Der er netop truffet afgørelse i en sag, der igen er med til at fastlægge, hvornår der er tale om såkaldte kontrolleret transaktioner mellem selskaber og aktionærer. Læs hele afgørelsen her: SKM2020.4.LSR

Begrebet ”kontrolleret transaktion” er relevant, idet ligningsfristen, altså den periode, hvor Skattestyrelsen kan foretage ændringer af transaktioner og øge beskatningen, er forlænget i forhold til alle andre transaktioner (bortset fra transaktioner, hvor ændringerne sker fordi der er handlet groft uagtsomt eller forsætligt, her kan der reguleres i op til 10 år).

I forbindelse med kontrolleret transaktioner udløber den ordinære ligningsfrist først i det sjette år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, mod 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det indkomstår, Skattestyrelsen ønsker at regulere (der gælder i særlige tilfælde en forkortet ligningsfrist, der er endnu kortere for personer med enkle økonomiske forhold.)

Spørgsmålet i sagen var om en kapitalnedsættelse ved nedsættelse af aktiernes stykstørrelse og udlodning var omfattet af bestemmelsen, når der er tale om en økonomisk transaktion mellem parter, der er forbundne som nævnt i skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, jf. stk. 2, om bestemmende indflydelse.

Landsskatteretten slog fast at en sådan transaktion var omfattet af begrebet ”kontrolleret transaktion” i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, hvorfor den foretagne forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2009 var foretaget rettidigt, og dermed blev forhøjelsen af klagerens aktieindkomst stadfæstet.

Afgørelsen viser igen, at området for anvendelse af den forlængede ansættelsesfrist for transaktioner mellem aktionærer og selskaber har et meget bredt anvendelsesområde, ligesom det er min erfaring, at kommer man alligevel udenfor de 6 år, skal der ikke meget til før Skattestyrelsen i stedet finder, at der er handlet minimum groft uagtsomt, således at der kan ske regulering i op til 10 år.