Afgørelse af 24. august 2021

Gældsstyrelsen har givet afslag på anmodning om henstand med betaling af gæld omfattet af særskilt lønindeholdelse.

Landsskatteretten stadfæster Gældsstyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

Gældsstyrelsen varslede den 7. januar 2021 klageren om særskilt lønindeholdelse med 12 % til dækning af gæld vedrørende medielicens, opkrævningsgebyrer og inddrivelsesrenter.

Den 5. februar 2021 traf Gældsstyrelsen afgørelse i overensstemmelse med varslet. Gælden blev den 5. februar 2021 opgjort til 9.800,32 kr.

Klageren henvendte sig til Gældsstyrelsen den 15. april 2021. Af henvendelsen fremgår følgende:

”Hvad sker der lige? At indeholde 400 kr/mnd af en indkomst efter skat på 6025 kr? Helt ude af proportioner selvom jeg opholder mig på Filippinerne og udgiftsniveauet ikke er det samme som i DK. Husleje 12500 peso. El,vand,gas,internet/telefon og TV er i snit 9200 peso. 2000 peso/mnd. i visa omk. Omk. i forbindelse med transfer af pension til min venindes PH konto er min. 2500 peso/ mnd. 26200 peso/mnd i alt, hvilket til dagens officielle kurs er 3360 kr. Svært nok at overleve specielt i den nuværende situation med corona restriktioner som for mit vedkommende har betydet karantæne i mere end et år som udlænding og over 65. Har da slet ikke midler til at blive vaccineret eller for den sags skyld få ordnet mine tænder der er i en miserabel tilstand. Returnere til DK er helt udelukket. En OMMER som skal annulleres NU!”

Den 21. april 2021 sendte Gældsstyrelsen et brev til klageren, hvor Gældsstyrelsen bad om dokumentation og oplysninger vedrørende udgifterne i dansk valuta til husleje, el/gas, vand og varme.

Klageren sendte den 29. april 2021 et budgetskema til Gældsstyrelsen. I forbindelse med indsendelsen anførte klageren følgende:

”Vedhæftet budgetskema uden underskrift. Er simpelthen ikke muligt lige pt.

Er i den grad træt af at bruge tid på og ikke mindst bekymre mig om min fremtidige økonomi pga. så åbenlys inkompetence du/I udviser alene ved overhovedet at indeholde i min løn, som I jo ved kun består af folkepensionens grundbeløb samt PFA. Havde jeg været bosiddende i DK var det ALDRIG kommet på tale med en lønindeholdelse. Forlanger lønindeholdelsen annulleret med tilbagevirkende kraft øjeblikkeligt. I modsat fald en meget hurtig afgørelse så jeg kan gå videre med en klage til ombudsmand/ ankenævn inden det bliver for sent. Allerede været nødvendigt at skulle låne af bekendte for at klare til dagen og vejen.”

Af budgetskemaet fremgår følgende indtægter og udgifter:

Indtægter

 

Indtægter efter skat

5.965 kr.

   

Udgifter

 

Husleje

1.590 kr.

El

765 kr.

Gas

38 kr.

Vand

101 kr.

Øvrige udgifter

279 kr.

Klageren har endvidere i budgetskemaet oplyst følgende:

”Eventuelle øvrige udgifter på 279 kr/måned vedrører udgiften til forlængelse af opholdstilladelse, hvilket i min optik bør indgå under nødvendige udgifter. Derudover vil jeg godt lige oplyse Jer om at bolig- samt sygesikring er ukendte begreber her i PH, hvilket i min optik bør inddrages i en samlet vurdering af rådighedsbeløb efter lønindeholdelse.

Har qua [Diverse] lockdown ikke adgang til hverken printer eller scanner, hvorfor jeg ikke kan underskrive budgetskema. I og med at jeg skal logge ind med Nem id for at sende

skemaet til Jer må jeg gå ud fra at det er dokumentation nok.”

Af klagerens indkomstoplysninger fremgår følgende om hans indkomst i februar, marts og april 2020:

Udbetaling Danmark Pension

Februar

Marts

April

A-indkomst uden AM-bidrag

6.518 kr.

6.518 kr.

6.518 kr.

Angivet A-skat

971 kr.

1.287 kr.

1.287 kr.

– heraf særskilt lønindeholdelse

237 kr.

315 kr.

315 kr.

– heraf forskudsskat

734 kr.

972 kr.

972 kr.

ATP Tillægspension

Februar

Marts

April

A-indkomst uden AM-bidrag

772 kr.

772 kr.

772 kr.

Angivet A-skat

285 kr.

378 kr.

378 kr.

– heraf særskilt lønindeholdelse

 

92 kr.

92 kr.

– heraf forskudsskat

 

286 kr.

286 kr.

Gældsstyrelsens afgørelse

Gældsstyrelsen har truffet afgørelse om afslag på anmodning om henstand med betaling af gæld omfattet af særskilt lønindeholdelse.

Gældsstyrelsen har som begrundelse anført følgende:

”(…)

Vi har truffet afgørelse om, at vi ikke kan give dig henstand ud fra din ansøgning.

Vi har anvendt din indkomst fra april 2021 og beregnet dit rådighedsbeløb på følgende måde:

Nettoindkomst: + 6.032,00 kr.

Husleje: – 1.590,00 kr.

Vand: – 101,00 kr.

El: – 765,00 kr.

Særskilt lønindeholdelse: – 400,00 kr.

Rådighedsbeløb: 3.176,00 kr.

Det vurderes, at der i rådighedsbeløbet er plads til, at du vil kunne opretholde en beskeden levefod for dig selv.

(…)”

Gældsstyrelsen har ved genvurderingen af sagen i forbindelse med klagen fastholdt afgørelsen. Af Gældsstyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsen fremgår blandt andet følgende:

”(…)

Gældsstyrelsen fastholder afgørelse om fortsat særskilt lønindeholdelse af 26. maj 2021.

Det følger af inddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 2, at Gældsstyrelsen kan bevilge henstand, når skyldneren efter reglerne i § 10, stk. 1 og 3, eller kapitel 7 ikke aktuelt har betalingsevne, eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

Det følger af inddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 2, at der ved afgørelse om særskilt lønindeholdelse skal levnes skyldneren tilstrækkeligt til at opretholde en beskeden levefod, hvilket normalt vil være tilfældet, når lønindeholdelsesprocenten fører til indeholdelse af et beløb på kr. 400 månedligt.

Uanset om skyldneren har betalingsevne efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10 og kapitel 7, kan der træffes afgørelse om særskilt lønindeholdelse, og Gældsstyrelsen kan ikke i forbindelse med særskilt lønindeholdelse bevilge henstand med henvisning til, at klageren ikke aktuelt har betalingsevne, da reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, § 11, stk. 1, § 13, § 17 og kapitel 7 ikke finder anvendelse ved en særskilt lønindeholdelse, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 13.

Det følger af inddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 9, at fremkommer skyldneren med indsigelser, vurderer Gældsstyrelsen, om skyldner, hvis den særskilte lønindeholdelse iværksættes, kan opretholde en beskeden levefod. Viser vurderingen, at skyldner, hvis den særskilte lønindeholdelse iværksættes, bliver velfærdstruet, kan der bevilges henstand efter § 11, stk. 2.

Ved vurdering af om skyldner bliver velfærdstruet, gælder der ikke regler om, at skyldner skal have et bestemt beløb til rådighed efter særskilt lønindeholdelse.

Der skal foretages en konkret vurdering af, om skyldneren kan opretholde en beskeden husførelse og levefod ud fra skyldners samlede nettoindtægt og nødvendige udgifter.

Østre Landsret har i kendelse af 26. september 2012 fundet at et rådighedsbeløb på ca. kr. 3.000 var tilstrækkeligt for at klageren kunne opretholde en beskeden levefod efter retsplejelovens § 509, jf. SKM2013.149.Ø.

Konkret vurdering af, om klager kan opretholde en beskeden husførelse og levefod:

Pension Udbetaling Danmark, juni 2021 (netto) kr. 5.546,00

ATP, juni 2021 (netto) kr. 486,00

Nettoindkomst kr. 6.032,00

Nødvendige udgifter:

Husleje kr. 1.590,00

Gas kr. 38,00

El kr. 765,00

Vand kr. 101,00 kr. -2.494,00

Rådighedsbeløb før træk til særskilt lønindeholdelse kr. 3.538,00

Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at udgifter vedrørende husleje, gas, el og vand må anses for nødvendige udgifter til opretholdelse af en beskeden husførelse og levefod.

Det resterende beløb på kr. 3.538,00 før særskilt lønindeholdelse må ud fra en samlet vurdering af borgerens forhold anses for tilstrækkeligt til, at borgeren kan opretholde en beskeden husførelse og levefod.

(…)”

Klagerens opfattelse

Det er klagerens opfattelse, at anmodningen om henstand skal imødekommes.

Som begrundelse herfor har klageren anført følgende:

”(…)

Hvad jeg havde forventet fra en inkompetent og uvidende/arrogant sagsbehandler. Hvorfor har jeg udgifter i forbindelse med transfer fra min konto til min venindes konto og hvorfor jeg har nødvendige udgifter til forlængelse af opholdstilladelse her i PH? Skriger til himlen at du er inkompetent og generelt underestimeret hvad angår vurdering af dine klienters situation udenfor DK. Forlanger en komplet aktindsigt vedr. både din person samt AL korrespondance vedr. denne sag! Har oplevet adskillige bureaukrater de sidste 4 år,- men du slår rekorden som den værste. Til din orientering klager jeg selvklart over din vanvittige/ arrogante konklusion til dine overordnede. Jeg er virkelig vred og vil gå hele vejen for at få ret. Har i øvrigt aldrig bedt om eftergivelse af aktuel gæld! Noget du i din syge argumentation/mangel på samme selv har fundet på. Stopper ikke før du er fjernet fra din stilling. En katastrofe i min optik at du med ukendskab til forhold i udland og uden at læse beskeder overhovedet sidder og bestemmer over menneskeskæbner udenfor DK. Rendt tør for negative superlativer i bestræbelser på at beskrive din ageren, men jeg kan love dig at jeg/ min familie vil følge sagen helt til en afslutning, hvilket jeg med succes har gjort 3-4 gange tidligere siden 2016. Du skal ikke på nogen måde ødelægge mit i forvejen ikke specielt lukrative liv her i PH,- det er helt sikkert! [Diverse]virus eller ej, så skal jeg nok få skovlen under dig og din arrogante og bureaukratiske/inkompetente beslutning. Kopi sendt til Skat og ombudsmand til orientering.”

Klageren har den 6. juli 2021 sendt bemærkninger til Skatteankestyrelsen. Af klagerens bemærkninger fremgår følgende:

”Tak for kvittering for modtagelse af ankesag. Først og fremmest vil jeg klage over sagsbehandler [Navn udeladt] hos Gældsstyrelsen som jeg finder inkompetent, arrogant og uegnet til at behandle sager vedr. inddrivelse af gæld i udlandet. F.eks ved hun ikke at man som udlænding skal forlænge sin opholdstilladelse løbende her i PH samt at det er forbundet med omkostninger at overføre min pension til pengeinstitut her i landet. Mit Mastercard udløb 20. august sidste år og mit danske pengeinstituts politik er at de IKKE sender nye kort til udlandet. Derfor har jeg allieret mig med en lokal og overfører via min netbank til hans konto. Koster 55 kr.i gebyr i min bank og et kurstab/omkostninger i modtagers bank på 5-6 %. I gennemsnit ca. 300 kr/mnd. Min forlængelse af visa/opholdstilladelse koster 260 kr/2000 peso pr. mnd. Udgifter der i min optik er nødvendige selvom de ikke er nævnt i det danske budgetskema som sagsbehandler krampagtigt forholder sig til trods gentagne mails fra undertegnede. Har flere gange oplyst sagsbehandler at ALLE udgifter i forbindelse med lægekonsultation/indlæggelse betales af patienten her i PH. Ingen sygesikring overhovedet. Endelig kan jeg oplyse at hverken [Navn udeladt] eller 3 af hendes kolleger har oplyst hvad et rimeligt rådighedsbeløb efter nødvendige udgifter er! Har forøvrigt i forbindelse med aktindsigt kunnet konstatere at de selvsamme kolleger har afgivet fuldstøndig enslydende argumenter for at fastholde [Navn Udeladt] afgørelse? Endelig vil jeg lige gøre opmærksom på at der i Gældstyrelsen mail til Jer optræder et rådighedsbeløb FØR lønindeholdelse! Behøver vist ikke at nævne at denne sag allerede har haft konsekvenser for undertegnede. Dels mentalt og dels økonomisk. Har allerede været nødvendigt for mig at låne af familie og venner. Håber derfor at I afviser Gældsstyrelsens lønindeholdelse med opsættende virkning og de 1600 kr. indeholdt til nu returneres til min NEM konto. Uagtet [Navn udeladt] uden belæg giver udtryk for jeg ønsker eftergivelse af gæld er det ikke og har aldrig været tilfældet. Henstand er hvad jeg beder om. Til allersidst i denne mail vil jeg undskylde at jeg ikke reagerede på første besked fra Gældsstyrelsen vedr. lønindeholdelse. Skyldes udelukkende min vurdering af at det måtte være en fejl at foretage lønindeholdelse af folkepensionens grundbeløb. Ville aldrig være sket hvis jeg stadig opholdt mig i DK. Ønsker Jer en god dag og håber at høre fra Jer meget snart. Mvh. [person1].

Vedhæfter fil vedr. udgiften til visa. Lige nu er kursen på 1000 peso = 127,80 Dkr.”

Den 16. juli 2021 sendte klageren materiale til Skatteankestyrelsen. I den forbindelse anførte klageren følgende:

”(…) Tak for hurtig reaktion, selvom det bestemt ikke er særskilt positivt i forhold til min situation på nuværende tidspunkt at skulle vente flere måneder på en afgørelse. Allerede meget kritisk situation.Forstår simpelthen ikke hvorfor min sag skal omkring Landsskatteretten. Burde ligge lige til højrebenet for Jer at afgøre min sag på baggrund af allerede givne oplysninger og argumenter. Retsmøde for landsretten? Hvad tror du selv, hvis ellers du har sat dig ind i sagen og min økonomi? Vedr. vedhæftede bilag: Generelt er årsagen til at [person2] står nævnt som betaler af div. regninger at jeg som udlænding ikke kan langtidsleje/indgå leveringsaftaler uden en filipinsk statsborger impliceret/stråmand. Sådan er det generelt. Bilag 1: Dækker udgift til internet samt telefon med fri tale til andre Gobe abonnenter nationalt. Fra d. 7 i denne måned er prisen steget til 2250 peso/288 Dkr. pga. overgang til fibernet. Bilag 2: Sidste måneds vandregning. 153 Dkr. 6032Oplevet en stigning på ca. 10 % iløbet af de sidste par måneder. Det samme gælder prisen på el. Regerings beslutning. Bilag 3: Kabel tv 500 peso/64 Dkr. El 6468 peso/826 Dkr. Bilag 4: Uddrag af lejekontrakt. Et-årig kontrakt med udløb medio februar 2022.

Undskylder det forholdsvis sene svar. Ikke ligetil at få fat i kvitteringer og få dem scannet hernede. Af humanitære grunde vil jeg til sidst anmode om omgående stop for lønindeholdelse indtil sagen har været for Landsskatteretten. Hverken du eller dine kolleger i Gældsstyrelsen har kunnet sætte Jer ind i/har forståelse for min situation som reelt er livstruende af flere årsager.”

Vedlagt var ”Transaction slip” fra true money vedrørende betaling af 1.899 filippinske peso til […] tattoo, regning på 1.185,15 filippinske peso, kvittering fra [virksomhed1], regning vedrørende el på i alt 6.468,19 filippinske peso, samt uddrag af lejekontrakt. Det fremgår af lejekontrakten, at den månedlige leje er 12.500 filippinske peso.

Landsskatterettens afgørelse

Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer m.v., herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration af kravet, kan indbringes for Landsskatteretten. Det fremgår af § 17 i gældsinddrivelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer).

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan som led i inddrivelsen tillade henstand med betalingen. Det fremgår af gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 3.

Det fremgår af § 11, stk. 1 og 2, i inddrivelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige), at Gældsstyrelsen kan bevilge henstand, når skyldneren efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 3, eller kapitel 7 ikke aktuelt har betalingsevne, eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 2, at der ved særskilt lønindeholdelse skal levnes skyldneren tilstrækkeligt til at opretholde en beskeden levefod, og at dette normalt anses for at være tilfældet, når lønindeholdelsesprocenten fører til indeholdelse af et beløb på 400 kr. månedligt.

Der kan træffes afgørelse om særskilt lønindeholdelse, uanset om skyldneren har betalingsevne efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10 og kapitel 7, og Gældsstyrelsen kan ikke i forbindelse med særskilt lønindeholdelse bevilge henstand med henvisning til, at klageren ikke aktuelt har betalingsevne, da reglerne i bekendtgørelsens § 10, § 11, stk. 1, § 13, § 17 og kapitel 7 ikke finder anvendelse ved en særskilt lønindeholdelse, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 13.

Fremkommer en skyldner med indsigelser i forbindelse med en særskilt lønindeholdelse, skal restanceinddrivelsesmyndigheden vurdere, om skyldneren kan opretholde en beskeden levefod. Såfremt vurderingen viser, at skyldner vil blive velfærdstruet, hvis særskilt lønindeholdelse iværksættes, kan Gældsstyrelsen bevilge henstand efter § 11, stk. 2. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 9.

Der er ikke regler om, at skyldner skal have et bestemt beløb til rådighed efter særskilt lønindeholdelse. Der skal, på grundlag af skyldnerens samlede nettoindtægter og nødvendige udgifter, foretages en konkret vurdering af, om skyldneren kan opretholde en beskeden husførelse og levefod.

Østre Landsret har ved kendelse af 26. september 2012, offentliggjort i SKM 2013.149 Ø, stadfæstet fogedrettens afgørelse om, at et rådighedsbeløb på ca. 3.000 kr. og 3.200 kr. uden drift af skyldnerens bil var tilstrækkeligt for, at klageren kunne opretholde en beskeden levefod efter retsplejelovens § 509. Det kan udledes af fogedrettens kendelse, at rådighedsbeløbet er beregnet på baggrund af klagerens månedlige nettoindkomst fratrukket månedlige udgifter vedrørende bolig, børnebidrag, medicin og telefon.

Klageren er pensionist og får udbetalt 6.032 kr. (klagerens A-indkomst fratrukket forskudsskatten).

Klageren har i forbindelse med anmodningen om henstand indsendt et budget, hvorved klageren har opgjort sine udgifter. Klageren har herefter månedlige udgifter til husleje på 1.590 kr., til el på 765 kr., til gas på 38 kr., til vand på 101 kr. og udgifter til forlængelse af opholdstilladelse på 260 kr. Derudover har klageren oplyst at han har udgifter på omkring 300 kr. månedligt til bankgebyrer og kurstab, da hans MasterCard udløb sidste år og han derfor må overføre sin pension til en vens konto.

Klageren har efterfølgende oplyst, at hans udgifter til vand og el er steget til henholdsvis 153 kr. og 826 kr., samt at han har udgifter til internet og telefon på 288 kr. og til kabel-tv på 64 kr.

Det er Landsskatterettens vurdering, at udgifter til husleje, el, gas, vand, internet, telefon og tv, i alt 2.959 kr., må anses som nødvendige udgifter til opretholdelsen af en beskeden husførelse og levefod for klageren.

Det anses derimod ikke for godtgjort, at udgifter til forlængelse af opholdstilladelse i Filippinerne og til bankgebyrer og kurstab grundet, at klagerens MasterCard er udløbet, skal anses som nødvendige udgifter til opretholdelsen af en beskeden husførelse og levefod for klageren.

Det resterende beløb på 3.073 kr. før særskilt lønindeholdelse må ud fra en samlet vurdering af klagerens forhold anses for tilstrækkeligt til, at klageren kan opretholde en beskeden husførelse og levefod i Filippinerne, hvis den særskilte lønindeholdelse opretholdes.

Landsskatteretten stadfæster således Gældsstyrelsens afgørelse.