Dato for offentliggørelse

07 May 2020 08:01

Tidsfrist for afgivelse af høringssvar

05 Jun 2020 23:59

Kontaktperson

Helge H. Svendsen

Myndighed

Skatteforvaltningen

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

19-0486546

Dokument type

Udkast til styresignal

Overordnede emner

Afgift

Emneord

Punktafgift, afgiftsfritagelse, vareprøver, spiritus, øl, vin

Status

Offentliggjort

SKM-nr

SKM2020.253.SKTST: Styresignal – Offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin – ændring af praksis for afgiftsfritagelse

Resumé

Skattestyrelsen lemper praksis, så prøver af spiritus, øl og vin, der udtages af offentlige myndigheder, fritages for punktafgift

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit E.A.3.1.6.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit E.A.3.1.7.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit E.A.3.2.6.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit E.A.3.3.6.2.


1. Sammenfatning

Efter praksis fritages prøver af spiritus, øl og vin, der udtages af Skatteforvaltningen, for punktafgift.

Skattestyrelsen lemper denne praksis, så prøver af spiritus, øl og vin, der udtages af andre offentlige myndigheder, også fritages for punktafgift. De ændrede regler gælder fra og med 1. februar 2019.

2. Hidtidig praksis

Punktafgifterne af spiritus, øl og vin er harmoniserede afgifter. Det indebærer bl.a., at det på EU-plan fastsættes, hvilke produkter der kan fritages for afgift. Disse regler fremgår af Rådets Direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (strukturdirektivet). Det fremgår af direktivets artikel 27, stk. 2, litra a), at medlemsstaterne kan fritage produkter, der anvendes som analyseprøver, til gennemførelse af tests, der er nødvendige for produktionen, eller til videnskabelige formål, for den harmoniserede punktafgift.

Direktivet er implementeret i dansk lovgivning i spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven. Ifølge § 15, stk. 1, nr. 2, i spiritusafgiftsloven og § 11, stk. 1, nr. 2, i øl- og vinafgiftsloven er der afgiftsfritagelse for varer, der anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende.

Afgiftsfritagelsen gives til den autoriserede oplagshaver som et fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, der skal betales afgift af.

Efter praksis har der hidtil været afgiftsfritagelse for de produkter, som Skatteforvaltningen udtager til kontrol.

3. Baggrund for ændring af praksis

Det er vurderet, at praksis kan lempes inden for den nuværende lovgivning, så prøver af spiritus, øl og vin, der udtages af andre offentlige myndigheder, fx til fødevarekontrol af Fødevarestyrelsen, også fritages for punktafgift.

Der henvises i den forbindelse til afsnit “1.1.6. Øvrige forslag” i lovforslag L 103 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (afgiftssaneringspakke mv.), som blev fremsat den 14. november 2018 og vedtaget ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, at

“Endelig indeholder aftalen initiativer, der ikke kræver lovændringer, men som gennemføres administrativt af Skatteforvaltningen. Det vedrører følgende:

  • Afgiftsfritagelse af offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin.
  • (…)
  • (…)

Afgiftsfritagelse af offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin kan ske uden lovændring. Årsagen er, at der i disse afgiftslove allerede er bestemmelser om, at der sker afgiftsfritagelse for produkter, som anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende. Bestemmelsen er hidtil blevet fortolket sådan, at der kun sker afgiftsfritagelse for de produkter, som Skatteforvaltningen udtager til kontrol. Det vurderes, at der efter den nuværende bestemmelse allerede er hjemmel til at afgiftsfritage produkter, som udtages til f.eks. fødevarekontrol af Fødevarestyrelsen.”

4. Ændring af praksis

Prøver af spiritus, øl og vin, der udtages af andre offentlige myndigheder end Skatteforvaltningen, fritages også for punktafgift. Den ændrede praksis gælder for prøver, der er udtaget fra og med 1. februar 2019, hvor lov nr. 1728 af 27. december 2018 trådte i kraft. Afgiftsfritagelsen gives til den autoriserede oplagshaver som et fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, der skal betales afgift af.

5. Genoptagelse

Ændringen af praksis indebærer, at virksomheder, der er autoriserede som oplagshaver efter spiritusafgiftsloven eller øl- og vinafgiftsloven, kan få tilbagebetalt spiritusafgiftsafgift eller øl- og vinafgift, der er betalt vedrørende prøver, som er udtaget af andre offentlige myndigheder fra og med 1. februar 2019. Alternativt kan den autoriserede oplagshaver – i stedet for at få afgiften tilbagebetalt – selv foretage regulering i den afgiftspligtige mængde, dog først efter at Skattestyrelsen har godkendt anmodningen om genoptagelse, jf. nedenstående.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

5.2 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse kan ske digitalt på www.skat.dk eller ved at sende en skriftlig anmodning til Skattestyrelsen på adressen: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing, med oplysninger, der kan identificere den pågældende virksomhed.

Anmodning om genoptagelse skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling, herunder om der ønskes tilbagebetaling eller om oplagshaveren selv ønsker at regulere ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

5.3 Dokumentation

Det er en betingelse for genoptagelse, at den afgiftspligtige fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet for hver afgiftsperiode. Skattestyrelsen forbeholder sig ret til at anmode virksomheden om yderligere dokumentation og oplysninger til brug for vurderingen af anmodningen om genoptagelse og tilbagebetaling af afgift.

Virksomheden bør opbevare det relevante dokumentationsmateriale, indtil der er truffet endelig afgørelse om tilbagebetaling. Skattestyrelsen kan således på ethvert tidspunkt under behandlingen af tilbagebetalingskravet efterprøve virksomhedens oplysninger.

5.4 Andet

Fremadrettet skal den autoriserede oplagshaver selv foretage fradrag for de pågældende prøver i forbindelse med opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

5. Gyldighed

Den ændrede praksis ifølge dette styresignal, gælder fra og med 1. februar 2019 og vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2020-2, i henholdsvis afsnit E.A.3.1.6.2 (spiritus) og E.A.3.1.7.2 (spiritus), E.A.3.2.6.3 (vin) og E.A.3.3.6.2 (øl).

Efter offentliggørelse af Den juridiske vejledning 2020-2 er styresignalet ophævet.