Afgørelse af 1. juli 2021

Skattestyrelsen har pålagt klageren indeholdelse af A-skat med 3.967 kr. og AM-bidrag med 908 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse på henholdsvis 3.967 kr. i skyldig A-skat og 908 kr. i skyldigt AM-bidrag for indkomståret 2016.

Faktiske oplysninger

Klagen omhandler fastsættelse og indeholdelse af skyldig A-skat og skyldigt AM-bidrag for indkomståret 2016.

Klageren drev i indkomståret 2016 virksomheden [virksomhed1] med CVR-nr.: […1].

Det fremgår af cvr.dk, at virksomheden var registreret med branchekode 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri- og anlægsarbejder. Virksomheden havde endvidere registreret følgende bibrancher: 879020 Familiepleje, 471900 Anden detailhandel fra ikke specialiserede forretninger og 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier.

Det fremgår endvidere af cvr.dk, at virksomheden ophørte pr. 20. september 2016.

Der er fremlagt fakturaer for tolkeydelser for perioden 4. februar 2016 til 24. oktober 2016 sendt fra virksomheden til [by1] Kommune. Fakturaerne blev sendt fra [virksomhed2], CVR-nr.: […1].

Det fremgår af virksomhedens kontoudtog og fremlagte lønsedler, at der i perioden 26. juli-17. oktober 2016 blev udbetalt 11.350 kr. i løn til virksomhedens ansatte. To medarbejdere havde en oplyst trækprocent på 37 %, og for disse medarbejdere fremgår en indeholdelsespligtig løn på samlet 5.750 kr. Én medarbejder havde en oplyst trækprocent på 39 %, og for denne medarbejder fremgår en samlet indeholdelsespligtig løn på 5.600 kr.

Det fremgår af virksomhedens regnskab, at virksomheden i 2016 havde et resultat på 181.440 kr. En gennemgang af virksomhedens konto […11] viser, at virksomheden i 2016 havde en omsætning på 266.203 kr. og lønudgifter på 45.340 kr.

Det fremgår ikke af Skattestyrelsens registreringsforhold for virksomheden med CVR-nr.: […1], at virksomheden var registreret som arbejdsgiver.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ansat manglende indeholdelse af AM-bidrag til 908 kr. og A-skat til 3.967 kr. for perioden juni til september 2016.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(…)

3.1. De faktiske forhold

Virksomhed [virksomhed1] har ikke ladet sig registreret som arbejdsgiver, og har ikke indberettet og indbetalt A-skat og AM-bidrag i 2016, selvom det kan konstateres, at der i samme periode har været lønansatte i virksomheden.

Se under punkt 1.1 faktiske forhold.

(…)

3.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Ifølge de indsendte lønafregninger (bilag 3) og kontoudskrifter af [finans1] konto
[…11] (bilag 2), har virksomheden udbetalt løn til en række navngivne personer med i alt

25.650 kr. Ifølge samme lønafregninger er der også beregnet og indeholdt både AM-bidrag med

3.627 kr. og A-skat med 16.063 kr. jf. kildeskattelovens§ 46 stk. 1 og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7 af de udbetalte lønninger, men virksomheden har ikke indberettet lønnen til e Indkomst og indbetalt de indeholdte AM-bidrag og A-skatter.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at virksomheden har udvist forsømmelighed, idet virksomheden har udbetalt lønninger uden, at indberette disse som arbejdsgiver, samt har tilbageholdt AM-bidrag og A-skat uden, at afregne denne. Virksomheden hæfter derfor for den indeholdte AM-bidrag og A-skat jf. Kildeskattelovens § 69 stk. 1 og 2, samt Arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

Den generelle hovedreglen er, at skattekrav forældes efter tre år fra kravets forfaldstidspunkt, og deraf er månederne januar-maj 2016 forældede.

Virksomheden opkræves jf. opkrævningslovens § 5 stk. 1. følgende A-skat og AM-bidrag til betaling for perioden juni-september 2016:

 

2016

AM-bidrag

908 kr.

A-skat

3.967 kr.

I alt

4.875 kr.

(…)”

Skattestyrelsen har den 17. november 2020 fremsendt følgende udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling:

”Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsen indstilling til afgørelse af sagen i sin helhed. Klager hæfter for ikke indeholdt A-skat samt AM-bidrag i forbindelse med lønudbetaling.

Klagers virksomhed, [virksomhed1], har ikke været registreret som arbejdsgiver, og har ikke indberettet og indbetalt A-Skat og AM-bidrag i 2016. Det er dog konstateret, at der i perioden har været ansatte i virksomheden.

I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Det fremgår af kildeskattelovens § 46.

Efter kildeskattelovens § 69 er den som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb, over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed.

Tilsvarende gør sig gældende for AM.bidrag jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

Ifølge fremlagt lønafregninger har klageren udbetalt løn til en række navngivne personer. Af de fremlagte bilag fremgår ligeledes at der er tilbageholdt A-skat samt AM-bidrag, hvilket dog ikke er blevet indberettet til eIndkomst.

Ud fra sagens oplysninger lægges det til grund, at der ikke har været en sådan uklarhed om virksomhedens indelholdelsespligt, at denne kan fritage klager for hæftelsesansvar for den manglende indeholdelse af skatter.

Det bemærkes, at indeholdelsespligten, jf. kildeskattelovens § 46, sker ved udbetaling og i henhold til forældelseslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1 forældes krav 3 år efter forfaldstidspunktet. Skattestyrelsen sendte agterskrivelsen den 26. juli 2019. Det skyldige beløb vedrører således perioden fra juli 2016 til september 2016.

Skattestyrelsen er på baggrund af ovenstående enig med Skatteankestyrelsen i, at klageren hæfter for, ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag jf. ovenstående skema.

Sagen bedes sammenholdt med Skattestyrelsens udtalelse til jeres j.nr. 20-0011149 ang. forhøjelse af virksomhedens overskud og skattepligtige indsætninger på konto, samt Skattestyrelsens udtalelse til jeres j.nr. […] ang. Virksomhedens momstilsvar.”

Klagerens opfattelse

Klageren har anført, at han er uenig i Skattestyrelsens afgørelse.

Klageren har anført følgende:

”Jeg vil hermed klage over samtlige punkter af afgørelsen.

Begrundelsen for denne rev.klage:

Jeg har modtaget sagens papirer efter indsendelse af klagen første gang.”

Landsskatterettens afgørelse

Ifølge kildeskattelovens § 46 har arbejdsgiveren pligt til at indeholde AM-bidrag og A-skat af lønindkomst (A-indkomst) i Danmark. Arbejdsmarkedsbidragsloven § 7 henviser til, at kildeskattelovens bestemmelser om indeholdelse, opkrævning og hæftelse tilsvarende finder anvendelse ved indeholdelse og opkrævning af AM-bidrag.

Grundlaget for indeholdelsen af AM-bidrag og A-skat er den ansattes skattekort. Har arbejdsgiveren ikke modtaget noget skattekort, bikort eller frikort, skal arbejdsgiveren indeholde A-skat med 55 % af den udbetalte løn efter kildeskatteloven § 48, stk. 7.

Klageren hæfter for den manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag, medmindre det kan godtgøre, at han ikke har handlet forsømmeligt. Det følger af kildeskattelovens § 69, stk. 1, samt § 7 i lov om arbejdsmarkedsbidrag lovbekendtgørelse nr. 471 af 12. juni 2009.

Landsskatteretten har ved afgørelse af dags dato stadfæstet Skattestyrelsens afgørelse om forhøjelse af klagerens overskud af virksomhed i 2016 med 163.144 kr. I forbindelse med behandlingen af virksomhedens overskud er der blevet givet fradrag for lønudgifter med 45.340 kr.

Skattestyrelsen har ved afgørelse af 4. oktober 2019 opkrævet AM-bidrag på 908 kr. og A-skat på 3.967 kr.

Landsskatteretten bemærker, at indeholdelsespligten, jf. kildeskattelovens § 46, sker ved udbetaling og i henhold til forældelseslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1 forældes krav 3 år efter forfaldstidspunktet. Retten bemærker endvidere, at Skattestyrelsen har fremsendt agterskrivelse med opgørelse af skyldig A-skat og skyldig AM-bidrag d. 26. juli 2019.

Klageren anses for at have afholdt indeholdelsespligtig løn til medarbejdere på 11.350 kr. i 2016 uden at have indeholdt AM-bidrag og A-skat. Ud fra sagens oplysninger har der ikke foreligget en sådan uklarhed om virksomhedens indeholdelsespligt, at denne kan fritages for hæftelsesansvar for den manglende indeholdelse. Da der ikke er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag, og da klageren ikke har godtgjort, at der ikke er udvist forsømmelighed, er han ansvarlig over for det offentlige for den manglende betaling af A- skat og arbejdsmarkedsbidrag efter kildeskatteloven § 69, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7. Klageren hæfter herefter for manglende indeholdt AM-bidrag og A-skat.

De skyldige beløb kan opgøres således:

Indkomstår

 

2016

Lønudgift herefter

11.350 kr.

 

Skyldig AM-bidrag 8 %

 

908 kr.

Skyldig A-skat 37 % af (5.750-460)

1.957,3 kr.

 

Skyldig A-skat 39 % af (5.600-448)

2.009,3 kr.

 

Skyldig A-skat i alt, afrundet

 

3.967 kr.

Skyldig indeholdelse i alt

 

4.875 kr.

Landsskatteretten stadfæster således Skattestyrelsens afgørelse.