 på 40.400 kr., som Skattestyrelsen har anset for skattepligtige.

Der er ikke fremlagt dokumentation, der underbygger klagerens påstand om, at MobilePay-overførelserne udgjorde dagligdagsoverførsler.

Klageren har således ikke dokumenteret, at de 40.400 kr. stammer fra allerede beskattede midler, eller midler der ikke skal beskattes hos klageren. Derfor er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset pengene for at være skattepligtig indkomst for klageren.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens forhøjelse af klagerens anden personlige indkomst med 40.400 kr. i 2018.