Afgørelse af 18. august 2021

Klagepunkt

Skattestyrelsens

afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Indkomståret 2010

     

Spansk pension

186.182 kr.

Forældet

186.182 kr.

Indkomståret 2011

     

Spansk pension

186.262 kr.

Forældet

186.262 kr.

Indkomståret 2012

     

Spansk pension

186.092 kr.

Forældet

186.092 kr.

Indkomståret 2013

     

Spansk pension

191.859 kr.

Forældet

191.859 kr.

Indkomståret 2014

     

Spansk pension

192.256 kr.

Forældet

192.256 kr.

Indkomståret 2015

     

Spansk pension

192.835 kr.

Forældet

192.835 kr.

Indkomståret 2016

     

Spansk pension

192.973 kr.

Forældet

192.973 kr.

Faktiske oplysninger

Skattestyrelsen har i forbindelse med Money Transfer projektet modtaget oplysninger om, at klageren har fået pengeoverførsler fra Spanien.

Beløbene er modtaget fra Spanien og indsat på klagerens konto i [finans1] med kontonummer […84].

Ifølge materiale fra klagerens revisor fremgår det, at de modtagne beløb vedrører en offentlig permanent invaliditetsydelse fra Spanien. Ifølge revisor er ydelsen fritaget for beskatning i Spanien.

Klagerens revisor har sendt årsopgørelser for indkomstårene 2013-2019 fra de spanske myndigheder, hvor pensionsbeløbene fremgår. Der er tale om udbetalinger fra ”Seguridad Social” (Social Sikring). Det fremgår af lønsedlen ”rentas exentas del impuetos” (indkomstskat fritaget). Videre fremgår ”jubilacion” (pensionering).

For årene 2010 til 2012 foreligger ingen årsopgørelser, men klagerens revisor har oplyst at pensionen hvert år har været ca. 25.000 Euro.

Pensionen for de pågældende indkomstår har Skattestyrelsen herefter beregnet til:

lndkomstår

Beløb i Euro

Kurs på Euro

Beløb i danske kroner

2010

25.000,00

744,73

186.182

2011

25.000,00

745,05

186.262

2012

25.000,00

744,37

186.092

2013

25.725,70

745,79

191.859

2014

25.789,96

745,47

192.256

2015

25.854,50

745,85

192.835

2016

25.919,18

744,52

192.973

2017

25.984,00

743,86

193.284

2018

26.400,64

745,31

196.766

2019

26.875,52

746,59

200.649

Klagerens revisor har oplyst, at klageren har oplyst til ham, at klageren vendte hjem til DK i 2004, og rettede henvendelse til skattemyndigheden (dengang [by1] Kommune) vedr. pensionen fra Spanien. Revisor har oplyst, at klageren i den forbindelse har oplyst, at hun fik en skrivelse fra skattemyndighederne, hvoraf det fremgik, at pensionen fra Spanien var skattefri.

Skattestyrelsen har ikke i deres arkiver materiale som viser, at klageren i 2004 har fået en skrivelse om den spanske pension.

Klagerens revisor har oplyst, at klageren heller ikke selv kan finde den pågældende skrivelse.

Klagerens revisor har i forbindelse med klagebehandlingen sendt pensionsberegninger fra 2004 og 2007, hvoraf fremgår, at der er taget hensyn til en udenlandsk pension.

Klagerens årsopgørelse for 2004 viser, at der ikke er medregnet udenlandsk pension.

Skattestyelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens indkomst med pensioner fra Spanien.

Som begrundelse har Skattestyrelsen anført:

”1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og afgørelse

Den danske indkomstbeskatning bygger på globalindkomstprincippet. Det betyder, at personer, der er er fuldt skattepligtige her til landet, er skattepligtige af deres samlede indkomst, hvad enten den hidrører her fra landet eller fra udlandet, jf. statsskattelovens § 4.

Du har modtaget invalidepension fra Spanien, siden du vendte hjem til Danmark i 2004. Det er oplyst, at pensionen er skattefri i Spanien.

Med virkning fra 1. januar 2009 er dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Spanien ophævet. I forbindelse med ophævelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev der lavet nogen overgangsregler, men du anses ikke for omfattet af disse overgangsregler.

Pension modtaget fra Spanien anses således for skattepligtig til Danmark. Der er fremsendt årsopgørelser fra Spanien for indkomstårene 2013 til 2019. Det er oplyst, at der ikke foreligger årsopgørelser for 2010 til 2012, og der er heller ikke kontoudtog fra pengeinstituttet, men beløbet udgør cirka 25.000 Euro om året.

Ud fra ovenstående materiale godkendes det, at pension for 2010 til 2012 ansættes til 25.000 Euro om året, mens der for de efterfølgende år bruges de faktisk modtagne beløb. Ved omregn danske kroner bruges årsgennemsnitskursen for Euro for de enkelte indkomstår(bilag 1).

(………)

”Ligningsfrist og ekstraordinær ansættelse

Reglerne om skattemyndighedernes frister for ændring af skatteansættelser findes i skatteforvaltningsloven.

Hovedreglen er skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, som bestemmer, at der ikke kan afsendes varsel om ændring af skatteansættelsen senere end den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb.

Skatteansættelsen skal være foretaget senest 1. august i det 4. år efter indkomstårets udløb.

Fristerne for fysiske personers skatteansættelser suppleres af en særlig kort ligningsfrist.

Denne korte ligningsfrist er reguleret i Bekendtgørelse 1095 af 15. november 2005 (til og med 2012) og Bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013.(fra 2013) og Bekendtgørelse 2018-11-14 nr. 1305 (fra 2018), og gælder kun for personer, de r har enkle økonomiske forhold.

Da du ikke har enkle økonomiske forhold jævnfør bekendtgørelsernes § 1, stk. 1, da du modtager pension fra udlandet, er du ikke omfattet af den korte ligningsfrist.

Indkomstårene 2017, 2018 og 2019 behandles åledes efter de ordinære genoptagelsesregler i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, kan en skatteansættelse foretages eller ændres, hvis du eller nogen på dine vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at Skattestyrelsen har foretaget en ansættelse på et forkert eller ufuldstændigt grundlag. Det står i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5

Det er vores opfattelse, at du som minimum har handlet groft uagtsomt. Betingelsen for ekstraordinær ansættelse af årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er derfor opfyldt.

Dette begrundes med:

At du har modtaget pension fra Spanien siden 2004, hvor du er blevet fuldt skattepligtig Danmark, som du ikke har medregnet i din indkomst.

Samme forhold gør sig gældende for alle år.

Efter forarbejderne til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1 nr. 5, er begreberne forsæt og grov uagtsomhed identiske med de tilsvarende begreber i skattekontrollovens afsnit 3. Dvs. at anvendelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens§ 27, stk. 1, nr. 5, forudsætter, at der foreligger et strafbart forhold. Uanset dette er anvendelsen af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, ikke betinget af, at der gøres strafansvar gældende, eller at en gennemført straffesag resulterer i en fastsættelse af straf. Begrundelsen er, at frifindelse i straffesagen kan hænge sammen med en straffesags særlige karakter, f.eks. at der gælder andre krav til bevisets styrke end i skatteansættelsessagen.

Afgørende for spørgsmålet om der er handlet groft uagtsomt, er de forudsætninger du havde på tidspunktet, hvor handlingen blev udført.”

—–

”Skattestyrelsen skal bemærke, at i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, kan told­ og skatteforvaltningen foretage en ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Henset til at du i hele perioden har haft bopæl i Danmark, og ikke har haft anden tilknytning til Spanien end modtagelsen af pension, burde du vide, at pensionen skulle beskattes i Danmark, og undladelsen af at selvangive pensionen i Danmark må derfor anses for mindst groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Det tidligere anførte om, at du tidligere har taget kontakt til skatteforvaltningen i [by1] kommune i 2004, kan ikke tillægges betydning ved vurderingen af din uagtsomhed, da det ikke er nærmere dokumenteret, hvilken vejledning du har modtaget fra skatteforvaltningen i [by1] kommune.

Efter indsigelse fastholdes det således, at forholdet mindst må anses for at være groft uagtsomt, hvorfor betingelserne for ekstraordinær ansættelse af årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

2016, efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er opfyldt.

6 måneders reaktionsfrist

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, fremgår det, at en ekstraordinær ansættelsesændring af din indkomst for årene 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 er betinget af, at der sker varsling senest 6 måneder efter vi har fået viden om det forhold der begrunder fravigelsen af fristerne i skatteforvaltningslovens § 26.

Det følger af domspraksis at 6 måneders fristen løber fra det tidspunkt, hvor vi har det nødvendige grundlag, til at foretage en korrekt ansættelse.

Den 13. oktober 2020 har vi modtaget de sidste oplysninger fra din revisor i form af oplysningssedler fra Spanien vedrørende modtaget pension.

Vi har derfor tidligst den 13. oktober 2020 modtaget tilstrækkelige oplysninger, til at foretage en korrekt skatteansættelse. 6 måneders fristen er derfor overholdt.

3 måneders ansættelsesfrist

Når vi rettidigt har varslet en ekstraordinær ansættelsesændring, skal der træffes afgørelse om ændring senest tre måneder efter den dato, hvor varsling er afsendt. Dette står i skatteforvaltningslovens§ 27, stk. 2, 2. punktum. Vi har sendt forslag til dig den 27 oktober 2020. 3 måneders fristen er derfor overholdt. ”

Skattestyrelsen har de supplerende oplysninger om pensionsberegning for 2004 udtalt:

”Ifølge de fremsendte dokumenter fremgår det, at skatteyder har oplyst til pension kontoret, at der er modtaget pension fra udlandet, hvilket alene er brugt i forbindelse med pensionsberegning.

I henhold til Skattestyrelsens sagsfremstilling fremgår det, at Skattestyrelsen ikke på noget tids-

punkt har været orienteret/oplyst om, at skatteyder har modtaget udenlandsk pension.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at ansættelserne for 2014-2016 ikke er gyldige, da klageren ikke har handlet groft uagtsomt, hvorfor ansættelserne ikke har kunnet foretages efter udløbet af den ordinære ligningsfrist.

Til støtte herfor har repræsentanten anført:

”Skattestyrelsen har på baggrund af en gennemgang af skatteårene 2010-2019 ændret indkomster i nævnte år med 1.919.158 kr. ved en afgørelse af 5. januar 2021.

Forhøjelsen vedrører pension for Spanien i årene 2010-2019, som [person1] har fået indsat på sin konto i Danmark.

[person1] flyttede til Danmark i 2004 hvor hun meddelte [by1] Kommune, at hun oppebærer udenlandsk pension som blev indrapporteret til beregning af dansk pension, da den udenlandske pension blev sidestillet med en danske social pension.

[by1] Kommune meddelte, at kommunen indhenter og indberetter oplysninger om [person1]s økonomiske forhold til og fra Skattemyndighederne med videre.

[person1] var således af den opfattelse, at hendes dokumenterede oplysninger om sin udenlandske pension var danske myndigheder herunder SKAT fuldt bekendt.

[person1] var samtidig af den opfattelse, at hun ikke særskilt skulle opgive sin spanske pension, da denne var underlagt spansk skattepligt.

[person1] har ikke forsætligt eller groft uagtsomt tilbageholdt oplysninger om sin spanske pension, tværtimod har hun ved tilflytning og efterfølgende oplyst [by1] Kommune herom.

Disse oplysninger har blandt andet indgået i beregning af nedsat pension fra Danmark.

[person1] kan siges at have været retsvildført om regler for beskatning af pensioner oppebåret fra Spanien, men hun har ikke handlet forsætligt eller groft uagtsomt, da hun selv har oplyst [by1] Kommune om sine udenlandske pensioner.

Det er skatteyders opfattelse, at Skatteforvaltningslovens §27 stk. 1 nr. 5 om skatteansættelser ved forsætligt eller groft uagtsom handling, ikke bør anvendes, da forudsætningen for anvendelse af §27 stk. 1 nr. 5 om at der foreligger et strafbart forhold ikke på nogen måde kan anerkendes.

Skatteyder har efter henvendelse fra SKAT forstået de skattemæssige forhold for beskatning af pensioner fra Spanien og er indstillet på at lade sig beskatte efter hovedreglen i Skatteforvaltningslovens §26 stk. 1 for skatteårene 2017, 2018 og 2019.

Det bør også indgå i vurderingen at skatteyder er en ældre invalidepensionist på 83 år, som ved sin tilflytning i 2004 og efterfølgende har været oplysende om sine pensionsforhold fra Spanien og ikke har gjort forsøg på at skjule forholdet.”

Landsskatterettens afgørelse

Sagen drejer sig alene om, hvorvidt skattemyndigheden har været berettiget til at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2010-2016.

Skattemyndigheden kan som hovedregel ændre en skatteansættelse indtil 3 år og 4 måneder efter indkomstårets udløb. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Efter udløbet af den ordinære frist kan skatteansættelsen ændres ekstraordinært efter bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 27.

Skattestyrelsen kan således ændre en skatteansættelse, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Det er dog en forudsætning, at Skattestyrelsen foretager en sådan ansættelse indenfor fristerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Skattestyrelsen skal således varsle ændringerne senest 6 måneder efter, at de har fået kundskab om forholdet og ydermere skal der træffes afgørelse senest 3 måneder efter varslingen.

Genoptagelse er i øvrigt begrænset af forældelsesfristen på 10 år, jf. bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 34a.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om den er positiv eller negativ. Det følger af den dagældende skattekontrollovs § 1, stk. 1.

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig indkomst. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Indtil opsigelsen af Den dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomst gjaldt at pensioner kun kunne beskattes i bopælslandet. Det fremgik af artikel 18 i den for 2004 gældende overenskomst.

Klageren er indrejst i Danmark fra Spanien i 2004. Klageren får pension fra Spanien og ifølge det oplyste er der ikke betalt spansk skat af pensionen.

Klageren har ved indrejse til [by1] kommune oplyst, at hun modtager udenlandsk pension og det fremgår også, at der i 2004 og 2007 er taget hensyn hertil ved pensionsberegningen. Klageren har oplyst, at hun har fået en skrivelse fra skattemyndigheden (dengang [by1] kommune) om, at pensionen var skattefri. Klageren har dog ikke kunnet dokumentere dette og Skattestyrelsen har heller ikke fundet noget materiale herom i deres arkiver.

Da klageren indrejste til Danmark fra Spanien, hvorved hun blev hjemmehørende i Danmark, skulle den spanske pension beskattes i Danmark også efter de regler, som gjaldt før opsigelse af overenskomsten.

Af årsopgørelsen for 2004 ses, at klageren ikke har selvangivet den spanske pensionsindtægt.

Det forhold, at klageren har oplyst om sin spanske pension til [by1] Kommunes pensionskontor ses ikke at ændre ved, at hun også har en selvangivelsespligt. Særligt det forhold, at der ikke er betalt skat af pensionen i Spanien burde have fået klageren til at undre sig over, at hun så ikke skulle beskattes i Danmark. Om ikke før burde klageren i forbindelse med, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev opsagt have undret sig over, at der ikke skulle betales skat af den spanske pension.

Det må herved også henses til, at personer, som får pension fra enten Spanien eller Danmark må have haft en interesse i, at få afklaret deres skattemæssige forhold i relation til, hvilket land de skulle betale skat til, da dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev opsagt.

Når klageren således hvert år har fået sin årsopgørelse uden, at den spanske pension har fremgået og klageren ikke har reageret på det finder retten, at det må anses for groft uagtsomt særligt, når der ikke er betalt skat af pensionen i Spanien.

Det bemærkes, at fristreglerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 er overholdt, hvilket i øvrigt heller ikke er bestridt.

Afgørelsen stadfæstes således.