Dato for offentliggørelse

22 Jan 2020 13:31

Tidsfrist for afgivelse af høringssvar

12 Feb 2020 23:59

Kontaktperson

Michael Bisgaard

Myndighed

Skatteforvaltningen

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

19-0735821

Dokument type

Udkast til styresignal

Overordnede emner

Moms og lønsumsafgift

Emneord

Moms – momsgrundlag – rabat – indkøbsforening.

Status

Offentliggjort

Resumé

Skattestyrelsen ophæver med virkning fra den 1. juli 2020 TSS-meddelelse TfS1999.636.

Reference(r)

Momslovens § 27, stk. 3, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit D.A.8.1.1.3.2.


1. Sammenfatning

Skattestyrelsen ophæver med virkning fra den 1. juli 2020 TSS-meddelelse TfS1999.636.

2. Baggrund og problemstilling

Told- og Skattestyrelsen har ved meddelelse af 2. marts 1999 (TSS-meddelelse TfS1999.636) udtalt, at den bonus, som en indkøbsforening udbetaler til sine medlemmer, med virkning fra den 1. januar 1999 vil kunne anses som en ubetinget rabat, der ikke skal medregnes i leverandørernes afgiftsgrundlag, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 2.

3. Det retlige grundlag

Af momslovens § 27 fremgår følgende:

”Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

….

Stk. 3. I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

1) Prisnedsættelser i form af kasserabat for forudbetaling.

2) Kasserabat eller andre rabatter, der opnås på det tidspunkt, hvor leveringen finder sted.

3) Beløb, som en virksomhed modtager fra aftager som godtgørelse af omkostninger afholdt i aftagers navn og for dennes regning, og som i virksomheden registreres på en udlægskonto. Virksomheden skal kunne gøre rede for de enkelte beløb for disse udgifter og kan ikke fradrage afgiften heraf.

4) Renter, der beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen, på betingelse af, at det af købekontrakten eller af bilag vedrørende betalingerne fremgår, hvor meget renten udgør af de enkelte betalinger.”

4. Skattestyrelsens opfattelse

Skattestyrelsen ophæver herved TSS-meddelelse TfS1999.636, som vedrører en navngiven virksomhed og dens samarbejdspartnere.

Der er ved ophævelsen ikke tilsigtet nogen ændring af praksis.

En vurdering af, hvorvidt en rabat ydet som led i et samarbejde med indkøbsforeninger o.lign. skal medregnes i leverandørernes momsgrundlag, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 2, skal foretages konkret med baggrund i bl.a. de indgåede aftaler mellem parterne.

Virksomheder, som ønsker en afklaring i relation hertil, opfordres til at anmode Skattestyrelsen om et bindende svar.

5. Gyldighed

Ophævelsen af TSS-meddelelse TfS1999.636 har virkning fra den 1. juli 2020.