Dato for offentliggørelse

23 Dec 2020 09:28

Tidsfrist for afgivelse af høringssvar

01 Feb 2021 23:59

Kontaktperson

Betina Schack Adler Kristensen

Myndighed

Skatteforvaltningen

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

20-0258491

Dokument type

Udkast til styresignal

Overordnede emner

Moms og lønsumsafgift

Emneord

Momsfritagelse, investeringsforening, master-feeder-strukturer, investeringsrisiko

Status

Igangværende høring

Resumé

For at en juridisk enhed, som ikke er omfattet af UCITS-direktivet, momsretligt kan kvalificeres som en investeringsforening, er det bl.a. en betingelse, at “investorerne bærer investeringsrisikoen”.

En række investeringsinstitutter, herunder pensionskasser, indgår i en master-feeder-struktur.

I styresignalet præciseres, at det ved afgørelsen af, hvorvidt et master-investeringsinstitut – som ikke indgår i en fællesregistrering med feeder-instituttet opfylder betingelsen om, at “investorerne skal bære investeringsrisikoen”, skal foretages på baggrund af en vurdering af retsforholdet mellem master-instituttet og de primære investorer, herunder feeder-instituttet.  

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.


1. Baggrund for præcisering af praksis

Porteføljeforvaltningsydelser leveret til investeringsforeninger er momsfritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

De investeringsinstitutter, som kan anses for at være omfattet af det momsretlige begreb “investeringsforening” er ifølge EU-domstolen:

  1. Fonde, der udgør institutter for kollektiv investering i værdipapirer omfattet af UCITS-direktivet, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF.
  2. Fonde, der – uden at udgøre institutter for kollektiv investering omfattet af UCITS-direktivet – fremviser lignende kendetegn som disse og dermed foretager de samme transaktioner, eller i det mindste er sammenlignelige i en sådan grad, at de konkurrerer med dem.

Se, fx EU-Domstolens dom i sag C-424/, Wheels.

For så vidt angår fonde, der ikke er omfattet af UCITS-direktivet, er det Skattestyrelsens opfattelse, at disse fremviser lignende kendetegn og dermed foretager de samme transaktioner eller i det mindste er sammenlignelige i en sådan grad, at de er i konkurrence med fonde omfattet af UCITS-direktivet, når de følgende fem betingelser alle er opfyldt.

  1. Investeringsinstituttet har til formål at foretage kollektiv investering
  2. Investeringsinstituttet investerer ud fra princippet om risikospredning
  3. Investorerne bærer investeringsrisikoen og investeringsafkastet afhænger af investeringerne
  4. Investeringsinstituttet er undergivet et særligt statsligt tilsyn
  5. Investeringsinstituttet er undergivet de samme konkurrencebetingelser og appellerer til den samme kreds af investorer som UCITS-investeringsinstitutterne

Se, Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit D.A.5.11.9.2.

En række investeringsinstitutter indgår i såkaldte “master-feeder-strukturer”, hvor et investeringsinstitut (feeder-instituttet) investerer sine aktiver i et andet investeringsselskab (master-instituttet)

En række brancheorganisationer har rettet henvendelse til Skattestyrelsen i forhold til, om der i master-feeder-strukturer skal anlægges en transparensbetragtning ved vurderingen af, hvorvidt betingelsen om, at “investorerne skal bære investeringsrisikoen”, er opfyldt. På den baggrund finder Skattestyrelsen anledning til at præcisere praksis.

2. Det retlige grundlag

Af momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f fremgår:

“Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

11) Følgende finansielle aktiviteter:

(…)

f) Forvaltning af investeringsforeninger”

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g.

Direktivets artikel 135, stk. 1, litra g) har følgende ordlyd:

“1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(…)

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne.”

3. Praksis

For at et investeringsinstitut – som ikke er omfattet af UCITS-direktivet – fremviser lignende kendetegn og dermed foretager de samme transaktioner eller i det mindste er sammenlignelige i en sådan grad, at det er i konkurrence med fonde omfattet af UCITS-direktivet, er det bl.a. en betingelse, at det er investorerne, som bærer investeringsrisikoen.

Betingelsen indebærer, at det er de fysiske og juridiske personer, som har indskudt midler i investeringsinstituttet, som skal bære investeringsrisikoen. Bæres en væsentlig andel af investeringsrisikoen af andre end investorerne fx en arbejdsgiver eller af investeringsinstituttet som sådan, er det Skattestyrelsens opfattelse, at investorerne ikke bærer investeringsrisikoen. 

I forhold til master-feeder-strukturer, hvor master-instituttet og feeder-instituttet ikke er fællesregistrerede, er det Skattestyrelsens opfattelse, at der i forhold til betingelsen om, at “investorerne skal bære investeringsrisikoen”, skal foretages en vurdering af retsforholdet mellem på  master-instituttet og feeder-instituttet. Derimod er retsforholdet mellem feeder-instituttet og de ultimative investorer uden betydning.  

Der skal således ikke anlægges en transparensbetragtning ved vurderingen af, hvorvidt betingelsen om, at “investorerne skal bære investeringsrisikoen”, er opfyldt.

Som konsekvens kan betingelsen om, at investeringsrisikoen skal bæres af investorerne, også være opfyldt i de tilfælde, hvor feeder-instituttet er en et pensionsselskab, som udelukkende udbyder pensionsprodukter med en tilknyttet garanti. Det er således uden betydning, om det pågældende pensionsselskab i sin egenskab af investor ikke selv opfylder betingelserne for at være en investeringsforening.

4. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.11.9.2.

Herefter er styresignalet ophævet.