Afgørelse af 22. juni 2021

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomstår 2017

Overførsel af ægtefælles uudnyttet underskud

Nej

Ja

Nej

Indkomstår 2018

Overførsel af ægtefælles uudnyttet underskud

Nej

Ja

Nej

Faktiske oplysninger

Klageren har for indkomstårene 2017-2018 selvangivet lønindkomst fra Frankrig med henholdsvis 1.798.766 kr. og 1.667.905 kr., hvortil klageren har selvangivet betalt udenlandsk indkomstskat med henholdsvis 132.318 kr. og 87.519 kr.

Det fremgår af klagerens årsopgørelse for 2017, at klagerens personlige indkomst udgør den udenlandske indkomst efter AM-bidrag, gruppelivsforsikring og bidrag til pension, mens klageren har en kapitalindkomst på -52.037 kr. og ligningsmæssige fradrag på -53.939 kr. Klagerens skattepligtige indkomst udgør således 1.495.740 kr. Såfremt der ses bort fra den udenlandske indkomst, vil klagerens skattepligtige indkomst derimod være negativ.

Det fremgår af klagerens årsopgørelse for 2018, at klagerens personlige indkomst udgør den udenlandske indkomst efter AM-bidrag, gruppelivsforsikring og bidrag til pension, mens klageren har en kapitalindkomst på -64.602 kr. og ligningsmæssige fradrag på i alt -59.308 kr. Klagerens skattepligtige indkomst udgør således 1.356.339 kr. Såfremt der ses bort fra den udenlandske indkomst, vil klagerens skattepligtige indkomst derimod være negativ.

Af klagerens årsopgørelser for 2017-2018 fremgår det, at der er givet creditlempelse i skatteberegningen med den betalte udenlandske indkomstskat, som klageren har selvangivet.

I forbindelse med selvangivelsen har klageren angivet, at klageren ikke opfylder betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33 A, og at klageren ikke ønsker lempelse efter ligningslovens § 33 A.

Det fremgår ligeledes af klagerens årsopgørelser for indkomstårene 2017-2018, at klageren i begge indkomstår har fået overført sin ægtefælles uudnyttede personfradrag. Dette forhold må således betyde, at klagerens ægtefælle har haft en skattepligtig indkomst på 0 kr. eller mindre.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt overførsel underskud mellem klageren og dennes ægtefælle.

Hertil har Skattestyrelsens anført følgende begrundelse:

”Du kan ikke få overført din ægtefælles uudnyttede underskud.

I modsætning til indkomståret for 2016, hvor du havde lønindkomst i Danmark, så sker der ikke automatisk overførsel af din ægtefælles uudnyttede underskud i årene 2017 og 2018 pga. din udenlandske indkomst. Reglerne står i personskattelovens § 13, stk. 4 og 5.

I henhold til den juridiske vejledning C.F.2.4 fremgår det at:

”Ved overførsel af underskud mellem ægtefæller efter PSL § 13, stk. 2 eller 4, skal der ved opgørelsen af ægtefællernes skattepligtige indkomst og personlige indkomst ses bort fra personlig indkomst, der ikke bliver beskattet i Danmark, men som bliver beskattet i udlandet. Se PSL § 13, stk. 5.

For at der kan ses bort fra den udenlandske indkomst, skal indkomsten kunne beskattes i udlandet i sin helhed. Er beskatningsretten til den udenlandske personlige indkomst f.eks. delt mellem Danmark og udlandet, er betingelsen for at se bort fra den udenlandske indkomst ikke opfyldt.

Det er alene ved overførsel af underskud mellem ægtefæller, der kan ses bort fra udenlandsk indkomst, og ikke ved fremførsel af underskud hverken for den ægtefælle, der har udenlandsk indkomst eller for den anden ægtefælle.

Ved underskudsopgørelsen bliver der set bort fra udenlandsk indkomst, hvis der kan opnås skattefritagelse eller skattelempelse efter en DBO eller LL § 33. Det er uden betydning, om skattelempelsen efter en DBO sker efter exemptionsmetoden eller creditmetoden.”

Årsopgørelserne for 2017 og 2018 er efter vores vurdering dannet i overensstemmelse med reglerne i den juridiske vejledning vedrørende overførsel af underskud mellem ægtefæller, når der foreligger udenlandsk indkomst.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at klageren er berettiget til at få overført underskud i sin ægtefælles skattepligtige indkomst.

Til støtte for påstanden har klageren anført følgende:

”(…)

I begrundelsen for afslaget henviser Skattestyrelsen til Kildeskattelovens §24a. Den nævnte bestemmelse fastslår, at der er overensstemmelse mellem hæftelsen for f.eks. en gæld og fradragsretten for de hertil svarende renteudgifter, hvilket jeg på ingen måde bestrider.

Min hustru og jeg har således hver især i indkomstopgørelserne for 2017 og 2018 medregnet halvdelen af renteudgifterne, svarende til den del af gælden i ejendommen som vi hæfter for.

Det er imidlertid min opfattelse, at dette ikke har indflydelse på reglerne om overførsel af underskud mellem ægtefæller!

Reglerne om overførsel af underskud mellem ægtefæller findes i Personskattelovens §13. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår det således, at underskud i den skattepligtige indkomst kan overføres mellem ægtefællerne, såfremt de er samlevende ved årets udgang.

Min hustru og jeg har således været samlevende hele tiden og dermed også ved udgangen af såvel 2017 og 2018.

Da tilladelse til overførsel af underskud i den skattepligtige indkomst mellem ægtefæller ikke er gjort betinget af andre forhold, herunder om den ene ægtefælle har dansk eller udenlandsk indkomst, skal jeg hermed fastholde at jeg for de omhandlede indkomstår er berettiget til at få overført underskud i den skattepligtige indkomst fra min hustru.”

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af statsskattelovens § 4, at det som udgangspunkt er alle indtægter, som skal medtages i den skattepligtige indkomst, uanset om de hidrører fra Danmark eller udlandet.

Det fremgår af personskattelovens § 13, stk. 5, at ved overførsel efter stk. 2 eller 4 af underskud mellem ægtefæller ses der ved opgørelsen af ægtefællernes skattepligtige indkomst og personlige indkomst i denne forbindelse bort fra personlig indkomst, der beskattes i udlandet og ikke her i landet. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, hvor skatten er nedsat i henhold til bestemmelsen i ligningslovens § 33 A, eller efter sømandsbeskatningslovens §§ 5-8.

Ifølge cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven, omhandler § 13, stk. 5, udenlandsk personlig indkomst, for hvilken der kan opnås skattefritagelse eller skattelempelse i henhold til en dobbeltbeskatningsaftale eller ligningslovens § 33.

Det følger af ligningslovens § 33, at skat, der er betalt til fremmed stat, til Grønland eller Færøerne og opkrævet af indkomst fra kilder dér, det være sig ved direkte påligning eller indeholdelse, kan fradrages i de indkomstskatter til stat og kommune, der skal svares af denne indkomst i Danmark. Denne lempelse indebærer, at der beregnes fuld dansk skat af den udenlandske indkomst, men at der gives fradrag for den betalte udenlandske skat. Dette betegnes som creditlempelse.

Der kan henvises til Landsskatterettens afgørelse af 15. juni 2006, offentliggjort i SKM2006.459.LSR, hvor der ved opgørelsen af ægtefællers skattepligtige indkomst til brug for overførsel af underskud, blev set bort fra klagerens personlig indkomst, der var beskattet i Tyskland, da denne indkomst var lempet efter creditmetoden i den danske skatteberegning. Ægtefællens underskud kunne som følge heraf ikke overføres i klagerens udenlandske indkomst.

Klageren har for indkomstårene 2017-2018 selvangivet lønindkomst fra Frankrig. I den forbindelse har klageren angivet, at klageren ikke er omfattet af ligningslovens § 33 A.

Det fremgår af klagerens årsopgørelser for indkomstårene 2017-2018, at der er givet creditlempelse i den danske skatteberegning for klagerens betalte skat i udlandet. Dette ses at være i overensstemmelse med ligningslovens § 33.

Landsskatteretten finder, at der ved opgørelsen af ægtefællernes skattepligtige indkomst til brug for overførsel af underskud i henhold til personskattelovens § 13 stk. 2 eller 4, skal ses bort fra klagerens udenlandske indkomst, der er beskattet i udlandet, uanset at indkomsten er medregnet ved den danske skatteberegning, jf. personskattelovens § 13, stk. 5, in fine.

Der er herved henset til, at det fremgår af ordlyden af bestemmelsen i personskattelovens § 13, stk. 5, at der ved opgørelsen af ægtefællernes indkomst til brug for overførsel af underskud netop ses bort fra personlig indkomst, der beskattes i udlandet, og at dette i praksis er fortolket som omfattende indkomst, hvor der kan opnås skattelempelse efter creditmetoden, som i klagerens tilfælde er opnået på baggrund af ligningslovens § 33.

Det er en forudsætning for overførsel af underskud mellem ægtefæller efter personskattelovens § 13, stk. 2 eller 4, at en af ægtefællerne har et uudnyttet underskud, der kan modregnes i den anden ægtefælles positive skattepligtige indkomst.

I nærværende sag kan ægtefællens uudnyttet underskud som følge af ovenstående gennemgang ikke overføres i klagerens udenlandske indkomst. Når der ses bort fra klagerens udenlandske indkomst, er klagerens skattepligtige indkomst herefter negativ. Klageren har derfor ikke anden skattepligtig indkomst, som ægtefællens underskud kan modregnes i.

Klageren kan dermed ikke få overført ægtefællens underskud for indkomstårene 2017-2018.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.